Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

Likumprojektā iekļauti likumprojekti ar:

reģ.nr.1484; reģ.nr.1539; reģ.nr.1602;

reģ.nr.1609; reģ.nr.1663; reģ.nr.1674

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1595)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(30)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

5.pants. Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju tiesības izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā “Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumos.

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 “5.pants. Pašvaldību domju (padomju) tiesības paredzēt administratīvo atbildību

Pašvaldību domes (padomes) ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā “Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumos.”

Atbalstīts

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 “5.pants. Pašvaldību domju (padomju) tiesības paredzēt administratīvo atbildību

Pašvaldību domes (padomes) ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā “Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumos.”


 

14.1 pants. Juridisko personu atbildība

Šajā likumā īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.

1. Izteikt 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Juridisko personu atbildība

Šajā likumā  un rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju izdotajos saistošajos noteikumos īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.”

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus “likumā un rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju” ar vārdiem “kodeksā un pašvaldību domju (padomju)”.

Atbalstīts

2. Izteikt 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Juridisko personu atbildība

Šajā kodeksā un pašvaldību domju (padomju) izdotajos saistošajos noteikumos īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.”

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

2. 26.pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “114.2” ar skaitli “114.3”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par pārkāpumu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”

3.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus “Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes” ar vārdiem “Pašvaldību domes (padomes)” un vārdu “pārkāpumu” – ar vārdiem “to pārkāpšanu”.

Atbalstīts

3. 26.pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “114.2” ar skaitli “114.3”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldību domes (padomes) var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”

31.pants. Administratīvais arests

Administratīvo arestu nosaka un piemēro tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem uz laiku no vienas līdz piecpadsmit diennaktīm. Administratīvo arestu piemēro rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis.

Administratīvo arestu nevar piemērot sievietēm grūtniecības stāvoklī, sievietēm, kam ir bērni vecumā līdz divpadsmit gadiem, un personām, kas nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem.

3. Izteikt 31. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Administratīvo arestu nevar piemērot sievietēm grūtniecības stāvoklī, personām, kuras ir vienīgie aizgādņi bērnam vecumā līdz divpadsmit gadiem, un personām, kuras nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem.”

4.

Juridiskais birojs

Izteikt kodeksa 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

 “Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam, kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu.”

Atbalstīts

4. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

 “Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam, kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu.”


 

42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās

vietās –

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu

smēķēšanai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

4. Papildināt 42.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu –

uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

 

 

 

5. Papildināt 42.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu –

uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

51.pants. Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana

Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu, kuri jāveic zemes lietotājam, lai pasargātu augsni no ūdens vai vēja erozijas vai citiem procesiem, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 51. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos –

uzliek naudas fiziskajām personām no simt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 51. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos –

uzliek naudas fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.6

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Papildināt 51. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, –

uzliek naudas fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

90.pants. Bīstamo iekārtu, energoapgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšana

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes uzņēmumu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par nereģistrētas bīstamās iekārtas lietošanu –

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, –

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

5. 90.pantā:

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

    “Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs, ko kontrolē Valsts energoinspekcija, –

   uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

     papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

     “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

      uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.”

 

 

 

7. 90.pantā:

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

    “Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs, ko kontrolē Valsts energoinspekcija, –

   uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

     papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

     “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

      uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.”

95.pants. Gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumi

Par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu pārsniegšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

6. 95.pantā:

   izteikt otro daļu šādā redakcijā:

   “Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

    papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

    “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.”

 

 

 

8. 95.pantā:

   izteikt otro daļu šādā redakcijā:

   “Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

    uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

    papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

    “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

    uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.”

 

7. Papildināt kodeksu ar 103.8 un 103.9 pantu šādā redakcijā:

 "103.pants. Līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpša­na, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem

 Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, nereģistrējoties Valsts augu aizsardzības dienestā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

 Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvē­šanai noteiktās prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

 Par ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāp­šanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

 Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

 

103.pants. Ģenētiski modificētās gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšana

 Par ģenētiski modificētās gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavo­šanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

9. Papildināt kodeksu ar 103.8 un 103.9 pantu šādā redakcijā:

 "103.pants. Līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpša­na, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem

 Par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, nereģistrējoties Valsts augu aizsardzības dienestā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

 Par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvē­šanai noteiktās prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

 Par ģenētiski modificētu kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāp­šanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

 Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

 

103.pants. Ģenētiski modificētas gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšana

 Par ģenētiski modificētas gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavo­šanas, saiņošanas un transportēšanas prasību

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem."


