Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu

 

1.pants. 2005.gada 7.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridisko augstskolu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā Spēkā stāšanās un pārejas noteikumu 1.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN

ZVIEDRIJAS KARALISTES VALDĪBAS

LĪGUMS PAR RĪGAS JURIDISKO AUGSTSKOLU

 

 

Preambula

 

Latvijas Republikas valdība un Zviedrijas Karalistes valdība (turpmāk – Līgumslēdzējas Puses),

 

kuras apņēmušās īstenot 1997.gada 14.jūlijā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridiskās augstskolas (turpmāk – RJA) dibināšanu un sasniegt šīs vienošanās mērķus,

 

vēloties veicināt izglītības un pētniecības kvalitātes celšanu tiesību zinātņu jomā Latvijas Republikā,

 

ņemot vērā Līgumslēdzēju Pušu pārstāvju 2005.gada 20.jūnijā parakstīto Nodomu vēstuli,

 

vienojas noslēgt šādu līgumu:

 

 

1.pants

 

(1) Zviedrijas Karalistes valdība trīs (3) dienu laikā pēc šī līguma stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 16.decembrim nodod Latvijas Republikas valdības īpašumā 51 procentu Rīgas Juridiskās augstskolas īpašuma daļu, kuras šobrīd – saskaņā ar Zviedrijas Karalistes valdības 2002.gada 29.augusta lēmumu (UD2002/1301/EC) – pieder Zviedrijas valdības aģentūrai Svenska institutet (turpmāk – Zviedru institūts). Šī īpašuma tiesību nodošana tiek apliecināta ar attiecīgu ierakstu Akcionāru reģistrā.

(2) Latvijas Republikas valdība ne vēlāk kā līdz 2006.gada 15.janvārim samaksā Zviedru institūtam Līgumslēdzēju Pušu pielīgto cenu LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši latu).

 

2.pants

 

Zviedrijas Karalistes valdība pēc šī līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 15.novembrim piešķir RJA finansējumu LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstošu latu) apmērā.

 

3.pants

 

Vienas nedēļas laikā pēc tam, kad ir veikta šī līguma 1.panta pirmajā (1) daļā minētā īpašuma daļu nodošana, Latvijas Republikas valdība apņemas sev piederošās RJA īpašuma daļas nodot Latvijas Universitātei. Šī īpašuma tiesību nodošana tiek apliecināta ar attiecīgu ierakstu Akcionāru reģistrā.

 

4.pants

 

Latvijas Republikas valdība nodrošina, ka RJA juridiskais statuss tiek pārveidots tādā veidā, ka RJA kļūst par Latvijas Universitātes sastāvdaļu.. Līdz tam laikam RJA darbojas kā bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

5.pants

 

(1) RJA saglabā īpašuma tiesības uz īpašumiem, kas ir iegūti uz RJA vārda, tai skaitā – uz nekustamajiem īpašumiem.

(2) RJA īpašumu izmantošanā prioritāras ir RJA vajadzības.

(3) Latvijas Republikas valdība kā svarīgs Rīgas Ekonomikas augstskolas īpašuma daļu turētājs, pilnībā atbalstot RJA un Rīgas Ekonomikas augstskolas sadarbības turpināšanos akadēmisko un administratīvo jautājumu risināšanā, veicina to, ka abas augstskolas kopīgi izmanto Valenberga ēku Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, un proporcionāli sedz tās uzturēšanas izmaksas tā, lai abas augstskolas būtu iespējami lielākas ieguvējas.

(4) Attiecībā uz zemes jautājumu Līgumslēdzējas Puses atzīst 1993.gada 30.jūnija Līgumā par Rīgas Ekonomikas augstskolas izveidošanu iekļautos nosacījumus.

6.pants

 

Lai nodrošinātu īpašumtiesību nodošanu un augstas izglītības kvalitātes saglabāšanu, Latvijas Republikas valdība sniegs valsts atbalstu Latvijas Universitātei, piešķirot valsts budžetā 2006.gadam un 2007.gadam vienreizēju papildu finansējumu kopsummā LVL 750 000 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši latu), kuru var nomaksāt vienā vai vairākos maksājumos, un katru gadu līdz 2010.gadam turpinās piešķirt RJA dotāciju līdzšinējā apmērā.

 

7.pants

 

(1) RJA ir autonoma akadēmisko jautājumu risināšanā.

