Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”

(reģ. Nr. 1666)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(NAV)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm

Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”

 

 

 

Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6., 21.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6., 21.nr.) šādu grozījumu:

I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas valsts materiālās rezerves (turpmāk - materiālās rezerves) ir īpašs materiālais fonds, kura mērķis ir valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības ietvaros nodrošināt ekonomikas stabilitāti un iedzīvotāju izdzīvošanu ārkārtējās situācijās, kā arī apmierināt valsts aizsardzības sistēmas vajadzības.

 

 

 

 

 

2.pants. Materiālās rezerves ir neaizskarams valsts īpašums.

 

 

 

 

 

3.pants. Materiālās rezerves izmanto tikai šā likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai, un tās ir paredzētas šādu galveno pasākumu veikšanai:

 

 

 

 

 

1) tautsaimniecības galveno nozaru nepārtraukta darba nodrošināšanai ārkārtējās situācijās; nepieciešamās produkcijas un speciālās tehnikas ražošanai un remontam militārajām un speciālajām vajadzībām;

 

 

 

 

 

2) ārkārtējo situāciju radīto seku likvidēšanai;

 

 

 

 

 

3) visu veidu specializēto formējumu izvēršanas, kā arī pagaidu evakuācijas un pārkraušanas punktu veidošanas materiāltehniskajai nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

4) Nacionālo bruņoto spēku izvēršanas materiāltehniskajai nodrošināšanai, lai tie varētu izpildīt uzdevumus ārkārtējās situācijās;

 

 

 

 

 

5) garantētā pārtikas preču (aizsargiesaiņojumā ilgstošai glabāšanai paredzētu preču) un nepārtikas preču, kā arī medikamentu un pakalpojumu minimuma nodrošināšanai iedzīvotājiem, ieviešot normēto apgādi ārkārtējās situācijās;

 

 

 

 

 

6) lopu un lauksaimniecības sējumu aizsardzībai ārkārtējās situācijās.

 

 

 

 

 

Izņēmuma kārtā materiālos resursus var aizdot kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai vai sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2005. likumu)

 

 

 

 

 

III NODAĻA
MATERIĀLO REZERVJU IZVEIDOŠANA UN DARBĪBAS AR TĀM

 

 

 

 

 

12.pants. Materiālās rezerves var izmantot tikai šā likuma 1.pantā noteikto mērķu sasniegšanai un šā likuma 3.pantā minēto pasākumu veikšanai.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Materiālo rezervju resursus šā likuma 3.panta pirmajā daļā paredzēto pasākumu veikšanā iesaista, pamatojoties uz iekšlietu ministra vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauju."

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Materiālo rezervju resursus šā likuma 3.panta pirmajā daļā paredzēto pasākumu veikšanā iesaista, pamatojoties uz iekšlietu ministra vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauju."

 

Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisijas konsultants

Jānis Ļevšins