Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

(reģ. Nr.1557)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

Profesionālās izglītības likums

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

 

 

 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

      1. Aizstāt visā likumā vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā" un vārdu "finansu" - ar vārdu "finanšu".

 

 

 

 

   1. Aizstāt visā likumā vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā" un vārdu "finansu" - ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

   1) arodizglītība - daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   2) centralizēts eksāmens - pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens, lai novērtētu izglītojamo mācību sasniegumus profesionālās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) praktikants - izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

   4) profesija - fiziskās personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu sfērā, arī izglītībā, kultūrā un mākslā, kam nepieciešama noteikta sagatavotība (izglītība);

   5) profesionālā augstākā izglītība - augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   6) profesionālā pamatizglītība - pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   7) profesionālā pieredze - iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā, kā arī ārvalstī;

   8) profesionālā vidējā izglītība - vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   9) profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu;

   10) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

   11) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

   12) profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   13) profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. 1.pantā:

   papildināt otro daļu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

   "21) eksaminācijas centrs – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei un kurai ir tiesības izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

   “1.pantā:

   papildināt otro daļu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

   "21) eksaminācijas centrs – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.1.pantā:

   papildināt otro daļu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

   "21) eksaminācijas centrs – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā".

 

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību.

(2) Likuma uzdevumi ir šādi:

     1) nodrošināt iespēju iegūt vispārējās zināšanas un prasmes, kā arī profesionālo kvalifikāciju;

     2) noteikt profesionālās izglītības pakāpes, profesionālās kvalifikācijas līmeņus un attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo izglītību;

     3) noteikt profesionālajā izglītībā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto personu kompetenci;

     4) nodrošināt Latvijas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs iegūstamo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas izglītojamajiem turpināt izglītību ārvalstīs un konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

   Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

   “Papildināt likuma 2.panta otro daļu ar 5.punktu:

   5) noteikt vidējās izglītības pakāpes apguves obligātumu Latvijas iedzīvotājiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

(2) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums, citi likumi un normatīvie akti.

 

   3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

   "(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

   (2) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti."

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

   Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

   “Papildināt likuma 3.pantu ar jaunu trešo daļu:

   (3) Likums nosaka, ka Latvijas iedzīvotājiem ir obligāta vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguve līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai kā neatņemams cilvēka intelektuālās un profesionālās attīstības priekšnosacījums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

      3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

   "(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

   (2) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti."

 

7.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka valsts politikas un stratēģijas virzienus profesionālajā izglītībā;

2) nosaka profesiju standartus un to izstrādes kārtību;

3) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

4) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību;

5) nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību, kā arī profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu formu un izsniegšanas kārtību;

6) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

7) nosaka kārtību, kādā akreditējami eksaminācijas centri, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni;

8) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

   4. 7.pantā:

   izslēgt 1.punktu;

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

   "2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;";

 

 

 

 

 

 

 

 

   aizstāt 5.punktā vārdus "formu un izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "formu, to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību";

 

 

 

 

 

   papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

   "9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo  dokumentāciju;

   10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 4.pantā paredzēto likuma 7.panta 9.punktu šādā redakcijā:

   “9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

   4. 7.pantā:

   izslēgt 1.punktu;

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

   "2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   aizstāt 5.punktā vārdus "formu un izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "formu, to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību";

 

 

 

 

 

   papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

   "9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju;”

   10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību."

8.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

   1) izstrādā profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

   2) izveido un aktualizē profesiju standartu reģistru;

   3) organizē profesiju standartu izstrādi;

   4) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestād es no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

   5) izstrādā mācību prakses organizācijas noteikumu un citu normatīvo aktu projektus profesionālajā izglītībā;

 6) organizē profesionālo orientāciju un darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti;

   7) veic eksaminācijas centru akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   8) apstiprina koledžu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus;

   9) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

   5. 8.pantā:

   izslēgt 1., 2., 3. un 7.punktu;

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

   “6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā";

 

 

  izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

   “8) apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

   5. 8.pantā:

   izslēgt 1., 2., 3. un 7.punktu;

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

   “6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā";

 

 

 

  izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

   “8) apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts profesionālās izglītības iestāžu nolikumus;”.

 

 

 

 

 

9.pants. Citu ministriju kompetence

Citas ministrijas:

   1) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

   2) sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju profesiju standartu izstrādes un aktualizācijas, profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;

   3) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, citām valsts institūcijām un pašvaldībām organizē savā pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību;

   4) piedalās valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju un sadarbību veicinošo institūciju darbā;

   5) organizē pieaugušo profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, kā arī bezdarbnieku pārkvalifikāciju un apmācību;

   6) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. 9.pantā:

   aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu;

   papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

   "(2) Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Aizsardzības ministrijas kompetenci var īstenot Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

   (3) Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci var īstenot Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. 9.pantā:

   aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu;

   papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

   "(2) Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Aizsardzības ministrijas kompetenci var īstenot Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

   (3) Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci var īstenot Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

10.pants. Pašvaldību kompetence

   (1) Pašvaldības piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, sekmē uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā, sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar prakses vietu nodrošināšanu izglītojamajiem attiecīgās pašvaldības teritorijā.

   (2) Pašvaldību kompetenci profesionālās izglītības īstenošanā nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

 

 

   7. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības".

 

 

   8. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1pants. .Profesionālās izglītības administrācija

   (1) Profesionālās izglītības administrācija ir Ministru kabineta izveidota un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno politiku profesionālās izglītības jomā.

   (2) Profesionālās izglītības administrācija:

      1) nodrošina profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

      2) nodrošina profesionālās izglītības programmu licencēšanu;

      3) uztur licencēto profesionālās izglītības programmu reģistru atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai Latvijas Izglītības klasifikācijai un profesiju standartu reģistru;

      4) uztur Izglītības iestāžu (izņemot koledžu daļas un augstskolu reģistru) reģistru, akreditēto eksaminācijas centru reģistru un akreditēto profesionālās izglītības programmu reģistru;

      5) ievāc, apkopo un analizē statistisko informāciju profesionālās izglītības jomā;

      6) izstrādā un īsteno profesionālās izglītības attīstības programmas, projektus un pasākumus;

      7) organizē profesiju standartu izstrādi un ekspertīzi;

      8) organizē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un norises kārtības izstrādi;

      9) apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus;

      10) organizē profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, veic pedagogu sertifikāciju;

      11) veic Ministru kabineta noteiktos citus tai deleģētos profesionālās izglītības jomas pārvaldes uzdevumus.”

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 8.pantā paredzēto 10.1 pantu šādā redakcijā:

   “10.1pants. Profesionālās izglītības administrācija

   (1) Profesionālās izglītības administrācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

   (2) Profesionālās izglītības administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei akreditē profesionālās izglītības programmas, atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, licencē profesionālās izglītības programmas, kā arī apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   8. Papildināt likumu ar 10.1pantu šādā redakcijā:

      “10.1pants. Profesionālās izglītības administrācija

   (1) Profesionālās izglītības administrācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

   (2) Profesionālās izglītības administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei akreditē profesionālās izglītības programmas, atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, licencē profesionālās izglītības programmas, kā arī apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus.”

 

12.pants. Arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju kompetence

(1) Arodbiedrības, darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas savas kompetences ietvaros veicina profesionālās izglītības attīstību, un tām ir tiesības:

   1) piedalīties konceptuālu jautājumu un normatīvo aktu projektu izstrādē profesionālās izglītības jomā, profesionālās izglītības stratēģijas un politikas veidošanā un īstenošanā, valsts pieprasījuma un nozaru attīstības virzienu plānošanā;

   2) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veikt darba tirgus izpēti un profesionālās izglītības attīstības virzienu plānošanu;

   3) piedalīties profesiju standartu un izglītības programmu izstrādē, profesionālās izglītības īstenošanā, izglītojamajiem nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus mācību prakses vietās, kā arī piedalīties profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā;

   4) piedalīties valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju sadarbības padomju, profesionālās izglītības iestāžu padomju un citu profesionālās izglītības attīstību veicinošu institūciju darbā.

(2) Atsevišķu profesionālās izglītības pārvaldes un atbalsta funkciju veikšanu valsts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var deleģēt sabiedriskajām organizācijām, saskaņojot to ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi un nodrošinot attiecīgu finansējumu.

   9. 12.pantā:

   aizstāt panta nosaukumā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "darba devēji un citas biedrības vai nodibinājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

    aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

 

 

   izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. 12.pantā:

   aizstāt panta nosaukumā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "darba devēji un citas biedrības vai nodibinājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

 

 

   izslēgt otro daļu.

 

13.pants. Profesionālās izglītības sadarbības padome

(1) Profesionālās izglītības sadarbības padome (turpmāk - Sadarbības padome) ir sabiedriska konsultatīva un koordinējoša institūcija, kurā iekļauti profesionālās izglītības īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

(2) Sadarbības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Sadarbības padomes darbības mērķis ir veicināt lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz profesionālo izglītību, kā arī veicināt profesionālās izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību.

 

 10. Izslēgt 13.pantu.

 

 

 

 

  

   10. Izslēgt 13.pantu.

 

15.pants. Profesionālās izglītības iestādes statuss un tās darbība

(1) Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs. Koledžas nolikumu pieņem tās dibinātājs un apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Koledža var uzsākt savu darbību pēc tam, kad tās nolikumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Profesionālās izglītības iestādes pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

(3) Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.

(4) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var apturēt nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā termiņā.

(5) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē pašvaldības vai privātās izglītības iestādes, izņemot koledžas, nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var ierosināt iestādes dibinātājam apturēt iestādes nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā laikā.

(6) Ja izglītības un zinātnes ministra norādītajā laikā izglītības iestāde nav izdarījusi attiecīgos grozījumus nolikumā vai nav novērsusi norādītās nepilnības, ministrs ir tiesīgs uz laiku apturēt izglītības iestādes darbību vai atsaukt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izslēdzot šo izglītības iestādi no Izglītības iestāžu reģistra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   11.  15.pantā:

   izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

   papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   "(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

   1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm — valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

   2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm — pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

   3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   aizstāt ceturtajā daļā vārdus “koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes” ar vārdiem “valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas”.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 11.pantu  šādā redakcijā:

“15. pantā:     

izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

            papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   "(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

      1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm —  valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

      2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm — pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

      3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

   aizstāt ceturtajā daļā vārdus “koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes” ar vārdiem “valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas”;

   papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

   “(7) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.””

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11. 15. pantā:     

   izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

   papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   "(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

      1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm — valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

      2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm — pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

      3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

   aizstāt ceturtajā daļā vārdus “koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes” ar vārdiem “valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas”;

   papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

   “(7) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.”

16.pants. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums

(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem vārdiem:

   1) skola (arodskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības vai daļējas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo vai otro profesionālās kvalifikācijas līmeni);

   2) vidusskola (profesionālā vidusskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni);

   3) koledža [izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni].

(2) Papildus īstenojamās izglītības pakāpei profesionālās izglītības iestādes nosaukumā var ietvert izglītības programmas raksturojumu.

(3) Profesionālās izglītības iestāde ir tiesīga īstenot dažādu izglītības pakāpju profesionālās izglītības programmas. Izglītības iestādes nosaukumu nosaka atbilstoši

augstākajai attiecīgajā izglītības iestādē īstenojamai izglītības pakāpei, ja attiecīgo izglītības programmu īpatsvars nav mazāks par 30 procentiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Profesionālās vidējās izglītības pakāpes programmas var īstenot arī augstākās izglītības institūcijās – koledžās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 
 
 
 
 
 
 
&nbs p;
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

   “12. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas var īstenot arī  koledžās.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas var īstenot arī koledžās.”

 

22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

(1) Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

   1) valsts profesionālās izglītības standarts;

   2) profesijas standarts;

   3) profesionālās izglītības programma.

(2) Valsts profesionālās izglītības standarts un profesijas standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmas.

 

   

13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

   "22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

   Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

   1) valsts profesionālās izglītības standarts;

   2) Profesiju klasifikators;

   3) profesijas standarts;

   4) profesionālās izglītības programma."

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

   “22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

   Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

1) valsts profesionālās izglītības standarts;

2) profesijas standarts;

3) profesionālās izglītības programma.”

