2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                            Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

 

Pielikumā:

 

     1. Likumprojekts uz ____. lpp.

     2. Anotācija uz ___.lpp.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.: 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. Nr.: 1998, 1. nr.; 1999. 24.nr., 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24. nr., 2002, 6. nr.,:2003, 15. nr.: 2004, 2. nr.; 2005, 2.,8. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3. panta trešās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

 

“11) procentu ienākums:

 

- no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevumu sabiedrībās, kā arī ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm;

 

- ienākumi no Latvijas valsts un pašvaldību parādzīmēm;

 

2. Izslēgt 3. panta trešās daļas 14. punktu.

 

 

3. Izslēgt 8. panta trešās daļas 10. punktu.

 

 

4. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu.

 

5. Izteikt 9. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

 

“7) normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie (paredzēti budžeta apropriācijā) pabalsti, pensijas, normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus, kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju, kā arī citi pabalsti, kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem;”

6. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 23. punktu.

7. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam. Mēneša neapliekamais minimums nevar būt mazāks par viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza apmēru.

 

8. Izteikt 13. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;”

9. Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“15.pants. Nodokļa likmes

1. Gada apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma 10., 12. un 13.panta noteikumiem, tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajām likmēm.

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 15 procenti.

Algas nodokļa maksātājam nodokļa likmes ir:

līdz 105 LVL – 0%

no 105 LVL līdz 200 LVL – 5 %

no 200 LVL līdz 400 LVL – 10%

no 400 LVL līdz 600 LVL – 15%

no 600 LVL līdz 800 LVL – 20 %

no 800 LVL līdz 1000 LVL –25 %

no 1000 LVL un vairāk – 30 %

Algas nodokļa maksātājam nodokļa likmes atbilstošu procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.”

 

10. 17. pantā 17. daļas “25” vietā iekļaut “15”.

Likums stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme sastāda 25 % no ienākuma. Pensionāri arī maksā ienākuma nodokli no savām pensijām.

 

Saskaņā ar Finanšu ministrijā veiktajiem aprēķiniem, atbrīvojot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas visus pensionārus, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi kopā samazinātos aptuveni par 7,1 milj. latu.

 

Bet pēc Finanšu ministrijas slēdziena, palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu līdz 105 latiem budžeta ieņēmumu samazinājums sasniegtu 190,0 milj. latu gadā.

 

Ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm, kā arī no Latvijas valsts un pašvaldību parādzīmēm netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli arī ienākumi no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevumu sabiedrībās.

 

Kopumā ienākumi no noguldījumiem un depozītiem pēc FKTK datiem 2004. gadā sastādīja 59,373 milj. latu un 2005. gadā 81, 965.7 milj. latu.

 

Pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas  “Sorosa fonds – Latvija” 171 personai izmaksājis stipendijas un atlīdzības, kuru kopējā summa ir LS 190 967, 94

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz pensiju neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pensionāriem arvien augošās inflācijas un cenu pieauguma zālēm apstākļos atvieglot dzīves apstākļus. Likumprojekts samazinās ienākuma nodokļa kopējo likmi no 25 % uz 15 %, kā arī uzstāda progresīvo nodokli algām.. Tas samazinās budžeta ienākumu daļu. Bet ienākumi no aplikšanas ar nodokli, ienākumi no procentiem par noguldījumiem, depozītiem, hipotekārajām ķīlu zīmēm, valsts un pašvaldību parādzīmēm dos budžetam ieņēmumu pārsvaru par izdevumiem. Likumprojekts arī piedāvā aplikt ar ienākuma nodokli visas “Sorosa fonds – Latvija” izmaksājamās stipendijas un atlīdzības. 

3. Cita informācija

 

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Likumprojekts ievērojami palielinās budžeta ieņēmumu daļu un pozitīvi ietekmēs būtiski tautsaimniecības attīstību. Turklāt pensionāri varēs nedaudz uzlabot savus dzīves apstākļus, bet sabiedrība iegūs apziņu, ka valsts no savas puses to aizsargā un rūpējas par tās locekļiem.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Budžeta ieņēmumu daļa palielināsies, tas budžeta pašreizējo ienākumu apstākļos atstās būtisku ietekmi uz budžetu kopumā.

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Nav nepieciešams grozīt spēkā esošo tiesību normu sistēmu un attiecīgus pensiju pārrēķinus var veikt spēkā esošo tiesību normu ietvaros.

 

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

Likumprojekts atbilst 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un tās protokoliem, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem par sociālās drošības shēmām.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Pensionāru federāciju un Latvijas Invalīdu biedrību. Tās atbalsta likumprojektu.

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošās.

Sabiedrība par likumprojektu tiks informēta ar publikācijām “Latvijas Vēstnesī”, kā arī ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras paziņojumiem.

Likumprojekts paplašina indivīda sociālās tiesības.