Budžeta un finansu (nodokļu) komisija (Gita 7318)

Likumprojekts

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījumi likumā “Par biržām”

 

 

Izdarīt likumā “Par biržām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “statūtu fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pamatkapitāls” (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt termina “biržas biedri” skaidrojumā vārdus “Latvijas Republikas uzņēmēji un ārvalstu fiziskās un juridiskās”.

 

3. Izslēgt termina “biržas dibinātāji” skaidrojumu.

 

4. 1.pantā:

aizstāt vārdus “likums “Par akciju sabiedrībām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Komerclikums” (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“Birža iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā kā akciju sabiedrība.

Piesakot biržu ierakstīšanai komercreģistrā, papildus Komerclikumā noteiktajiem dokumentiem jāiesniedz apstiprināti biržas tirdzniecības noteikumi.”

 

5. Aizstāt 5. un 9.pantā vārdu “kapitāls” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pamatkapitāls” (attiecīgā locījumā).

 

6. Aizstāt 7., 33. un 34.pantā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par akciju sabiedrībām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Komerclikums” (attiecīgā locījumā).

 

7. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

Biržas pamatkapitāls, obligātā rezerve un akcijas”.

 

8. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Biržas pamatkapitāls un obligātā rezerve”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “rezerves kapitāls” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “obligātā rezerve” (attiecīgā locījumā);

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “(statūtu fonda)”.

 

9. Izslēgt 10.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par akciju sabiedrībām” vai”.

 

10. Izslēgt 14.pantu.

 

11. Izslēgt 15.panta pirmo daļu.

 

12. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “noziegumiem pret īpašumu, saimnieciskajiem noziegumiem vai amatnoziegumiem” ar vārdiem “noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tautsaimniecībai vai valsts institūciju dienestam”;

izslēgt otro daļu.

 

13. Aizstāt 28.pantā vārdus “Latvijas Republikas likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

 

14. Izslēgt 32.pantu.

 

15. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus “revīzijas komisijas” ar vārdu “revidenta”.

 

16. Izslēgt 36.panta ceturto daļu.