Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                     Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

(reģ.nr.1541;)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(0)

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti.

 

 

 

Dziesmu un deju svētku likums

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

 

 

 

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

 

              Izdarīt Dziesmu un deju svētku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

              Izdarīt Dziesmu un deju svētku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Dziesmu un deju svētku padome

(1) Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmas īstenošanas pārraudzībai Ministru kabinets izveido Dziesmu un deju svētku padomi.

(2) Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu apstiprina uz pieciem gadiem — laika posmam starp kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz pieciem gadiem ievēlē padomes locekļi.

 

 

 

 

 

(3) Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā ir 14 locekļi:

1) kultūras ministrs;

2) izglītības un zinātnes ministrs;

3) finanšu ministrs;

8.panta trešajā daļā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “14” ar skaitli “15”;

 

 

 

8.panta trešajā daļā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “14” ar skaitli “15”;

 

papildināt daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deleģēts deputāts, kurš var būt arī šīs padomes priekšsēdētājs;”;

 

uzskatīt līdzšinējo 4. – 12.punktu attiecīgi par 5. – 13.punktu.

 

 

 

papildināt daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deleģēts deputāts, kurš var būt arī šīs padomes priekšsēdētājs;”;

 

uzskatīt līdzšinējo 4. – 12.punktu attiecīgi par 5. – 13.punktu.

4) Rīgas Domes priekšsēdētājs;

5) Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;

6) divi koru nozares pārstāvji (pieau­gušo koru pārstāvis un skolēnu koru pārstāvis);

7) divi deju nozares pārstāvji (pieaugušo deju kolektīvu pārstāvis un skolēnu deju kolektīvu pārstāvis);

8) pūtēju orķestru nozares pārstāvis;

9) tautas lietišķās mākslas nozares pārstāvis;

10) tautas mūzikas nozares pārstāvis;

11) tradicionālās kultūras nozares pārstāvis;

12) profesionālās mūzikas pārstāvis.

 

 

 

 

 

 

(4) Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā, ja nepieciešams, var iekļaut arī citus ministrus un citu institūciju pārstāvjus.

(5) Dziesmu un deju svētku padomes tehnisko un organizatorisko darbību nodrošina Kultūras ministrija. Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētāja un sekretariāta darbs tiek apmaksāts no valsts budžeta.

(6) Dziesmu un deju svētku padome:

1) veicina Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmas izstrādi un sniedz atzinumu par programmas projektu pirms tā apstiprināšanas Ministru kabinetā;

2) apstiprina ikgadējo rīcības plānu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmas īstenošanai;

3) iesaka Kultūras ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes sastāvu;

4) sniedz atzinumu Ministru kabinetam par Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un to sagatavošanas procesa budžeta projektu;

5) pārrauga Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi atbilstoši Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmai;

6) reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam ziņojumu par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmas īstenošanas gaitu;

7) iesaka pārstāvjus darbam Baltijas valstu dziesmu un deju svētku komitejā un sagatavo priekšlikumus attiecīgajam Baltijas valstu sadarbības plānam;

8) ierosina citu ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību saistīto jautājumu izskatīšanu attiecīgajās institūcijās, kā arī piedalās šādu jautājumu izskatīšanā un sniedz atzinumus par tiem.