Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.panta nosaukumu un ievaddaļu aiz vārda "bagāžas" ar vārdu "starptautisko".

 

2. Izteikt 10.panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Biļetes rekvizīti starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos".

 

3. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasa­žieru vilcienu kustības sarakstu."

 

4. Izslēgt 18.panta pirmās daļas otro teikumu un otro daļu.

 

5. Izslēgt 20.panta 4.punktā vārdus "Ministru kabineta izdotajos Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā".

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.maijā.

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


 

 

Likumprojekta ”Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā”

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā izstrādāti, lai īstenotu 2004.gada 29.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.704 pieņemtās Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014.gadam, kā arī 2005.gada 7.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.600 akceptēto Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepciju.

Saskaņā ar Grozījumiem Dzelzceļa pārvadājumu likumā tiek ieviestas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma normas.

Šobrīd sabiedriskā transporta darbību reglamentē Autopārvadājumu likums, Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums un no tiem izrietošie Ministru kabineta noteikumi. Spēkā esošais tiesiskais regulējums ir atšķirīgs dažādiem sabiedriskā transporta veidiem.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Izstrādātais likumprojekts paredz svītrot vai precizēt tās tiesību normas, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem jeb pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un kas ir reglamentētas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumprojektā, t.sk.:

- maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana;

- kustības sarakstu apstiprināšana;

- braukšanas maksas atvieglojumiem.

Dzelzceļa pārvadājumu likumā tiek saglabātas normas, kas reglamentē pasažieru pārvadājumus starptautiskajos maršrutos.

3. Cita informācija

Nav

 

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts administratīvās procedūras nepadara sarežģītākas un tās arī nevienkāršo.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Likumprojekta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem ir neliela. Tiešā ietekme uz valsts budžetu ir Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas finansēšana, kura tiks veikta no Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmas 31.00.00 Sabiedriskais transports.

Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas nodrošināšanas izmaksas:

1110 Atalgojumi 222;

1210 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 53;

1400 Pakalpojumu apmaksa 155;

1500 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde 24.

 

 

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts tiek virzīts vienotā paketē ar šādiem likumprojektiem:

1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu;

2) Grozījumiem Autopārvadājumu likumā;

3) Grozījumiem Dzelzceļa likumā;

4) Grozījumu likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

 

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Kopumā likumprojektu atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Paplašinātas Autotransporta direkcijas funkcijas un saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 7.septembra rīkojumu Nr.600 „Par Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepcijas” apstiprināto Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepciju jau 2005.gadā Autotransporta direkcijai daļēji tiek nodota Valsts maršrutu tīkla aģentūrai piekrītošo funkciju veikšana – jauna maršruta tīkla projekta un konkursu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Pēc tam kad tiks apstiprināti ar funkciju deleģēšanu saistītie tiesību akti, Autotransporta direkcijai tiks deleģētas visas Valsts maršrutu tīkla aģentūrai piekrītošās funkcijas ( pārzināt maršrutu tīkla valsts nozīmes maršrutus; organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla valsts nozīmes maršrutos; apsaimniekot sabiedriskajam transportam no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta iedalītos finanšu līdzekļus un sekot šo līdzekļu izlietojumam; organizēt ar sabiedrisko transportu saistītos pakalpojumus; nodrošināt maršrutu tīklā sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas).

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

Satiksmes ministrs                                                                              A.Šlesers

 

2006.01.25. 13:46:00 998

A.Ļublins 7686470

Andrians.Lublins@atd.lv

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

I.Strautmane

I.Girucka