Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 12.pantu.

 

2. Izslēgt 34.panta pirmajā daļā vārdus "kā arī šā likuma 12.pantā minēto personu".

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministre

L.Mūrniece

 

 

 


LIKUMPROJEKTA

„Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada 18.maijā Ministru kabinets ir akceptējis Rīcības plānu pārejai uz profesionālu militāro dienestu, atbilstoši kuram ar 2007.gada 1.janvāri tiek plānots pilnībā atteikties no obligātā militārā dienesta un pāriet uz profesionālu militāro dienestu.

Veicot pakāpenisku pāreju uz profesionāli sagatavotiem bruņotajiem spēkiem, militārā dienesta profesionalizācijas procesa ietvaros tiek precizētas Militārā dienesta iesaukšanas centra funkcijas, apzinātas tās funkcijas, kuru veikšanas nepieciešamība ir zudusi. Tā kā vairs netiek plānots veikt iesaukumu, Militārā dienesta iesaukšanas centram nav nepieciešamības reģistrēt obligātajam militārajam dienestam pakļautās personas. Zūd arī nepieciešamība dispanserizēt iepriekš minētās personas.

Ņemot vērā minēto un, lai izvairītos no valsts līdzekļu nelietderīgas izšķērdēšanas, veicot funkciju, kura nav aktuāla, ir nepieciešams no Obligātā militārā dienesta likuma  izslēgt Militārā dienesta iesaukšanas centram doto uzdevumu - reģistrēt obligātajam militārajam dienestam pakļautās personas un tās dispanserizēt.

 

 

2. Likumprojekta būtība

     Likumprojekts paredz atteikties no obligātajam militārajam dienestam pakļauto personu reģistrācijas.

 


 

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

 

 

 

2007.

2008.

2009.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

0

0

0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiek prognozēts budžeta izdevumu samazinājums par Ls 4,350

 

3. Finansiālā ietekme

Tiek prognozēts budžeta izdevumu samazinājums.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi netiek prognozēti.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

15000pavēstes x Ls 0,15 (maksa par pavēstes nosūtīšanu) = Ls 2250

3000personas x 0,70Ls (ceļa izdevumi) = Ls 2100

Ls 2250 + Ls 2100 = Ls 4350

6.Cita informācija

Likumprojekta īstenošana notiks Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams papildus izdot normatīvos aktus.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma

 

 

(attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

 

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Aizsardzības ministre                                                                                           L.Mūrniece

 

 

Aizsardzības ministre

Valsts sekretārs 

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

L.Mūrniece

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

V.Upeniece

 

 

17.01.2006. 17:02

613

V.Upeniece

Vita.Upeniece@mod.gov.lv; tālr.7335247