Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Rīgā, 2006.gada 11.maijā

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Par valsts kompensāciju cietušajiem” (reģ.nr.1502) izskatīšanu trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                   M.Segliņš


 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

 

Likumprojekts “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (reģ.nr.1502)

 

 

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(17)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgā rīcība bijusi vērsta pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk – vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

 

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgā rīcība bijusi vērsta pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk – vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

 


 

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

 

3.pants. Tiesības uz valsts kompensāciju

(1) Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam.

(2) Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Tiesības uz valsts kompensāciju

(1) Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam.

(2) Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

 


 

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācijai papildus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajiem pamatuzdevumiem ir šādi uzdevumi:

1) izmaksāt valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveidot un uzturēt valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīda kārtībā piedzīt izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vērsties pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarboties ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

1.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Juridiskās palīdzības administrācija:

1) izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveido un uztur valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīdus kārtībā piedze n izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vēršas pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

6) vajadzības gadījumā no procesa virzītāja pieprasa lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.”.

 

Atbalstīts

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācija:

1) izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveido un uztur valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīda kārtībā piedzen izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vēršas pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

6) vajadzības gadījumā pieprasa no procesa virzītāja lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 


 

5.pants. Valsts kompensācijas līdzekļi

Valsts kompensācija, kas paredzēta šā likuma 4.pantā minēto uzdevumu izpildei, tiek izmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Juridiskās palīdzības administrācijai.

 

 

 

 

5.pants. Valsts kompensācijas līdzekļi

Valsts kompensācija, kas paredzēta šā likuma 4.pantā minēto uzdevumu izpildei, tiek izmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Juridiskās palīdzības administrācijai.

 

6.pants. Valsts kompensācijas reģistrs

(1) Ziņu iekļaušanu valsts kompensācijas reģistrā, to apstrādi, izmanto­šanu un valsts kompensācijas reģistra uzturēšanu nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija. Juridiskās palīdzības administrācija ir valsts kompensācijas reģistra pārzine un turētāja.

(2) Valsts kompensācijas reģistrā iekļauj ziņas par valsts kompensācijas izmaksāšanu cietušajiem, par atteikumiem to izmaksāt, kā arī ziņas par regresa prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts kompensācijas reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve šai informācijai.

 

 

 

 

6.pants. Valsts kompensācijas reģistrs

(1) Ziņu iekļaušanu valsts kompensācijas reģistrā, to apstrādi, izmantošanu un valsts kompensācijas reģistra uzturēšanu nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija. Juridiskās palīdzības administrācija ir valsts kompensācijas reģistra pārzine un turētāja.

(2) Valsts kompensācijas reģistrā iekļauj ziņas par valsts kompensācijas izmaksāšanu cietušajiem, par atteikumiem to izmaksāt, kā arī ziņas par regresa prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts kompensācijas reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve šai informācijai.

 


 

II nodaļa

Valsts kompensācijas pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtība un nosacījumi

 

 

 

II nodaļa

Valsts kompensācijas pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtība un nosacījumi

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir desmit Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

(3) Personai, kas atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129., panta ir tiesīga saņemt valsts kompensāciju 50% no šā likuma 7.panta 2.daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129. panta, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šī panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.”

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir 10 Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

(3) Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129. panta, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šā panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

(4) Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

 

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu – aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu – un procesa virzītāja izziņu par personas atzīšanu par cietušo vai tiesas spriedumu, vai tiesu izpildītāja lēmumu par tiesas nolēmuma izpildes neiespējamību.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā bez maksas var saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem.

 

4.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

„8. pants. Valsts kompensācijas pieprasījums un tam pievienojamie dokumenti

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā valsts kompensācijas pieprasījumu – aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kuras paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

1) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

2) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;

3) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, kontaktinformācija);

4) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums vai pazīmju, kas norāda uz dzimumnozieguma izdarīšanu, esamība);

5) eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;

6) informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanai lietā.

(3) Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālā vai civilprocesuālā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā radītu kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

(4) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā bez maksas var saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu.”

 

Atbalstīts

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums un tam pievienojamie dokumenti

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu – aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kuras paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

1) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

2) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;

3) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);

4) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu  norādošo pazīmju esamība);

5) eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;

6) informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanu lietā.

(3) Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā radītu kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

(4) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā var bez maksas saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu.

 

9.pants. Valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

 

 

 

 

9.pants. Valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

 

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompen­sācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas informē par to cietušo.

(3) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju.

 

5.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Papildināt 10.panta ceturto daļu ar šādu teikumu:

„Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai cietušais atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.”.

