Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Statūti latviešu valodā

Statūti angļu valodā

Anotācija

 

 

Likumprojekts

 

Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem

 

 

1.pants.  1940. gada 15.marta Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūti (turpmāk – Statūti) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

          2.pants. Statūtos paredzēto saistību izpildi koordinē Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Statūti attiecībā uz Latvijas Republiku stājas spēkā to 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants.  Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Statūti angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Ministru prezidents                                                A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Mēkons

 

14.11.2005 14:04

822

Ivars Mēkons

ivars.mekons@mk.gov.lv; 708 2890

 

 

Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) statūti

Oficiāls tulkojums, apstiprināts Ģenerālā Asamblejas 45. sesijā 1991. gada 26. novembrī

 

 

1. pants

     Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta mērķis ir meklēt risinājumus valstu un valstu grupu privāttiesību harmonizēšanai un koordinēšanai, kā arī pakāpeniski sagatavoties unificētu privāttiesību normu pieņemšanai dažādās valstīs.

     Šo mērķu sasniegšanai Institūts:

(a)     sagatavo likumu un konvenciju projektus ar mērķi izveidot unificētas iekšējas tiesības;

(b)     sagatavo līgumu projektus ar mērķi atvieglot starptautiskās attiecības privāttiesību jomā;

     (c)    veic pētījumus salīdzinošo privāttiesību jomā;

(d)     piedalās jau esošos projektos šajās jomās, kurus uzsākušas citas institūcijas, izvēloties piemērotāko attiecību veidu;

(e)      organizē konferences un publicē darbus, kurus Institūts uzskata par piemērotiem plašai apritei.

 

2. pants

     1. Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts ir starptautiska institūcija, kas ir atbildīga Dalībvalstu valdību priekšā.

2. Dalībvalstis ir tās, kas ir pievienojušās šiem statūtiem saskaņā ar 20. pantu.

3.     Institūtam katras Dalībvalsts teritorijā ir nepieciešamā tiesībspēja un rīcībspēja, kas ļauj tam veikt funkcijas un īstenot mērķus.

4. Institūta, tā pārstāvju un amatpersonu privilēģijas un imunitāte ir noteikta ar ar Dalībvalstīm noslēgtajos līgumos.

 

3. pants

     Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta galvenā mītne ir Romā.

 

4. pants

     Institūtam ir:

    (1) Ģenerālā Asambleja;

    (2) Prezidents;

    (3) Vadības padome;

    (4) Pastāvīgā komiteja;

    (5) Administratīvais tribunāls;

    (6) Sekretariāts.

 

5. pants

     1. Ģenerālajā Asamblejā ietilpst pa vienam pārstāvim no katras Dalībvalsts. Valdības, izņemot Itālijas valdību, pārstāv to diplomātiskie pārstāvji, kurus akreditējusi Itālijas valdība, vai to deleģētas personas.

     2. Asamblejas parasto sesiju vismaz reizi gadā Romā  sasauc Prezidents, un tajā tiek apstiprināti ikgadējie ienākumi un izdevumi, kā arī budžets.

     3. Reizi trīs gados tā apstiprina Institūta darba programmu, balstoties uz Vadības padomes priekšlikumu, un attiecīgos gadījumos, ievērojot 16. panta ceturtās daļas noteikumus, ar divām trešdaļā klātesošo Dalībvalstu balsu izdara grozījumus saskaņā ar 16. panta trešo daļu pieņemtajās rezolūcijās.

 

6. pants

1. Vadības padomē ietilpst Prezidents un divdesmit pieci padomes  locekļi.

2. Prezidentu ieceļ Itālijas valdība.

     3. Padomes locekļus ieceļ Ģenerālā Asambleja. Asambleja papildus pirmajā daļā minētajiem padomes locekļiem var iecelt vēl vienu padomes locekli, ko izvēlas no amatā esošajiem Starptautiskās tiesas tiesnešiem.


     4. Prezidenta un Vadības padomes locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņus var iecelt atkārtoti.

     5. Vadības padomes loceklis, kuru ieceļ par aizstājēju kādam padomes loceklim, kura termiņš nav beidzies, pilda Vadības padomes locekļa pienākumus līdz sava priekšgājēja termiņa beigām.

     6. Jebkurš Vadības padomes loceklis var ar Prezidenta piekrišanu izvēlēties kādu citu personu par savu pārstāvi.

     7. Vadības padome var uzaicināt uz tās sanāksmēm starptautisku institūciju un organizāciju pārstāvjus piedalīties konsultantiem gadījumos, kad Institūts nodarbojas ar jautājumiem, kas skar attiecīgās institūcijas vai organizācijas darbības sfēru.

