Likumprojekts

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 14.decembrī                  Nr.

                                                            Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā”.

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Enerģētikas likumā

 

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 51.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Centralizētās siltumapgādes tīkls kā lietu kopība vai atsevišķi tīkla objekti var piederēt tikai valstij vai pašvaldībai. Tīkls un tīkla objekti nav privatizējami vai atsavināmi.”

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16. Centralizētās siltumapgādes tīkls vai tā objekti, kuri pieder valsts vai pašvaldības kontrolētai kapitālsabiedrībai vai valsts un pašvaldības kopīgi kontrolētai kapitālsabiedrībai, nododami bez atlīdzības valstij vai pašvaldībai sešu mēnešu laikā pēc šā likuma 51.panta trešās daļas spēkā stāšanās.

17. Ja centralizētās siltumapgādes tīkls vai tā objekti pieder personai, kas nav minēta šā likuma 51.panta trešajā daļā vai pārejas noteikumu 16.punktā, sešu mēnešu laikā pēc šā likuma 51.panta trešās daļas spēkā stāšanās Ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par šo objektu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi Enerģētikas likumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Siltumapgāde ir nepieciešama visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ja centralizētās siltumapgādes tīkla objekti nepieder valstij vai pašvaldībai, var būt apdraudēta Enerģētikas likuma 51.pantā paredzēto pašvaldības funkciju īstenošana. Pašvaldība nebūs spējīga organizēt siltumapgādi bez nepieciešamās infrastruktūras gadījumā, ja bankrotē persona, kurai šī infrastruktūra pieder.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt, ka centralizētās siltumapgādes tīkls kā lietu kopība vai atsevišķi tīkla objekti var piederēt tikai valstij vai pašvaldībai, līdz ar to tīkls un tā objekti nav privatizējami vai atsavināmi. Ja tīkli vai tā objekti pieder valsts vai pašvaldības kontrolētai kapitālsabiedrībai vai valsts un pašvaldības kopīgi kontrolētai kapitālsabiedrībai, tie nododami bez atlīdzības valstij vai pašvaldībai. Ja tīkli vai tā objekti pieder citām personām, Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu par šo objektu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz atsavināt centralizētās siltumapgādes tīklus un to objektus, kuri nepieder valstij vai pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības kontrolētai kapitālsabiedrībai, kā arī aizliegt centralizētās siltumapgādes tīklu un to objektu privatizāciju vai atsavināšanu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts rada priekšnoteikumus stabilai pašvaldības funkciju īstenošanai.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Ja centralizētās siltumapgādes tīkls vai tā objekti pieder privātpersonai Ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par šo objektu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-