 

 

Atbalstīts

  

   13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

   “22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

   Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

1) valsts profesionālās izglītības standarts;

2) profesijas standarts;

3) profesionālās izglītības programma.”

 

 

24.pants. Profesijas standarts

(1) Profesijas standarts nosaka profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā.

(2) Profesiju standartus nosaka speciālie likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Profesiju standartus var noteikt arī likumā vai Ministru kabineta noteikumos pilnvarotas institūcijas.

(3) Profesiju standartu izstrādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Profesionālās izglītības sadarbības

padomi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

  

14. 24.pantā:

   izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences.”;

   izslēgt otro un trešo daļu.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt  24.pantu šādā redakcijā:

   “24.pants. Profesijas standarts

   Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.”

 

Atbalstīts

 

   14. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

 “24.pants. Profesijas standarts

   Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.”

27.pants. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās

(1) Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.

(2) Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.

(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves.

(4) Uzņemšana profesionālās pilnveides izglītības programmās netiek reglamentēta.

(5) Kārtību, kādā darbinieki (praktikanti) apgūst profesionālās izglītības programmas, nosaka šis likums, likums "Par amatniecību" un citi normatīvie akti.

(6) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma.

(7) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta pēc arodizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

(8) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un kuras tiek īstenotas koledžā vai augstskolā, persona tiek uzņemta, ja tai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

(9) Uzņemšanas noteikumus profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15. Izteikt 27.panta devīto daļu šādā redakcijā:

   “(9) Prasības uzņemšanai izglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15. Izteikt 27.panta devīto daļu šādā redakcijā:

    “(9) Prasības uzņemšanai izglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.”

 

28.pants. Profesionālās izglītības programmu īstenošana

(1) Profesionālās izglītības ieguves formas ir šādas:

   1) klātiene;

   2) neklātiene;

   3) pašizglītība.

(2) Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums klātienē profesionālās izglītības iestādēs ir šāds:

  1) profesionālās pamatizglītības ieguves ilgums - ne vairāk kā divi gadi (ar pedagoģisko korekciju — ne vairāk kā trīs gadi);

   2) arodizglītības ieguves ilgums — ne vairāk kā trīs gadi;

   3) profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves - trīs līdz četri gadi, pēc arodizglītības ieguves - viens līdz divi gadi;

   4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi.

(3) Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

   1) izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam - 36 mācību stundas;

   2) izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu, - 40 mācību stundas.

(4) Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

(5) Profesionālās tālākizglītības programma ietver ne mazāk kā 30 procentus no valsts arodizglītības vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartā noteiktā obligātā profesionālā satura apjoma vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma.

(6) Profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16. Izslēgt 28.panta piektajā daļā vārdus un skaitli “vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16. Izslēgt 28.panta piektajā daļā vārdus un skaitli “vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma”.

 

29.pants. Profesionālās izglītības programmas apguves noslēguma pārbaudījumi

(1) Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi valsts profesionālās izglītības standartā noteiktie valsts noslēguma pārbaudījumi. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību.

(2) Izglītojamajam, kurš bez pamatizglītības ir uzsācis profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības programmas apguvi, jānodrošina arī pedagoģiskā korekcija un pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas papildus jāizsniedz izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības ieguvi.

(3) Ministru kabinets apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

(4) Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām tiek kārtoti akreditētās profesionālās izglītības iestādēs vai akreditētos eksaminācijas centros. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, kuros kārtojami profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, nosaka izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot ar dibinātāju un Sadarbības padomi. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri kvalifikācijas eksāmenu norisi organizē sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām. Eksaminācijas centri akreditējami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   17.  29.pantā:

   izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17.  29.pantā:

   izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

 

30.pants. Profesionālās    izglītības   programmu   licencēšana, akreditācija un reģistrācija

(1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

(3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

(4) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kas īsteno daļu no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18. 30.pantā:

   izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.”;

   papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

   “(41) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 18.pantu šādā redakcijā:

   “18. 30.pantā:

   izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

    (5) Profesionālās izglītības programmas, to skaitā profesionālās tālākizglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”;

    papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

   “(7) Lēmumu par profesionālās izglītības programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18. 30.pantā:

   izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

    (5) Profesionālās izglītības programmas, to skaitā profesionālās tālākizglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”;

    papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

   “(7) Lēmumu par profesionālās izglītības programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā.”

