Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā (reģ. nr.1611)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.5895)

 

Nr.

 

Priekšlikumi trešajam lasījumam (13)

 

Komisijas atzinums

 

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 7., 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:”

 

 

 

Atbalstīt

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

3.pants. Reģionālās attīstības atbalsta pasākums

Reģionālās attīstības atbalsta pasākums ir programma un tai atbilstošo, likuma mērķu sasniegšanai īstenojamo projektu kopums.

 

 

 

 

2.

 

Deputāts S.Šķesters

Papildināt 3.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“ES strukturālo fondu līdzekļu kopums ir arī atbalsta pasākums.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

5.pants. Plānošanas reģioni

(1) Reģionālās attīstības plānošanai, koordinācijai un pašvaldību sadarbības nodrošināšanai pašvaldības izveido piecus plānošanas reģionus — Kurzemes reģionu, Latgales reģionu, Rīgas reģionu, Vidzemes reģionu un Zemgales reģionu.

(2) Plānošanas reģionu teritorijas saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem nosaka Ministru kabinets.

 

 

1. 5.pantā:

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona. Tās lēmējorgāns ir Plānošanas reģiona attīstības padome.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Plānošanas reģioni ir Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.”

 

 

 

 

1. 5.pantā:

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona. Tās lēmējorgāns ir Plānošanas reģiona attīstības padome.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Plānošanas reģioni ir Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.”

 

 

14.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;

3) (svītrots ar 13.02.2003. likumu, kas stājas spēkā no 07.03.2003.)

 

 

 

 

3.

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Papildināt likuma 14. pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) nosaka reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtību”.

 

 

 

Atbalstīt, papildināt likumpr. ar jaunu pantu, mainīt turpmāko pantu numerāciju

 

 

2. Papildināt 14. pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) nosaka reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtību”.

 

16.pants. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 16.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pārrauga plānošanas reģionu darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 16.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pārrauga plānošanas reģionu darbību.”

 

3. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

            „16.1 pants Plānošanas reģiona kompetence

(1) Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģions papildus citos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:

1)      nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;

2)      nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;

3)      vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu;

4)      nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;

5)      izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un, konstatējot neatbilstību, ierosina  grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;

6)      izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;

7)      sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;

8)      koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;

9)      sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam.

 (2) Lai īstenotu plānošanas reģiona kompetenci, Plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina plānošanas reģiona nolikumu un budžetu, var izveidot, reorganizēt un likvidēt plānošanas reģiona iestādes un kapitālsabiedrības, lemt par dalību biedrībās un nodibinājumos, kā arī deleģēt privātpersonai atsevišķus pārvaldes uzdevumus.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāta 16.1panta pirmajā daļā (likumprojekta 3.pants) vārdu “citos”  ar vārdu “citai”.

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

            „16.1 pants Plānošanas reģiona kompetence

(1) Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģions papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:

1)      nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;

2)      nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;

3)      vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu;

4)      nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;

5)      izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un, konstatējot neatbilstību, ierosina  grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai lemj par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;

6)      izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;

7)      sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;

8)      koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;

9)      sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam.

(2) Lai īstenotu plānošanas reģiona kompetenci, Plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina plānošanas reģiona nolikumu un budžetu, var izveidot, reorganizēt un likvidēt plānošanas reģiona iestādes un kapitālsabiedrības, lemt par dalību biedrībās un nodibinājumos, kā arī deleģēt privātpersonai atsevišķus pārvaldes uzdevumus.

17.pants. Plānošanas reģiona attīstības padome

(1) Plānošanas reģiona attīstības koordinācijai katrā plānošanas reģionā izveido Plānošanas reģiona attīstības padomi.

(2) Plānošanas reģiona attīstības padomi ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce no attiecīgo pašvaldību deputātiem.

(3) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlē Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā izvirzītajiem pašvaldību deputātiem.

(4) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji.

