Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas  likumā “otrajam lasījumam

 ( reģ. nr 1508)

 

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok. nr.5331)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi (13)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Veterinārmedicīnas likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

 

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

 Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1. pantā:

 

 

 

1. pantā:

---------------------------------

 

 

 

 

 

2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;

izslēgt 2. punktu;

 

 

 

izslēgt 2. punktu;

---------------------------------

 

 

 

 

 

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, dzīvnieku audzētavas un dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, tirdzniecību un demonstrēšanu publiskās izstādēs, dzīvnieku kolekcijas, cirki, inkubatori, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas komersanti, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēji, veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietas, individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes komersanti, izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas, izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes vai iznīcināšanas komersanti, veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas komersanti, dzīvnieku izcelsmes produktu apritē iesaistītie komersanti, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi, atkritumu poligoni un dzīvnieku kapsētas;

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

         Papildināt 1. panta 5. punktu ar vārdu “zooveikali”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. panta 5. punktu pēc vārdiem “dzīvnieku patversmes un viesnīcas”ar vārdu “zooveikali”

Atbalstīt

daļēji.

Iekļauts 2. priekšlik.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

papildināt 5. punktu pēc vārdiem “dzīvnieku patversmes un viesnīcas”ar vārdu “zooveikali”

---------------------------------

 

 

 

 

 

10) references laboratorija — valsts pilnvarota laboratorija, kura strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu;

aizstāt 10. punktā vārdu “pilnvarota”ar vārdu “akreditēta”;

 

 

 

aizstāt 10. punktā vārdu “pilnvarota”ar vārdu “akreditēta”;

12) veterinārārsta palīgs — speciāli apmācīta persona, kurai ir tiesības veikt daļu no veterinārās ekspertīzes Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, bet nav tiesību pieņemt lēmumu par dzīvnieka nokaušanu un sniegt atzinumu par dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu turpmāko izmantošanu;

 

 

izslēgt 12. punktu.

 

 

 

izslēgt 12. punktu.

4.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

 

 

 

 

 

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

 

 

 

 

 

2) dzīvnieku labturība;

 

 

 

 

 

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

 

 

 

 

 

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

 

 

 

 

 

7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;

 

 

 

 

 

8) gaļas liemeņu klasifikācija;

 

 

 

 

 

9) citas normatīvajos aktos noteiktās jomas.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei:

 

 

 

 

 

1) izstrādā un apstiprina metodiskos norādījumus attiecībā uz šajā likumā noteiktajām uzraudzības darbībām;

 

 

 

 

 

 

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;

 

 

 

 

 

3) sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

 

 

 

 

 

4) pārstāv Latviju starptautiskajās organizācijās un uztur starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

 

 

 

 

 

5) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai zinātnisko pētījumu pasūtījumu pieteikumus;

 

 

 

 

 

6) pilnvaro veterinārārstus atsevišķu Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju īstenošanai;

 

 

 

 

 

7) pilnvaro veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu;

 

 

 

 

 

8) izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus.

 

 

 

 

 

 

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 4. panta otro daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9) izsniedz atļaujas dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu veidošanai;

Atbalstīt

Redakcionāli

precizēts

Papildināt 4. panta otro daļu ar 9. un10.punktu šādā redakcijā:

“9) izsniedz atļaujas dzīvnieku patversmju un viesnīcu veidošanai;

 

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 4. panta otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) reģistrē valsts veterinārās uzraudzības objektus.”

Atbalstīt

10) reģistrē valsts veterinārās uzraudzības objektus.”

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī sistēmu, kuras uzdevums ir ziņot par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

 

 

 

 

 

(4) Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde šā panta pirmajā daļā minētajās jomās. Tas uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildi un sniedz informāciju Eiropas Savienības institūcijām.

