Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā
"Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) administrators – tiesas iecelta persona, kura piedalās maksātnespējas procesā un realizē šajā likumā noteiktās pilnvaras. Šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos administratora tiesības un pienākumus pilda arī likvidators Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) izpratnē;";

 

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17) parādnieks – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, komercreģistrā reģis­trēts komersants, kā arī ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību, bet kas nespēj nokārtot savas parādu saistības;".

 

2.  5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "apgabaltiesa" ar vārdu "tiesa";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa atbilstoši parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietai, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – atbilstoši parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietai."

 

3. Papildināt 6.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ja kreditoru sapulcē piedalās pret parādnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – cita dalībvalsts) uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, viņš kreditoru sapulces vadītājam uzrāda tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma pienācīgi apliecinātu norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(7) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators pieteicis kreditoru prasījumus pret parādnieku Latvijā uzsāktajā maksātnespējas procedūrā, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators iegūst kreditora tiesības pieteikto kreditoru prasījumu apmērā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

4.  7.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, pirmā kreditoru sapulce lemj par iespēju atcelt bankrota procedūru un piemērot citu maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu."

 

5. Papildināt 19.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un tajā iesaistītais likvidators darbojas Latvijā, neuzsākot Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators nodrošina attiecīgajām maksātnespējas procesā kompetentajām personām un institūcijām pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu un likvidatora iecelšanu."

 

6.  21.pantā:

izteikt otrās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17) pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem, kā arī no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā esošo informāciju par maksātnespējas procesu;";

 

papildināt otro daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"171) pieprasīt, lai kreditors iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu kreditora prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā;".

 


7. Papildināt 36.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

 

8. Papildināt likumu ar 41.pantu šādā redakcijā:

 

"41.1 pants. Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norā­dītās personas maksātnespējas pieteikums

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, lai pret parādnieku ierosinātu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas proce­dūru."

 

9.  43.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"31) informāciju, vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi;";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi, parādnieks papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem maksātnespējas pieteikumam pievieno apliecinājumu. Apliecinājumā norāda:

1) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai un apliecinošus dokumentus, ja parādnieks iesniedz pieteikumu šādas procedūras uzsākšanai;

2) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka galveno interešu centrs, ja parādnieks iesniedz pieteikumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai;

3) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, ja parādniekam šāds uzņēmums pieder.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Šā panta pirmās, otrās un ceturtās daļas noteikumi attiecināmi arī uz likvidatora (likvidācijas komisijas) pieteikumu šā likuma 42.panta pirmajā daļā norādītajos gadījumos."

 


10. Papildināt 44.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas maksātnespējas pieteikumā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku norāda pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai. Pieteikumam pievieno apliecinošus dokumentus, ja tādi ir kreditora, kreditoru grupas vai kompetentas valsts institūcijas rīcībā.

(5) Ja tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas nosūta maksātnespējas pieteikuma kopiju Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram."

 

11. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

 

"44.1 pants. Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norā­dī­tās personas maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesas nolēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanās datumu;

2) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai pret parādnieku;

3) informāciju, vai citā dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

4) pagaidu administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietas adresi un citu kontaktinformāciju, ja tiesa, kas pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ir iecēlusi šādu pagaidu administratoru.

(2) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumam pievieno:

1) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku;

2) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par likvidatora iecelšanu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā;

3) dokumentus, kas apliecina, ka konkrētajā vietā Latvijā atrodas parād­niekam piederošs uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē;

4) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu." 

 

12. Papildināt 48.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, kura atrodas citā dalībvalstī, kā arī izmantojot grāmatvedības datus, sastāda to nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, kā arī sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un iesniedz minētos sarakstus un atzinumu tiesā."

 

13. 52.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

 

"11) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sniedz citiem publiskajiem reģistriem, kuros reģistrēti parādnieka aktīvi vai tiesības uz tiem, informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;";

 

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 22.panta 2.punktā norādītā persona, veicot Latvijā darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu, informē attiecīgos publiskos reģistrus par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku. Informācijai pievieno pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators triju darbdienu laikā pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas nosūta kreditoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, paziņojumu par parādnieka maksātnespēju un kreditoru prasījumu iesniegšanu saskaņā ar Padomes regulā Nr.1346/2000 noteikto kārtību. Paziņojumā papildus norāda parādnieka firmu, reģistrācijas numuru, tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu, administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietu un tālruņa numuru, pret parādnieku uzsāktās maksātnespējas procedūras veidu saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu, valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai, kā arī paskaidrojumu, ka kreditora pieteikumā jānorāda informācija par to, vai prasījums ir nodrošināts ar lietu tiesībām.

 (4) Ja Latvijā pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad administrators sadarbojas ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru, pēc likvidatora pieprasījuma sniedz maksātnespējas procesa administrēšanai nepieciešamo informāciju, arī informā­ciju par parādnieka mantu, kas atrodas Latvijā, plānotajām vai veicamajām darbībām mantas atgūšanai un atsavināšanai, iesniegtajiem kreditoru prasīju­miem, atzītajiem un neatzītajiem kreditoru prasījumiem un sūdzībām prasījumu sakarā, kreditoru grupēšanu, apmierinātajiem kreditoru prasījumiem, kreditoru sapulcēm, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras norisi, risinājumiem, mantas sadali un naudas pārpalikumu.

