2006

 

2006. gada 22. februārī

Nr.9/1 -4 -7

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījuma likumprojektu

„ Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā”/ reģ.nr. 1483; dok.nr. 5199/;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

 

1.pants. 2005.gada 19.oktobra Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 37.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.