 

 

 

 

 

11.pants. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs:

11. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus “Valsts veterinārmedicīnas”ar vārdu “Nacionālais”;

 

 

 

11. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus “Valsts veterinārmedicīnas”ar vārdu “Nacionālais”;

1) pilda references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā un atliekvielu laboratoriskajā kontrolē:

 

 

 

 

 

a) strīda gadījumā izvērtē laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu,

 

 

 

 

 

 

 

b) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās,

 

 

 

 

 

c) iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību laboratorisko diagnostiku un ievieš starptautiski atzītas diagnostikas metodes,

izslēgt 1. punkta “c” apakšpunktu;

 

 

 

izslēgt 1. punkta “c” apakšpunktu;

d) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijā.

izslēgt 1. punkta “d”apakšpunktā vārdu “diagnostisko”;

 

 

 

izslēgt 1. punkta “d”apakšpunktā vārdu “diagnostisko”;

2) pilda references funkcijas citos laboratorisko izmeklējumu veidos saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu;

 

 

 

 

 

3) nodrošina atliekvielu kontroles programmā paredzētos laboratoriskos izmeklējumus;

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pilda references funkcijas atliekvielu laboratoriskajā kontrolē;”

 

 

 

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pilda references funkcijas atliekvielu laboratoriskajā kontrolē;”

4) pēc pieprasījuma veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, farmaceitisko produktu, dzīvnieku barības, barības piedevu un pārtikas apriti;

 

 

 

 

 

5) organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošo komersantu paškontroles laboratorijās.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 11. prim pantu šādā redakcijā:

11. prim pants. Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 11. prim pantu šādā redakcijā:

11. prim pants. Ministru kabinets nosaka:

 

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura diagnosticē dzīvnieku infekcijas slimības;

 

2) references laboratorijas akreditācijas kārtību;

 

 

 

2) references laboratorijas akreditācijas kārtību;

 

3) references laboratorijas funkcijas un pienākumus;

 

 

 

3) references laboratorijas funkcijas un pienākumus;

 

         4) prasības references laboratorijas iekārtām un aprīkojumam.”

 

 

 

         4) prasības attiecībā uz references laboratorijas iekārtām un aprīkojumu.”

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu un citu publisku pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par pasākuma norises vietu un laiku.

 

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos.

 

 

 

 

 

(3) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Komisijas lēmumu. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

 

 

 

 

 

(4)  (Izslēgta ar 01.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(5) Ja eksportētājvalstī konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības un rodas draudi, ka šīs slimības var izplatīties Latvijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot starptautiskās tirdzniecības normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku, pārtikas, dzīvnieku barības un citu priekšmetu un materiālu ievešanai Latvijā, kā arī aizliegt to tranzītu.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.

4. Aizstāt 20. panta  sestajā daļā vārdu “uzņēmumiem”ar vārdu “komersantiem”.

 

 

 

4. Aizstāt 20. panta  sestajā daļā vārdu “uzņēmumiem”ar vārdu “komersantiem”.

(7) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(8) Upju baseinu zonas vai zivju audzētavas, piekrastes zonas vai audzētavas attiecībā uz zivju un molusku iegūšanu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

 

 

1) veterinārās prasības attiecībā uz dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti;

 

 

 

 

 

3) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

 

4) kārtību, kādā valstī veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

 

 

 

 

 

 

5) dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;

 

 

 

 

 

 

6) mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību;

 

5. Izslēgt 25. panta 6. punktā vārdus “mājas(istabas)”.

 

 

 

5. Izslēgt 25. panta 6. punktā vārdus “mājas(istabas)”.

7) kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus.

 

 

 

 

 

 

 

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

      Papildināt 25. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) salmonelozes un citu ar pārtikas produktiem pārnēsājamu infekcijas slimību kontroli mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam;”

 

 

 

Atbalstīt

daļēji, iekļauts 6. priekšlik.

 

 

 

6

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

      Papildināt 25. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) kārtību, kādā veic salmonelozes un citu ar pārtikas produktiem pārnēsājamu infekcijas slimību kontroli mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam;”

Atbalstīt

      Papildināt 25. pantu ar 8., 9. 10. un 11.  punktu šādā redakcijā:

“8)kārtību, kādā veic salmonelozes un citu ar pārtikas produktiem pārnēsājamu infekcijas slimību kontroli mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam;

 

 

7

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

      Papildināt 25. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9) kārtību, kādā veic infekcijas slimību, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, to ierosinātāju antimikrobās rezistences uzraudzību un  informācijas apmaiņu ;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji, iekļauts 8. priekšlik.

