2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2005.gada 23.novembrī Nr. 8/6-2.2.-86

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________                   _______________________

 

 

2. ______________________                   _______________________

 

 

3. ______________________                   _______________________

 

 

4. ______________________                   _______________________

 

 

5. ______________________                   _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Papildināt likuma “Par valsts pensijām” 11. pantu ar jaunu 4.1 daļu šādā redakcijā :

 

“4.1 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā likuma pirmajā daļā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas ir personām, kuras vismaz 10 gadus ir nostrādājušas veselībai kaitīga darba apstākļos un kuru kopīgais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Veselībai kaitīgo darbu sarakstu nosaka Ministru kabinets”.

 

2. Papildināt likuma “Par valsts pensijām” 11. pantu ar jaunu 4.2 daļu šādā redakcijā:

 

“4.2 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šī panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšana ir politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem”.

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Socioloģiskie pētījumi rāda, ka visgrūtāk konkurēt darba tirgū Latvijā ir politiski represētajām personām. Politiski represēto personu apvienības ir ierosinājušas samazināt šo personu pensionēšanās vecumu.

 

2. Likumprojekta būtība

 

Likumprojektā paredzētas tiesības politiski represētajām personām, kā arī veselībai kaitīgā darbā strādājošām personām, pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus agrāk, nekā likumā noteikto vecumu sasniedzot.

 

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks atjaunots taisnīguma princips pret personām, kuras cietušas nepamatoto represiju laikā, kā arī uzlabosies veselībai kaitīgajos darbos nodarbināto personu dzīves apstākļi.

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Uzlabosies sociālekonomiskie apstākļi veselībai kaitīgajos darbos strādājošiem un politiski represētajām personām, mazināsies bezdarbnieku skaits, mazināsies sociālajiem pabalstiem paredzētie naudas līdzekļi.

 

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Saglabāsies līdzšinējā apjomā.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izmainīsies līdzekļu sadalījums sociālajā budžetā, nozīmīgi neietekmējot to kopapjomu.

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Palielināsies ienākumu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā no politiski represēto pensiju daļas, kas pārsniedz 100Ls.

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

Samazināsies pašvaldību palīdzības izdevumi sociālajiem pabalstiem mazturīgajām personām.

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav jāgatavo Ministru kabineta noteikumi.

 

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar. 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Politiski represēto apvienības nodaļām, ar Balvu, Glūdas, Līvbērzes, Bērzes un Jaunbērzes pašvaldībām. Izmantoti Latvijas pensionāru sanāksmes rezolūcijas ieteikumi.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Minētās organizācijas atbalsta sagatavotos grozījumus, ir iestrādāti šo organizāciju priekšlikumi.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Piedalīšanās politiski represēto apvienību rīkotajos pasākumos, uzklausīti atsevišķu personu viedokļi, saņemti Latvijas Grāmatrūpniecības arodu savienības ierosinājumi un pašvaldību sadarbības iestādes “Bērzes krasti” priekšlikumi, apkopoti presē atspoguļotie viedokļi.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepieciešamas.

 

5. Cita informācija

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpilde tiks veikta, neveidojot jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīda tiesību realizēšanai piemērojams vispārējais administratīvais process

 

4. Cita informācija