Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

 

 

2006.gada  15.jūnijā     Nr.9/9-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Tiesnešu izdienas pensiju likums” (Reģ.Nr. 1449) izskatīšanai trešajā  lasījumā.

 

Pielikumā apkopoto priekšlikumu tabula uz     lapām.

 

Komisijas priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne


Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

Tiesnešu izdienas pensiju likums (Reģ. nr.1449)

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesnešiem tiesības uz tiesnešu izdienas pensiju (turpmāk — izdienas pensija) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

 

1.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs  V. Stepaņenko

 

Izteikt 1. pantu jaunā redakcijā:

„1. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir garantēt likumā paredzētās tiesneša tiesības uz atbilstošu materiālu nodrošinājumu pēc amata atstāšanas un noteikt kārtību, kādā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta tiesnešu izdienas pensija (turpmāk – izdienas pensija).”

 

Daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

1. pants. Likuma mērķis

   Likuma mērķis ir nostiprināt tiesnešu  neatkarību, garantējot likumā paredzētās viņu tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas,  un noteikt kārtību, kādā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta tiesnešu izdienas pensija (turpmāk – izdienas pensija).”

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 

 Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Likuma mērķis

   Likuma mērķis ir nostiprināt tiesnešu  neatkarību, garantējot likumā paredzētās viņu tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas,  un noteikt kārtību, kādā tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta tiesnešu izdienas pensija (turpmāk – izdienas pensija).”

Atbalstīts.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir:

1) tiesnesim kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kurš ir sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja viņš ir atbrīvots no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar likumā amata pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu;

 

 

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir:

1) tiesnesim kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kurš ir sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja viņš ir atbrīvots no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar amata pildīšanai likumā noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu;

         2)    tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā;

 

 

 

         2)    tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā;

           (2) Tiesības uz izdienas pensiju pēc likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā  vecuma sasniegšanas ir arī personai, kura Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādājusi visu likumā noteikto pilnvaru termiņu un kuras kopējais izdienas  stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir vismaz 20 gadu.

 

 

 

           (2) Tiesības uz izdienas pensiju pēc likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā  vecuma sasniegšanas ir arī personai, kura Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādājusi visu likumā noteikto pilnvaru termiņu un kuras kopējais izdienas  stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir vismaz 20 gadi.

(3) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atcelts no tiesneša amata. 

 

 

 

(3) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atcelts no tiesneša amata. 

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

 

   Papildināt 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš saņem citas valsts pensiju.

Atbalstīts.

(4) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš saņem citas valsts pensiju.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

    1)     tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku;

    2)     prokurora amatā nostrādāto laiku;

    3)     laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim;

    4)     laiku, kas nostrādāts Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta izmeklētāju amatos, kādi bija noteikti Iekšlietu ministrijas iestādēs līdz 1995.gada 1.jūlijam;

4.

   Juridiskais birojs

 

Aizstāt 3.pantā vārdu “augstskolas” ar vārdiem “akreditētas augstskolas”

 

Atbalstīts.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

    1)     tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku;

    2)     prokurora amatā nostrādāto laiku;

    3)     laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim;

    4)     laiku, kas nostrādāts Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta izmeklētāju amatos, kādi bija noteikti Iekšlietu ministrijas iestādēs līdz 1995.gada 1.jūlijam;

    5)     advokāta vai augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

  

5.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 3.panta  5. punktu šādā  redakcijā:

„5) advokāta profesijā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;”

Atbalstīts.

5) advokāta profesijā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

„6) akreditētas augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;”

            līdzšinējo 6. punktu uzskatīt par 7. punktu.

Atbalstīts.

6) akreditētas augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem.

6)         Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša (Valsts arbitrāžas arbitra) amatā nostrādāto laiku.

 

 

 

7)         Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša (Valsts arbitrāžas arbitra) amatā nostrādāto laiku.

          4.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Tiesnesim piešķir izdienas pensiju 65 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.  