(5) Plānošanas reģiona attīstības padome veic šādas funkcijas:

1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;

2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;

3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu;

4) nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;

5) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna un nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un neatbilstības gadījumos lemj par ierosinājumu grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;

6) apstiprina Plānošanas reģiona attīstības padomes un Plānošanas reģiona attīstības aģentūras nolikumu;

7) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

„17.pants. Plānošanas reģiona attīstības padome

(1) Plānošanas reģiona attīstības padomi ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce no attiecīgo pašvaldību deputātiem.

(2) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlē Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā ievēlētajiem padomes locekļiem.

(3) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji.”

(4) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs, ja vien likumos nav noteikts citādi, lēmumu pieņemšanas kārtība ir šāda:

1)      ja neviens no padomes locekļiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošanas, vienojoties;

 

2) ja iebilst kaut viens no padomes locekļiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem, kuri pārstāv ne mazāk kā  50 procentus no attiecīgā plānošanas  reģiona pašvaldību iedzīvotāju kopskaita (iedzīvotāju skaitu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Izslēgt likumprojekta 17.panta ceturto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 17.panta ceturto daļu (likumprojekta 4.pants).

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

„17.pants. Plānošanas reģiona attīstības padome

(1) Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, ja vien likumā nav noteikts citādi, lēmumus pieņem šādi:

1)      ja neviens no kopsapulces dalībniekiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošanas, vienojoties;

2)      ja iebilst kaut viens no kopsapulces dalībniekiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no kopsapulces dalībniekiem un par lēmuma pieņemšanu nobalsojušie pārstāv ne mazāk kā pusi attiecīgā plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāju kopskaita. Iedzīvotāju skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju reģistra datiem ne agrāk kā nedēļu pirms kopsapulces dienas.

(2) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlē Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā ievēlētajiem padomes locekļiem.

(3) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji.

 (4) Plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka nolikums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

„17.pants. Plānošanas reģiona attīstības padome

(1) Plānošanas reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce, ja vien likumā nav noteikts citādi, lēmumus pieņem šādi:

1)      ja neviens no kopsapulces dalībniekiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošanas, vienojoties;

2)      ja iebilst kaut viens no kopsapulces dalībniekiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no kopsapulces dalībniekiem un par lēmuma pieņemšanu nobalsojušie pārstāv ne mazāk kā pusi attiecīgā plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāju kopskaita. Iedzīvotāju skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju reģistra datiem ne agrāk kā nedēļu pirms kopsapulces dienas.

(2) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlē Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā ievēlētajiem padomes locekļiem.

(3) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji.

 (4) Plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka nolikums.”

 

 

18.pants. Plānošanas reģiona attīstības aģentūra

(1)       Plānošanas reģiona attīstības padome izveido Plānošanas reģiona attīstības aģentūru, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un pilda Publisko aģentūru likumā noteiktās aģentūras padomes funkcijas.

 

(2) Plānošanas reģiona attīstības aģentūra veic šādas funkcijas:

1) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts institūciju teritoriālajām iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;

2) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;

3) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;

4) izvērtē vietējo pašvaldību un juridisko un fizisko personu iesniegtos projektu pieteikumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;

5) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(3) Plānošanas reģiona attīstības aģentūra darbojas saskaņā ar Plānošanas reģiona attīstības padomes apstiprinātu nolikumu.

5. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

„18.pants. Plānošanas reģiona sadarbības komisija

(1) Lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā nodrošinātu koordināciju un sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām un plānošanas reģionu, katrā plānošanas reģionā izveido Plānošanas reģiona sadarbības komisiju.

(2) Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdes ir atklātas, un tās vada Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs.

(3) Ministrijas ieceļ sadarbības koordinatoru, kurš nodrošina informācijas apmaiņu starp plānošanas reģionu un ministriju. Katra ministrija informē Plānošanas reģiona attīstības padomi un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par sadarbības koordinatora iecelšanu.

(4) Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sastāvā ir:

1) Plānošanas reģiona attīstības padomes norīkotie pārstāvji;

2) ministriju norīkotie pārstāvji.