(2) Vismaz viena RJA studiju programma ir vērsta uz starptautiskajām publiskajām tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām, Eiropas Savienības tiesībām un cilvēktiesībām.

(3) Studijas RJA vismaz desmit gadus pēc šī līguma spēkā stāšanās notiek angļu valodā vai, ja lietderīgi, citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

 

8.pants

 

RJA bibliotēka paliek nesadalīta, ir publiski pieejama, un RJA, Rīgas Ekonomikas augstskolas un Latvijas Universitātes akadēmiskais personāls un studējošie to var izmantot bez maksas.

 

9.pants

 

(1) RJA saglabā tiesības lietot vēsturiski izveidojušos nosaukumu „Rīgas Juridiskā augstskola” un simboliku.

(2) RJA nosaukumu min līdztekus Latvijas Universitātes vārdam studiju programmu un kursu apguvi apliecinošajos dokumentos.

 

10. pants

 

Līgums parakstīts Rīgā 2005.gada 7.novembrī divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodā, un abi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par pamatu tiek ņemts līguma teksts angļu valodā.

 

 

Līguma spēkā stāšanās un pārejas noteikumi

 

1. Līgumslēdzējas Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, rakstiski paziņo viena otrai, ka ir izpildītas visas juridiskās prasības, lai šis līgums stātos spēkā. Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums.

 

2. Ar šī līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 1997.gada 14.jūlijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu un 2000.gada 13.janvārī parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu.

 

3. Neraugoties uz šo pārejas noteikumu 2.punktu, līdz RJA juridiskā statusa maiņai, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc šī līguma spēkā stāšanās, 1997.gada 14.jūlijā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu 6.pants joprojām paliek spēkā, izņemot to, ka nosacījumi attiecībā uz Zviedrijas Karalistes valdību pāriet uz Latvijas Republikas valdību.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

 

________________________

 

 

 

Zviedrijas Karalistes

valdības vārdā

 

______________________

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks finanšu un stratēģijas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona –

Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vecākā referente kontroles jautājumos

 

Juridiskā departamenta

direktors

Eiropas lietu departamenta direktora vietniece

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Druviete

L.Mankovs

G.Grosa-Sīka

E.Martinsons

G.Arāja

M.Katvare

 

09.11.2005 14.00

745

M.Katvare

7228718; mara.katvare@izm.gov.lv

 

 

 

 


AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

ON THE RIGA GRADUATE SCHOOL OF LAW

 

Preamble

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden (the Parties),

 

committed to fulfil the Agreement of July 14, 1997 between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden on the foundation of the Riga Graduate School of Law (the RGSL) and to ensure the goals of that agreement,

 

desiring to promote the quality of education and research in the field of jurisprudence in the Republic of Latvia, and

 

bearing in mind the Letter of Intent signed on June 20, 2005 by representatives of the Parties,

 

hereby agree as follows:

 

Article 1

 

          (1) The Government of the Kingdom of Sweden shall, within three (3) days from the day this Agreement comes into force, but not later than December 16, 2005, transfer its part (51 per cent) of the shares of the limited liability company Riga Graduate School of Law, presently – according to the decision of the Government of the Kingdom of Sweden of August 29, 2002 (UD2002/1301/EC) – held by the Swedish Government Agency Svenska institutet (The Swedish Institute), to the Government of the Republic of Latvia. The transfer of ownership shall be effectuated by the respective entry in the Shareholder’s Register.

(2) The Government of the Republic of Latvia shall pay the agreed price of LVL 250 000 (two hundred and fifty thousand lats) to the Swedish Institute, not later than January 15, 2006.

 

 

 

 

Article 2

 

The Government of the Kingdom of Sweden shall, upon the signature of this Agreement but not later than November 15, 2005, pay a contribution of LVL 250.000 (two hundred and fifty thousand lats) to the RGSL.

 

Article 3

 

The Government of the Republic of Latvia undertakes to transfer its shares of the RGSL to the University of Latvia within one week’s time from the date when the transfer of shares stipulated in Article 1(1) has taken place. The transfer of ownership shall be effectuated by the respective entry in the Shareholder’s Register.

 

Article 4

 

The Government of the Republic of Latvia shall effectuate a change of the legal status of the RGSL to the effect that the RGSL is a part of the University of Latvia. Until then the RGSL shall operate as a non-for-profit organization limited liability company according to the respective normative acts of the Republic of Latvia.

