Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006.gada 28.martā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā””.

 

Pielikumā:

1) likumprojekts uz 2 lapām;

2) likumprojekta anotācija uz 8 lapām.

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

          1. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei un pasākumi tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;”;

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “divu mēnešu laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”.

2. Papildināt 4.panta trešo daļu ar vārdiem “un kārtību, kādā piešķirama stipendija neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī stipendijas apmēru.”.

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “no nodarbinātības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus finansē, kā arī stipendiju un īres un transporta izdevumus bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

 (3) Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.”.

5. Papildināt 10.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu nepiešķir personai, kurai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darba nespēja.”.

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 9.punktu.

7. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;”;

papildināt 3.punktu ar vārdiem: “un saņemt stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā;”.

          8. 14.pantā:

          papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “nekavējoties pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;”;

          izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

          “4) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;”;

          aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu” ar vārdiem “vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”.

9. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, minētajam komersantam ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijā rakstveidā par to informēt Nodarbinātības valsts aģentūru.”.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Grozījumi likuma 7.panta ceturtajā daļā par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansēšanu no valsts pamatbudžeta un grozījumi 9.panta trešajā daļā par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.”.

 


Likumprojekta “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (turpmāk – likums) ir stājies spēkā 2002.gada 1.jūlijā. Likums nosaka bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus, bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus un to finansēšanu, valsts un pašvaldību kompetenci šo pasākumu īstenošanā, kā arī bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, tiesības un pienākumus.

Likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikti aktīvo nodarbinātības pasākumu veidi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) organizē noteiktām personu (bezdarbnieku) grupām, piemēram, personām no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta invaliditāte; personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; ilgstošajiem bezdarbniekiem u.c. Tomēr likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktā nav noteikti to pasākumu veidi, kas tiek organizēti bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai, piemēram, pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguve, kā arī nodarbinātības pasākumi brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikts divu mēnešu termiņš personu (bezdarbnieku) pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām iesaistīšanai šai mērķgrupai paredzētajā pasākumā. Kā liecina NVA prakse, minēto personu iesaistīšanai šajā pasākumā termiņu nepieciešams pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

NVA ir iesaistīta Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta “Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” īstenošanā kā struktūrfonda finansējuma saņēmējs. Projektā paredzētas aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu realizēšanu, tai skaitā, neformālās izglītības ieguve, kas sevī ietver darba tirgū pieprasīto pamatprasmju – valsts valoda, svešvalodas, datorprasmes, projektu vadība u.c. – apguvi. Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu piedaloties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – nodarbību laikā – bezdarbnieks nesaņem nekādu materiālu atbalstu. Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams nostiprināt neformālās izglītības ieguvi kā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu un piešķirt bezdarbniekam tās ieguves laikā stipendiju.

Likuma 12.panta pirmās daļas 9)punkts nosaka, ka viens no bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumiem ir iesaukums valsts obligātajā militārajā dienestā. Saskaņā ar Rīcības plānu pārejai uz profesionālo militāro dienestu (Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojums Nr.321) ir paredzēts izveidot profesionālo militāro dienestu Latvijā un, pildot plāna 2.6.10.punktā doto uzdevumu, nepieciešams svītrot 12.panta pirmās daļas 9.punktu.

Saskaņā ar likuma 13.panta 1.punktu un 14 .panta pirmās daļas 4.punktu bezdarbniekam ir tiesības piedalīties NVA piedāvātajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ja noslēgts aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgums un pienākums piedalīties līgumā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Savukārt saskaņā ar likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu bezdarbniekam ir pienākums patstāvīgi un ar NVA palīdzību meklēt darbu, tādēļ nepieciešams izdarīt grozījumus likumā, aizstājot aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumu ar individuālo darba meklēšanas plānu, kas noteiks bezdarbnieka pasākumus aktīvai darba meklēšanai, tai skaitā, iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Lai motivētu bezdarbnieku aktīvi meklēt darbu un veicinātu viņa līdzdarbību konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, kā bezdarbnieka pienākums jāparedz viņa piedalīšanās (priekšlikumu iesniegšana aģentūrā) individuālā darba meklēšanas plāna izstrādē.

Pašreizējo tiesisko regulējumu raksturo atsevišķas nepilnības likuma noteikumos, kuras jānovērš, piemēram:

- saskaņā ar likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās. Persona, kurai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darba nespēja, neatbilst šim bezdarbnieka statusa iegūšanas kritērijam Līdz ar to nepieciešams noteikt, ka NVA bezdarbnieka statusu nepiešķir personai, kurai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darba nespēja;

- likuma 17.pantā nav noteikts citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komersanta pienākums ziņot NVA par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Latvijā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts izstrādāts, lai regulētu šādus jautājumus:

1) pasākumu, kas tiek organizēti bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai, veidu noteikšana;

2) attiecībā uz personu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma (bērnu kopšanas perioda beigām), pasākumā iesaistīšanas termiņa pagarināšana no diviem uz sešiem mēnešiem;

3) bezdarbnieka tiesību noteikšana saņemt stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā;

4) aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līguma aizstāšana ar individuālo darba meklēšanas plānu, kur tiks noteikti pasākumi aktīvai darba meklēšanai;

5) aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanas noteikšana no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta;

6) Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras darbības finansēšanas noteikšana un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanas noteikšana no valsts pamatbudžeta, sākot ar 2007.gada 1.janvāri;

7) atsevišķu likuma noteikumu precizēšana.