 

 

8. Papildināt kodeksu ar 114.pantu šādā redakcijā:

 “114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

 Par to pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, kuri ir trešās valsts pilsoņi vai bezvalstnieki,  ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divtūkstoš līdz trīstūktoš trīssimt latiem.”

 

 

 

10. Papildināt kodeksu ar 114.pantu šādā redakcijā:

 “114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

 Par pasažieru – trešās valsts pilsoņu vai bezvalstnieku datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divtūkstoš līdz trīstūktoš trīssimt latiem.”

152.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par būves patvaļīgu būvniecību –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādu būvniecības normatīvu un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem.

 

7.

Likumprojekts ar reģ.nr.1663, kas iekļauts kā priekšlikums

Papildināt 152.panta pirmās daļas dispozīciju pēc teksta iekavās ar vārdiem "vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu".

Atbalstīts

11. Papildināt 152.panta pirmās daļas dispozīciju pēc teksta iekavās ar vārdiem "vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu".

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.

9. Izteikt 155.3 panta tekstu šādā redakcijā:

“Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās

vietās –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.

 

 

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 155.3 panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

  “Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12. Izteikt 155.3 panta tekstu šādā redakcijā:

“Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās

vietās –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.

 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.”

155.13 pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšanu darījumos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz diviem tūkstošiem latu.

10. 155.13 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus."

 
 
 

13. 155.13 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus."

175.pants. Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai

Par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

 

11. Papildināt 175.pantu pēc vārdiem “policijas darbinieka” ar vārdu “robežsarga”.
 
 
 
14. Papildināt 175.pantu pēc vārdiem “policijas darbinieka” ar vārdu “robežsarga”.

 

12. Papildināt kodeksu ar 175.7 pantu šādā redakcijā:

 "175.7 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas snieg­šana Valsts energoinspekcijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par energoapgādes komersantu rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Valsts energoinspekcijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts energoinspekcijai vai Valsts energoinspekcijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."
 
 
 

15. Papildināt kodeksu ar 175.7 pantu šādā redakcijā:

 "175.7 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas snieg­šana Valsts energoinspekcijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par energoapgādes komersantu rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Valsts energoinspekcijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts energoinspekcijai vai Valsts energoinspekcijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

 

 
9.
Deputāte A.Rugāte

Papildināt kodeksu ar 175.7 pantu šādā redakcijā:

“175.7 pants. Par nepatiesu uzdošanos par citu personu, kārtojot valodas prasmes vai zināšanu pārbaudes Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā

Par nepatiesu uzdošanos par citu personu, kārtojot valodas prasmes vai zināšanu pārbaudes ar nolūku sekmēt šai personai Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.11

 

 

 
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Deputāte A.Rugāte

Papildināt kodeksu ar 175.8 pantu šādā redakcijā:

“175.8 pants. Par nepatiesu uzdošanos par citu personu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi

Par nepatiesu uzdošanos par citu personu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi ar nolūku sekmēt šai personai valsts valodas prasmes apliecības iegūšanu –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt kodeksu ar 175.8 pantu šādā redakcijā:

“175.8 pants. Uzdošanās par citu personu, kārtojot zināšanu pārbaudes

Par uzdošanos par citu personu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai iegūtu šai personai valsts valodas prasmes apliecību, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu likumā noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

Daļēji atbalstīts.
Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16. Papildināt kodeksu ar 175.8 pantu šādā redakcijā:

“175.8 pants. Uzdošanās par citu personu, kārtojot zināšanu pārbaudes

Par uzdošanos par citu personu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai iegūtu šai personai valsts valodas prasmes apliecību, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par uzdošanos par citu personu, kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu likumā noteikto zināšanu pārbaudi, lai radītu šai personai iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

 

179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību

pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma apturēt vai ierobežot iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju vai produkcijas i zlaidi nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 179. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par kūlas dedzināšanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 179. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par kūlas dedzināšanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm
Daļēji atbalstīts.
Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 13

 

Atbalstīts

17. Papildināt 179. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par kūlas dedzināšanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.”


 

201.51 pants. Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

13. Izteikt 201.51 pantu šādā redakcijā:

“201.51 pants. Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas vai pārcelšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.”

 

 
 

18. Izteikt 201.51 pantu šādā redakcijā:

“201.51 pants. Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas vai pārcelšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.”

