Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Juridiskā komisija

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu" (reģ.Nr.1551)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr., 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.) šādus grozījumus:

32.pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneši

(1) Rajona (pilsētas) tiesas sastāvā ir tiesas priekšsēdētājs un tiesneši.

(2) Rajona (pilsētas) tiesā var būt tiesas priekšsēdētāja vietnieki.

(3) Tiesas tiesnešu skaitu nosaka Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

(4) Tiesnesi veikt izmeklēšanas tiesneša pienākumus norīko rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs uz laiku līdz trim gadiem. Izmeklēšanas tiesnesis līdztekus izmeklēšanas tiesneša pienākumu pildīšanai var skatīt civillietas. Izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku apgabaltiesas darbības teritorijā nosaka attiecīgās apgabaltiesas priekšsēdētājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.10.98. likumu un 28.09.2005. likumu)

1. Izteikt 32.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izmeklēšanas tiesnesis līdztekus izmeklēšanas tiesneša pienākumu pildīšanai neskata krimināllietas.”

 

 

 

1. Izteikt 32.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izmeklēšanas tiesnesis līdztekus izmeklēšanas tiesneša pienākumu pildīšanai neskata krimināllietas.”

52.pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidāts

(1) Par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi var iecelt personu, kura:

1) ir Latvijas pilsonis;

2) prot valsts valodu augstākajā līmenī;

3) sasniegusi 30 gadu vecumu;

4) ieguvusi augstāko juridisko izglītību;

5) darbojusies vismaz piecus gadus juridiskajā specialitātē;

6) nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu.

(2) Juridiskās specialitātes darba stāžā tiek ieskaitīts arī tiesas priekšsēdētāja palīga, tiesneša palīga un tiesas konsultanta amatā nostrādātais laiks.

(3) (Izslēgta ar 15.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 12.11.98.).

(4) Kārtību, kādā tiesneša amata kandidāts stažējas un kārto kvalifikācijas eksāmenu, nosaka tieslietu ministrs.

(5) Stažēšanās laiku nosaka pēc tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma, ievērojot tiesneša amata kandidāta profesionālās sagatavotības līmeni.

(6) (Izslēgta ar 15.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 12.11.98.).

(7) Atkārtoti pretendēt uz tiesneša amatu var ne agrāk kā pēc gada. Gada termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad tiesneša amata kandidāts saņēmis atteikumu attiecībā uz viņa kandidatūras turpmāko virzīšanu tiesneša amatam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.97. likumu, 15.10.98. likumu, 31.10.2002. likumu, 19.06.2003. likumu un 22.09.2005. likumu)

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izslēgt likuma 52.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likuma 52.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) apguvusi akadēmisko studiju programmu tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu tiesību zinātnēs, iegūstot jurista kvalifikāciju.”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

86.1 pants. Tiesneša tiesības ieņemt citus amatus

(1) Tiesnesi ar viņa piekrišanu un tiesas priekšsēdētāja atļauju uz noteiktu laiku var norīkot darbā citā tiesā (arī augstākas instances tiesā), Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai starptautiskā organizācijā (turpmāk — cita institūcija).

(2) Rīkojumu par tiesneša norīkošanu uz noteiktu laiku darbā citā institūcijā izdod tieslietu ministrs. Rīkojumu par Augstākās tiesas tiesneša norīkošanu uz noteiktu laiku darbā citā institūcijā izdod Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc tam, kad saņemta attiecīgās palātas vai attiecīgā departamenta priekšsēdētāja piekrišana.

(3) Tiesnesi var norīkot darbā citā institūcijā uz laiku, kas nav mazāks par 3 mēnešiem, bet nepārsniedz 3 gadus. Šajā laikā tiesnesis nevar pildīt tiesneša pienākumus tajā tiesā, no kuras viņš norīkots darbā citā institūcijā.

