Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

„Grozījumi Iekšējā audita likumā” (Reģ.nr.1455) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.

k.

Priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Iekšējā audita likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iekšējā audita likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums attiecas uz visām Ministru kabinetam padotajām institūcijām, kas tiek pilnīgi vai daļēji finansētas no valsts budžeta. Šā likuma 11.panta pirmā un otrā daļa attiecas uz pašvaldībām un uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuras saņēmušas Eiropas Komisijas finansēto programmu vai projektu līdzekļus.

(2) Uz citu starptautisko institūciju līdzekļu izlietojuma kontroli šis likums attiecas tad, ja tas izriet no attiecīgo starptautisko līgumu prasībām.

1. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Likums attiecas uz visām Ministru kabinetam padotajām institūcijām, kas tiek pilnīgi vai daļēji finansētas no valsts budžeta. Šā likuma 11.panta pirmā un otrā daļa attiecas arī uz pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, citām fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras ir saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus."

1

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantā (likuma 3.panta pirmajā daļā) vārdu “citām”.

 

Atbalstīt

 

1. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Likums attiecas uz visām Ministru kabinetam padotajām institūcijām, kas tiek pilnīgi vai daļēji finansētas no valsts budžeta. Šā likuma 11.panta pirmā un otrā daļa attiecas arī uz pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras ir saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus."

6.pants. Iekšējā audita sistēmas izveidošana

(1) Ministrs nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā, pilnvarojot ministrijas centrālā aparāta iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus ministrijas padotībā esošajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka ministrijas padotībā esošo institūciju iekšējā audita struktūrvienību ziņošanas kārtību.

(2) Ministru prezidents nosaka iekšējā audita sistēmu Ministru kabinetam tieši padotajās institūcijās, pilnvarojot Ministru kabinetam tieši padotās institūcijas iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus Ministru kabinetam tieši padoto institūciju padotībā esošajās institūcijās un nosakot padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka Ministru kabinetam tieši padoto institūciju padotībā esošo institūciju iekšējā audita struktūrvienību ziņošanas kārtību Ministru kabinetam.

2.  6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "centrālā aparāta";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Ministru prezidents nosaka iekšējā audita sistēmu Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās, pilnvarojot šo institūciju iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka Ministru prezidentam tieši padoto institūciju iekšējā audita struktūrvienību ziņošanas kārtību."

 

2

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 6.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministrs nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā, pilnvarojot ministrijas iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus ministrijas padotībā esošajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka kārtību, kādā ministrijas padotībā esošo institūciju iekšējā audita struktūrvienības nodrošina ar iekšējo auditu saistītās informācijas apriti.

(2) Ministru prezidents nosaka iekšējā audita sistēmu Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās, pilnvarojot šo institūciju iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka kārtību, kādā Ministru prezidentam tieši padoto institūciju iekšējā audita struktūrvienības nodrošina ar iekšējo auditu saistītās informācijas apriti.”

Atbalstīt

 

2.  Izteikt 6.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministrs nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā, pilnvarojot ministrijas iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus ministrijas padotībā esošajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka kārtību, kādā ministrijas padotībā esošo institūciju iekšējā audita struktūrvienības nodrošina ar iekšējo auditu saistītās informācijas apriti.

(2) Ministru prezidents nosaka iekšējā audita sistēmu Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās, pilnvarojot šo institūciju iekšējā audita struktūrvienību veikt auditus Ministru prezidentam tieši padotajās institūcijās un nosakot tās padotībā esošās institūcijas, kurās izveidojama iekšējā audita struktūrvienība, kā arī nosaka kārtību, kādā Ministru prezidentam tieši padoto institūciju iekšējā audita struktūrvienības nodrošina ar iekšējo auditu saistītās informācijas apriti.”

7.pants. Iekšējā audita struktūrvienības izveidošana

(1) Valsts sekretārs vai iestādes vadītājs atbild par ministra vai Ministru prezidenta noteiktās iekšējā audita sistēmas darbību un iekšējā audita struktūrvienības izveidošanu ministrijā vai iestādē.

