2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                                      Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem”.

 

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

     2. Anotācija uz divām lapām.

 

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un    komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem

 

 

 

1. pants. Lietotie termini.

Pamatots naudas zaudējums – fiziskas personas zaudējums noguldījumu veidā, kas izriet no līgumiskas saistības pārkāpuma.

 

2. pants. Likuma mērķis.

Kompensēt Latvijas iedzīvotājiem zaudējumus, kas radušies bankrotējušo komercfirmu un komercbanku dēļ.

 

3. pants. Likuma darbības joma.

            Kompensēt pamatotos naudas zaudējumus piecos gados, sākot ar 2007. gadu.

 

4. pants. Kompensācijas apjoms.

Noguldījumus līdz 500 latiem izmaksāt pilnā apmērā, vairāk nekā 500 latu – 500 latu apmērā.

 

5. pants. Kompensācijas avoti.

Līdzekļus zaudējumu kompensēšanai paredzēt atbilstošā gada budžetā no Latvijas Bankas peļņas.

 

                                                Pārejas noteikumi.

 

            Ministru kabinetam līdz 2006. gada 30. jūnijam izstrādāt un pieņemt šā likuma darbību reglamentējošus noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem”

 

I.                    Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

20.gadsimta 90.gadu sākumā veiktā naudas reforma par nepamatoti mazvērtīgiem padarīja ietaupījumus rubļos. Lielus zaudējumus Latvijas iedzīvotāji cieta no “finanšu piramīdas” sagraušanas un komercbanku bankrota. Tika piekrāpti tūkstoši cilvēku un kopējā summa sastādīja 30 000 000 latu.

Galvenā atbildīgā par šiem zaudējumiem ir Latvijas Banka, kura bezatbildīgi un neprofesionāli veica naudas reformu, nepamatoti izsniedza licences dažādām finanšu struktūrām, vāji kontrolēja komercfirmu un komercbanku darbību.

Kopš 1992.gada Latvijas Bankas kapitāla un rezervju apjoms palielinājies. Tās peļņa vairākas reizes pārsniedz iedzīvotāju zaudējumus, kurus viņi cietuši Latvijas Bankas dēļ. Latvijas Bankas galvenais mērķis – īstenot monetāro politiku, regulēt naudas daudzuma apgrozību, ar eiro – ES vienotās valūtas ieviešanu Latvijā monetārās funkcijas zaudēs savu lomu ekonomikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Atjaunot sociālo taisnīgumu, pacelt iedzīvotāju pirktspēju.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II.                 Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Samazinās sociālo spriedzi un netaisnīguma izjūtu starp maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III.               Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

< tr>

tūkst. latu

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

-

-

-

-

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

 

I.                    Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satur galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ministru kabineta noteikumos jāprecizē cilvēku loks un kārtība, kādā tiks atmaksāti zaudējumi, tai skaitā līdzekļu formā (skaidra nauda, vērtspapīri)

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II.                 Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti, norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu, publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma

Likumprojekts šo jomu neskar

ES tiesību akta projekta norma

Likumprojekts šo jomu neskar

Atbilstības pakāpe

Likumprojekts šo jomu neskar

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III.               Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

“Apkrāptie ieguldītāji”

Vairākas privātpersonas ierosinājušas šādu normu ieviešanu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija?

Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Publikācijas laikrakstos “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Вести сегодня”.

Sabiedriskās domas viedoklis ir pozitīvs

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav veiktas

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV.              Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinās esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

Jaunas institūcijas nav vajadzīgas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Ar masu mēdiju palīdzību

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts tās ierobežo?

Likumprojekts aizstāv indivīda tiesības

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar