Projekts

Likumprojekts

 

Tiesnešu izdienas pensiju likums

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesnešiem likumā "Par tiesu varu" noteiktās tiesības uz tiesnešu izdienas pensiju (turpmāk – izdienas pensija) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir tiesnesim:

1) kuram izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kurš ir sasniedzis likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, ja viņš ir atbrīvots no tiesneša amata likuma "Par tiesu varu" 82.panta pirmās daļas 1. un 4.punktā paredzētajos gadījumos;

2) kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumam un kura darba stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā.

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atbrīvots no tiesneša amata, pamatojoties uz likuma "Par tiesu varu" 83.pantu.

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku;

2) prokurora amatā nostrādāto laiku;

3) laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim;

4) laiku, kas nostrādāts Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta izmeklētāju amatos, kādi bija noteikti Iekšlietu ministrijas iestādēs līdz 1995.gada 1.jūlijam;

5) advokāta vai augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

6) Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša (Valsts arbitrāžas arbitra) amatā nostrādāto laiku.

 

4.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Tiesnesim piešķir izdienas pensiju 55 procentu apmērā no vidējās mē­neša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.  


(2) Tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumam, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(3) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par vidējo pensiju valstī iepriekšējā gadā pirms tiesneša pensionēšanās.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Tiesu administrācijai.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.

 

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas.

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma.

 

7.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Tiesu administrācijā.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Tiesu administrācija izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir un izmaksā Tiesu administrācija.

(4) Izdienas pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju. Ar vienu pilnvaru izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

8.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts tiesneša amatā;


2) izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu tajās iestādēs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Tiesu administrācijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

10.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar Tiesu administrācijas lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 8.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, bet, izdarot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam, parādniekam saglabā darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

11.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt izdienas pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

12.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

Pārejas noteikums

 

Līdz 2005.gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

1) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;

2) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

3) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

4) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Tiesnešu izdienas pensiju likumprojekta

anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par tiesu varu” 126.pants paredz, ka tiesnešu izdienas pensiju piešķiršanas pamatu un izmaksas kārtību nosaka īpašs likums.

Šobrīd izdienas pensijas tienešiem netiek maksātas, jo šādu funkciju neparedz spēkā esošais likums „Par tiesu varu”. Pašreiz tiesu sistēmā izdienas pensijas tiek maksātas prokuroriem. Prokuroriem izdienas pensijas tiek piešķirtas 55% apmērā no vidējās mēneša darba algas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem to palielina par diviem procentiem.

Pašreiz pensionētiem tiesnešiem tiek izmaksātas vecuma pensijas saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 13.punkts nosaka, ka Ministru kabinets izstrādā un līdz 2005.gada 15.novembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par tiesnešu izdienas pensijām.

 2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Tiesnešu izdienas pensiju likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas hartā minēto principu, proti, ka tiesnešiem, kuri nostrādājuši tiesneša amatā nepieciešamo laiku, maksā attiecīgu pensiju, un lai nodrošinātu tiesnešiem pilnvērtīgas sociālās garantijas iestājoties likuma „Par tiesu varu” normās noteiktajam maksimālajam tiesneša amata pildīšanas vecumam.  

 Eiropas harta arī nosaka, ka pensijas lielumam pēc iespējas ir jābūt tuvākam algas līmenim, ko tiesnesis saņēmis laikā, pirms pārtraucis pildīt tiesneša pienākumus.

 Atbilstoši likumprojektam, tiesnešu izdienas pensija tiks aprēķināta atbilstoši likumā noteiktajos dienestos vai profesijās nostrādātajam laikam (darba stāžam).

Projekts paredz pensionētajiem tiesnešiem, kuri saņem valsts garantēto vecuma pensiju, izmaksāt pensijas starpību, ja tiesneša izdienas pensija ir lielāka kā valsts vecuma pensija.

Likumprojekta pārejas noteikums paredz tiesības saņemt izdienas pensiju tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata sākot ar 2001.gada 1.janvāri noteiktā apmērā. Tiesības saņemt izdienas pensiju tiesnešiem, kuri jau ir atbrīvoti no amata, ir paredzētas ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, piešķirot izdienas pensijas prokuroriem.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts vērsts uz sociālo garantiju nodrošināšanu tiesnešiem, kas līdz šim netika realizēts, jo nebija pieņemts likums, kas paredzētu tiesības tiesnešiem saņemt izdienas pensijas un kas reglamentētu kārtību, kādā izdienas pensijas tiek piešķirtas, aprēķinātas un izmaksātas.

    Šī likumprojekta pieņemšana tiešā veidā pozitīvi ietekmēs iespējas nodrošināt tiesas ar tiesnešiem, veicinās tiesnešu profesionālo izaugsmi un samazinās personāla maiņu, radīs papildus labvēlīgus faktorus tiesu sistēmas attīstībai kopumā, jo piesaistīs potenciāli jauno tiesnešu uzmanību papildus sociālajām garantijām, un nodrošinās amatā esošo tiesnešu straujāku karjeras virzību un izaugsmi.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

94,3

110,2

144,2

148,9

3. Finansiālā

ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

-94,3

-110,2

-144,2

-148,9

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins latos

 

Kopā:

 

2006.gadā:

No 2001.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim pensijas vecumu sasniegs 26 tiesneši, kuriem izmaksājama izdienas pensija.