 

14. Papildināt kodeksu ar 201.64 pantu šādā redakcijā:

“201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

 
 

19. Papildināt kodeksu ar 201.64 un 201.65 pantu šādā redakcijā:

“201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.

 

15. Papildināt kodeksu ar 201.65 pantu šādā redakcijā:

“201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.”

 

 
 

201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.”


 

 

16. Papildināt likumu ar 204.14 pantu šādā redakcijā:

 "204.14 pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas pārkāpums

Par informācijas sabiedrības pakalpojumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpumu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz pieciem tūkstošiem latu."

14.

 

 

 

15.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā skaitli “204.14” ar skaitli “204.16”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 204.16 panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšana

Par likumā noteiktā komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšanu –“.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

20. Papildināt kodeksu ar 204.16 pantu šādā redakcijā:

 "204.16 pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšana

Par likumā noteiktā komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 51.–53.pantā, 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 54., 57.pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 58., 66., 69., 75., 76., 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.–98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.–108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134., 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1 pantā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 150., 150.2, 150.3, 152., 155.pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu, 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1, 172.2, 172.4 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā un trešajā daļā, 176., 185.–190., 190.2, 190.3, 190.10 , 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona), 201.63 un 202.–204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

 

 

 

< span lang=LV> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 210. pantu pēc skaitļa “176”  ar skaitli un vārdiem “179. panta ceturtajā daļā”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbalstīts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Papildināt 210. pantu pēc skaitļa “176”  ar skaitli un vārdiem “179. panta ceturtajā daļā”.

211.1 pants. Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori izskata šā kodeksa 51.–54., 57., 58., 66., 69., 75., 76., 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes (padomes) apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, nedrīkst pārsniegt simt latus.

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori ir tiesīgi naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

 

17.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 211.1 pantu pēc skaitļa un vārda “172. pantā”  ar skaitli un vārdiem “179. panta ceturtajā daļā”.

Neatbalstīts
 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2, 166.3, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21–166.25, 166.28–166.30, 167., 170.1 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 174.5, 175., 175.1–175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200.–200.2, 201.1–201.9, 201.39–201.48, 204.1, 204.2 pantā un 204.5 panta otrajā daļā, 204.12 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

Juridiskais birojs

Izslēgt 213.pantā skaitli “158”.
 
Deputāte A.Rugāte

Papildināt 213. pantu pēc skaitļiem “175.1 – 175.4” ar skaitļiem “175.7, 175.8”.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 213. pantu pēc skaitļiem “175.1 – 175.4” ar skaitļiem “175.8”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 213. pantā skaitli “178” ar skaitļiem un vārdiem “178. pantā, 179. panta ceturtajā daļā”.

Atbalstīts
 
 
 
Daļēji atbalstīts.
Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.20

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

22. 213. pantā:
izslēgt skaitli “158”;

 

papildināt pantu pēc skaitļiem “175.1 – 175.4” ar skaitli “175.8”;

 

aizstāt skaitli “178” ar skaitļiem un vārdiem “178. pantā, 179. panta ceturtajā daļā”.


 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.9 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 172.pantā, 181.panta piektajā daļā, 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

 

22.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 214.1 pantu pēc skaitļa un vārda “172. pantā”  ar skaitli un vārdiem “179. panta ceturtajā daļā”.

Neatbalstīts

 

215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem.

 

23.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 215. pantu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdu “71. un”.

Atbalstīts

23. Papildināt 215. pantu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdu “71. un”.

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā) 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas – naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu.

 

24.

Likumprojekts ar reģ.nr.1674, kas iekļauts kā priekšlikums

Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

 "215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā, 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji – uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas – uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu."

Atbalstīts

24. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

 "215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā, 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji – uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas – uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu."


 

223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

17. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

 "223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā un piektajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā un trešajā daļā, 175.7 pantā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) Valsts energoinspekcijas sektoru vadītāji un vecākie inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

 

 

25. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

 "223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā un piektajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā un trešajā daļā, 175.7 pantā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) Valsts energoinspekcijas sektoru vadītāji un vecākie inspektori – uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem."


 

226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 149.4 panta pirmajā, trešajā - piektajā un astotajā daļā, 149.5 panta pirmajā – trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā – divpadsmitajā un piecpadsmitajā – septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā – piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27– 149.31, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā;

2) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežapsardzības nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, kā arī valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, trešajā - piektajā un astotajā daļā, 149.5 panta pirmajā – trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā – divpadsmitajā un piecpadsmitajā – septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā – piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27 –149.31 pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā;

3) Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 190.13 un 190.14 pantā.