 

Atbalstīts

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompen­sācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas informē par to cietušo.

(3) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai cietušais atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

 

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Ja cietušais no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka ir saņēmis atlīdzību par radīto kaitējumu, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši saņemtajai atlīdzībai.

(3) Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

 

6.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izslēgt 11.panta otro daļu.

 

Atbalstīts

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

 

12.pants. Atteikums izmaksāt valsts kompensāciju

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) tā pieprasīta nepamatoti;

2) ir nokavēts šajā likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

 

 

 

 

12.pants. Atteikums izmaksāt valsts kompensāciju

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) tā pieprasīta nepamatoti;

2) ir nokavēts šajā likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

 

13.pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās

Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, cietušajam ir pienākums paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai septiņu dienu laikā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām.

 

 

 

 

13.pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās

Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, cietušajam ir pienākums paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai septiņu dienu laikā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām.

 

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot cietušajam personiski. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

 

 

 

 

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot cietušajam personiski. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

 


 

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijā.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 

 

 

 

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.

 

 

 

 

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.

 


 

III nodaļa

Sadarbība ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

 

 

III nodaļa

Sadarbība ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

17.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas prasību kompensēt kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā.

(2) Dokumentiem, kas iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad cietušā prasība saņemta no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas iestādes, šai iestādei un cietušajam paziņo:

1) valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu;

2) lēmuma pieņemšanas termiņu;

3) informāciju par prasības izskatīšanai papildus nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja nav iesniegti visi dokumenti;

4)tās Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas kontaktinformāciju, kura atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija noformē lēmumu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un nosūta cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Aizstāt 17.panta nosaukumā vārdus „kompensējot kaitējumu” ar vārdiem „izmaksājot kompensāciju par kaitējumu”.

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdu „prasību” ar vārdu „pieprasījumu”.

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Šī panta pirmajā daļā norādīto pieprasījumu iesniedz latviešu vai angļu valodā. Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedzamajiem dokumentiem nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.”

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Aizstāt 17.panta trešajā daļā vārdus „pēc tam, kad cietušā prasība saņemta no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas iestādes, šai iestādei un cietušajam paziņo” ar vārdiem „no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz cietušajam, bet, ja pieprasījums saņemts no citas Eiropas Savienība dalībvalsts kompetentās iestādes – arī tai, šādu informāciju”.

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 17.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt kompensāciju Juridiskās palīdzības administrācija nosūta cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja pieprasījums saņemts no tās.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

17.pants. Sadarbība, izmaksājot kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pieprasījumu iesniedz latviešu vai angļu valodā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz cietušajam, bet, ja pieprasījums saņemts no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes, – arī tai šādu informāciju:

1) valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu;

2) lēmuma pieņemšanas termiņu;

3) informāciju par prasības izskatīšanai papildus nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja nav iesniegti visi dokumenti;

4) tās Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas kontaktinformāciju, kura atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt kompensāciju Juridiskās palīdzības administrācija nosūta cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja pieprasījums saņemts no tās.

 


 

18.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījumam jābūt latviešu valodā vai angļu valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde Eiropas Komisijai norādījusi kā tai pieņemamu valodu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(5) Juridiskās palīdzības administrācija pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Aizstāt 18.panta nosaukumā vārdus „kompensējot kaitējumu” ar vārdiem „izmaksājot kompensāciju par kaitējumu”

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Papildināt 18.panta pirmo daļu pēc vārdiem „ir tiesības” ar vārdiem „tieši vai”.

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz valodā, kuru attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts ir norādījusi kā sev pieņemamu.”

 

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Aizstāt 18.panta ceturtajā daļā vārdus „atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām” ar vārdiem „atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

18.pants. Sadarbība, izmaksājot kompensāciju par kaitējumu, kas radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz valodā, kuru attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts norādījusi kā sev pieņemamu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(5) Juridiskās palīdzības administrācija pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras ieguvušas cietušā statusu pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas.

 

2. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija.

 

3.Likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz 2008.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēnešalgu apmērā un šī likuma 7.panta otrajā daļā izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēnešalgas.”

 

16.

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

 

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija.

   Personas, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgas iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu līdz 2006. gada 31.decembrim.

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

 

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija.

   Personas, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgas iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu līdz 2006. gada 31.decembrim.

 

2. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija.

 

3. Šā likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz 2008.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tie k noteikts piecu minimālo mēnešalgu apmērā un šā likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēnešalgas.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.

 

17.

Juridiskā komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

 

Atbalstīts