Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Repatriācijas likumā

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

Aizstāt 9.panta otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus "ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā" ar vārdiem "kas noteiktas saskaņā ar Imigrācijas likumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs

G.Bērziņš


 

Likumprojekta “ Grozījums Repatriācijas likumā” anotācija

 

 

I.                   Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Repatriācijas likuma 9.panta otrās daļas 6.punkts un trešās daļas 5.punkts personai, kura vēlas repatriēties un dokumentu iesniegšanas brīdī nav Latvijas pilsonis, kā arī šāda repatrianta ģimenes loceklim, kurš vēlas ieceļot Latvijas Republikā kopā ar repatriantu, prasa rakstveida apliecinājumu tam, ka viņam nav tādu veselības traucējumu vai slimību, kas apdraud sabiedrības drošību un tās locekļu veselību un ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā.

 Administratīvā procesa likuma (APL) 15.panta pirmā daļa nosaka, ka iestāde administratīvajā procesā piemēro ārējos normatīvos aktus, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus, bet APL 1.panta piektā daļa nosaka, ka ārējie normatīvie akti ir Satversme, likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī starptautiskie līgumi.

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.pants nosaka, ka, ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus, juridiskā spēka hierarhijā (APL 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.

Veselības ministrija augstāk minēto slimību sarakstu apstiprina ar rīkojumu, kas nav uzskatāms par ārējo normatīvo aktu un tādējādi arī indivīdam nav saistošs. Imigrācijas likuma 34.panta pirmās daļas 5.punktā ir iestrādāts deleģējums Ministru kabinetam noteikt augstāk minēto veselības traucējumu un slimību sarakstu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tā kā Veselības ministrijas rīkojumi par veselības traucējumu un slimību sarakstu, kuru dēļ personai var atteikt repatriēšanos Latvijas Republikā, indivīdam nav saistoši un Imigrācijas likumā jau ir iestrādāts deleģējums Ministru kabinetam noteikt minēto veselības traucējumu un slimību sarakstu, Repatriācijas likuma 9.panta otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus „ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā” aizstāt ar vārdiem „kas noteiktas saskaņā ar Imigrācijas likumu”.

3. Cita informācija

 

 

---------------

 

 

II.                Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

      Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

   

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

     Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

     Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

 

--------------

 

III.           Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

     Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

    Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

     Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

     Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

    Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

    Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

    Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

    Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

 

 

---------

 

------------

 

------------

IV.              Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

 

 

---------------

 

V.                 Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

 

 

------------

 

VI.              Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskām organizācijām ir notikušas konsultācijas

    Likumprojekta izstrādes laikā nav notikušas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

    Likumprojektā nav iekļauts nevalstisko organizāciju viedoklis.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

     Konsultācijas nav notikušas.

 

5.Cita informācija

 

------------------

VII.           Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

      Jaunu valsts institūciju radīšana nav nepieciešama, visas darbības tiks veiktas esošo institūciju kompetences ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

       Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4.Cita informācija

--------------

 

 

Veselības ministrs                                                                                  G.Bērziņš

 

 

Veselības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

U.Līkops

A.Vembre

M.Briede

E.Strautiņš

 

 

31.01.2006. 16:02

887

E.Strautiņš, 7876063

Edgars_Strautiņš@vm.gov.lv