(2) Tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(3) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

 

 

 

          4.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Tiesnesim piešķir izdienas pensiju 65 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.  

(2) Tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(3) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

 

 

 

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Tiesu administrācijai.

 

 

 

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Tiesu administrācijai.

 

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

7.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs  V. Stepaņenko

 

Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

„(6) Persona, kurai izdienas pensija šajā likumā noteiktajos gadījumos piešķirta pirms vecuma sasniegšanas, kas dod tiesības uz vecuma pensiju, vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.”

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizēts.

(6) Persona, kurai izdienas pensija šajā likumā noteiktajos gadījumos piešķirta pirms vecuma sasniegšanas, kurš dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās valsts vecuma pensijas apmēru.

 

 

8.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs  V. Stepaņenko

 

  Papildināt 4.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ja izdienas pensiju piešķir personai, kurai jau ir piešķirta valsts vecuma pensija, aprēķināto izdienas pensiju samazina par personai piešķirtās valsts vecuma pensijas apmēru.”

Atbalstīts.

(7) Ja izdienas pensiju piešķir personai, kurai jau ir piešķirta valsts vecuma pensija, aprēķināto izdienas pensiju samazina par personai piešķirtās valsts vecuma pensijas apmēru. 

 

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas.

9.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata, izņemot  šā panta 2., 3., 4, un .5. daļā  noteikto.

          (2) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata.

     (3) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

    (4) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

      (5) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.”

   (6) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas.”

 

Atbalstīts.

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata, izņemot  šā panta 2., 3., 4, un 5. daļā  noteikto.

          (2) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata.

     (3) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

    (4) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

      (5) Tiesnesim, kurš atbrīvots no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, izdienas pensiju aprēķina  no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

    (6) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas.

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma.

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

 

10.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs  V. Stepaņenko

 

Papildināt 7. panta pirmo daļu aiz vārdiem „patēriņa cenu indeksa” ar vārdiem „un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa”.

 

Atbalstīts.

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Tiesu administrācijai.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Tiesu administrācija izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir un izmaksā Tiesu administrācija.

(4) Izdienas pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju. Ar vienu pilnvaru izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

 

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Tiesu administrācijai.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Tiesu administrācija izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir un izmaksā Tiesu administrācija.

(4) Izdienas pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju. Ar vienu pilnvaru izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

1)   izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts tiesneša amatā;

2)   izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu tajās iestādēs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Tiesu administrācijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

11.

Juridiskais birojs

 

   Precizēt  9.panta pirmās daļas 2.punktu. Apsvērt  nepieciešamību papildināt 9. panta pirmās daļas 2.punktu  aiz vārda “dienestu “ ar vārdu “(darbu)” un  aizstāt vārdu “tajās iestādēs” ar vārdu “amatā”.

 

Atbalstīts.

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

   1)      izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts tiesneša amatā;

2)  izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu (darbu) amatā kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Tiesu administrācijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

10.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

   (2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

10.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

   (2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1)         pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2)         saskaņā ar Tiesu administrācijas lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 8.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, bet, izdarot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam, parādniekam saglabā darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

12.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs  V. Stepaņenko

Aizstāt 11. panta pirmās daļas 2. punktā skaitli un vārdu „8. panta” ar skaitli un vārdu „9. panta”.

 

Atbalstīts.

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1)         pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2)         saskaņā ar Tiesu administrācijas lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kuras šīs  izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 9.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgu bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, bet, izdarot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam, parādniekam saglabā darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

12.pants.         Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt izdienas pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

    (2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

 

 

12.pants.         Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt izdienas pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

    (2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

13.pants.         Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm

 

 

 

13.pants.         Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm

Pārejas noteikums

 Līdz 2005.gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

1) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;

2) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

3) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

4) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

 

13.

Juridiskais birojs

 

    Izslēgt  pārejas noteikumu. 

 

Atbalstīts.

Izslēgts.