(2) Iekšējā audita struktūrvienība ir tieši pakļauta valsts sekretāram vai iestādes vadītājam.

(3) Iekšējā audita struktūrvienībā ir ne mazāk kā divi iekšējie auditori.

(4) Iekšējā audita struktūrvienības nolikumu apstiprina valsts sekretārs vai iestādes vadītājs.

3. Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Iekšējā audita struktūrvienības reglamentu izdod struktūrvienības vadītājs pēc saskaņošanas attiecīgi ar valsts sekretāru vai iestādes vadītāju."

 

 

 

 

3. Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Iekšējā audita struktūrvienības reglamentu izdod struktūrvienības vadītājs pēc saskaņošanas attiecīgi ar valsts sekretāru vai iestādes vadītāju."

 

8.pants. Par iekšējā audita struktūrvienības izveidošanu atbildīgās amatpersonas pienākumi

(1) Valsts sekretārs vai iestādes vadītājs:

6) nosūta izvērtēšanai Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam informāciju par iekšējā audita veikšanas laikā atklātajiem faktiem, kuri ietekmē valsts pārvaldes darbību kopumā.

4.  8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam" ar vārdiem "Valsts kancelejai";

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 "7) nosaka kārtību, kādā veicams iekšējais audits un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzība attiecīgajā ministrijā vai iestādē saskaņā ar iekšējo auditu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

 

 

 

4.  8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam" ar vārdiem "Valsts kancelejai";

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 "7) nosaka kārtību, kādā veicams iekšējais audits un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzība attiecīgajā ministrijā vai iestādē saskaņā ar iekšējo auditu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

9.pants. Iekšējā audita struktūrvienība

(1) Iekšējā audita struktūrvienība sniedz vērtējumu par:

1) iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību ministrijas vai iestādes mērķu sasniegšanai;

2) finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;

3) ministrijas vai iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;

4) resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu;

5) resursu izmantošanas kontroles pietiekamību un resursu sargāšanu no zaudējumiem.

(2) Iekšējā audita struktūrvienība nodrošina finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas sistēmu iekšējo auditu veikšanu.

(4) Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs:

2) nosaka kārtību, kādā veicams iekšējais audits attiecīgajā ministrijā vai iestādē saskaņā ar Finanšu ministrijas ieteikumiem un metodiku iekšējā audita jomā;

5) nekavējoties informē valsts sekretāru un iestādes vadītāju, kā arī attiecīgi nākamo augstāko amatpersonu par iekšējā audita veikšanas laikā konstatētajām nelikumībām.

5.  9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 "6) kopējās pārvaldības procesa pilnveidošanu iestādē, informējot par riskiem un kontroli atbilstošajās jomās, efektīvi koordinējot darbību un informāciju starp iekšējiem un ārējiem auditoriem.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iekšējā audita struktūrvienība:

1) veic finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas sistēmu iekšējos auditus;

2) palīdz ministrijai vai iestādei, identificējot un novērtējot būtiskās riska jomas un sniedzot ieguldījumu un konsultācijas risku vadības un kontroles sistēmas uzlabošanā;

3) sniedz konsultācijas vadībai, lai sekmētu ministrijas vai iestādes mērķu sasniegšanu.";

 izslēgt ceturtās daļas 2.punktu;

aizstāt ceturtās daļas 5.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

 

 

 

 

5.  9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 "6) kopējās pārvaldības procesa pilnveidošanu iestādē, informējot par riskiem un kontroli atbilstošajās jomās, efektīvi koordinējot darbību un informāciju starp iekšējiem un ārējiem auditoriem.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iekšējā audita struktūrvienība:

1) veic finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas sistēmu iekšējos auditus;

2) palīdz ministrijai vai iestādei, identificējot un novērtējot būtiskās riska jomas un sniedzot ieguldījumu un konsultācijas risku vadības un kontroles sistēmas uzlabošanā;

3) sniedz konsultācijas vadībai, lai sekmētu ministrijas vai iestādes mērķu sasniegšanu.";

 izslēgt ceturtās daļas 2.punktu;

aizstāt ceturtās daļas 5.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

 

 


 

11.pants. Eiropas Komisijas finansēto programmu un projektu iekšējais audits

(1) Eiropas Komisijas pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējo auditu, arī pašvaldībās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas ir saņēmuši Eiropas Komisijas finansēto programmu vai projektu līdzekļus, veic ministrija vai iestāde, kuru Ministru kabinets vai Saeima pilnvarojusi veikt Eiropas Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto projektu un programmu ieviešanas institūcijas funkcijas.

