Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

 

"291) starptautiskie maršruti – maršruti, kurus veicot nepieciešams šķērsot Latvijas valsts robežu;".

 

2. Izslēgt 29.1, 29.2 un 31.pantu.

 

3. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants. Starptautisko maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana

(1) Starptautiskos maršrutus (reisus) atklāj un groza, izsniedzot attiecīgas atļaujas. Starptautiskos maršrutus (reisus) slēdz Satiksmes ministrija.

(2) Par grozījumiem starptautiskajos maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā 10 dienas pirms maršruta grozīšanas, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad tiek uzsākta biļešu pārdošana."

 

4. Izteikt 33.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Autoostu reģistrācijas kārtību un autoostās sniedzamos obligātos pakalpojumus nosaka Ministru kabinets."

 

5. Izteikt 34.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Kustības sarakstus starptautiskajos maršrutos apstiprina Satiksmes ministrija.

(3) Pieturvietās informāciju par autobusu kustību starptautiskajos maršrutos nodrošina pārvadātājs pēc saskaņošanas ar ceļa īpašnieku."

 

6. Izslēgt 37.panta ceturto daļu.

 

7. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

 


"38.pants. Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugi un obligātie rekvizīti starptautiskajos pasažieru pārvadājumos

(1) Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus starptautiskajos pasažieru pārvadājumos nosaka Ministru kabinets.

(2) Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem pārvadātājs iesniedz saskaņošanai Satiksmes ministrijā."

 

8. Izslēgt 39.panta pirmo, otro un ceturto daļu.

 

9.  40.panta trešajā daļā:

aizstāt vārdus "(izņemot pilsētas maršrutus)" ar vārdiem "(izņemot pilsētas nozīmes maršrutus)";

izslēgt vārdus "rajona, tālsatiksmes vai starptautiskajā maršrutā".

 

Pārejas noteikums

 

Likuma 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. un 9.pants stājas spēkā 2007.gada 1.maijā.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.martā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


 

 

Likumprojekta ”Grozījumi Autopārvadājumu likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā izstrādāti, lai īstenotu 2004.gada 29.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.704 pieņemtās Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014.gadam, kā arī 2005.gada 7.septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.600 akceptēto Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepciju.

Saskaņā ar Grozījumiem Autopārvadājumu likumā tiek ieviestas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma normas.

Šobrīd sabiedriskā transporta darbību reglamentē Autopārvadājumu likums, Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums un no tiem izrietošie Ministru kabineta noteikumi. Spēkā esošais tiesiskais regulējums ir atšķirīgs dažādiem sabiedriskā transporta veidiem.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Izstrādātais likumprojekts, paredz svītrot vai precizēt tās tiesību normas, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem jeb regulāriem pasažieru pārvadājumiem un kas ir reglamentētas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumprojektā:

- pasažieru regulāro autopārvadājumu maršrutu klasifikācija;

- regulāro maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana;

- pasažieru regulāro autopārvadājumu kustības sarakstu apstiprināšana;

- biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugu apstiprināšana;

- braukšanas maksas (tarifu) noteikšana.

Autopārvadājumu likumā tiek saglabātas normas, kas reglamentē pasažieru pārvadājumus starptautiskajos maršrutos.

Papildus minētajam, likumprojektā ir iekļauta norma, precizējot 33.panta piekto daļu un paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt autoostās sniedzamo obligāto pakalpojumu sarakstu. Tādējādi īstenojot 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.50 2.§ 2.punktā Satiksmes ministrijai doto uzdevumu.

3. Cita informācija

Nav

 

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts administratīvās procedūras nepadara sarežģītākas un tās arī nevienkāršo.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Likumprojekta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem ir neliela. Tiešā ietekme uz valsts budžetu ir Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas finansēšana, kura tiks veikta no Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmas 31.00.00 Sabiedriskais transports.

Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas nodrošināšanas izmaksas:

1110 Atalgojumi 222;

1210 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 53;

1400 Pakalpojumu apmaksa 155;

1500 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde 24.

 

 

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts tiek virzīts vienotā paketē ar šādiem likumprojektiem:

1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu;

2) Grozījumiem Dzelzceļa pārvadājumu likumā;

3) Grozījumiem Dzelzceļa likumā;

4) Grozījumu likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

 

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Kopumā likumprojektu atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Paplašinātas Autotransporta direkcijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

I.Strautmane

 I.Girucka

 

 

 

 

2006.01.25. 13:29:00  924

A.Ļublins 7686470

Andrians.Lublins@atd.lv