Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 24.novembrī

Nr.9/1 – 599

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut 2005.gada 24.novembra Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā likumprojektu „Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem“ (Reģ.Nr.1444, Dok.Nr.5035) un izskatīt to aiz 20. darba kārtības jautājuma – likumprojekta „Grozījumi Jūras kodeksā“.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92.panta 1.daļu komisija ierosina atzīt minēto likumprjektu par steidzamu.

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 1 lpp.

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas vietnieks

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 1.lasījumam

 

Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem

  

1.pants.  1940. gada 15.marta Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūti (turpmāk – Statūti) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 2.pants. Statūtos paredzēto saistību izpildi koordinē Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija.

           3.pants. Statūti attiecībā uz Latvijas Republiku stājas spēkā to 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

           4.pants.  Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Statūti angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.