(2) Finanšu ministrija veic administratīvās, finanšu un tehniskās vadības sistēmu iekšējo auditu ministrijā vai iestādē, kuru Ministru kabinets vai Saeima pilnvarojusi veikt Eiropas Komisijas daļēji vai pilnīgi finansēto projektu un programmu ieviešanas institūcijas funkcijas, kā arī pašvaldībās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas ir saņēmuši Eiropas Komisijas finansēto programmu vai projektu līdzekļus.

(3) Ministrija vai iestāde iesniedz Finanšu ministrijai Eiropas Komisijas pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu audita gada plānu un audita noslēguma ziņojuma kopiju, kā arī informē par jebkuriem grozījumiem gada plānā.

(4) Finanšu ministrija ir atbildīga par ikgadējo Eiropas Komisijas pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu audita gada plānu saskaņošanu ar attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

(5) Finanšu ministrija nosaka Eiropas Komisijas pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā audita veikšanas ieteikumus un metodiku.

6.  11.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “Eiropas Komisijas” ar vārdiem “Eiropas Savienības”;

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 “(1) Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu iekšējo auditu, arī pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, citām fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus, veic ministrija vai iestāde, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu ieviešanas institūcijas funkcijas.

(2) Finanšu ministrija veic administratīvās sistēmas, finanšu sistēmas un tehniskās vadības sistēmas iekšējo auditu ministrijā vai iestādē, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu ieviešanas institūcijas funkcijas, kā arī pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, citām fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus.”;

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Eiropas Komisijas” ar vārdiem “Eiropas Savienības”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets apstiprina Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā audita metodiku.”

3

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 6.pantā (likuma 11.panta pirmajā un otrajā daļā) vārdu “citām”.

 

Atbalstīt

 

6.  11.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “Eiropas Komisijas” ar vārdiem “Eiropas Savienības”;

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 “(1) Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu iekšējo auditu, arī pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus, veic ministrija vai iestāde, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu ieviešanas institūcijas funkcijas.

(2) Finanšu ministrija veic administratīvās sistēmas, finanšu sistēmas un tehniskās vadības sistēmas iekšējo auditu ministrijā vai iestādē, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu ieviešanas institūcijas funkcijas, kā arī pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, fiziskajām un juridiskajām personām vai to apvienībām, kuras saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus.”;

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Eiropas Komisijas” ar vārdiem “Eiropas Savienības”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets apstiprina Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā audita metodiku.”

12.pants. Iekšējā audita struktūrvienības un iekšējā auditora darbības neatkarība

(3) Iekšējā audita struktūrvienība var sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu ministrijā vai iestādē.

7. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

 

 

 

 

7. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

 

13.pants. Iekšējā audita koordinācija

(2) Finanšu ministrs apstiprina iekšējā audita veikšanas ieteikumus un metodiku, kas ir saistoša visām ministrijām un iestādēm.

(4) Finanšu ministrijai, veicot iekšējā audita koordināciju, ir šādi uzdevumi:

6) izstrādāt iekšējā audita veikšanas ieteikumus un metodiku.

8.  13.pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtās daļas 6.punktā vārdus "veikšanas ieteikumus un";

 

 

 

 

8.  13.pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtās daļas 6.punktā vārdus "veikšanas ieteikumus un";

 

(5) Ministru kabinets nosaka iekšējo auditoru sertifikācijas kārtību.

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets apstiprina iekšējā audita metodiku.

(7) Ministru kabinets nosaka salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtību."