 

 

 

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

      Papildināt 25. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:

9) kārtību, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu  par slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem , kā arī par šo ierosinātāju antimikrobo rezistenci;”

 

 

Atbalstīt

9) kārtību, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu  par slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem , kā arī par šo ierosinātāju antimikrobo rezistenci;”

 

 

9

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

      Papildināt 25. pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) veterinārās prasības attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem un no tiem iegūtiem  produktiem, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

Atbalstīt

10) veterinārās prasības attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem un no tiem iegūtajiem  produktiem, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

 

 

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

      Papildināt 25. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:”

“11) valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrācijas kārtību.”

Atbalstīt

11) valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrācijas kārtību.”

35.pants. (1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos reglamentētās prasības, ir tiesības saskaņā ar šā likuma 33.pantu saņemt kompensāciju par:

 

 

 

 

 

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

6. Izteikt 35. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem;”

 

 

 

6. Izteikt 35. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem;”

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

 

 

 

 

 

3) iznīcināto dzīvnieku barību un inventāru;

 

 

 

 

 

4) zaudējumiem, kas radušies, dezinficējot dzīvnieku novietnes;

 

 

 

 

 

5) zaudējumiem, kas radušies saimnieciskās darbības ierobežošanas un produkcijas realizācijas aizlieguma dēļ;

 

 

 

 

 

6) dzīvnieku piespiedu vakcinācijas izmaksām.

 

 

 

 

 

(2) Kārtību, kādā epizootijas uzliesmojuma gadījumā piešķir un saņem kompensāciju, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

38.pants.  (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un transmisīvās sūkļveida encefalopātijas) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.

7. 38. pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda “epizootijas” ar vārdu “salmonelozi”;

 

 

 

7. 38. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “epizootijas” ar vārdu “salmonelozi”;

(2) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šā panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo kompensāciju piešķir un saņem.

 

 

 

 

 

 

(3) Par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti normatīvajos aktos un rīcības plānā, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām saņemt kompensāciju par:

 

 

 

 

 

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, olšūnām un embrijiem;

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kuri aizdomu gadījumā par slimību tiek nogalināti diagnozes noskaidrošanai;";

 

 

Redakcionāli

 precizēts

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kuri, pastāvot aizdomām par saslimšanu, tiek nogalināti diagnozes noskaidrošanai;";

 

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā: 

"3) iznīcinātajiem embrijiem un olšūnām.";

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā: 

"3) iznīcinātajiem embrijiem un olšūnām.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Par salmonelozes ierosinātāju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasāku­mi, kas paredzēti normatīvajos aktos par zoonožu profilaksi un apkarošanu, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par:

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Par salmonelozes ierosinātāju apkarošanu, ja tiek veikti visi normatīvajos aktos par zoonožu profilaksi un apkarošanu paredzētie pasākumi, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par:

 

 

1) iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušajiem putniem;

 

 

 

1) iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušajiem putniem;

 

2) iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā, vai inkubējamām olām;

 

 

 

2) iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā, vai inkubējamām olām;

 

3) iznīcinātajiem produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā;

 

 

 

3) iznīcinātajiem produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā;

 

4) iznīcināto dzīvnieku barību."

 

 

 

4) iznīcināto dzīvnieku barību."

40.pants. (1) Komersantiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Komersantiem, kuri ir iesaistīti izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanā, transportēšanā, uzglabāšanā, pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītiem un jādarbojas tā uzraudzībā.

8.  40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Komersantus, kuri ir iesaistīti:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcel­smes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, un Pārtikas aprites uzraudzības likumā;

 

 

 

 

8.  40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Komersantus, kuri ir iesaistīti:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcel­smes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, un Pārtikas aprites uzraudzības likumā;

 

 

2) pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, un tie darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulu (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam."; 

 

 

 

2) pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, un tie darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra regulu (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam."; 

(2) Uzraudzība ietver:

 

 

 

 

 

1) komersantu plānveida kontroli saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes produktu uzraudzības programmu;

 

 

 

 

 

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīv nieku izcelsmes produktu neatbilstību Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.853/2004 prasībām;".