Izdienas pensija (55% no vidējās darba samaksas un vidēji 18% par stāžu virs 20 gadiem) vienam tiesnesim sastāda Ls 574.

Vidējais vecuma pensijas apjoms Ls 288

(Ls 574- Ls 288) x 26 tiesneši x 12 mēn.= Ls 89232

 

2007.gadā

Pensijas vecumu sasniegs 3 tiesneši, kuriem izmaksājama izdienas pensija.

Izdienas pensija (55% no vidējās darba samaksas un vidēji 23% par stāžu virs 20 gadiem) vienam tiesnesim sastāda Ls 898.

Vidējais vecuma pensijas apjoms Ls 392.

(Ls 898- Ls 392) x 3 tiesneši x 12 mēn.= Ls 18216

Kopā ar 2006.gada finansējumu: Ls 89232 + Ls 18216= Ls 107448

 

2008.gadā:

Pensijas vecumu sasniegs 6 tiesneši, kuriem izmaksājama izdienas pensija.

Izdienas pensija (55% no vidējās darba samaksas un vidēji 23% par stāžu virs 20 gadiem)) vienam tiesnesim sastāda Ls 893.

Vidējais vecuma pensijas apjoms Ls 421

(Ls 893- Ls 421) x 6 tiesneši x 12 mēn.= Ls 33984

kopā ar 2006.gada un 2007.gada finansējumu:

89232+ 18216+ 33984= Ls 141432

 

2009.gadā:

Pensijas vecumu sasniegs 6 tiesneši, kuriem izmaksājama izdienas pensija.

Izdienas pensija (55% no vidējās darba samaksas un vidēji 16% par stāžu virs 20 gadiem)) vienam tiesnesim sastāda Ls 923.

Vidējais vecuma pensijas apjoms Ls 479.

(Ls 923- Ls 479) x 6 tiesneši x 12 mēn.= Ls 31968

 

2010.gadā:

Pensijas vecumu sasniegs 8 tiesneši, kuriem izmaksājama izdienas pensija.

Izdienas pensija (vidēji 72% no vidējās darba samaksas) vienam tiesnesim sastāda Ls 948.

Vidējais vecuma pensijas apjoms Ls 493.

(Ls 948- Ls 493) x 8 tiesneši x 12 mēn.= Ls 43680

 

 

Tiesu administrācijai atalgojumam:

Atalgojums vienam darbiniekam ar nepilnu darba laiku - vidēji Ls 156 mēnesī (alga Ls 125, piemaksas,

 pabalsti un kompensācijas)

1 x12 mēn. x Ls 156,25  = Ls 1875

 

VSAOI- 24,09%

1875 x 0,2409=452

 

Sakaru pakalpojumu izdevumi, IT pakalpojumi, komunālie maksājumi, kancelejas preces, inventārs un citi pakalpojumi Ls 29,5 uz darbinieku mēnesī

29,5x12=354 un darba devēja apmaksātie veselības izdevumi Ls 124 gadā

 

Darba vietas aprīkojums (mēbeles, datortehnika, licence)

1x 2250=2250 kapitālie izdevumi un kārtējie Ls 59

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

94,3

 

89,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

110,2

 

89,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0

 

 

 

 

144,2

 

89,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0

 

 

 

 

148,9

 

89,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0,4

6. Cita informācija

Izdienas pensija aprēķināta no tiesneša vidējās darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem, atbilstoši likumprojekta 5.pantā un Pārejas noteikumā noteiktajam. Ievērojot to, ka katra tiesneša vecuma pensija ir nosakāma individuāli, aprēķinam par pamatu ņemta informācija par jau šobrīd pensionēto tiesnešu pensijas apjomu un prognozējot tās pieaugumu saskaņā ar atalgojuma pieaugumu. Arī katra tiesneša darba samaksa ir atšķirīga, ievērojot tiesneša amatu un kvalifikācijas klasi.

Tiesu administrācijai ir nepieciešams papildus grāmatvedis, kurš veiks izdienas pensiju administrēšanu.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2006.gadam” likumprojekta īstenošanai paredzēti līdzekļi 126,0 tūkst. latu apmērā, no kuriem izdienas pensiju izmaksām 118,4 tūkst. latu.

Jautājumu par 2008.gadā papildus nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu izskatīs Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts paredz Ministru kabinetam izdot noteikumus par izdienas pensiju izmaksas kārtību.

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek paplašinātas Tiesu administrācijas funkcijas, kura veiks tiesnešu izdienas pensiju aprēķināšanu un izmaksāšanu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājā, “Latvijas Vēstnesī”. Kā arī Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā www.tm.gov.lv tiks ievietota informācija par likumprojektu tā izstrādes gaitā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Tieslietu ministre                                                                                     S.Āboltiņa

 

 

 

14.11.2005 14:05

1340

A.Krasnogolovs

7505946

Aivars.Krasnogolovs@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietnieka vietā

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgās amatpersonas vietā

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

E.Šķibele

L.Popova

I.Baldiņa