Valsts robežsardzes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.

18. Papildināt 226.panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa "šā kodeksa 114.2" ar vārdu un skaitli "un 114.3".

 

 

 

26. Papildināt 226.panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa "šā kodeksa 114.2" ar vārdu un skaitli "un 114.3".


 

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 78.1,102., 102.2, 103.3 , 103.6 ,105., 105.5, 106., 106.1, 106.2 , 107., 108., 108.1– 108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2 pantā, 166.9 panta pirmajā 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā , 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie pārtikas inspektori un valsts vecākie veterinārie inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts vecākie sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

4) valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir kompetentas izskatīt šā kodeksa 42.2, 102.pantā, 102.2 panta otrajā daļā, 106., 106.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 108., 108.1, 108.3, 108.4 pantā, 149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā un 166.14 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja pārkāpums izdarīts uz valsts (muitas) robežas vai muitas noliktavās.

19. Papildināt 230.panta pirmo daļu pēc skaitļa "103.6" ar skaitli "103.9".

 

 
 

27. Papildināt 230.panta pirmo daļu pēc skaitļa "103.6" ar skaitli "103.9".

230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 78.1, 101., 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5 un 103.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem.

20. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 103.7" ar skaitļiem un vārdu "103.7 un 103.8".

 

 
 

28. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 103.7" ar skaitļiem un vārdu "103.7 un 103.8".

236.6 pants. Valsts metroloģiskā inspekcija

Valsts metroloģiskā inspekcija izskata šā kodeksa 99.pantā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts metroloģiskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts metroloģiskās inspekcijas priekšnieks – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts metroloģiskās inspekcijas inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas sastāda protokolus par šā kodeksa 99.pantā un 166.15 panta pirmajā daļā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

 

25.

Likumprojekts ar reģ.nr.1674, kas iekļauts kā priekšlikums

Izslēgt 236.6 pantu.

 

29. Izslēgt 236.6 pantu.


 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61 un 201.62 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji — naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) valsts galvenie inspektori — naudas sodu līdz simt latiem.

21. Izteikt 236.9 pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji — naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) galvenie valsts inspektori — naudas sodu līdz simt latiem.”

 

 
 

30. Izteikt 236.9 pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji —uzlikt  naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) galvenie valsts inspektori — uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.”

236.10 pants. Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9, 204.10 un 204.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Datu valsts inspekcijas vārdā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgs Datu valsts inspekcijas direktors un viņa pilnvaroti darbinieki.

22. Izteikt 236.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9, 204.10, 204.11 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

 
 

31. Izteikt 236.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9, 204.10, 204.11 un 204.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

256.pants. Personas un mantu apskate

Personas apskati var izdarīt uz to pilnvarotas policijas iestāžu, militarizētās apsardzes, civilās aviācijas, muitas iestāžu un Robežsardzes amatpersonas, bet Latvijas Republikas likumdošanas aktos tieši noteiktajos gadījumos – arī citu uz to pilnvarotu institūciju amatpersonas.

Personas apskati var izdarīt uz to pilnvarota ar aplūkojamo personu viena dzimuma amatpersona divu tā paša dzimuma pieaicināto klātbūtnē.

Mantu apskati var izdarīt tam pilnvarotas policijas, civilās aviācijas, muitas, Valsts robežsardzes, Valsts vides dienesta, meža sardzes, valsts medību uzraudzības iestāžu amatpersonas, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, kā arī pašvaldību attiecīgi pilnvarotas personas, bet likumdošanas aktos tieši noteiktajos gadījumos – arī citu tam pilnvarotu institūciju amatpersonas.

Mantu, rokas bagāžas, bagāžas, medību un zvejas rīku, iegūtās produkcijas un citu priekšmetu apskate parasti notiek tās personas klātbūtnē, kuras īpašumā vai valdījumā šīs mantas atrodas. Neatliekamos gadījumos šīs mantas un priekšmetus var apskatīt bez īpašnieka (valdītāja) klātbūtnes, piedaloties diviem pieaicinātajiem.

Par personas un mantu apskati sastāda protokolu vai izdara ierakstu protokolā par administratīvo pārkāpumu vai protokolā par administratīvo aizturēšanu.