 

32.pants. Profesionālās izglītības ieguves kreditēšana

   Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie, lai segtu maksu par studijām, var saņemt studiju kredītu no valsts budžeta vai kredītiestādes līdzekļiem ar valsts galvojumu. Kredīta piešķiršanai, atmaksāšanai un dzēšanai piemērojama kārtība, kas noteikta Augstskolu likumā attiecībā uz akreditētās studiju programmās studējošajiem.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

  

   19. Izslēgt 32.pantu.

 

 

 

 

   19. Izslēgt 32.pantu.

33.pants. Profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālie līdzekļi

(1) Profesionālās izglītības iestāžu materiālo līdzekļu veidošanu un izmantošanu nosaka Izglītības likums.

(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

 

 

 

 

 

 

   20. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

   "(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

   "(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

 

Pārejas noteikumi

    1. Šā likuma 18.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

   2. Izglītojamajiem, kas uzsākuši arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības programmu apguvi pirms šā likuma spēkā stāšanās, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas izsniedz kārtībā, kāda bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

   3. Valsts profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm līdz akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.septembrim ir tiesības izsniegt profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši šā likuma 6.panta nosacījumiem un organizēt centralizētos kvalifikācijas eksāmenus.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

    4. Valsts profesionālās izglītības iestādes dibinātāja pienākumus likuma 15.panta pirmajā daļā, 25.panta otrajā daļā un 29.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos veic Izglītības un zinātnes ministrija vai cita ministrija, kuras pārziņā nodota profesionālās izglītības iestāde.

   (2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

   5. Neakreditētas privātās profesionālās izglītības iestādes līdz to akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.janvārim ir tiesīgas pretendēt uz likuma 30.panta sestajā daļā paredzēto valsts finansējumu.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

   "6. Šā likuma 1.panta 2.punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

   7. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 7.panta 5., 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

   8. Šā likuma 18.pantā noteiktās tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kura apgūst augstāko profesionālo izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

   Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

   “Šā likuma 3.panta trešās daļas norma par vidējās izglītības ieguves obligātumu līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošu Grozījumu Vispārējās izglītības likumā spēkā stāšanos

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre T.Koķe

   Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

   "6. Šā likuma 1.panta 2.punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt profesionālās kvalifikācijas apliecības stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”

 
Atbildīgā komisija

      Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

   “6. Šā likuma 1.panta 2.1 punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt profesionālās kvalifikācijas apliecības stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

    7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdara grozījumus šā likuma 7.panta 5.punktā minētajos noteikumos un līdz 2007.gada 1.martam izdod 7.panta 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

    8. Profesionālās izglītības administrācijas funkcijas veic Profesionālās izglītības centrs līdz brīdim, kamēr Ministru kabinets izdara nepieciešamos grozījumus iestādes darbību regulējošos normatīvajos aktos. Šie grozījumi  izdarāmi līdz 2006.gada 31.decembrim.

    9. Šā likuma 24.pants stājas spēkā 2007.gada 1.septembrī. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.augustam apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos profesiju standartu projektus.

    10. Līdz 2007.gada 31.augustam Ministru kabineta noteiktie profesiju standarti ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

   “6. Šā likuma 1.panta 2.1 punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt profesionālās kvalifikācijas apliecības stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

    7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdara grozījumus šā likuma 7.panta 5.punktā minētajos noteikumos un līdz 2007.gada 1.martam izdod 7.panta 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

    8. Profesionālās izglītības administrācijas funkcijas veic Profesionālās izglītības centrs līdz brīdim, kamēr Ministru kabinets izdara nepieciešamos grozījumus iestādes darbību regulējošos normatīvajos aktos. Šie grozījumi izdarāmi līdz 2006.gada 31.decembrim.

    9. Šā likuma 24.pants stājas spēkā 2007.gada 1.septembrī. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.augustam apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos profesiju standartu projektus.

    10. Līdz 2007.gada 31.augustam Ministru kabineta noteiktie profesiju standarti ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.”