 

 

 

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets apstiprina iekšējā audita metodiku.

(7) Ministru kabinets nosaka salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtību."

 


 

14.pants. Iekšējā auditora iecelšana amatā (pieņemšana darbā) un atbrīvošana no amata (atlaišana no darba)

(1) Iekšējos auditorus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, pieņem darbā vai atlaiž no darba valsts sekretārs vai iestādes vadītājs, pamatojoties uz Valsts civildienesta likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Stāties darba tiesiskajās attiecībās, lai pildītu iekšējā auditora pienākumus, var persona:

1) kurai ir augstākā izglītība;

2) kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai kura ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

3) kura nav valsts sekretāra, iestādes vadītāja vai tiešā priekšnieka radinieks.

(3) Darba tiesiskās attiecības ar iekšējo auditoru izbeidz:

1) pēc paša auditora vēlēšanās;

2) ja iekšējais auditors ir ievēlēts vai iecelts citā amatā;

3) par nolaidīgu amata pienākumu veikšanu vai par apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar auditora statusu;

4) reorganizējot ministriju vai iestādi.

9. Izteikt 14.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 "2) kurai ir nevainojama reputācija, kas tiek atzīta, ja persona nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai personai ir noņemta vai dzēsta sodāmība un darba tiesiskās attiecības ar auditoru viena gada laikā nav izbeigtas par nolaidīgu amata pienākumu veikšanu vai par ētikas principu pārkāpumu, kas nav savienojams ar auditora statusu;".

 

4

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 14.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(2) Stāties valsts civildienesta vai darba tiesiskajās attiecībās, lai pildītu iekšējā auditora pienākumus, var persona, kura atbilst ierēdņa amata pretendentam izvirzītajām obligātajām prasībām.

(3) Valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar iekšējo auditoru izbeidz:

1) Valsts civildienesta likumā un Darba likumā noteiktajos gadījumos;

2) par nolaidīgu amata pienākumu veikšanu vai par apkaunojošu nodarījumu (ētikas principu pārkāpumu), kas nav savienojams ar auditora statusu.”

Atbalstīt

 

9. Izteikt 14.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(2) Stāties valsts civildienesta vai darba tiesiskajās attiecībās, lai pildītu iekšējā auditora pienākumus, var persona, kura atbilst ierēdņa amata pretendentam izvirzītajām obligātajām prasībām.

(3) Valsts civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar iekšējo auditoru izbeidz:

1) Valsts civildienesta likumā un Darba likumā noteiktajos gadījumos;

2) par nolaidīgu amata pienākumu veikšanu vai par apkaunojošu nodarījumu (ētikas principu pārkāpumu), kas nav savienojams ar auditora statusu.”

15.pants. Iekšējā auditora pienākumi

(1) Iekšējais auditors, veicot iekšējo auditu, ievēro iekšējā audita struktūrvienības nolikumu, iekšējā audita veikšanas ieteikumus un metodiku.

 

10.  15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iekšējais auditors, veicot iekšējo auditu, ievēro iekšējo auditu regla­mentējošos normatīvos aktus.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iekšējais auditors savā darbībā ievēro šādus profesionālā auditora ētikas principus:

1) nodrošina zināšanu, prasmju un pieredzes izmantošanu iekšējā audita veikšanā;

2) veic savu darbu godīgi, ar pienācīgu rūpību un atbildību;

3) ievēro ministrijas vai iestādes iekšējos ētikas principus;

4) apzināti neiesaistās darbībās, kas diskreditē iekšējā auditora profesiju vai iekšējo auditu;

5) respektē ministrijas vai iestādes likumīgos un ētiskos mērķus, sekmē to sasniegšanu;

6) neizmanto audita gaitā iegūto informāciju tādā veidā, kas kaitētu ministrijas vai iestādes likumīgajiem mērķiem;

7) audita gaitā izvērtē visus apstākļus un pierādījumus, neietekmējoties ne no paša, ne citu personu interesēm;

8) audita noslēguma ziņojumā atklāj visus būtiskos faktus par pārbaudīto sistēmu."