Personu un mantu apskate muitas iestādēs notiek Latvijas Republikas muitas kodeksā noteiktajā kārtībā.

23. Aizstāt 256.panta trešajā daļā vārdu "muitas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

 

 
 
32. Aizstāt 256.panta trešajā daļā vārdu "muitas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

260.pants. Pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesības un pienākumi

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar pārstāvja palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu.

Lietu bez personas klātbūtnes var izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka tai savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku, un ja no tās nav saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu. Ja minētais lūgums ir saņemts, institūcija, tiesnesis vai cita amatpersona, kas izskata lietu, var atzīt lūgumu par pamatotu un atlikt lietas izskatīšanu. Bez tās personas klātbūtnes, kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu var izskatīt arī gadījumos, kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā, 149.31 panta astotajā daļā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un gadījumos, ja pārkāpums ceļu satiksmē fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā.

Izskatot lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 175., 177., 178. un 201.pantā, pie administratīvās atbildības sauktās personas klātbūtne ir obligāta. Ja šī persona izvairās ierasties pēc policijas iestādes vai tiesneša aicinājuma, to var atvest piespiedu kārtā, bet, ja tas nav iespējams, lietu tiesā izskata bez tās piedalīšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Juridiskais birojs

Papildināt 260.panta trešo daļu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli “57.3”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Papildināt 260.panta trešo daļu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli “57.3”.

274.1 pants. Rīcība ar izņemtajiem priekšmetiem un dokumentiem

Lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu vai lietvedības izbeigšanu jānosaka, kas darāms ar pārkāpuma izdarīšanas rīkiem vai citiem izņemtajiem priekšmetiem un dokumentiem. Turklāt:

1) pārkāpējam piederošie pārkāpuma izdarīšanas rīki ir konfiscējami;

2) vērtības un lietas, kuras iegūtas pārkāpuma izdarīšanas rezultātā vai kuras bijušas paredzētas vai lietotas pārkāpuma izdarīšanai, ir konfiscējamas vai atdodamas atpakaļ to īpašniekiem;

3) priekšmeti, kurus var iegūt tikai ar īpašām atļaujām, jārealizē likumā noteiktajā kārtībā, bet priekšmeti, kuriem nav nekādas materiālas vai citas vērtības un kurus nevar izmantot, jāiznīcina vai pēc ieinteresēto personu vai iestāžu lūguma šos priekšmetus var tām realizēt.

Ja izņemtās mantas nav konfiscējamas, taču ir realizētas vai iznīcinātas šā kodeksa 257.pantā noteiktajā gadījumā, institūcija, kura izņemtās mantas realizējusi vai iznīcinājusi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īpašniekam par tām atlīdzina ar tās pašas sugas un kvalitātes mantām vai arī samaksā vērtību, kāda realizētajām vai iznīcinātajām mantām būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī.

Šā panta otrajā daļā noteiktais neattiecas uz apaļajiem kokmateriāliem. Ja persona pierāda īpašuma tiesības uz izņemtajiem un realizētajiem kokmateriāliem, šai personai atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ja personai par pārkāpumu ceļu satiksmē piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas realizētas atbilstoši šā kodeksa 257.pantā noteiktajai kārtībai, tad no iegūtajiem līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kas saistīti ar izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, mantu glabāšanu un realizāciju.

24. 274.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Ja izņemtie apaļie kokmateriāli ir realizēti, īpašniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

34. 274.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Ja izņemtie apaļie kokmateriāli ir realizēti, īpašniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus.";

 

izslēgt trešo daļu.

Pārejas noteikumi

(2003.gada 11.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 2004.gada 9.septembra likumu)

 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(2004.gada 9.septembra likuma redakcijā)

 

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(2004.gada 22.decembra likuma redakcijā)

 

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230. pantā par papildināšanu ar  103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”
 
Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007. gada 1. jūnijā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

35. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230. pantā par papildināšanu ar  103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

 

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007. gada 1. jūnijā.”

 

25. Papildināt kodeksu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 Kodeksā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem.”

 

 

 

36. Papildināt kodeksu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 Kodeksā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem.”

 

 

29.

 

 

 

 

 

30.

Likumprojekts ar reģ.nr.1674, kas iekļauts kā priekšlikums

Likums stājas spēkā 2006. gada 1. jūnijā.

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 24. un 29. pants stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Šā likuma 24. un 29. pants stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.