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.853/2004 prasībām;".

 

3) atliekvielu kontroles programmas izpildi;

 

 

 

 

 

4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veic pastāvīgo veterināro uzraudzību pār komersantu, kas nodarbojas ar dzīvnieku kaušanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu.

 

 

 

 

 

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzību finansē no valsts budžeta.

 

 

 

 

 

(4) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(5) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu īpašnieks nodrošina šo blakusproduktu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu.

 

 

 

 

 

41.pants. (1)  (Izslēgta ar 01.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Savienības normatīvie akti par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

 

 

 

 

 

(3) (Izslēgta ar 01.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā.

9. Izteikt 41.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un komersantiem, kā arī no valstīm un komersantiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā."

 

 

 

 

 

9. Izteikt 41.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un komersantiem, kā arī no valstīm un komersantiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā."

 

 

42.pants. Ministru abinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

10. 42. pantā:

 

 

 

10. 42. pantā:

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm;

izslēgt 1. punktu;

 

 

 

izslēgt 1. punktu;

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvnie­kus vai to gaļu mazos daudzumos galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā galapatērētājam;";

 

 

 

 

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvnie­kus vai to gaļu mazos daudzumos galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā galapatērētājam;";

 

3)  (izslēgts ar 13.12.2001 likumu);

 

 

 

 

 

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

izslēgt 4. un 5. punktu.

 

 

 

izslēgt 4. un 5. punktu.

5) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un  veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus;

 

 

 

 

 

7) atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.

 

 

 

 

 

 

43.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests organizē dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi (turpmāk —veterinārā ekspertīze).

11. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

 

"43.pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.854/2004."

 

 

 

 

11. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

 

"43.pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.854/2004."

 

(2) Veterinārā ekspertīze tiek veikta saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

 

 

 

 

 

44.pants. Kautproduktus, medījumus, svaigus zvejas produktus izplata tikai pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu (drīkst lietot cilvēku uzturā brīvi vai jāievēro kādi nosacījumi, drīkst izmantot citādā veidā vai tie iznīcināmi).

12. Izslēgt 44. un 45. pantu.

 

 

 

12. Izslēgt 44. un 45. pantu.

45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. (1) Komersants, kas ir kautuves vai nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanas centra turētājs vai nodarbojas ar nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību un nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

 

 

 

 

 

(2) Zvejas produktu izkraušanas vietas, vairumtirgus, izsoles vietas vai zvejas kuģa īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

 

 

 

 

 

(3) Medību tiesību lietotājs par medījuma veterinārās ekspertīzes veikšanu slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju.

 

 

13. 46. pantā:

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

13. 46. pantā:

izslēgt trešo daļu;

(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību.

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu” un vārdu “pastāvīgās”.

11

Juridiskais birojs

Izteikt 46. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību.

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību.

47.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes un pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas, kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

14.  47.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir apmācīti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.85 4/2004, un kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta apliecība.";

 

 

 

 

14.  47.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir apmācīti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.854/2004, un kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta apliecība.";

 

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīga darbu.

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

(4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā.

 

 

 

 

 

48.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kuri ir reģistrēti Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā.

 

15. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

 

"48.pants. Dzīvnieku izcelsmes primāros produktus (olas, medu, pienu, zivis) izplata saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004, Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004 un Pārtikas aprites uzraudzības likumā."

 

 

 

 

 

15. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

 

"48.pants. Dzīvnieku izcelsmes primāros produktus (olas, medu, pienu, zivis) izplata saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.852/2004, Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004 un Pārtikas aprites uzraudzības likumā."

 

 

52.pants. Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija.

16. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. (1) Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīva­jās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.

 

 

 

 

 

16. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. (1) Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīva­jās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.