     8. Vadības padomi sasauc Prezidents, kad viņš to uzskata par nepieciešamu, bet ne retāk kā reizi gadā.

 

7. pants

     1. Pastāvīgajā komitejā ietilpst Prezidents un pieci komitejas locekļi, kurus no sava vidus izraugās Vadības padome.

     2. Pastāvīgās komitejas locekļu pilnvaru ilgums ir pieci gadi, un viņus var ievēlēt atkārtoti.

     3. Pastāvīgo komiteju sasauc Prezidents, kad viņš to uzskata par nepieciešamu, bet ne retāk kā reizi gadā.

 

7.1 pants

          1. Administratīvā tribunāla jurisdikcijā ir izskatīt strīdus starp Institūtu un tā amatpersonām vai darbiniekiem vai personām, kurām ir prasījuma tiesības caur iepriekšminētajām personām, it īpaši saistībā ar Personāla noteikumu iztulkošanu un piemērošanu. Jebkādi strīdi saistībā ar Institūta un trešo personu līgumsaistībām ir nododami izskatīšanai Administratīvajam tribunālam, ja tā jurisdikciju ir skaidri atzinušas strīdā iesaistītās puses līgumā, saistībā ar kuru radies strīds.

 2. Tribunālā ietilpst trīs pilntiesīgi locekļi un viens aizstājējs. Tos izvēlas ārpus Institūta, vēlams no dažādām valstīm. Tos uz pieciem gadiem ievēl Ģenerālā Asambleja. Vakances Administratīvajā tribunālā aizpilda pats Administratīvais tribunāls. Personai, kas aizpilda vakanci, nav balsstiesību.


     3. Tribunāls pieņem nepārsūdzamus lēmumus, piemērojot Statūtu un Noteikumu nosacījumus, kā arī vispārējos tiesību principus. Tas var lemt arī ex aequo et bono, kad puses vienojas piešķirt tam šādas pilnvaras.

           4. Ja Tribunāla Prezidents uzskata, ka strīds starp Institūtu un tā amatpersonu vai darbinieku ir maznozīmīgs, viņš to var izlemt pats vai uzticēt izlemšanu vienam Tribunāla tiesnesim.

     5. Tribunāls pieņem savu kārtības rulli.

 

7.2 pants

     Vadības padomes vai Administratīvā tribunāla locekļi, kuru termiņš izbeidzas, turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad amatā stājas jaunievēlētie locekļi.

 

8. pants

     1. Sekretariātā ietilpst Prezidenta izvirzīts un Vadības padomes iecelts Ģenerālsekretārs, divi Ģenerālsekretāra vietnieki no dažādām valstīm, kurus arī ieceļ Vadības padome, kā arī amatpersonas un darbinieki atbilstoši 17. pantā norādītajiem institūta vadīšanas un iekšējās darbības noteikumiem.

     2. Ģenerālsekretāru un abus Ģenerālsekretāra vietniekus ieceļ uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Viņus var iecelt atkārtoti.

     3. Institūta Ģenerālsekretārs ir ex officio Ģenerālās Asamblejas Sekretārs.

 

9. pants

 

     Institūts Ģenerālsekretāra vadībā uztur bibliotēku.

 

10. pants

 

Institūta oficiālās valodas ir itāļu, angļu, franču, vācu un spāņu.


 

11. pants

     1. Vadības padome nosaka līdzekļus 1. pantā minēto funkciju izpildei.

     2. sagatavo Institūta darba programmu.

     3. apstiprina ikgadējo pārskatu par institūta darbību.

     4. sagatavo budžeta projektu un iesniedz to apstiprināšanai Ģenerālai Asamblejai.

 

12. pants

     1. Jebkuras Dalībvalsts valdība, kā arī jebkura oficiāla starptautiska institūcija ir tiesīga iesniegt Vadības padomei priekšlikumus par jautājumu izpēti saistībā ar privāto tiesību unificēšanu, harmonizēšanu un koordinēšanu.

     2. Jebkura starptautiska institūcija vai asociācija ar mērķi pētīt juridiskus jautājumus var iesniegt Vadības padomei priekšlikumus par veicamajiem pētījumiem.