(4) Tiesnesis, veicot darbu citā institūcijā, saņem tiesneša amatalgu un piemaksu par kvalifikācijas klasi, ja vien šī institūcija nav pārņēmusi saistības maksāt tiesnesim atalgojumu.

(5) Tiesneša darbu citā institūcijā ieskaita tiesneša darba stāžā.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.09.2005. likumu)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 86.1 panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Norīkojot tiesnesi pildīt pienākumus augstākas instances tiesā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinums nav nepieciešams.”

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 86.1 panta ceturto daļu aiz vārdiem “veicot darbu citā institūcijā” ar vārdiem “saglabā līdzšinējo tiesneša statusu un”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 86.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Norīkojot tiesnesi pildīt pienākumus augstākas instances tiesā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinums nav nepieciešams.”;

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “veicot darbu citā institūcijā” ar vārdiem “saglabā līdzšinējo tiesneša statusu un”.

88.pants. Tiesas piesēdētāja darba tiesību garantijas

(1) Par tiesas piesēdētāja pienākumu pildīšanu apgabaltiesā tiesas piesēdētājs saņem darba algu, kuras apmērs atbilst Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos.

(2) Par tiesas piesēdētāja pienākumu pildīšanu rajona (pilsētas) tiesā tiesas piesēdētājs saņem darba algu, kuru aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 0,85.

(3) Tiesas piesēdētāja pienākumu pildīšanas laikā darba devējs piesēdētājam saglabā vidējo izpeļņu Darba likumā noteiktajā kārtībā.

(2003.gada 19.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

 

5.

Juridiskā komisija

88.panta pirmajā un otrajā daļā:

aizstāt vārdu “oficiālajā”  ar vārdiem “iepriekšējā gada oficiālajā;

izslēgt vārdus “iepriekšējā gada”.

Atbalstīts

3. 88.panta pirmajā un otrajā daļā:

aizstāt vārdu “oficiālajā” ar vārdiem “iepriekšējā gada oficiālajā;

izslēgt vārdus “iepriekšējā gada”.

  119.pants. Tiesneša mēneša amatalga

(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 4,5.

(2) Apgabaltiesas tiesneša mēneša amatalga ir par 20 procentiem lielāka nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga.

(3) Augstākās tiesas tiesneša mēneša amatalga ir par 40 procentiem lielāka nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga.

(4) Augstākās tiesas senatora mēneša amatalga ir par 50 procentiem lielāka nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalga.

2. Izteikt 119.¹panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina, iepriekšējā gada Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 4,5.”

 

 

 

4. Izteikt 119.¹panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 4,5.”


 

120.1 pants. Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka mēneša amatalga

(1) Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 2,5.

(2) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka mēneša amatalga ir par 15 procentiem lielāka nekā zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalga.

 

6.

Juridiskā komisija

120.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu “oficiālajā” ar vārdiem “iepriekšējā gada oficiālajā”;

izslēgt vārdus “iepriekšējā gada”.

Atbalstīts

5. 120.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu “oficiālajā” ar vārdiem “iepriekšējā gada oficiālajā”;

izslēgt vārdus “iepriekšējā gada”.

Pārejas noteikumi

(2003.gada 19.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

1. Līdz 2006.gadam tiesneša mēneša amatalgu un tiesas piesēdētāja mēneša amatalgu piesaista strādājošo 2001.gada mēneša vidējai bruto darba samaksai, kas noapaļota latos.

2. Tiesnešiem, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus, izmaksā mēneša amatalgu:

1) 2003.gadā 60 procentu apmērā no šā likuma 119.1 un 119.pantā noteiktās mēneša amatalgas;

2) 2004.gadā 70 procentu apmērā no šā likuma 119.1 un 119.pantā noteiktās mēneša amatalgas;

3) 2005.gadā 80 procentu apmērā no šā likuma 119.1 un 119.pantā noteiktās mēneša amatalgas.

