Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā ”Par zemes dzīlēm”

(Reģ. nr. 1653)

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

( 7 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”

     

Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”

 

Izdarīt likumā “Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “derīgo izrakteņu ieguves atļauja vai zemes dzīļu izmantošanas licence” (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus “zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “derīgo izrakteņu ieguves atļauja vai zemes dzīļu izmantošanas licence” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) augsne - virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;

2) bieži sastopamie derīgie izrakteņi - Latvijas teritorijā izplatīti un pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi;

 

 

 

 

 

 

 

2.  1.pantā:

     

 

 

 

 

 

 

 

2.  1.pantā:

 

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja — administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus;”;

     

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja — administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus;”;

3) derīgie izrakteņi - neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

4) derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

5) derīgo izrakteņu atradņu reģistrs - datu sakopojums par derīgo izrakteņu krājumiem atradnēs un to kvalitāti;

6) derīgo izrakteņu ieguve — darbu komplekss derīgo izrakteņu iegūšanai atradnē;

7) derīgo izrakteņu izpēte - licences laukumā veicami ģeoloģiski, ģeofizikāli, ģeoķīmiski un tehniski darbi, kuru mērķis ir noteikt derīgo izrakteņu kvalitāti un krājumus atradnē, kā arī novērtēt derīgo izrakteņu atradnes komerciālo nozīmi;

8) derīgo izrakteņu krājumu bilance - datu sakopojums attiecībā uz noteiktu laika periodu par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem, krājumu zudumiem un atlikušajiem derīgo izrakteņu krājumiem;

9) derīgo izrakteņu meklēšana - mērķorientēti ģeoloģiskie pētījumi nolūkā atrast turpmākai izpētei perspektīvas derīgo izrakteņu iegulas;

10) grodu aka - ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

11) ģeoloģiskā informācija - dati par zemes dzīļu uzbūvi, īpašībām un resursiem;

12) ģeoloģiskie pētījumi - visu veidu ģeoloģiskie darbi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, sastāvu, īpašības, stāvokli, kā arī derīgo izrakteņu un zemes dzīļu noderīgo īpašību izplatības un izvietojuma likumsakarības;

13) iedzītā vai urbtā aka - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

         

14) licences laukums - konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē) vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) licences laukums — konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;”;

     

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) licences laukums — konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;”;

15) ogļūdeņraži - neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze un gāzes kondensāti;

151) pazemes būves — tuneļi, mākslīgās alas, šahtas, patvertnes, kā arī ogļūdeņražu un ogļskābās gāzes glabātavas ģeoloģiskajās struktūrās;

152) zemes dzīļu derīgās īpašības — iežu fizikālās īpašības (porainība, caurlaidība, blīvums, izolētspēja, termālā enerģija u.c.), kā arī ģeoloģiskās struktūras, kuras var izmantot tautsaimniecībā;

16) (izslēgts ar 16.12.2004. likumu);

17) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze un pazemes ūdeņi (saldūdeņi, minerālūdeņi, termālie ūdeņi un rūpniecībā izmantojamie ūdeņi);

         

18) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne - Ministru kabineta noteikta atradne, kura atrodas Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;

19) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals - Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuros ir noteiktas zemes dzīļu īpašības un kuru lietošanai var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

20) zemes dzīles - zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī tās izmantošana;

21) zemes dzīļu izmantošana - ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana;

         

22) zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) - dokuments, kas apliecina tās īpašnieka tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot norādītās prasības un noteikumus;

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22) zemes dzīļu izmantošanas licence — administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot licences noteikumus;”;

     

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22) zemes dzīļu izmantošanas licence — administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot licences noteikumus;”;

23) zemes garoza - zemes ārējā cietā daļa, kuras biezums Latvijā ir 40-64 km;

24) zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka);

25) zemes dzīļu monitorings - zemes dzīļu stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma;

 

       

26) zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģiskā pārraudzība - normatīvajos aktos noteikta pasākumu sistēma, kuras uzdevums ir raudzīties, kā tiek ievērota tiesību aktos, normatīvajos dokumentos un atļaujās (licencēs) noteiktā zemes dzīļu izmantošanas kārtība (derīgo izrakteņu ģeoloģisko pētījumu atbilstības programma un sasniegto rezultātu izvērtēšana, derīgo izrakteņu krājumu akcepts un uzskaite).

aizstāt 26.punktā vārdus “atļaujās (licencēs)” ar vārdiem “atļaujās vai licencēs”.