 

Article 5

 

(1) The RGSL shall maintain the ownership of all its property, including real estate, obtained in the name of the Riga Graduate School of Law.

(2) The property of the RGSL shall be used primarily to satisfy the needs of the RGSL.

(3) The Government of the Republic of Latvia shall, in full support of a continuation of the co-operation between the RGSL and the Stockholm School of Economics in Riga in academic and administrative matters, as a key shareholder in the Stockholm School of Economics in Riga promote the joint use and proportional cost sharing of the Wallenberg building, Strēlnieku iela 4a, by the two Schools, to the maximum benefit of both institutions.

(4) With regard to the land issue, the Parties acknowledge the relevant provisions in the Agreement of June 30, 1993 on the establishment of the Stockholm School of Economics in Riga.

 

 

 

Article 6

 

          In order to guarantee the transfer of the ownership and the maintaining of the high quality of the education, the Government of the Republic of Latvia shall provide a state support to the University of Latvia by allocating, additionally in the State Budget for the years 2006 and 2007 a lump-sum payment in one or several installments in the total amount of LVL 750 000 (seven hundred and fifty thousand lats), and will continue to provide annually a financial support to the RGSL on the present level till the year 2010.

 

Article 7

 

(1) The RGSL shall be autonomous in resolving academic issues.

(2) At least one of the study programs implemented by the RGSL shall be directed towards all of the following: international public law, international private law, European Union law and human rights law.

(3) The tuition language within the RGSL shall during at least ten years from this Agreement’s coming into force be English and, if appropriate, another official language of the European Union.

 

Article 8

 

The library of the RGSL shall remain undivided, publicly accessible and accessible free of charge to academic staff and students of the RGSL, the Stockholm School of Economics in Riga and the University of Latvia.

 

Article 9

 

(1) The RGSL maintains the right to use its historically established name “Riga Graduate School of Law” and symbols.

(2) The name of the RGSL shall appear along with the name of the University of Latvia in documents verifying the completion of the study programs and courses.

Article 10

 

This Agreement is signed in Riga on 7 November, 2005 in two original copies in the Latvian and the English language, both texts being equally authentic. In the event of a conflict or inconsistency between the two versions, the text in the English language shall prevail.

 

Entry into force of this Agreement and Transitional provisions

 

 

1. The Parties shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter notification.

 

2. When this agreement comes into force the Agreement of July 14, 1997 between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Latvia on the foundation of the Riga Graduate School of Law, and the Additional Protocol of January 13, 2000 to the said Agreement, shall be considered as terminated.

 

          3. Notwithstanding paragraph 2 – until the legal status of the RGSL has been altered, but at the most for a period of twelve (12) months, the provisions on Administration of the RGSL, Article 6 in the Agreement of July 14, 1997 between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Latvia on the foundation of the Riga Graduate School of Law shall still apply, with the exception that provisions regarding the Government of the Kingdom of Sweden shall instead refer to the Government of the Republic of Latvia.

 

___________________________

 

__________________________

For the Government of the Republic of Latvia

 

For the Government of the

Kingdom of Sweden

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks finanšu un stratēģijas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona –

Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vecākā referente kontroles jautājumos

 

Juridiskā departamenta

direktors

Eiropas lietu departamenta direktora vietniece

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Druviete

L.Mankovs

G.Grosa-Sīka

E.Martinsons

G.Arāja

M.Katvare

 

 

09.11.2005 14.00

1129

M.Katvare

7228718; mara.katvare@izm.gov.lv

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Līdz šim Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes divpusējo sadarbību Rīgas Juridiskās augstskolas kontekstā noteica 1997.gada 14.jūlijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu un 2000.gada 13.janvārī parakstītais papildprotokols Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu.

Ņemot vērā to, ka Zviedrijas Karalistes valdības piešķirtais finansējums beidzas 2005.gadā un Rīgas Juridiskā augstskola nav spējīga no Latvijas valdības piešķirtajām valsts budžeta dotācijām un pašas ieņēmumiem nodrošināt augstskolas turpmāko darbību, kā arī atmaksāt Ziemeļu investīciju bankas piešķirto aizdevumu ēkas rekonstrukcijai, tika nolemts, konsultējoties ar Zviedrijas pusi, slēgt jaunu starpvaldību līgumu, kas ļautu saglabāt Rīgas Juridisko augstskolu kā atsevišķu un akadēmiski neatkarīgu institūciju Latvijas Universitātes sastāvā.

