2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                                       Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli””

 

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz ___ lpp..

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokļi”

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokļi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1995, nr. 24, 1996. nr. 11, 1997, nr. 24, 1999, nr.10, 1999, nr. 24, 2001, nr. 1, 2001, nr. 7, 2001, nr. 24, 2002. nr. 21, 2003, nr.2, 2003, nr. 15, 2003, nr.24, 2004, nr.2, 2004,nr.6, 2004, nr.8, 2004, nr.10, 2004, nr.23, 2005, nr.2, 2005, nr.14, 2005, nr.24) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2. panta 17. daļu šādā redakcijā:

“(17) Ja ēkas vai būves tiek pārdotas viena gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pieņemšanas, ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas.

Ja ēkas vai būves tiek pārdotas pēc 1991. gada 4. maijā trešo un vairāk reižu ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas sākotnējo vērtību un šīs ēkas vai būves tagadējo vērtību.”

 

2. Izteikt 3. panta 5,51 un 5 2 daļas šādā redakcijā:

(5) Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 45 000 latu, šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma attiecināma arī uz budžeta institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā panta daļā paredzētās tiesības, ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

(51) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 45 000 latu, vai šā darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 45 000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja šis darījums nav saistīts ar minēto personu saimniecisko darbību.

(52) Ja šā panta 5.daļā minētais darījums turpmāko 12 mēnešu laikā tiek atkārtots, personām ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šāda atkārtota darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamajām personām.

 

3. Izslēgt 6. panta pirmās daļas 17. punktu.

4. Izteikt 6. 2 panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) grāmatu, izņemot mācību grāmatu un kartogrāfisko izdevumu”

5. Papildināt 6. 2 pantu ar jaunu 15. punktu šādā redakcijā:

“15) Latvijā ražotie pārtikas produkti”

6. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13) mācību grāmatu piegādēm;”

7. Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

 (2) Ja pirmstaksācijas gadā apliekamās personas veikto apliekamo darījumu apmērs nepārsniedz 45 000 latu, nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš un taksācijas periods pēc apliekamās personas iesnieguma var būt trīs mēneši vai seši mēneši.

8. Izslēgt 13. 3 panta otro daļu