Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt pārejas noteikumu.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Anotācija likumprojektam “Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu””

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

 

1999.gada 10.jūnijā Saeimā tika pieņemts likums „Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu”, ar kuru tika apstiprināts 1999.gada 5.martā Valkā parakstītais Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par zemes lietošanas tiesību nodošanu. Šī likuma pārejas noteikumā Ministru kabinetam tika paredzēts pienākums noslēgt jaunu līgumu ar Igaunijas Republiku par kopējas robežkontroles organizēšanu.

Jau ar Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija rīkojumu nr. 343 „Par darba grupu Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par kopīgas robežkontroles organizēšanu projekta izstrādei un ar kopīgas robežkontroles uzsākšanu saistīto jautājumu risināšanai” tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par kopīgas robežkontroles organizēšanu projektu. Minētais līguma projekts arī tika izstrādāts un iesniegts izvērtēšanai Igaunijas pusei.

Tomēr pēc abu valstu kļūšanas par Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijas puse ar Igaunijas pusi vienojās, ka nav aktuāli un lietderīgi noslēgt minēto līguma projektu. Līdz ar to Iekšlietu ministrija izstrādāja Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija rīkojuma nr. 343 „Par darba grupu Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par kopīgas robežkontroles organizēšanu projekta izstrādei un ar kopīgas robežkontroles uzsākšanu saistīto jautājumu risināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu”, kas tika izskatīts Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa sēdē (prot. nr. 21, 9.§, TA-610).

Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumu arī likumā „Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu”, lai izslēgtu pārejas noteikumu, kas paredz Ministru kabinetam noslēgt līgumu ar Igauniju.

Izstrādātais likumprojekts neskar 1999.gada 5.martā Valkā parakstīto Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība.

 

Likumprojekts paredz izslēgt likuma pārejas noteikumu, kas Ministru kabinetam paredz pienākumu noslēgt jaunu līgumu ar Igaunijas Republiku par kopējas robežkontroles organizēšanu.

 

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V  Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI  Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Nav notikušas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas un netiks radītas jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Projekts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un iekļauts NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                              Dz.Jaundžeikars

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2005. 10:56

vārdu skaits: 1037

A.Zamozdika 7219003

e-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv