Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

 

 

2006. gada ____ martā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 1.marta sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā” (reģ.nr.1453) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā” (reģ.nr.1453) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā

(reģ.nr. 1453)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

PRIEKŠLIKUMU  NAV

 

Izdarīt DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) . . .

2) bioloģiskas izcelsmes pēdas - bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās vai aizdomās turētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;

3) . . .

6) salīdzināmie paraugi - bioloģiskais materiāls, kas ņemts no cietušām, aizdomās turētām, apsūdzētām, tiesājamām vai notiesātām personām, no neatpazītiem līķiem, no pazudušu personu bioloģiski tuviem radiniekiem (bērniem, vecākiem), lai noskaidrotu bioloģiskas izcelsmes pēdu avotu, identificētu pazudušu personu vai neatpazītu līķi;

7) . . .

1.  1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 "2) bioloģiskas izcelsmes pēdas – bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās, aizturētās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;";

 

papildināt 6.punktu pēc vārda “cietušām” ar vārdu “aizturētām”;

izslēgt 6.punktā vārdu “tiesājamām”.

 

 

 

1.  1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 "2) bioloģiskas izcelsmes pēdas – bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās, aizturētās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;";

 

papildināt 6.punktu pēc vārda “cietušām” ar vārdu “aizturētām”;

izslēgt 6.punktā vārdu “tiesājamām”.

4.pants. DNS nacionālajā datu bāzē apkopo un glabā informāciju par DNS profiliem un ziņas par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, tiesājamas vai notiesātas, par neatpazītiem līķiem, par Latvijas Republikā pazudušām personām un par bioloģiskas izcelsmes pēdām.

 

 

 

2. Izslēgt 4.pantā vārdu "tiesājamas".

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 4.pantā vārdu "tiesājamas".

10.pants. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo vai notiesāto personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) personas vārds (vārdi) un uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem un bezvalstniekiem - dzimšanas datums);

3) valstiskā piederība un tās veids;

4) krimināllietas numurs (numuri);

5) tās iestādes nosaukums, kurā izņemts salīdzināmais paraugs, un parauga veids;

6) tās personas vārds (vārdi) un uzvārds, kura izņēmusi salīdzināmo paraugu;

7) DNS profils.

 

 

3. Izslēgt 10.pantā vārdu "tiesājamo".

 

 

 

 

3. Izslēgt 10.pantā vārdu "tiesājamo".

13.pants. (1) Bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī ziņu savlaicīgu sniegšanu Kriminālistikas pārvaldei to iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes un personas ir atbildīgas par bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī par ziņu savlaicīgu sniegšanu un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izmeklēšanas iestādes;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izmeklēšanas iestādes;”.

16.pants. (1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izziņas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.

(2) Lai saņemtu informāciju no DNS nacionālās datu bāzes, pieprasījumā norādāms informācijas nepieciešamības pamatojums.

(3) Pieprasījumā un tā pamatojumā iekļaujamo informāciju, kā arī pieprasījuma izskatīšanas un informācijas sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izmek­lēšanas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.";

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "iekļaujamo informāciju" ar vārdiem "tās apjomu".

 

 

 

5.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izmek­lēšanas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.";

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "iekļaujamo informāciju" ar vārdiem "tās apjomu".