     

aizstāt 26.punktā vārdus “atļaujās (licencēs)” ar vārdiem “atļaujās vai licencēs”.

4.pants. Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzības iestādes

(1) Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic:

1) Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes;

2) Ekonomikas ministrija;

3) vietējās pašvaldības.

(2) Minēto institūciju kompetenci nosaka šis likums un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināti attiecīgo ministriju un iestāžu (institūciju) nolikumi un citi normatīvie akti.

(3) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4.pantā:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4.pantā:

(4) Ekonomikas ministrija Ministru kabineta noteiktajos licenču laukumos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves atļaujas (licences), kā arī veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdu “licences”;

     

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdu “licences”;

(5) Vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktos gadījumus;

2) kontrolē derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju.

aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdu “kontrolē” ar vārdu “pārrauga”;

     

aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdu “kontrolē” ar vārdu “pārrauga”;

(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no maksas, kas saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.”

     

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.”

(7) (Izslēgta ar 16.12.2004. likumu).

 

       

6.pants. Zemes dzīļu izmantošanas pamatprincipi

(1) Zemes dzīles ir neatjaunojama vērtība, kas izmantojama vienlaikus zemes īpašnieku, valsts un sabiedrības labā.

(2) Zemes dzīļu vērtība netiek ietverta īpašuma kadastrālajā vērtībā, un par zemes dzīlēm nav jāmaksā īpašuma nodoklis. Zemes dzīļu izmantotāji personisko vajadzību apmierināšanai zemes dzīles to īpašumā vai pastāvīgā lietošanā esošajā zemē izmanto bez maksas. Zemes dzīļu izmantošana peļņas nolūkos ir pieļaujama, ja saņemta attiecīga atļauja (licence) šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi, kā arī citi zemes dzīļu izmantošanu ierobežojoši noteikumi.

(4) Nodrošinot zemes dzīļu racionālu izmantošanu un aizsardzību, valsts un pašvaldības šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā var ierobežot, apturēt vai pārtraukt jebkuru juridisko un fizisko personu darbību zemes dzīļu izmantošanā.

 

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus “atļauja (licence)” ar vārdiem “atļauja vai licence”.

atbalstīt

4. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus “atļauja (licence)” ar vārdiem “atļauja vai licence”.

8.pants. Zemes dzīļu izmantotāji

Zemes dzīles izmanto:

1) zemes īpašnieks;

2) persona, kam zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā;

 

 

       

3) juridiskā vai fiziskā persona, kas ar zemes īpašnieku noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids. Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai.

4. Izteikt 8.panta 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai.”

     

5. Izteikt 8.panta 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai.”

10.pants. Zemes dzīļu izmantošanas kārtība

5. 10.pantā:

     

6. 10.pantā:

(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu drīkst tikai tad, ja saņemta zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot 11.pantā minētos gadījumus). Šādu atļauju (licenci) izsniedz:

1) vietējās pašvaldības — šā likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;

2) Ekonomikas ministrija — šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

3) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra:

a) ja bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā,

b) ja derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi,

c) visos pārējos gadījumos.

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu drīkst tikai tad, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot šā likuma 11.pantā minētos gadījumus) saņemta:

1) vietējās pašvaldības izsniegta atļauja — šā likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;

2) Ekonomikas ministrijas izsniegta licence — šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

3) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta licence:

a) ja bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā,

b) ja derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi,

c) visos pārējos gadījumos.”;

   

Redakc.

preciz.

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu drīkst tikai tad, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot šā likuma 11.pantā minētos gadījumus) saņemta:

1) vietējās pašvaldības izsniegta atļauja — šā likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;

2) Ekonomikas ministrijas izsniegta licence — šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

3) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta licence:

a) gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā,

b) gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi,

c) visos pārējos gadījumos.”;

(2) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos attiecībā uz valsts un pašvaldību īpašumā esošajām zemes platībām zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā.

 

izteikt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

     

 

 

izteikt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

(3) Derīgo izrakteņu ieguvei valsts nozīmes atradnēs, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanai zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā.

“(3) Derīgo izrakteņu ieguvei valsts nozīmes atradnēs, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu izmantošanai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniedz konkursa kārtībā.

     

“(3) Derīgo izrakteņu ieguvei valsts nozīmes atradnēs, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu izmantošanai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniedz konkursa kārtībā.

