nosaukums

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par biržām"

 

Izdarīt likumā "Par biržām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "statūtu fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pamatkapitāls" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "kapitāls" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pamatkapitāls" (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt visā likumā vārdus "likums "Par akciju sabiedrībām"" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Komerclikums" (attiecīgā locījumā).

 

4. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Republikas likums "Par akciju sabiedrībām"" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Komerclikums" (attiecīgā locījumā).

 

5. Izslēgt termina "biržas biedri" skaidrojumā vārdus "Latvijas Republikas uzņēmēji un ārvalstu fiziskās un juridiskās".

 

6. Izslēgt termina "biržas dibinātāji" skaidrojumu.

 

7.  Izteikt 1.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"Birža iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā kā akciju sabiedrība.

Piesakot biržu ierakstīšanai komercreģistrā, papildus Komerclikumā no­teiktajiem dokumentiem jāiesniedz apstiprināti biržas tirdzniecības noteikumi."

 

8. Izslēgt 8.panta ceturtajā daļā vārdus "(statūtu fonda)".

 

9. Izslēgt 10.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas likums "Par akciju sabiedrībām" vai".

 

10. Izslēgt 14.pantu.

 

11. Izslēgt 15.panta pirmo daļu.

 


12.  16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "noziegumiem pret īpašumu, saim­nieciskajiem noziegumiem vai amatnoziegumiem" ar vārdiem "noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tautsaimniecībai vai valsts institūciju dienestam";

izslēgt otro daļu.

 

13. Aizstāt 28.pantā vārdus "Latvijas Republikas likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

 

14. Izslēgt 32.pantu.

 

15. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "revīzijas komisijas" ar vārdu "revidenta".

 

16. Izslēgt 36.panta ceturto daļu.

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

veselības ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par biržām””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 1.² punktu ar 2006.gada 19.maiju spēku zaudēs virkne likumu (t.sk. likums „Par uzņēmējdarbību”, likums „Par akciju sabiedrībām”) uz kuriem likumā „Par biržām” ir izdarītas atsauces. Likumā „Par biržām” ir izmantota terminoloģija, kas neatbilst Komerclikumā lietotajai terminoloģijai.

Likumā „Par biržām” nepieciešams veikt vairākus tehniskus un redakcionālus precizējumus saistībā ar izmaiņām citos normatīvajos aktos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts redakcionāli groza likumu „Par biržām”, saskaņojot tajā lietoto terminoloģiju ar Komerclikumu. Tāpat likumprojekts paredz veikt vairākus tehniskus un redakcionālus precizējumus saistībā ar izmaiņām citos normatīvajos aktos (Krimināllikums, Finanšu instrumentu tirgus likums).

Tā kā saskaņā ar likuma „Par biržām” 2.pantu fondu biržu darbību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, izslēgta likuma 16.panta otrā daļa.

Likumprojekts izstrādāts, izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 1.septembra rezolūciju Nr.18/SAN-1063/12544.

3.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Ietekme uz

makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņus, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Atbilstības izvērtējums                                                                      

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, doktrīnas u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst / neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Informēšanas pasākumi nav veikti.

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedriskās informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī NAIS.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežos indivīda tiesības.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktores vietā – direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

O.Spurdziņš

V.Andrējeva

L.Vucēne

M.Radeiko

L.Kļaviņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2005 12:11

764

L.Kļaviņa

7095483; Liga.Klavina@fm.gov.lv