 

 

 

10.  15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iekšējais auditors, veicot iekšējo auditu, ievēro iekšējo auditu regla­mentējošos normatīvos aktus.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iekšējais auditors savā darbībā ievēro šādus profesionālā auditora ētikas principus:

1) nodrošina zināšanu, prasmju un pieredzes izmantošanu iekšējā audita veikšanā;

2) veic savu darbu godīgi, ar pienācīgu rūpību un atbildību;

3) ievēro ministrijas vai iestādes iekšējos ētikas principus;

4) apzināti neiesaistās darbībās, kas diskreditē iekšējā auditora profesiju vai iekšējo auditu;

5) respektē ministrijas vai iestādes likumīgos un ētiskos mērķus, sekmē to sasniegšanu;

6) neizmanto audita gaitā iegūto informāciju tādā veidā, kas kaitētu ministrijas vai iestādes likumīgajiem mērķiem;

7) audita gaitā izvērtē visus apstākļus un pierādījumus, neietekmējoties ne no paša, ne citu personu interesēm;

8) audita noslēguma ziņojumā atklāj visus būtiskos faktus par pārbaudīto sistēmu."

17.pants. Ierobežojumi iekšējā auditora darbā

(2) Iekšējais auditors ziņo iekšējā audita struktūrvienības vadītājam, bet iekšējā audita struktūrvienības vadītājs — valsts sekretāram vai iestādes vadītājam par ikvienu situāciju, kurā ir vai varētu rasties interešu konflikts.

11. Papildināt 17.panta otro daļu pēc vārdiem "Iekšējais auditors" ar vārdu " rakstveidā".

 

 

 

 

11. Papildināt 17.panta otro daļu pēc vārdiem "Iekšējais auditors" ar vārdu " rakstveidā".

 

20.pants. Iekšējā audita padomes uzdevumi

(1) Iekšējā audita padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenie uzdevumi ir šādi:

1) izvērtēt Finanšu ministrijas izstrādātos iekšējā audita veikšanas ieteikumus un metodiku un sniegt atzinumu par tiem;

2) sniegt atzinumu par Finanšu ministrijas sagatavoto gada pārskatu par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs;

3) izvērtēt ministriju un Ministru kabinetam tieši padoto institūciju sagatavotos apkopotos gada pārskatus un sniegt atzinumu par tiem.

12.  20.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "uzdevumi" ar vārdu "funkcijas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Iekšējā audita padome ir konsultatīva institūcija, kura pilda šādas funkcijas:

1) veicina vienotas iekšējā audita valsts politikas un metodikas ieviešanu un attīstību valsts pārvaldē;

2) izvērtē iekšējā audita attīstību valsts pārvaldē un sniedz atzinumu par to;

3) atbilstoši kompetencei sniedz ieteikumus."

 

 

 

12.  20.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "uzdevumi" ar vārdu "funkcijas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Iekšējā audita padome ir konsultatīva institūcija, kura pilda šādas funkcijas:

1) veicina vienotas iekšējā audita valsts politikas un metodikas ieviešanu un attīstību valsts pārvaldē;

2) izvērtē iekšējā audita attīstību valsts pārvaldē un sniedz atzinumu par to;

3) atbilstoši kompetencei sniedz ieteikumus."

Pārejas noteikums

Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi nr.342 “Noteikumi par iekšējo auditu” un Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumi nr.346 “Iekšējā audita padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

5

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdu “noteikums” ar vārdu “noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par 1.punktu;

papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi likuma 14.panta otrajā daļā par auditora amata pretendentam izvirzāmajām prasībām, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, nav piemērojami personām, kuras nodibinājušas darba tiesiskās attiecības pirms šo grozījumu spēkā stāšanās”.

Atbalstīt

 

13. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdu “noteikums” ar vārdu “noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par 1.punktu;

papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi likuma 14.panta otrajā daļā par auditora amata pretendentam izvirzāmajām prasībām, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, nav piemērojami personām, kuras nodibinājušas darba tiesiskās attiecības pirms šo grozījumu spēkā stāšanās”.