(4) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) un atradņu pases izsniedz par maksu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(4) Par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot pašvaldību ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai vai to īpašumā esošo ēku uzturēšanai, tad, pamatojoties uz pašvaldību pieprasījumu un nosakot šiem darbiem nepieciešamos ieguves limitus, zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) pašvaldībām attiecībā uz to īpašumā esošajām vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajām valsts un pašvaldību zemes platībām izsniedz bez maksas.

(5) Ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot pašvaldību ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai vai to īpašumā esošo ēku uzturēšanai, tad, pamatojoties uz pašvaldību pieprasījumu un nosakot šiem darbiem nepieciešamos ieguves limitus, par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu pašvaldībām attiecībā uz to īpašumā esošajām vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajām valsts un pašvaldību zemes platībām valsts nodeva nav jāmaksā.

2

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.panta piektajā daļā vārdus “ esošajām vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajām valsts un pašvaldību zemes platībām” ar vārdiem “esošo vai tām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi”.

atbalstīt

(5) Ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot pašvaldību ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai vai to īpašumā esošo ēku uzturēšanai, tad, pamatojoties uz pašvaldību pieprasījumu un nosakot šiem darbiem nepieciešamos ieguves limitus, par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu pašvaldībām attiecībā uz to īpašumā esošo vai tām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi valsts nodeva nav jāmaksā.

(6) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja maiņas gadījumā agrāk izsniegtā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunais zemes dzīļu izmantotājs, uzņemoties iepriekš izsniegtajā atļaujā (licencē) noteiktos pienākumus, var saņemt jaunu atļauju (licenci) bez konkursa (izsoles). Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās atļaujas (licences) izmantotāja maiņu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu.

(6) Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas un zemes dzīļu izmantošanas licences aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Ja mainās zemes dzīļu izmantotājs, agrāk izsniegtā atļauja vai licence zaudē spēku, bet jaunajam zemes dzīļu izmantotājam ir tiesības saņemt jaunu atļauju vai licenci bez konkursa (izsoles), ja viņš uzņemas iepriekš izsniegtajā atļaujā vai licencē noteiktos pienākumus. Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences izmantotāja maiņu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu.”;

     

(6) Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas un zemes dzīļu izmantošanas licences aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Ja mainās zemes dzīļu izmantotājs, agrāk izsniegtā atļauja vai licence zaudē spēku, bet jaunajam zemes dzīļu izmantotājam ir tiesības saņemt jaunu atļauju vai licenci bez konkursa (izsoles), ja viņš uzņemas iepriekš izsniegtajā atļaujā vai licencē noteiktos pienākumus. Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences izmantotāja maiņu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu.”;

(7) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu izmantošanas kārtību un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību, kā arī noteikumus par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā reglamentē Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi reglamentē arī valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību gadījumos, kad zemes gabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona.

(8) Zemes dzīļu valsts nozīmes nogabalu izmantošanas noteikumus katram nogabalam atsevišķi nosaka Ministru kabinets.

(9) Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tad, ja saņemta ūdens resursu lietošanas atļauja, A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja vai C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

         

(10) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

aizstāt desmitajā daļā vārdus “Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču)” ar vārdiem “Derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenču”;

     

aizstāt desmitajā daļā vārdus “Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču)” ar vārdiem “Derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenču”;

(11) Lai saņemtu zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) jebkura derīgā izrakteņa (izņemot ogļūdeņražus) ieguvei, ir jāsaņem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sagatavota atradnes pase, kuras saturu nosaka Ministru kabinets.

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Lai uzsāktu derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguvi, saņemama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sagatavota atradnes pase. Pases saturu nosaka Ministru kabinets.”

     

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Lai uzsāktu derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguvi, saņemama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sagatavota atradnes pase. Pases saturu nosaka Ministru kabinets.”

11.pants. Zemes dzīļu izmantošana bez zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences)

(1) Zemes īpašnieki un pastāvīgie lietotāji, ievērojot šā likuma 6.panta trešajā daļā minētās prasības, drīkst izmantot zemes dzīles sava zemes īpašuma robežās bez zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) šādos gadījumos:

1) šā likuma pielikumā noteikto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, izņemot gadījumus, kad šīm darbībām ir komercdarbības raksturs;

2) personiskām vajadzībām ierīkojot un izmantojot grodu, iedzītās un urbtās akas - dziļumā līdz 20 metriem, dažādas būves (pagrabus, tvertnes u.c.) - dziļumā līdz 5 metriem no sākotnējās zemes virsmas to dziļākajā vietā, kā arī ūdens notekas meliorācijas vajadzībām virszemes ūdeņu aizvadīšanai.

