Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 10., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt sadaļu "Likumā lietotie termini" pēc termina "Starp­tau­tiskie gaisa pārvadājumi" ar terminu šādā redakcijā:

 

"Trešā valsts – valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts."

 

2. Papildināt likumu ar 84.1, 84.2, 84. un 84.pantu šādā redakcijā:

 

"84.pants. Pārvadātāju pienākums sniegt pasažieru datus

(1) Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Lat­vijas Republiku, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģis­trācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei pasažieru datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķēr­so­šanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto sniedzami šādi dati:

1) pasažiera vārds un uzvārds;

2) pasažiera dzimšanas datums;

3) pasažiera pilsonība;

4) pasažiera izmantojamā ceļošanas dokumenta tips un numurs;

5) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ierodas Latvijas Republikas teritorijā;

6) lidojuma numurs;

7) gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks;

8) kopējais pasažieru skaits gaisa kuģī;

9) pasažieru sākotnējais iekāpšanas punkts.

(3) Pārvadātājs datus elektroniski vai jebkurā citā atbilstošā veidā (ja elek­troniskā sistēma nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi) nosūta uz valsts robežas šķērsošanas vietu, caur kuru šā panta pirmajā daļā minētās per­sonas ieceļos Latvijas Republikā.

 

84.pants. Pārvadātāja pienākums informēt pasažierus

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Lat­vijas Republiku, iegūstot šā likuma 84.panta otrajā daļā minētos datus, ir pie­nākums informēt pasažierus par datu pieprasīšanas iemeslu.

 


84.pants. Pārvadātāja pienākums dzēst pasažieru datus

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums 24 stundu laikā pēc gaisa kuģa nosēšanās izdzēst datus, kurus tas iesniedzis Valsts robežsardzei saskaņā ar šā likuma
84.1 pantu.

 

84.pants. Valsts robežsardzes pienākums dzēst pasažieru datus

Valsts robežsardzei ir pienākums 24 stundu laikā pēc pasažieru ierašanās un robežkontroles veikšanas izdzēst datus, kurus tā saņēmusi saskaņā ar šā likuma 84.1 pantu, izņemot gadījumus, ja šos datus nepieciešams izmantot sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interešu nodrošināšanai."

 

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redak­cijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 1994/56/EK, ar ko nosaka ci­vi­lās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamat­principus;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pie­nākumu paziņot datus par pasažieriem."

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā „Par aviāciju””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 29.aprīlī Eiropas Padome ir pieņēmusi direktīvu 2004/82/EC (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027) par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. Tā paredz, ka Dalībvalstis ievieš noteikumus, kas paredz to pārvadātāju, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu saistības, kuri veic pasažieru pārvadājumus uz Dalībvalsts teritoriju. Saistības, kuras pārvadātājiem tiek uzliktas, pamatojoties uz šo direktīvu, papildina tās saistības, kuras ir paredzētas atbilstoši 1990.gadā noslēgtās 1985.gada 14.jūnijā parakstītās Šengenas vienošanās piemērošanas Konvencijas 26.panta noteikumiem ar papildinājumiem, kas ieviesti ar Eiropas Padomes direktīvu 2001/51/EK (OJ L 187, 10/07/2001 Lpp. 0045-0046), un abi šo saistību veidi kalpo vienam un tam pašam mērķim- migrācijas plūsmu ierobežošanai un nelegālās imigrācijas apkarošanai.

Pašlaik, saistības, kas paredzētas Eiropas Padomes direktīvā 2004/82/EK (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027), Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav atspoguļotas, proti, pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu nesniedz Valsts robežsardzei datus par tiem pasažieriem, kas ir trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki un kuru mērķis ir ieceļot Latvijas Republikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz uzlikt par pienākumu pārvadātājam, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu sniegt Valsts robežsardzei datus par pasažieriem, kas ir trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai un caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikas teritorijā. Līdz ar to, tiks izpildītas Eiropas Padomes direktīvas 2004/82/EK (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027) prasības. Likumprojekts, pamatojoties uz Eiropas Padomes direktīvu, paredz uzlikt pārvadātājiem, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu par pienākumu informēt pasažierus par datu apstrādes iemeslu, kā arī uzlikt par pienākumu dzēst datus 24 stundu laikā pēc datu nosūtīšanas, kā arī pienākumu Valsts robežsardzei dzēst saņemtos datus.

3. Cita informācija

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Minētais projekts nodrošinās nelegālās imigrācijas riska samazināšanos, savlaicīgu personu, kuras var mēģināt nelegāli ieceļot Latvijas Republikā atklāšanu, līdz ar to tiks garantēta sabiedrības drošība.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/82/EK (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027) par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

2. pants

3.pants, 6.pants

Atbilst

 

3.pants

6.pants

Atbilst

 

4.pants

6.pants

Atbilst

 

5.pants

6.pants

Atbilst

 

6.pants

7.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

2005.gada 11.augustā tika organizēta tikšanās ar nozarē strādājošo aviokompāniju pārstāvjiem:

- no Latvijas lidostām:

Starptautiskā lidosta „Rīga” - Ieva Veinberga.

 - no aviokompānijām:

„Air Baltic Corporation” – Andrejs Prāve,

„KLM Royal Dutch Airlines” – Ilze Heinca,

„Lufthansa” – Santa Bensone,

„Aeroflot-Russian Airlines”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Aviokompāniju pārstāvji pamatā norādīja:

1. Čarteru lidojumiem pasažieru saraksti ir vispilnīgākie.

2. Pārējiem lidojumiem bieži ir tā, ka pasažieru sarakstā ir tikai personas uzvārds un ģimenes statuss, mazus bērnus sarakstā norāda tikai kā „+1”. Reti, kad var no pasažieru sarakstiem konstatēt personas valstisko piederību un vecumu.

3. Problēmas ir tajā apstāklī, ka pasažieru saraksts ir gatavs tikai tad, kad lidmašīna izlido uz Rīgu, bet Minska, Pēterburga ir tik tuvu, ka lidmašīna jau būs Rīgā, kad tiks saņemts pasažieru saraksts. Diezgan pilnīgi saraksti ir Uzbekistānas aviokompānijai, bet rodas tehniskas problēmas, IeM e-pasts nelaiž cauri e-pastus no Uzbekistānas, bet atsūtīt pa faksu praktiski arī nav iespējams slikto telefona sakaru dēļ.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs                                    A.Baštiks

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

S.Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2006. 16:45

1040

S.Blumbergs

7075663, sandis.blumbergs@rs.gov.lv