Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus "pārrauga un".

 

2. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

 

"65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā."

 

3. Papildināt 67.panta pirmo teikumu aiz vārdiem "Veselības ministrija" ar vārdiem "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija".

 

4. Svītrot pārejas noteikumu 8.punktu.

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Patreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra rīkojumu Nr. 755 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija” izveidošanu” ar 2005.gada 1.decembri ir izveidota bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”, kas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr. 898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” veic šādas funkcijas:

1. uzrauga un kontrolē Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

2. analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;

3. nodrošina uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;

4. sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institū­cijām, lai nodrošinātu un pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību;

5. sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Līdz ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbības uzsākšanu, Bērnu un ģimenes lietu ministrija kopš 2005.gada 1.decembra vairs nepārrauga bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu un citu juridisko, kā arī fizisko personu darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Tā kā minēto funkciju veic Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un ir izdarīti attiecīgi grozījumi Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikumā, visi Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts bērna tiesību aizsardzības inspektori (pavisam – 10) saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.pantu ar 2005.gada 1.decembri ir pārcelti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu tiesības aizsardzības inspektoru amatā.

 

Savukārt, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.panta otrās daļas 5.punkts un 65.1 pants paredz pienākumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un tās valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem uzraudzīt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts novērš pilnībā situācijas aprakstā minēto problēmu, t.i. pretrunas starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem - Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr. 898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” un Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumiem Nr. 687 „Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikums”.

 

Normatīvā akta projekts nosaka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetenci - nodrošināt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā, inspekcijas priekšnieka iecelšanas amatā un atbrīvošanas no amata kārtību, kā arī svītro Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkciju – bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darba pārraudzību.

 

Tā kā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atbilstoši inspekcijas nolikuma 3.6.apakšpunktam apkopo statistikas datus par bērnu tiesību ievērošanu valstī, normatīvā akta projekts paredz arī papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.1 pantā minēto iestāžu sarakstu, kuras sniedz statistisko informāciju par bērna tiesību aizsardzību Latvijā, ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts izstrādāts, izpildot Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra sēdes protokollēmumā Nr. 70, 50.§ doto uzdevumu.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā, uzlabos situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā valstī neatkarīgi no bērnu dzimuma.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav plānoti

Nav plānoti

Nav plānoti

Nav plānoti

Nav plānoti

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

--------------------------

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

--------------------------

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

--------------------

--------------------------

-------------

-----------------

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

----------------------

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās ar 2005.gada 1.decembri izveidotā tiešās pārvaldes iestāde „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”, kas atrodas bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā.

Normatīvā akta izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams papildus laiks.

Normatīvais akts nepaplašina ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr. 898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” noteiktās inspekcijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts ”Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

Papildus tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas interneta mājas lapā www.bm.gov.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

---------------------

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                 A.Baštiks

 

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā un stratēģiskās plānošanas departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Dzērve

S.Rāgs

 

 

 

20.01.2006 8:27

1122

S.Rāgs 7356496

Sandris.Rags@bm.gov.lv