         

(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra šā likuma 7.panta 1.punktā noteiktajos zemes dzīļu izmantošanas veidos drīkst tās izmantot bez zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), iepriekš paziņojot par to zemes īpašniekam.

6. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra šā likuma 7.panta 1.punktā noteiktajos zemes dzīļu izmantošanas veidos drīkst tās izmantot bez zemes dzīļu izmantošanas licences, iepriekš paziņojot par to zemes īpašniekam.”

     

7. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra šā likuma 7.panta 1.punktā noteiktajos zemes dzīļu izmantošanas veidos drīkst tās izmantot bez zemes dzīļu izmantošanas licences, iepriekš paziņojot par to zemes īpašniekam.”

13.pants. Zemes dzīļu izmantotāju tiesības

Zemes dzīļu izmantotājiem ir šādas tiesības:

 

7. 13.pantā:

     

 

8. 13.pantā:

1) izmantot zemes dzīles saimnieciskajai darbībai (arī uzņēmējdarbībai), kas norādīta zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē);

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izmantot zemes dzīles saimnieciskajai darbībai (arī komercdarbībai), kas norādīta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē;”;

     

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izmantot zemes dzīles saimnieciskajai darbībai (arī komercdarbībai), kas norādīta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē;”;

2) izlietot zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūto saskaņā ar saņemto atļauju (licenci) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3) izlietot derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes gaitā iegūtos blakusproduktus, ja atļaujā (licencē) nav noteikti ierobežojumi;

4) ierosināt atļaujas (licences) izsniedzējam pārskatīt atļaujā (licencē) norādītos nosacījumus, ja zemes dzīļu izmantošanas gaitā atklājas apstākļi, kas būtiski atšķiras no atļaujā (licencē) norādītajiem;

5) saņemt atļaujas (licences) termiņa pagarinājumu vai jaunu atļauju (licenci), ja ir pienācīgi pildīti iepriekšējās atļaujas (licences) nosacījumi un ja to pieļauj ar zemes īpašnieku noslēgtais zemes dzīļu izmantošanas līgums.

aizstāt 2., 3., 4. un 5.punktā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā).

     

aizstāt 2., 3., 4. un 5.punktā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā).

14.pants. Zemes dzīļu izmantotāju pienākumi

Zemes dzīļu izmantotāju pienākums ir:

1) ievērot normatīvo aktu prasības, standartus, normas, atļaujas (licences) nosacījumus un citus noteikumus darbos, kas saistīti ar zemes dzīļu izmantošanu;

2) ievērot Ministru kabineta apstiprināto derīgo izrakteņu ieguves kārtību;

3) zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes gaitā nodrošināt ģeoloģiskās dokumentācijas sagatavošanu un gādāt par tās saglabāšanu;

4) iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai atļaujā (licencē) noteiktajā kārtībā un termiņos ģeoloģisko informāciju, kā arī iegūtos datus par derīgo izrakteņu krājumiem un to komponentiem;

5) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt nepieciešamos pārskatus par zemes dzīļu izmantošanu;

6) ievērot standartus, normas un noteikumus, kas reglamentē vides aizsardzību, kultūras pieminekļu aizsardzību, zemes transformāciju, kā arī būvju un citu objektu aizsardzību, un nepieļaut, ka zemes dzīļu izmantošana atstātu kaitīgu ietekmi uz tiem; zemes dzīļu izmantotājiem nav jāuzņemas atbildība par iepriekšējo izmantotāju pieļautajām atkāpēm no attiecīgajiem standartiem, normām un noteikumiem;

7) noņemt un saglabāt auglīgo augsnes daļu rekultivācijai;

8) uz sava rēķina rekultivēt zemes dzīļu izmantošanas rezultātā radušos zemes gabala bojājumus atļaujā (licencē) norādītajā termiņā;

9) atlīdzināt visus zaudējumus, kas nodarīti viņu veiktās zemes dzīļu izmantošanas rezultātā zemes dzīļu īpašniekiem, izmantotājiem, videi, kultūras pieminekļiem;

10) apturēt zemes dzīļu izmantošanu, ja atklājas zinātnei, kultūrai un vides aizsardzībai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi objekti, kā arī nekavējoties ziņot par atklājumu atļaujas (licences) izsniedzējam, Vides valsts dienestam vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, kā arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. Ja turpmāka zemes dzīļu izmantošana apdraud vai bojā šos objektus, zemes dzīļu izmantošana jāpārtrauc. Zemes dzīļu izmantošanas pārtraukšanas rezultātā zemes dzīļu izmantotājam nodarītais kaitējums atlīdzināms likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" noteiktajā kārtībā.

8. 14.pantā:

aizstāt 1., 4., 8. un 10.punktā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) apsaimniekot ieguves atkritumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību.”

     

9. 14.pantā:

aizstāt 1., 4., 8. un 10.punktā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) apsaimniekot ieguves atkritumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību.”

   

3

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

papildināt 14. pantu ar 12. punktu šādā reakcijā:

„12) apdrošināt savu civiltiesisko atbildību attiecībā uz visiem iespējamajiem zaudējumiem, ko tas ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu rezultātā varētu radīt videi un trešajām personām. Civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un limitu nosaka Ministru kabinets.”

neatbalstīt

 

16.pants. Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana vai atļaujas (licences) anulēšana

 

 

4

Juridiskais birojs

Izteikt 16.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16.pants. Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana, atļaujas vai licences anulēšana”.

atbalstīt

10. 16.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16.pants. Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana, atļaujas vai licences anulēšana”;

(1) Zemes dzīļu izmantošana atļaujas (licences) turētājam var tikt ierobežota, ja atklājušies jauni apstākļi, kas izslēdz iespēju pilnā apjomā turpmāk izmantot atļaujā (licencē) norādītās tiesības.

9. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemes dzīļu izmantošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences turētājam ierobežo, ja atklājas zinātnei un kultūrai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi atradumi, kā arī ievērojot vides aizsardzības jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasības.”;

     

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemes dzīļu izmantošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences turētājam ierobežo, ja atklājas zinātnei un kultūrai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi atradumi, kā arī ievērojot vides aizsardzības jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasības.”;

(2) Zemes dzīļu izmantošanu var apturēt, ja:

         

1) zemes dzīļu izmantošanā tiek pārkāptas atļaujā (licencē) vai zemes dzīļu izmantošanu regulējošos normatīvos aktos noteiktās prasības;

aizstāt otrās daļas 1.punktā un trešajā daļā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā);

     

aizstāt otrās daļas 1.punktā un trešajā daļā vārdus “atļauja (licence)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atļauja vai licence” (attiecīgā locījumā);

2) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā rodas draudi cilvēku veselībai, dzīvībai, videi un īpašumam;

3) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā vai to izmantošanas vietā rodas ārkārtējas situācijas (plūdi, ugunsgrēki utt.);

4) mainās zemes dzīļu izmantotājs (apturēšana ir spēkā līdz jaunas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai);

5) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā tiek apdraudēti kultūras pieminekļi.

(3) Zemes dzīļu izmantošana tiek pārtraukta, ja:

1) beidzas atļaujā (licencē) norādītais termiņš;

         

2) zemes dzīļu izmantotājs labprātīgi atsakās no zemes dzīļu tālākas izmantošanas vai pārtrauc savu uzņēmējdarbību;

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”;

     

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”;

3) gada laikā no atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsākta zemes dzīļu izmantošana;

4) zemes dzīles tiek izmantotas mērķiem, kas nav norādīti atļaujā (licencē), vai tiek pārkāptas šā likuma 11.panta prasības;

5) zeme tiek atsavināta valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

6) sistemātiski tiek pārkāpti zemes dzīļu izmantošanas un to aizsardzības noteikumi.

(4) Zemes dzīļu izmantošana (izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi) tiek:

1) ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai Valsts vides dienesta lēmumu;

2) apturēta šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai Valsts vides dienesta lēmumu; šā panta otrās daļas 5.punktā minētajā gadījumā  —  ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vai Valsts vides dienesta lēmumu; šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos — ar pašvaldības lēmumu;

3) pārtraukta šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos ar pašvaldības vai Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras lēmumu; šā panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajos gadījumos — ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai Valsts vides dienesta lēmumu.

         

(5) Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves atļaujas (licences) darbība tiek ierobežota, apturēta vai anulēta šajā pantā minētajos gadījumos ar atļaujas (licences) izsniedzēja lēmumu pēc atbildīgo valsts iestāžu ierosinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

aizstāt piektajā daļā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdu “licences”;

     

aizstāt piektajā daļā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdu “licences”;

(6) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) tās izsniedzējs anulē, ja:

1) zemes dzīļu izmantošana tiek pārtraukta saskaņā ar šā panta noteikumiem;

2) triju gadu laikā no atļaujas (licences) saņemšanas dienas nav uzsākta derīgo izrakteņu ieguve vai tā pārtraukta un nav atsākta viena gada laikā.

aizstāt sestās daļas 2.punktā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdiem “atļaujas vai licences”.