 

 

 

 (2) Personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvniekus valsts robežas muitas kontroles punktos kontrolē Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas 2004.gada 16.aprīļa Regulu Nr.745/2004, kas nosaka prasības importējamiem dzīvnieku izcelsmes produktiem personīgam patēriņam, un Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 26.maija Regulu Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK."

 

 

 

 

 

 

 (2) Personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvniekus valsts robežas muitas kontroles punktos kontrolē Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas 2004.gada 16.aprīļa regulu Nr.745/2004, kas nosaka prasības importējamiem dzīvnieku izcelsmes produktiem personīgam patēriņam, un Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 26.maija regulu Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK."

 

53.pants. (1) Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

 

 

1) (izslēgts ar 28.10.2004. likumu);

 

 

 

 

 

2) robežkontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakļautās kravas;

 

 

 

 

 

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

 

 

 

 

 

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

 

17. Papildināt 53.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) kārtību, kādā uz Eiropas Ekonomikas zonas robežas Latvijā kontrolē personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību, personas tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanas kārtību."

 

 

 

 

17. Papildināt 53.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) kārtību, kādā uz Eiropas Ekonomikas zonas robežas Latvijā kontrolē personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību, personas tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanas kārtību."

 

(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās netiek veikta.

 

 

 

 

 

 

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

 

 

 

 

 

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem dzīvniekiem — savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

 

 

 

 

 

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot normatīvajos aktos noteikto kārtību;

 

 

 

 

 

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

 

 

 

 

 

5) nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

 

6) ierobežot nepiederošu personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

 

 

 

 

 

7) nodrošināt ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistīto profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

 

 

 

 

 

8) nekavējoties ziņot:

 

 

 

 

 

a) praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem un jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimību;

 

 

 

 

 

b) komersantiem, kuri nodarbojas ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;

 

 

 

 

 

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

18. Izteikt 59.panta 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) dzīvniekus nokaut kautuvēs saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parla­menta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004."

 

 

 

 

18. Izteikt 59.panta 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) nokaut dzīvniekus kautuvēs saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parla­menta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004."

 

10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

 

 

 

 

 

a) uzrādīt dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus),

 

 

 

 

 

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem,

 

 

 

 

 

 

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju,

 

 

 

 

 

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu un ārstēšanu, kā arī dzīvnieku likvidāciju;

 

 

 

 

 

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts;

 

 

 

 

 

13) ievērot ierobežojumus dzīvnieku barības izēdināšanā, glabāšanā un pārvadāšanā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

 

 

 

 

 

14) vienu reizi gadā vakcinēt suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus rêt trakumsērgu.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

-----------------------

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

 

19. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4., 5. un 11. punktu;

12

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 19. pantu šādā redakcijā:

“izslēgt 4. punktu;”.

Atbalstīt

19. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4. punktu;

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 1997.gada 27.marta noteikumi nr.109 "Dzīvnieku kaušanas noteikumi";

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu);

 

 

 

 

 

3) 1998.gada 14.jūlija noteikumi nr.251 "Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū";

 

 

 

 

 

4) 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.320 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti";

 

 

 

 

 

5) 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.323 "Dzīvnieku lipīgo slimību saraksts";

 

 

 

 

 

7) 1999.gada 11.maija noteikumi nr.174 "Kārtība, kādā Latvijā ievedama gaļa".

 

 

 

 

 

-------------------------------

 

 

 

 

 

11. Līdz 2004.gada 1.maijam Ministru kabinets izdod noteikumus, kas nosaka prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumiem.

 

 

 

 

 

----------------------------------

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.pantā, 42.panta 2.punktā un 53.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 17, 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.pantā, 42.panta 2.punktā un 53.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

“18. Šā likuma 25. panta 9. punktā paredzētos noteikumus Ministru  kabinets izdod līdz 2006. gada 1. jūlijam.

Atbalstīt

18. Šā likuma 25. panta 9. punktā paredzētos noteikumus Ministru  kabinets izdod līdz 2006. gada 1. jūlijam.

 

 

 

19. Šā likuma 25. panta 8. ,10. un 11. punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008. gada 1. janvārim.”

 

19. Šā likuma 25. panta 8. ,10. un 11. punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008. gada 1. janvārim.”