Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Grozījumi “Biodegvielas likumā”

(reģ. nr.1518)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(6)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Biodegvieas likums

Grozījumi Biodegvielas likumā

 

 

 

Grozījumi Biodegvielas likumā

 

Izdarīt Biodegvielas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus::

 

 

 

Izdarīt Biodegvielas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) biodegviela — iekšdedzes dzinējos izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;

 

1

Zemkopības ministrs M. Roze

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biodegviela — iekšdedzes motoros izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;”.

atbalstīt

 

1. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biodegviela — iekšdedzes motoros izmantojama šķidrā vai gāzveida degviela, ko iegūst no biomasas;”;

2) biodegvielas aprite — jebkādas darbības ar biodegvielu (izejvielu ražošana un pārstrāde, kā arī biodegvielas ražošana, marķēšana, uzglabāšana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, realizācija, iznīcināšana u.tml.), kā arī patērētāju informēšana;

 

 

 

 

 

3) biomasa — bioloģiski noārdāma frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

 

 

 

 

 

4) biodīzeļdegviela — metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes dzinējos par degvielu;

 

2

Zemkopības ministrs M. Roze

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

”4) biodīzeļdegviela — metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no tīras augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes motoros par degvielu;”.

atbalstīt

 

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) biodīzeļdegviela — metilesteris vai etilesteris, ko iegūst no tīras augu eļļas vai dzīvnieku taukiem, kam ir dīzeļdegvielas īpašības un ko var izmantot iekšdedzes motoros par degvielu;”;

5) bioetanols — etanols, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, lai izmantotu degvielas ražošanā;

 

3

Zemkopības ministrs M. Roze

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) bioetanols — etanols, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, ko izmanto par biodegvielu;”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.4

 

 

 

4

    Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) bioetanols — etanols, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, lai izmantotu degvielas ražošanā vai par biodegvielu;”.

 

 

atbalstīt

 

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5) bioetanols — etanols, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas, lai izmantotu degvielas ražošanā vai par biodegvielu;”;

 

6) biogāze — gāze, ko iegūst no biomasas vai bioloģiski noārdāmas atkritumu frakcijas un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu vai koksnes gāzģeneratora gāzi.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) tīra augu eļļa – spiežot, ekstrahējot vai izmantojot līdzvērtīgu paņēmienu, no eļļas augiem iegūta augu eļļa, kas ir nerafinēta vai rafinēta, bet nav ķīmiski modificēta un kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, kā arī atbilst emisijas prasībām.”

5

    Atbildīgā komisija

Aizstāt 1. panta 7. punktā vārdu “dzinējos” ar vārdu “motoros”.

atbalstīt

 

papildināt pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) tīra augu eļļa – spiežot, ekstrahējot vai izmantojot līdzvērtīgu paņēmienu, no eļļas augiem iegūta augu eļļa, kas ir nerafinēta vai rafinēta, bet nav ķīmiski modificēta un kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes motoros, kā arī atbilst emisijas prasībām.”

4.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

 

 

(1) Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

 1) īsteno biodegvielas aprites valsts politiku atbilstoši šā likuma noteikumiem;

 

 

 

 

 

2) iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, paredz šā likuma mērķa sasniegšanai nepieciešamo finansējumu;

 

 

 

 

 

3) nosaka pasākumus, kuri nodrošinātu, lai līdz 2005.gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 2 procentus no kopējā tautsaimniecībā esošās transportam paredzētās degvielas daudzuma, bet līdz 2010.gada 31.decembrim — ne mazāk kā 5,75 procentus;

 

 

 

 

 

4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību;

2. Izteikt 4. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību, kā arī kvalitātes prasības, izmantošanas un kontroles kārtību;”.

 

6

 Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta pirmās daļas 4.punktā (likumprojekta redakcijā) vārdus “izmantošanas kārtību, kā arī”.

atbalstīt

 

2. Izteikt 4. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka citu no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu kvalitātes prasības, izmantošanas un kontroles kārtību;”.

 

5) katru gadu sagatavo informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā Latvijā saražotās, ievestās, kā arī realizētās un no Latvijas izvestās biodegvielas daudzumu;

 

 

 

 

 

6) izvērtē biodegvielas ekonomisko efektivitāti salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem;

 

 

 

 

 

7) apkopo informāciju par biodegvielas tirgus attīstību un tā nodrošinātību ar izejvielām iepriekšējā pārskata periodā;

 

 

 

 

 

8) sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par biodegvielas ieviešanas pasākumiem un biodegvielas apriti.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets šā panta pirmās daļas 5. — 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi deleģē attiecīgam Ministru kabineta loceklim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā un 7.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.maijam nosaka pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu šā likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto biodegvielas īpatsvaru kopējā tautsaimniecībā esošās transportam paredzētās degvielas apjomā.

 

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minēto no biomasas iegūstamo atjaunojamo energoresursu izmantošanas kārtību.

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1. augustam izdod šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētos noteikumus, kas nosaka no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu kvalitātes prasības, kā arī izmantošanas un kontroles kārtību.”

 

 

 

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1. augustam izdod šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētos noteikumus, kas nosaka no biomasas iegūto atjaunojamo energoresursu kvalitātes prasības, kā arī izmantošanas un kontroles kārtību.”