(5) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdes informē attiecīgās ministrijas sadarbības koordinatoru par Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdē izskatāmo jautājumu un uzaicina attiecīgo ministriju nodrošināt tās dalību Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdē.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā ministrija norīko savus pārstāvjus dalībai Plānošanas reģiona sadarbības komisijā atbilstoši izskatāmajam jautājumam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Papildināt likumprojekta 18.panta trešo daļu pēc vārda „Ministrijas” ar vārdiem „un Īpašo uzdevumu ministru sekretariāti (turpmāk – ministrijas)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

„18.pants. Plānošanas reģiona sadarbības komisija

(1) Lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā nodrošinātu koordināciju un sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām un plānošanas reģionu, katrā plānošanas reģionā izveido Plānošanas reģiona sadarbības komisiju.

(2) Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdes ir atklātas, un tās vada Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs.

(3) Ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti (turpmāk – ministrijas) ieceļ sadarbības koordinatoru, kurš nodrošina informācijas apmaiņu starp plānošanas reģionu un ministriju. Katra ministrija informē Plānošanas reģiona attīstības padomi un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par sadarbības koordinatora iecelšanu.

(4) Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sastāvā ir:

1) Plānošanas reģiona attīstības padomes norīkotie pārstāvji;

2)      ministriju norīkotie pārstāvji.

(5) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdes informē attiecīgās ministrijas sadarbības koordinatoru par Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdē izskatāmo jautājumu un uzaicina attiecīgo ministriju nodrošināt tās dalību Plānošanas reģiona sadarbības komisijas sēdē.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā ministrija norīko savus pārstāvjus dalībai Plānošanas reģiona sadarbības komisijā atbilstoši izskatāmajam jautājumam.”

 

 

19.pants. Reģionālās attīstības finansēšanas avoti

(1) Reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, juridisko un fizisko personu maksājumiem, tai skaitā ziedojumiem.

(2) Nacionālās attīstības plānā iekļautos reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no juridisko un fizisko personu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

9.

 

Deputāts S.Šķesters

Papildināt 19.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Reģionālās kohēzijas (izlīdzināšanas) pasākumus finansē no valsts, pašvaldību budžetiem un ES strukturālo fondu līdzekļiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

21.pants. Reģionālās attīstības finansējuma piešķiršana

(1) Reģionālās attīstības finansējumu piešķir reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, kas atbilst reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm un šo pasākumu vadībai.

(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par komercdarbības atbalstu, piemēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.

(3) Ministru kabinets nosaka reģionālās attīstības finansējuma piešķiršanas kārtību un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma vadības kārtību.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 21.panta trešo daļu. 

 

 

Deputāts S.Šķesters

Papildināt 21.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Plānošanas reģioniem ES strukturālo fonda līdzekļu sadalījumam visu nozaru ministriju operacionālajās programmās jābūt sekojošam:

Latgalei koeficents 1,3;

Vidzemei – 1,2;

Kurzemei – 1,1;

Zemgalei – 1;

Rīgai un Rīgas reģionam – 0,6.

Bāzes koeficents k=1 tiek aprēķināts katras ES operacionālās programmas kopējo līdzekļu summu dalot ar 5 (pieciem reģioniem). Projektu atbalsta diferencē jābūt sekojošā:

Latgalei 80%;

Vidzemei 60%;

Kurzemei 50%;

Zemgalei 40%

Rīgai un Rīgas reģionos 30% no kopējās projekta lieluma summas.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

7. Izslēgt 21.panta trešo daļu.

 

 

Pārejas noteikumi

1. ... 9. ...

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Plānošanas reģiona attīstības padome, kas izveidota un darbojas līdz 2006. gada 1. augustam, uzskatāma par šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētās atvasinātas publiskas personas lēmējorgānu līdz dienai, kad Plānošanas reģiona attīstības padome tiek ievēlēta atbilstoši šā likuma 17. panta pirmās daļas noteikumiem.”

 

 

Atbalstīt

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Plānošanas reģiona attīstības padome, kas izveidota un darbojas līdz 2006. gada 1. augustam, uzskatāma par šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētās atvasinātas publiskas personas lēmējorgānu līdz dienai, kad Plānošanas reģiona attīstības padome tiek ievēlēta atbilstoši šā likuma 17. panta pirmās daļas noteikumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Juridiskais birojs

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.augustā.

 

 

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.augustā.