Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 26.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2, 114.3 un 149.15 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 un 114.3 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) – desmit tūkstoši latu."

 

2. Papildināt kodeksu ar 114.pantu šādā redakcijā:

 

"114.3 pants. Par pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai kļūdainu pasažieru datu iesniegšanu

 

Par to pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai kļūdainu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, kuri ir trešās valsts pilsoņi vai bezvalstnieki,  ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no 2000 latu līdz 3300 latiem."

 

3. Izteikt 175.pantu šādā redakcijā:

 

"175.pants. Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka, robež­sarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai

 

Par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm."

 

4. Papildināt 226.panta pirmo daļu aiz vārdiem un skaitļa "šā kodeksa 114.2" ar vārdu un skaitli "un 114.3".

 


5. Papildināt kodeksu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Kodeksā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 29.aprīlī Eiropas Padome ir pieņēmusi direktīvu 2004/82/EK (Official Journal L 261, 06/08/2004 P. 0024-0027) par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. Tā paredz, ka Dalībvalstis ievieš noteikumus, kas paredz to pārvadātāju, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu saistības, kuri veic pasažieru pārvadājumus uz Dalībvalsts teritoriju. Saistības, kuras pārvadātājiem tiek uzliktas pamatojoties uz šo direktīvu, papildina tās saistības, kuras ir paredzētas atbilstoši 1990.gadā noslēgtās 1985.gada 14.jūnijā parakstītās Šengenas vienošanās piemērošanas Konvencijas 26.panta noteikumiem ar papildinājumiem, kas ieviesti ar Eiropas Padomes direktīvu 2001/51/EK(2), un abi šo saistību veidi kalpo vienam un tam pašam mērķim - migrācijas plūsmu ierobežošanai un nelegālās imigrācijas apkarošanai. Bez tām, lai nodrošinātu lielāku šī mērķa īstenošanas efektivitāti, vajadzētu pēc iespējas lielākā mērā harmonizēt finansiālos sodus, kādus pašlaik Dalībvalstis paredz piemērot attiecībā uz gadījumiem, kad pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu nepilda savas saistības.

Pašlaik, saistības, kas paredzētas Eiropas Padomes direktīvā 2004/82/EK, Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav atspoguļotas.

Robežsardzes likuma 13. panta 15. punkts nosaka uzdevumus, kurus veicot Valsts robežsardzes amatpersonām ir tiesības kontrolēt kā tiek ievēroti noteikumi par ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā. Saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.pantu Valsts robežsardze atbilstoši savai kompetencei kontrolē ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā.

Veicot šos uzdevumos un konstatējot pārkāpumus, Valsts robežsardzes amatpersonām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.

2004.gadā sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli:

- par dzīvošanu bez pases vai bez deklarētas dzīvesvietas (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 186.pants) – 1427;

- par tīšu pases bojāšanu, nolaidīgu glabāšanu vai tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase (LAPK 187.pants) – 3;

- par nodarbināšanu bez pases vai darba atļaujas (LAPK 189.pants) – 34;

- par strādāšanu bez darba atļaujas (LAPK 189.¹pants) – 64;

- par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas (LAPK 190.13pants) – 279;

- par nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā (LAPK 190.14pants) – 145.

Veicot ārzemnieku nodarbināšanas kontroli Latvijas Republikā, 2004. gadā Valsts robežsardze pārbaudīja 1408 iestādes un uzņēmumus (atklāti 77 pārkāpumi), 468 tūrisma organizācijas (atklāti 9 pārkāpumi), 982 viesnīcas (atklāti 9 pārkāpumi).

Veicot citu ar ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos valstī un izceļošanu saistītu nosacījumu kontroli Latvijas Republikā, 2004. gadā Valsts robežsardze pārbaudīja 7433 ārzemnieku dzīves (uzturēšanās) vietas (atklāti 1619 pārkāpumi), aizturēja 16 meklēšanā esošas personas (no tām 14 ārzemniekus). Valsts teritorijā Imigrācijas likuma 51.panta kārtībā aizturēja 399 ārzemniekus.

Robežsardzes likuma 15.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu kontroli un profilaksi, Valsts robežsardzes amatpersonām ir tiesības darboties ārpus pierobežas, robežkontroles punkta vai robežpārejas punkta. Tomēr normatīvajos aktos nav paredzēta personas atbildība par ļaunprātīgu nepakļaušanos robežsarga likumīgajam rīkojumam vai prasībām, tādēļ ir nepieciešams izdarīt grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.pantā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz noteikt atbildību pārvadātājiem, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu par pasažieru datu nesniegšanu, nepilnīgu vai kļūdainu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, un noteikt naudas soda apmēru atbilstoši Eiropas Padomes Direktīvas 2004/82/EK prasībām, kā arī noteikt iestādi, kuras kompetencē ietilpst administratīvās lietas izskatīšana.

Normatīvā akta projekts paredz noteikt personas atbildību par ļaunprātīgu nepakļaušanos robežsarga likumīgajam rīkojumam vai prasībām un ir preventīvs pasākums, lai novērstu ļaunprātīgu nepakļaušanos un nostiprinātu valstī sabiedrisko kārtību.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskarII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Minētais projekts nodrošinās nelegālās imigrācijas riska samazināšanos, savlaicīgu personu, kuras var mēģināt nelegāli ieceļot Latvijas Republikā atklāšanu, līdz ar to tiks garantēta sabiedrības drošība.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par aviāciju ””.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027).

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

2.pants

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027). 4.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministra vietā

bērnu un ģimenes lietu ministrs                   A.Baštiks

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

S.Blumbergs

 

 

 

 

 

 

12.01.2006. 7:53

1169

S.Blumbergs

7075663, sandis.blumbergs@rs.gov.lv