 

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojektā paredzēts novērst likumā lietotās terminoloģijas neatbilstību ar citiem normatīvajiem aktiem, kas veicinās tiesību normu sakārtošanu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša, jo attiecas tikai uz bezdarbniekiem, kas iesaistījušies profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī neformālās izglītības ieguvē.

Normatīvā akta projekts netieši uzlabos situāciju vienlīdzīgas attieksmes jomā attiecībā uz sieviešu un vīriešu integrāciju darba tirgū. Normatīvā akta projekts izstrādāts, ievērojot dzimumu līdztiesības principu, jo darba zaudēšanas gadījumā, gan vīriešiem, gan sievietēm bezdarbnieka statusa piešķiršana un viņu iesaistīšana aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tiek nodrošināta pēc vienādiem nosacījumiem.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

 

2006

2007

2008

2009

 

 

Valsts speciālais budžets*

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

- aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana

 

 

 

1327,1

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

 

- bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana - Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšana

609,8

-609,8

-609,8

-609,8

-609,8

 

-stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksa

0

+68,8**

+68,8**

+68,8**

+68,8**

 

3. Finansiālā ietekme

-

-68,8

-68,8

-68,8

-68,8

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi

Prognozējamie kompensējošie pasākumi 2007.gadā un turpmāk:

Finansējuma 68 812,5 Ls apmēru bezdarbnieku stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets”. Finansējuma apmērs bezdarbnieku stipendijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos tiek noteikts 2004.gada līmenī – 559 664 Ls apmērā un tas proporcionāli samazināsies par 68 812,5 Ls, pārstrukturējot finansējumu bezdarbnieku stipendijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem un neprasot papildus valsts budžeta finanšu līdzekļus.

 

Valsts pamatbudžets:

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

 

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

- aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana ***

 

 

 

3427,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

 

- bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana - Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšana ****

0

+609,8

+609,8

+609,8

+609,8

 

-stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksa

255,5

-255,5

-255,5

-255,5

-255,5

 

3. Finansiālā ietekme

-

+255,5

+255,5

+255,5

+255,5

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi

Prognozējamie kompensējošie pasākumi 2007.gadā un turpmāk:

Sākot ar 2007.gada 1.janvāri Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras darbība tiks finansēta no valsts pamatbudžeta, nevis no nodarbinātības speciālā budžeta, kompensējot to ar aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējumu.

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansējums no valsts speciālā budžeta apakšprogrammas “04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets” 2006.gadā - 609 800 Ls, bet 2007.gadā un turpmāk no valsts pamatbudžeta programmā „07.00.00 Darba tirgus administrēšana” izveidotās jaunas apakšprogrammas - 609 800 Ls.

Ar 2007.gadu un turpmāk samazināsies aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums no valsts pamatbudžeta (apakšprogramma „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana”) par 609 800 Ls, bet palielināsies aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums no nodarbinātības speciālā budžeta (apakšprogramma 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets”) par 609 800 Ls. Kopējais finansējums no valsts budžeta (valsts pamatbudžets un nodarbinātības speciālais budžets) aktīviem nodarbinātības pasākumiem nemainās.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Stipendija neformālās izglītības ieguves laikā tiek plānota kā bezdarbnieka uzturēšanas izdevumi bezdarbniekam izglītības ieguves vietā vidēji 1,90 Ls dienā (ietver divu ēdienreižu vidējās izmaksas, jo bezdarbnieks apmācību vietā uzturas 8 stundas - 0,95 Ls x 2 ēdienreizes).

2006.gada aprēķins:

Apmācības ilgums 21 diena x 1,90 Ls dienā = 39,90 Ls x 62% = 24,38 Ls jeb noapaļojot 25 Ls mēnesī. (vidēji 1,19 Ls dienā).

Stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā plānots ieviest sākot ar 2006.gada 1.aprīli. Bezdarbnieks neformālās izglītības ieguves laikā vidēji mācās 4,96 stundas dienā, savukārt bezdarbnieks profesionālās apmācības laikā mācās 8 stundas dienā. Tādējādi stipendija bezdarbnieku neformālās izglītības ieguves laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta 62% apmērā no bezdarbniekam profesionālās apmācības laikā paredzētā stipendijas apmēra.

Stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt no valsts pamatbudžetā esošā Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projektā “Apmācība bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” paredzētajiem līdzekļiem, novirzot valūtas kursa svārstību rezultātā papildus pieejamos finanšu resursus un daļēji pārplānojot projekta aktivitātes. Plānots, ka stipendijām nepieciešamā finansējuma apmērs 2006.gadā sākot no 1.aprīļa būs 255 488 Ls -

vidēji 6 813 bezdarbnieki mācīsies 1,5 mēnešus x 25 Ls = 255 488 Ls. Minētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus.

Stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā finansējums 255 488 Ls apmērā ir paredzēts likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”.

Plānotais finansējums 2007.gadā un turpmāk:

Finansējuma apmēru bezdarbnieku stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt:

** - no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” - finansējuma apmērs saglabājas noteikts 2004.gada līmenī (izdevumi bezdarbnieku stipendijām pirms Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma uzsākšanas).

vidēji 1 835 bezdarbnieki mācīsies 1,5 mēnešus x 25 Ls=68 812,5 Ls.

Finansējuma apmērs bezdarbnieku stipendijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos tiek noteikts 2004.gada līmenī- 559 664 Ls apmērā un tas proporcionāli samazināsies par 68 812,5 Ls un neprasīs papildus valsts budžeta fina nšu resursus, un tiks nodrošināta piešķirto valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu ietvaros.

Bezdarbnieku stipendijas neformālās izglītības ieguves laikā sākot ar 2007.gadu nav paredzēts finansēt no valsts pamatbudžeta.

 

6. Cita informācija

* - Aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana 10% apmērā no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra (apakšprogramma 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets”). Finansējums aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem 1327,1 tūkst. Ls apmērā un bezdarba samazināšanas preventīvajiem pasākumiem 609,8 tūkst. Ls apmērā ir paredzēts likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam.

*** - Aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana no valsts pamatbudžeta (apakšprogramma „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana”) – 2006.gadā - 3427,8 tūkst. Ls. Finansējums ir paredzēts likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam.

**** - 2007.gadā Labklājības ministrijas pamatbudžetā tiks izveidota atsevišķa apakšprogramma Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšanai, sadalot aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanas apakšprogrammas „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” finansējumu 3427,8 tūkst. Ls. divās daļās: Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšanai – 609,8 tūkst. Ls un „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” – 2818,0 tūkst. Ls.

Paredzētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus. Lai racionāli tiktu izmantoti finanšu līdzekļi, ņemot vērā valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammas “04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets” plānotos ieņēmumus un paredzēto finansējumu valsts pamatbudžeta apakšprogrammā “07.03.00 Darba prasmju apguve un atjaunošana”, katru gadu tiks plānots, kādi likumā paredzētie aktīvie nodarbinātības pasākumi tiks finansēti no valsts pamatbudžeta un kādi no nodarbinātības speciālā budžeta.

Stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā 2006.gadā plānots nodrošināt no Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projektā “Apmācība bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” paredzētajiem līdzekļiem, pārplānojot projekta aktivitātes. Minētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus. Pēc Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projekta ieviešanas beigām, sākot ar 2007.gadu, pie nosacījuma, ja minētās aktivitātes nākamajā programmēšanas periodā turpmāk netiek līdzfinansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem, stipendijas neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” katru gadu 68,8 tūkst. latu apmērā. Bezdarbnieku apmācības pasākumi un stipendijas līdz struktūrfondu ieviešanas uzsākšanai jau tika finansētas no minētā finansēšanas avota.

Likuma īstenošana tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sagatavots likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” un abi likumprojekti ir izskatāmi vienlaicīgi. Tiks sagatavoti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:

“Grozījumi ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos Nr.25 “Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres vai transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un nosakāms stipendijas un kompensācijas apmērs””;

 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.309 “Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi”.

Minētie noteikumu projekti tiks iesniegti Ministru kabinetā pēc likuma pieņemšanas Saeimā 1.lasījumā.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts ir saistīts ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma prasībām brīvas pakalpojumu aprites principa piemērošanai, saskaņā ar kuru citā dalībvalstī reģistrēts komersants (pakalpojumu sniedzējs), kas ieguvis kvalifikāciju pakalpojuma sniegšanai attiecīgajā dalībvalstī, nav pakļaujams atkārtotai kvalifikācijas pārbaudei (licencēšanai Latvijas Republikā), ja šo pakalpojumu sniegšanai nav pastāvīgs raksturs.

 

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ir veiktas ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta izstrādāto projektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Grozījumi likumprojektā ievietoti NVA mājas lapā www.nva.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ir veiktas ar ES Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” ietvaros noslēgtā starptautiskā sadarbības (twinning) līguma ekspertiem.

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju izveidošana nav nepieciešama. Esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams NVA mājas lapā www.nva.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

-