     3. Vadības padome lemj par darbību saistībā ar iesniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem.

 

12.1 pants

          Vadības padome var veidot attiecības ar citām starpvaldību organizācijām, kā arī ar to valstu valdībām, kas nav Dalībvalstis, lai nodrošinātu sadarbību saskaņā ar to attiecīgajiem mērķiem.

 

13. pants

     1. Vadības padome var uzticēt konkrētu jautājumu izpēti juristu komisijām, kam ir speciālās zināšanas attiecīgajos jautājumos.

     2. Komisijas, ja vien iespējams, vada Vadības padomes locekļi.


 

14. pants

     1. Pēc pētījuma pabeigšanas par jautājumiem, kuros Vadības padome ir iesaistījusies, tā attiecīgā gadījumā apstiprina sākotnējos projektus iesniegšanai Dalībvalstu valdībām.

2. nosūta šādus projektus Dalībvalstu valdībām vai institūcijām un asociācijām, kas iesniedza priekšlikumus un ierosinājumus, lūdzot tās sniegt atzinumu par noteikumu piemērotību un būtību.

3. Ņemot vērā saņemtās atbildes, Vadības padome attiecīgā gadījumā apstiprina gala projektus.

4. Tā nosūta šos gala projektus Dalībvalstu valdībām vai institūcijām un asociācijām, kas iesniedza priekšlikumus un ierosinājumus.

5. Vadības padome tad apsver pasākumus, kas jāveic, lai sasauktu diplomātisku konferenci projektu izskatīšanai.

 

15. pants

     1. Institūtu pārstāv Prezidents.

2. Izpildvara ir Vadības padomei.

 

16. pants

     1. Ikgadējos Institūta darbības un uzturēšanas izdevumus sedz no institūta budžetā noteiktajiem ienākumiem, tostarp Institūta sponsora - Itālijas valdības kārtējām iemaksām, kuras apstiprinājis Itālijas parlaments un kuras kopš 1985. gada Itālijas valdība ir noteikusi 300 miljonu Itālijas liru apmērā. Šo summu var mainīt pēc katra trīs gadu perioda beigām ar Itālijas likumu par valsts budžetu. Tāpat izdevumus sedz no citu dalībvalstu ikgadējām iemaksām.

2. Lai sadalītu ikgadējo izdevumu daļu, ko nesedz kārtējā Itālijas valdības iemaksa vai citu Dalībvalstu citi ienākumu avoti, to klasificē kategorijās. Atbilstoši katrai kategorijai tiek noteikts konkrēts vienību skaits.

 

          3. Kategoriju skaits, katrai kategorijai atbilstošais vienību skaits, katras vienības apjoms un katras valdības klasifikācija attiecīgajā kategorijā tiek noteikta ar Ģenerālās Asamblejas rezolūciju, ko pieņem ar klātesošo un balsojušo dalībvalstu pārstāvju divu trešdaļu vairākuma balsojumu, pamatojoties uz Asamblejas izveidotās Komitejas priekšlikumu. Šajā klasifikācijā Asambleja cita starpā ņem vērā attiecīgās valsts nacionālos ienākumus.

4. Lēmumus, ko Ģenerālā Asambleja ir pieņēmusi saskaņā ar šī panta trešo daļu, var pārskatīt ik pēc trīs gadiem, pieņemot jaunu Ģenerālās Asamblejas rezolūciju ar klātesošo un balsojušo dalībvalstu pārstāvju divu trešdaļu vairākuma balsojumu vienlaikus ar 5.panta trešajā daļā norādīto lēmumu.

5. Itālijas valdība nosūta paziņojumu katras dalībvalsts valdībai par Ģenerālās Asamblejas rezolūcijām, kas pieņemtas saskaņā ar šī panta trešo un ceturto daļu.

6. Viena gada laikā pēc šī panta piektajā daļā norādītā paziņojuma katras dalībvalsts valdība var izteikt iebildumus pret rezolūcijā noteikto klasifikāciju. Šie iebildumi tiek izskatīti nākamajā Ģenerālās Asamblejas sanāksmē. Asambleja izlemj jautājumu, pieņemot lēmumu ar klātesošo un balsojušo dalībvalstu pārstāvju divu trešdaļu vairākuma balsojumu. Itālijas valdība par lēmumu informē attiecīgās dalībvalsts valdību. Tomēr šīs dalībvalsts valdībai ir tiesības izstāties no Institūta saskaņā ar 19.panta trešajā daļā noteikto kārtību.

