Sociālo un darba lietu komisija

 

 

Rīgā

 

2006.gada 11.maijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (reģ.nr.1610) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 5 lapām.

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (reģ.nr.1610)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

4.pants. Līdzekļi bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu un nodarbinātības pasākumu finansēšanai

(1) Šā likuma 2.pantā noteiktos bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus finansē no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta (turpmāk - nodarbinātības speciālais budžets).

 

 

 

 

 

 

 (2) Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu (profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana, konkurētspējas palielināšana), bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām, īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra.

 

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus, bet ne vairāk kā 10 pro­centu apmērā no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktā nodarbi­nātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra, izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām un īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā."

 

 

 

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktā nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra, izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām un īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā.”

8.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai

(1) Šā likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

(2) Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu.

(3) Kārtību, kādā aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(4) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija.

 

 

 

 

 

 

1.

Labklājības ministre D.Staķe

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izslēgt 8.panta ceturto daļu.”

 

Pašreizējo likumprojekta 2.pantu uzskatīt par 3. pantu.

 

 

 

Atbalstīts

 

2. Izslēgt 8.panta ceturto daļu.

 

(5) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 4.panta otrā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

 

2. Līdz 2001.gada 31.decembrim no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī šādi likumā "Par nodarbinātību" noteiktie bezdarbnieku aktīvās nodarbinātības pasākumi:

1) darba meklētāju klubu darbība;

2) profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi;

3) profesionālās apmācības un pārkvalificēšanās pasākumi.

 

3. Šā likuma 2.panta 3.apakšpunkts, III nodaļa un 17.panta otrā daļa ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.

 

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.).

 

5. Personām, kurām bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, par bezdarba periodu, kas nepārtraukti turpinās pēc šā likuma stāšanās spēkā, pabalstu izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri bija spēkā pabalsta piešķiršanas dienā.

 

6. (Izslēgts ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.11.2002.)

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim no nodarbinātī­bas speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī Bezdarbnieku un darba meklē­tāju atbalsta likumā noteiktie bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi."

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktie bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi.”