     

aizstāt sestās daļas 2.punktā vārdus “atļaujas (licences)” ar vārdiem “atļaujas vai licences”.

21.pants. Atbildība par iepriekšējo zemes īpašnieku un zemes dzīļu izmantotāju radīto kaitējumu

(1) Zemes īpašnieks, kuram atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi vai zeme no jauna nodota īpašumā saskaņā ar likumiem "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", neatbild par iepriekšējo zemes īpašnieku vai zemes dzīļu izmantotāju nodarīto kaitējumu zemei un zemes dzīlēm.

         

(2) Zemes dzīļu īpašnieks vai zemes dzīļu izmantotājs var novērst kaitējumu, ko zemei un zemes dzīlēm nodarījušas citas personas pirms zemes īpašuma tiesību iegūšanas, par saviem līdzekļiem, veicot rekultivāciju un attīrīšanu. Šādā gadījumā tas tiek norādīts zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē) un atbilstoši tiek samazināta maksa par šīs atļaujas (licences) saņemšanu.

10. Izteikt 21.panta 2.daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā tas tiek norādīts bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē un ir piemērojami atvieglojumi valsts nodevai par atļaujas vai licences saņemšanu.”

     

11. Izteikt 21.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā tas tiek norādīts bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē un ir piemērojami atvieglojumi valsts nodevai par atļaujas vai licences saņemšanu.”

(3) Zemes reformas laikā zemes īpašnieki atbrīvojami no tiesas izdevumu samaksas, ja viņi ceļ prasību tiesā par nodarīto zaudējumu atlīdzību pret iestāžu, kas devusi nepamatotu atļauju zemes dzīļu izmantošanai, vai pret personām, kas patvarīgi izmantojušas zemes īpašniekiem piederošās zemes dzīles.

         

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Zemes dzīļu kodeksa apstiprināšanu", Latvijas Zemes dzīļu kodekss (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1976, 23. nr.; 1980, 9. nr.; 1982, 52. nr.; 1985, 1. nr.; 1988, 1. nr.). 

2. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā apstiprina valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu sarakstu. 

3. Līdz valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu saraksta apstiprināšanai par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm uzskatāmas Ministru padomes 1991.gada 13.novembra lēmumā nr. 316 "Par rūpnieciskās nozīmes derīgo izrakteņu un kūdras atradņu saraksta apstiprināšanu" minētās rūpnieciskās nozīmes derīgo izrakteņu atradnes. 

4. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izstrādā noteikumus par valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību; noteikumus par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēšanas kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumus.

5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1997.gada 8.jūlija noteikumi Nr.239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”;

2) Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumi Nr.307 “Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.412 “Noteikumi par vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā”;

4) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi Nr.51 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi”;

5) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi Nr.52 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtība”.

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim izdod:

1) šā likuma 12.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus;

2) šā likuma 14.panta 2.punktā minētos noteikumus.

7. Ja zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana uzsākta pirms 2004.gada 16.decembrī pieņemto šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas, zemes dzīļu izmantotājam nav jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) līdz noslēgtā līguma par zemes dzīļu izmantošanu termiņa beigām. Šiem zemes dzīļu izmantotājiem līdz atļaujas (licences) saņemšanai jāievēro zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī jāsniedz attiecīgajai vides aizsardzības iestādei visa ar zemes dzīļu izmantošanu saistītā ģeoloģiskā informācija.”

         
 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada …………… ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumi Nr.691 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Izteikt pārejas noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

„8. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdara nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.691 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi”.

Juridiskais birojs

Precizēt pārejas noteikumu 8.punktā datumu līdz kādam izdodami 10.panta ceturtajā daļā minētie noteikumi.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.7

 
   

7

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumi Nr.691 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

atbalstīt

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumi Nr.691 “Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas tiek izsniegtas par maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”.

     

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas tiek izsniegtas par maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”.

 

10. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.maijam izdod šā likuma 14.panta 11.punktā minētos noteikumus.

11. Šā likuma 14.panta 11.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.”

     

10. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.maijam izdod šā likuma 14.panta 11.punktā minētos noteikumus.

11. Šā likuma 14.panta 11.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.”

 

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu pēc vārdiem “izpētei un ieguvei” ar vārdiem “un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīvas 2006/21/EK”.

     

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu pēc vārdiem “izpētei un ieguvei” ar vārdiem “un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīvas 2006/21/EK”.