 3. Līdz 2006.gadam šā likuma 120.pantā paredzētās piemaksas par kvalifikācijas klasi un šā likuma 125.pantā paredzētās sociālās garantijas aprēķina no mēneša amatalgas, kas paredzēta šo pārejas noteikumu 2.punktā.

 4. Tiesnesim, piešķirot ikgadējo atvaļinājumu 2003.gadā, izmaksā vienreizēju pabalstu tādā mēneša amatalgas apmērā, kāds bija noteikts līdz 2003.gada 30.jūnijam.

 5. Tiesnešiem tiek saglabātas kvalifikācijas klases, kas piešķirtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

 6. (Izslēgts ar 22.09.2005. likumu).

 7. Līdz 2010.gadam tiesnešiem, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, mēneša amatalgu pārskata ik pēc trim gadiem, ņemot vērā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.

8. Līdz 2004.gada 1.aprīlim Tieslietu ministrija nodrošina attiecīgo funkciju nodošanu Tiesu administrācijai.

(2003.gada 4.decembra likuma redakcijā)

 9. Līdz 2006.gada 1.februārim par administratīvās rajona tiesas tiesnesi var apstiprināt personu, kura atbilst šā likuma 52.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punkta prasībām un kurai ir vismaz triju gadu kopējais darba stāžs juridiskajā specialitātē vai ierēdņa amatā.

(2003.gada 4.decembra likuma redakcijā)

 10. Līdz 2006.gada 1.februārim par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta un Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi var apstiprināt personu, kura atbilst šā likuma 52.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punkta prasībām un kurai ir vismaz piecu gadu kopējais darba stāžs 53. un 54.pantā norādītajos amatos vai ierēdņa amatā.

(2003.gada 4.decembra likuma redakcijā)

 11. Augstākās tiesas un apgabaltiesas tiesnešiem, kas apstiprināti amatā līdz 2006.gada 1.februārim, piešķir šā likuma 98.panta piektajā un sestajā daļā minētās zemākās kvalifikācijas klases, ja viņiem nav šā likuma 98.panta piektajā un sestajā daļā noteiktās kvalifikācijas klases.

(22.09.2005. likuma redakcijā)

 12. Līdz 2004.gada 1.februārim Valsts kanceleja nodrošina Augstāko tiesu ar nepieciešamajām papildu darba telpām Administratīvā procesa likumā noteikto funkciju veikšanai.

(2003.gada 4.decembra likuma redakcijā)

13. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2005.gada 15.novembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par tiesnešu izdienas pensijām.

(22.09.2005. likuma redakcijā)

 

14. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 28.6 panta sestajā daļā un 29.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

(22.09.2005. likuma redakcijā)

 

15. Šā likuma 107.1 panta otrās daļas 8. un 12.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.septembrī.

(22.09.2005. likuma redakcijā)

3. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitli un vārdu “2006.gadam” ar skaitļiem un vārdiem “2006.gada 31.decembrim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“Tiesnešiem, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, mēneša amatalgu pārskata 2006.gadā un 2009.gadā, ņemot vērā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Tiesnešiem, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, 2006.gadā mēneša amatalgu aprēķina ņemot vērā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amatalgu un tiesas piesēdētāju darba samaksu 2006.gadā aprēķina ņemot vērā strādājošo 2004.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu.

Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu, 2007. un 2008.gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet 2009.gadā ņemot vērā strādājošo 2006.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

6. Pārejas noteikumos:

 1.punktā skaitli un vārdu “2006.gadam” ar skaitļiem un vārdiem “2006.gada 31.decembrim”.;

 

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Tiesnešiem, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus, 2006.gadā mēneša amatalgu aprēķina ņemot vērā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amatalgu un tiesas piesēdētāju darba samaksu 2006.gadā aprēķina ņemot vērā strādājošo 2004.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu.

Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu, 2007. un 2008.gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu, bet 2009.gadā ņemot vērā strādājošo 2006.gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu.”

 

 

8.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.