2005.gada 20.jūnijā starp Latvijas un Zviedrijas pusēm tika parakstīta Nodomu vēstule par savstarpēju apņemšanos nodrošināt Rīgas Juridiskās augstskolas nākotni, slēdzot jaunu divpusējo līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu.

Latvijas Republikas Ministru kabinets to akceptēja 2005.gada 21.jūnija sēdē, savukārt Zviedrijas Karalistes valdība 2005.gada 7.jūlija sēdē– ar nosacījumu, ka Rīgas Juridiskā augstskola pāriet Latvijas īpašumā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

a)            normatīvais akts sekmēs Baltijas reģionā nozīmīgas augstākās izglītības iestādes saglabāšanu, kas gatavo augsti kvalificētus speciālistus tiesību zinātnes jomā un nodrošinās šīs iestādes sekmīgo turpmāko darbību;

b)            normatīvais akts sniegs iespēju patreizējiem Rīgas Juridiskās augstskolas studentiem pabeigt studijas.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta izpildes rezultātā tiks saglabāta Rīgas Juridiskās augstskolas izglītības pakalpojumu kvalitāte, kas sniegs iespēju ne vien Rīgas Juridiskās augstskolas studentiem un docētājiem, bet arī citu Latvijas un ārvalstu universitāšu studentiem, mācībspēkiem un praktizējošiem juristiem paaugstināt savas zināšanas tiesību zinību jomā.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta izpilde veicinās izglītības un zinātnes attīstību Latvijā, paplašinot Latvijas zinātnieku, ekspertu, juristu zināšanas starptautiskajās tiesībās, tādā veidā palielinot to konkurentspēju darba tirgū.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta izpilde veicinās Latvijas konkurentspēju cilvēkresursu jomā.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

 

 

Rādītāji

Kārtējais gads

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Latvijas pusei ir jāatpērk Zviedrijas pusei piederošo 51% RJA īpašuma daļu par 250 000LVL 

Jāpiešķir Latvijas Universitātei papildu finansējums RJA pārņemšanas un reorganizācijas nodrošināšanai 400 000 LVL 2006.gadā

 

Jāpiešķir Latvijas Universitātei papildu finansējums  RJA pārņemšanas un reorganizācijas nodrošināšanai  350 000 LVL 2007.gadā 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējamie pasākumi papildu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.  

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Lai izpildītu Līguma saistības, Finanšu ministrijai paredzēt 2005.gada valsts budžeta grozījumos 250 000 LVL papildus finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai Zviedrijas puses īpašniekam piederošo SIA Rīgas Juridiskā augstskola īpašuma daļu atpirkšanai, kā arī jāpiešķir Latvijas Universitātei papildu finansējums 750 000 LVL RJA pārņemšanas un reorganizācijas nodrošināšanai, tai skaitā 2006.gadā  400 000 LVL un 2007.gadā 350 000 LVL

6. Cita informācija

Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus ir jāizdod vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā līgumā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildu normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

nav

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības ar Eiropas Savienību

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Ar Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par Rīgas Juridisko augstskolu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs 1997.gada 14.jūlijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu un 2000.gada 13.janvārī parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu.

 

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta, Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likuma projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

„Sorosa fonds – Latvija”, Open Society Institute

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projektā tika iestrādāti iepriekšminēto organizāciju ieteikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ir sniegta informācija masu medijiem par Latvijas un Zviedrijas pušu sarunu gaitu un paredzētajiem pasākumiem RJA darbības reorganizācijā

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir iesaistīti Zviedrijas Ārlietu ministrijas eksperti un Rīgas Juridiskās augstskolas ārvalstu mācībspēki.

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Līguma izpildi Latvijas Republikā uzraudzīs Izglītības un zinātnes ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja līgums viņu ierobežo

Normatīvais akts nenosaka indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

nav

 

 

 

                  Izglītības un zinātnes ministrs                                                          I.Druviete

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks finanšu un stratēģijas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta

direktors

Eiropas lietu departamenta direktore

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Druviete

L.Mankovs

A.Trubiņa

E.Martinsons

L.Sīka

M.Katvare

 

 

28.10.2005 12:52

1056

D. Sīmansone

7047905, diana.simansone@izm.gov.lv