(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators seko līdzi citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras norisei un, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora, informē likvidatoru par citām pret parādnieku uzsāktajām Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktajām maksātnespējas procedūrām un šo procedūru norises būtiskajiem aspektiem."

 

14. Papildināt 54.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un parādniekam Latvijā pieder uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 21.panta 2.punktā norādī­tā persona triju darbdienu laikā no brīža, kad Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators uzsācis darbī­bas, kas saistītas ar parādnieka uzņēmuma mantas atgūšanu un atsavināšanu, iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespēju. Paziņojumā norāda parādnieka firmu, reģistrācijas numuru, tiesas nosaukumu un nolēmuma pieņemšanas dienu, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora vārdu, uzvārdu, prakses vietu un tālruņa numuru, kā arī paskaidrojumu, ka pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un to, kādas valsts tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai.

(4) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 21.panta 1.punktā norādītajai personai, veicot darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu Latvijā, ir tiesības iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu."

 

15.  Papildināt 55.pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad parādnieka kreditors, kura pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, iesniedz kreditora prasījumu. Prasījumā norāda Padomes regulas Nr.1346/2000 41. un 42.pantā noteiktās ziņas. Kreditora prasījumu ārvalsts valūtā administrators pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.

(12) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un administrators šīs procedūras kreditoru interesēs iesniedz kreditoru prasījumus citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktā maksātnespējas procedūrā, tad administrators pirms prasījumu iesniegšanas nosūta katram kreditoram paziņojumu ar lūgumu piekrist kreditora prasījuma iesniegšanai citā procedūrā. Ja kreditors triju nedēļu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas nav sniedzis administratoram rakstisku atbildi, uzskatāms, ka viņš noraidījis piedāvājumu iesniegt viņa prasījumu citā proce­dūrā. Ja administrators nav informējis kreditoru, kreditoram ir tiesības atsaukt tā interesēs iesniegto prasījumu, iesniedzot atsaukumu administratoram. Admi­nistratoram jāatsauc kreditora prasījums divu nedēļu laikā pēc atsaukuma saņemšanas."

 

16. Papildināt 57.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības var izmantot pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – tikai gadījumā, ja viņš kreditoru interesēs iesniedzis kreditoru prasīju­mus."

 

17. Izteikt 58.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Administratoram jāsasauc kārtējā kreditoru sapulce divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to pieprasa citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidators, kreditoru komiteja, kreditors vai kreditoru grupa, kas pārstāv ne mazāk kā vienu ceturtdaļu no parādnieka kopējās parādu summas."

 


18.  62.pantā:

papildināt ceturto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu jāpie­vieno apliecinājums par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidato­ram, ja Latvijā pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.";

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās procedūras atcelšanu un cita maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma piemērošanu, pirms minētā lēmuma apstiprināšanas jāsaņem Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora rakstiska piekrišana."

 

19. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) manta, kas atrodas arī citā valstī, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas proce­dūra, vai manta, kas atrodas tikai Latvijā, ja pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

 

20. Papildināt 77.panta trešās daļas otro teikumu aiz vārdiem "parādnieka" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punktā norādītās personas".

 

21.  83.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad noslēgto mierizlīgumu vispirms rakstiski apstiprina Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina noslēgto mierizlīgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā noslēgtais mierizlīgums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās procedūras kreditoru finanšu interesēm.


(12) Kopā ar mierizlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, kā arī apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators (ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru), tiesā iesniedzams arī kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu."

 

22. Papildināt IX nodaļu ar 86.1 pantu šādā redakcijā:

 

"86.1 pants. Mierizlīguma apturēšana

Mierizlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantu."

 

23. Papildināt 92.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­tors."

 

24. Papildināt 95.panta ceturto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ir saņemta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora rakstiska piekrišana, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

 

25. Papildināt 98.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu vispirms rakstiski apstiprina Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā kreditoru sapulces lēmums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu interesēm."

 


26. Papildināt X nodaļu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

 

"99.1 pants. Sanācijas apturēšana

Sanācija tiek pilnībā vai daļēji apturēta, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantu. Šajā gadījumā nodrošinātie kreditori turpina saņemt atlīdzību par viņu tiesību ierobežojumu sanācijas laikā līdz brīdim, kad tiek mainīts maksātne­spējas procesa stāvokļa risinājums."

 

27. Papildināt 100.panta pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārda "balsojot" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot Padomes regulas Nr.1346/2000 27.pantā noteikto gadīju­mu".

 

28. Papildināt 107.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad attiecīgie naudas līdzekļi, kas paliek pāri pēc šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto izmaksu un parādu segšanas, administratoram jānodod Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­toram."

 

29. Izteikt pārejas noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17.  Uz personu, kas iecelta par maksātnespējas procesa administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (24.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa)."

