Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi"

 

Izdarīt likumā "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 55.nr.; 2005, 181.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Diplomātiskās pases paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī ziņas, kas papildus iekļaujamas diplomātiskajā pasē, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu izmantošanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks


LIKUMPROJEKTA

„Grozījums likumā “Par diplomātisko pasi””

 

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar likuma “Par diplomātisko pasi” 6.panta trešo daļu  diplomātiskās pases izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību nosaka ārlietu ministrs. Pamatojoties uz šī likuma 6.pantu, no 1995.gada 12.oktobra ir spēkā Ārlietu ministrijas Instrukcija par Latvijas Republikas diplomātisko pasu izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību, ar kuru tiek noteikta diplomātiskās pases izsniegšanas un nodošanas kārtība, derīguma termiņi, kā arī diplomātiskajā pasē papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu.

2. Likumprojekta būtība

 

Sakarā ar to, ka Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka pārvaldes iestādes izdoti ārējie normatīvie akti, kuri ir saistoši arī trešajām personām, zaudē savu spēku 2006.gada 1.janvārī, un, ņemot vērā to, ka Instrukcija par Latvijas Republikas diplomātisko pasu izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību, ko apstiprinājis ārlietu ministrs, satur arī trešajām personām saistošus noteikumus, ir nepieciešams veikt grozījumu likumā “Par diplomātisko pasi”, lai pilnvarotu Ministru kabinetu izdot noteikumus, kas noteiktu diplomātiskās pases paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī diplomātiskajā pasē papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs .

Likumprojekts  šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts  šo jomu neskar.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Vienlaicīgi tiek sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm”

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Atbilst pilnībā

Nav

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

4. Cita informācija

 

 

Ārlietu ministrs                                                                                                       A.Pabriks                                                                  

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E.Vijupe

 

I.Dreimane

 

 

05.12.2005  11:35

690                  

L.Palkina-Baļķīte

Liga.palkina@mfa.gov.lv

7016177