Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"

 

Izdarīt likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

2. Svītrot 9.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "kā arī uzņēmējsabiedrību vadītājiem".

 

3.  14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmuma vai iestādes vadība" ar vārdiem "Darba devējs";

aizstāt trešajā daļā vārdus "tā uzņēmuma vai iestādes vadītājam, kurā viņš strādā" ar vārdiem "darba devējam".

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

M.Kučinskis


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” vairākos pantos tiek lietots termins „pašvaldības uzņēmums” un „uzņēmums”, kas neatbilst Komerclikumā lietotajai terminoloģijai. Atbilstoši Komerclikumam uzņēmums nav uzskatāms par vienu no komercdarbības veikšanas formām.

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 12.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim pārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību un piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vai pārveido par pašvaldības iestādi vai nodibinājumu, vai uzsāk šā uzņēmuma likvidāciju, piesakot to reģistrācijai uzņēmumu reģistrā.

Komerclikums, izņemot kapitālsabiedrības, paredz arī citus komersantu veidus, kuru dibinātājas var būt gan fiziskās, gan juridiskās personas, tai skaitā pašvaldība kā privāto tiesību juridiskā persona (pilnsabiedrības, komandītsabiedrības).

Saskaņā ar Komerclikuma 1.panta pirmo daļu komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

1.      visā likuma tekstā precizēt terminoloģiju atbilstoši Komerclikumam un vārdu „uzņēmums” aizstāt ar vārdu „kapitālbiedrība”;

2.      likuma 14.pantā precizēt termina „uzņēmums” un „iestāde” lietošanu.

3.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Ietekme attiecībā uz

makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Finansiāla ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiāla pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, doktrīnas u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst / neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Informēšanas pasākumi nav veikti

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedriskās informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī NAIS.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežos indivīda tiesības.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Kučinskis

I.Kukute

A.Stucka

S.Steinerte

A.Kļimova

 

 

 

 

 

26.09.2005 14:00

776

A.Kļimova

7770488; anna.klimova@raplm.gov.lv