Grozījums likumā “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību”

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

 

Izdarīt likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Saskaņā ar Protokola 19.pantu koordinācijas centra funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pilda Vides ministrija, Zemkopības ministrija un tās padotībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests."

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 


Likumprojekta “Grozījums likumā “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Sakarā ar Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas savstarpēji saistīto funkciju optimizāciju un Latvijas Pārtikas centra reorganizāciju, kas veikta līdz 2006.gada 1.janvārim saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.672 ”Par funkciju optimizāciju un finanšu resursu pārdali starp Veselības ministriju un Zemkopības ministriju”, nepieciešams izdarīt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos par atsauci uz Veselības ministriju un tās padotības iestādi - Latvijas Pārtikas centru. Sākot ar 2006.gada 1.janvāri, Latvijas Pārtikas centra funkcijas (izņemot uztura politikas jautājumus) veic Pārtikas un veterinārais dienests, kura struktūrā ir Latvijas Pārtikas centrs.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai precizētu Pārtikas un veterinārā dienesta un Zemkopības ministrijas funkcijas.

3. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

Normatīvais akts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Pēc likumprojekta pieņemšanas nav nepieciešams radīt jaunas valsts uzraudzības un kontroles iestādes, bet likumprojektā noteiktos pienākumus veiks Zemkopības ministrija un Pārtikas un veterinārais dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījums likumā “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību”” tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Zemkopības ministrijas pieņemtos lēmumus indivīds vispārējā administratīvā procesa kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

4. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

2006.02.02. 15:50

788

B.Holcmane

7027404, Baiba.Holcmane@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

L.Straujuma

S.Grigaļūna

 

I.Smilga

B.Holcmane