 

Pārejas noteikums

 

Šā likuma 29.pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Likumprojekta

„Grozījumi likumā

„Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

 anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

2004.gada 1.maijā Latvijā spēkā stājusies Padomes 2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000), kas reglamentē pārrobežu maksātnespējas procesa tiesisko jautājumu risināšanas starptautisko piekritību. Regulas piemērošanas nodrošināšanai ar Ministru prezidenta 2004.gada 1.decembra rīkojumu Nr.513 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanai” tika izveidota starpministriju darba grupa 12 cilvēku sastāvā ar uzdevumu izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanas modeli Latvijas tiesību sistēmā un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. Darba grupas priekšlikums pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanas modelim Latvijas tiesību sistēmā ir veikt atbilstošus grozījumus spēkā esošajā likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, kā arī Civilprocesa likumā un likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”. Priekšlikumi grozījumiem spēkā esošajos likumos atspoguļoti informatīvajā ziņojumā par Ministru prezidenta 2004.gada 1.decembra rīkojuma Nr.513 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanai” izpildes gaitu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 (3.1.punkts) atbalstīts informatīvais ziņojums un Ministru kabineta sēdes protokollēmums, kura 2.punktā noteikts uzdevums Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2005.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nodrošinās Padomes regulas Nr.1346/2000 vienveidīgu piemērošanu Latvijā, nosakot pārrobežu maksātnespējas lietu piekritību tiesās, citā valstī pret parādnieku uzsāktās galvenās procedūras likvidatora tiesību realizācijas mehānismu Latvijā, Latvijas tiesas apstiprinātā maksātnespējas procesa administratora pienākumus pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā, kā arī kreditoru tiesību īstenošanu pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā. 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Pilnveidojot administratora un kreditora tiesības un pienākumus, kā arī precizējot dažādu valstu tiesu iecelto administratoru sadarbību maksātnespējas procesos, kas uzsākti pret vienu un to pašu parādnieku dažādās valstīs, tiks nodrošināta pārrobežu maksātnespējas procesa efektīva un likumīga gaita. Līdz ar to tiks sekmēta arī komercdarbības vides attīstība un komersantu tiesisko attiecību seku paredzamība, jo, uzsākot maksātnespējas procesu pret parādnieku vienā valstī, parādnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu visās pārējās dalībvalstīs, kur atrodas parādnieka manta. Tādējādi tiek izslēgta iespēja komersantam dibināt tiesiskās attiecībās ar faktiski maksātnespējīgu darījuma partneri.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

2005.gadā papildus nepieciešams:

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Izdevumi

1.      Izdevumi kapitālieguldījumiem;

2.      Pakalpojumu apmaksa.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Paskaidrojumi pie budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

 

Likumprojekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Likumprojektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā iestrādātas normas, lai nodrošinātu Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) sekmīgu piemērošanu Latvijā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

1.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta b) punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 C pielikums;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta a) apakšpunkts;

4) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.pants.

-

-

 

2.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 Preambulas 15.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta d) punkts.

-

-

 

3.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 18.panta 3.punkts;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 19.pants;

4) Padomes regulas Nr.1346/2000 32.panta 3.punkts.

-

-

 

4.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

5.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 31.panta 2.punkts;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 39.pants;

4) Padomes regulas Nr.1346/2000 19.pants.

-

-

 

6.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 42.panta 2.punkts.

-

-

 

7.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta a) punkts.

-

-

 

8.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta a) punkts.

-

-

 

9.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1., 2.punkts.

-

-

 

10.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta pirmais teikums.

-

-

 

11.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta a) punkts.

-

-

 

12.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts.

-

-

 

13.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 22.pants;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 40.pants;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 31.panta 1., 2.punkts.

-

-

 

14.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 21.pants.

-

-

 

15.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta h) apakšpunkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 41.pants;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 42.pants;

4) Padomes regulas Nr.1346/2000 32.panta 2.punkts.

-

-

 

16.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta h) apakšpunkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 32.panta 3.punkts.

-

-

 

17.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 31.panta 2., 3.punkts.

-

-

 

18.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 35.pants;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

19.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta b) apakšpunkts.

-

-

 

20.pants

1) 1) Padomes regulas Nr.1346/2000 31.panta 3.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

21.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

22.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punkts.

-

-

 

23.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 31.panta 3.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

24.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

25.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

26.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punkts.

-

-

 

27.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2., 3.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 27.pants.

-

-

 

28.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 35.pants.

-

-

 

5. Cita informācija

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m) apakšpunktā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts spēkā esošajā likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” redakcijā.

 

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 8.pantā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts spēkā esošajā likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” redakcijā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 9.pantā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 10.pantā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts spēkā esošajā likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” redakcijā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 11.pantā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

 

Padomes regulas Nr.1346/2000 15.pantā paredzētais maksātnespējas procedūras seku regulējums noteikts spēkā esošajā likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” redakcijā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Turklāt attiecīga informācija tiks ievietota Maksātnespējas administrācijas mājas lapā internetā www.mna.gov.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Tieslietu ministre                                                                      S.Āboltiņa

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

  

 

 

  

  

  M.Bičevskis 

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Kveska

 

09.11.2005.

1449

Mihaļska 7509528 dace.mihalska@mna.gov.lv

L.Sniega-Svilāne

7210038 linda.sniega@mna.gov.lv