7. Dalībvalstu valdības, kas vairāk nekā divus gadus nav veikušas savas iemaksas, līdz saistību nokārtošanai zaudē balsstiesības Ģenerālajā Asamblejā. Šīs valdības netiek ņemtas vērā šo Statūtu 19.pantā noteiktā vairākuma nodrošināšanā.

8. Itālijas valdība nodrošina Institūta darbībai nepieciešamās telpas.

     9. Tiek izveidots Institūta Darbības kapitāla fonds, lai segtu tekošos izdevumus līdz dalībvalstu valdību iemaksu saņemšanai, kā arī neparedzētos izdevumus.

10. Darbības kapitāla fonda reglaments tiek iekļauts Institūta Nolikumā. Tos pieņem un groza ar Ģenerālās Asamblejas klātesošo un balsojušo dalībvalstu pārstāvju divu trešdaļu vairākuma balsojumu.

 

 

17.pants

 

1. Noteikumus par Institūta vadīšanu, iekšējo darbību un darbinieku pienākumiem pieņem Vadības padome un apstiprina Ģenerālā Asambleja. Noteikumu saturs tiek paziņots Itālijas valdībai.

2. Vadības padomes locekļu ceļošanas un uzturēšanās izdevumi un pētījumu komisijas maksājumi, kā arī Sekretariāta darbinieku atalgojums un citas administratīvās izmaksas tiek segtas no Institūta budžeta.

3. Ģenerālā Asambleja ieceļ vienu vai divus Prezidenta izvirzītus revidentus, kas ir atbildīgi par Institūta finanšu kontroli. Revidentus ieceļ uz pieciem gadiem. Ja tiek iecelti divi revidenti, katra revidenta tautībai jābūt atšķirīgai.

4. Itālijas valdība neuzņemas nekādu finansiālu vai cita veida atbildību par Institūta administrēšanu, kā arī nekādu civiltiesisko atbildību pat tā darbību, it īpaši attiecībā uz  Institūta darbiniekiem.

 

 

18.pants

 

1. Itālijas valdība apņemas sešus gadus nodrošināt 16.pantā noteikto ikgadējo subsīdiju un telpas Institūta darbībai. Šis nosacījums paliek spēkā arī pēc sešiem gadiem, ja vismaz divus gadus pirms norādītā termiņa beigām Itālijas valdība nav informējusi citu dalībvalstu valdības par nodomu pārtraukt atbalsta sniegšanu. Šajā gadījumā prezidents sasauc Ģenerālās Asamblejas sēde vai, ja nepieciešams, ārkārtas sēdi.

2. Ja Ģenerālā Asambleja izlemj pārtraukt Institūta darbību, Ģenerālās Asamblejai ir pienākums, nepārkāpjot Statūtu noteikumus un Darbības kapitāla fonda reglamentu, veikt visus nepieciešamos pasākumus saistībā ar Institūta darbības laikā iegūto īpašumu, it īpaši attiecībā uz dokumentu, grāmatu un periodisko izdevumu arhīviem un krājumiem.

3. Taču šādā gadījumā zeme, ēkas un kustamais īpašums, ko Itālijas valdība ir nodevusi Institūta rīcībā, tiek nodoti Itālijas valdībai.


 

19.pants

 

1. Ģenerālās Asamblejas pieņemtie Statūtu grozījumi stājas spēkā pēc to divu trešdaļu dalībvalstu valdību apstiprinājuma balsojuma, kas piedalījušās grozījumu pieņemšanā.

     2. Katra valdība par atbalstu grozījumu apstiprināšanai rakstiski informē Itālijas valdību, kas par to informē citu dalībvalstu valdības un Institūta prezidentu.

3. Jebkura valdība, kas nav atbalstījusi kādu Statūtu grozījumu, var Statūtus denonsēt sešu mēnešu laikā pēc grozījumu stāšanās spēkā. Denonsācija stājas spēkā no paziņojuma iesniegšanas Itālijas valdībai, kas par to  informē citu dalībvalstu valdības un Institūta prezidentu.

 

 

20.pants

 

1. Valdība, kas vēlas pievienoties Statūtiem, par to rakstiski informē Itālijas valdību.

2. Pievienošanās ir spēkā sešus gadus; tā tiek uzskatīta par pagarinātu uz vēl sešiem gadiem, ja vismaz gadu pirms attiecīgā perioda beigām netiek sniegts rakstisks paziņojums par denonsāciju.

3. Itālijas valdība informē citu dalībvalstu valdības par pievienošanos un denonsāciju.

 

 

21.pants

 

Šie Statūti stājas spēkā, kad sešas valdības ir paziņojušas Itālijas vadībai par pievienošanos.

 

 

22.pants

 

1940.gada 15.marta Statūti tiek deponēti Itālijas valdības arhīvā. Itālijas valdība nosūta apliecinātu teksta kopiju katras dalībvalsts valdībai.

 

 

Ģenerālās Asamblejas 11.sanāksmē (1953.gada 30.aprīlī) apstiprinātā Statūtu 7.1panta iztulkojums

 

Ģenerālā Asambleja,

 

ņemot vērā Asamblejas 1952.gada 18.janvārī pieņemto rezolūciju, ar kuru tika grozīti Statūti;

     ņemot vērā, ka saskaņa ar Statūtu 7.1 panta pirmā punkta otro teikumu, kas nosaka Administratīvā tribunāla jurisdikciju, " Jebkādi strīdi saistībā ar Institūta un trešo personu līgumsaistībām ir nododami izskatīšanai Administratīvajam tribunālam, ja tā jurisdikciju ir skaidri atzinušas strīdā iesaistītās puses līgumā, saistībā ar kuru radies strīds.";

     ņemot vērā, ka ir vēlams precīzāk noteikt Administratīvās tribunāla jurisdikciju saskaņā ar iepriekš norādīto noteikumu;

 

paziņo,

 

 (1) ka frāze "Jebkādi strīdi saistībā ar Insitūta un trešo personu līgumsaistībām", ko Statūtu 7.1 pantā noteiktajos gadījumos var iesniegt izskatīšanai Institūta Administratīvajā tribunālā, attiecas tikai uz jebkuru strīdu par saistībām, kas izriet no Institūta un trešo personu līgumattiecībām;

      (2)   ka Administratīvā tribunāla jurisdikcija attiecībā uz strīdiem, kas izriet no Institūta un trešo personu līgumattiecībām, nav uzskatāma par “skaidri atzītu”, ja tā nav atrunāta rakstveidā.

 

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Mēkons

 

 

14.11.2005 18:04

14805

Ivars Mēkons 708 2890

ivars.mekons@mk.gov.l


 

 

STATUTE  OF  UNIDROIT

Official translation approved by the General Assembly at its 45th session on 26 November 1991

 

 

Article 1

 

             The purposes of the International Institute for the Unification of Private Law are to examine ways of harmonising and coordinating the private law of States and of groups of States, and to prepare gradually for the adoption by the various States of uniform rules of private law.

 

             To this end the Institute shall:

             (a)     prepare drafts of laws and conventions with the object of establishing uniform internal law;

             (b)     prepare drafts of agreements with a view to facilitating international relations in the field of private law;

             (c)     undertake studies in comparative private law;

             (d)     take an interest in projects already undertaken in any of these fields by other institutions with which it may maintain relations as necessary;

             (e)     organise conferences and publish works which the Institute considers worthy of wide circulation.

 

 

Article 2

 

     1. –  The International Institute for the Unification of Private Law is an international body responsible to the participating Governments.

 

     2. –  The participating Governments are those which accede to the present Statute in accordance with Article 20.

 

     3. –  The Institute shall enjoy, in the territory of each participating Government, the necessary legal capacity to enable it to exercise its functions and to realise its purposes.

 

     4. –  The privileges and immunities which the Institute and its agents and officers shall enjoy shall be defined in agreements to be concluded with the participating Governments.


 

Article 3

 

             The International Institute for the Unification of Private Law shall have its headquarters in Rome.

 

Article 4

 

             The Institute shall have:

     (1)         a General Assembly;

     (2)         a President;

     (3)         a Governing Council;

     (4)         a Permanent Committee;

     (5)         an Administrative Tribunal;

     (6)         a Secretariat.

 

Article 5

 

     1. –  The General Assembly shall consist of one representative from each of the participating Governments. Governments, other than the Italian Government, shall be represented by their diplomatic representatives accredited to the Italian Government or persons deputed by them.

 

     2. –  The Assembly shall be convened in Rome by the President at least once a year, in ordinary session, to approve the annual accounts of income and expenditure and the budget.

 

     3. –     Every three years, it shall approve the work programme of the Institute on the basis of a proposal by the Governing Council and, in appropriate cases pursuant to paragraph 4 of Article 16, revise by a majority of two thirds of the Members present and voting the resolutions adopted in accordance with paragraph 3 of the said Article 16.

 

Article 6

 

     1. –  The Governing Council shall consist of the President and twenty-five members.

 

     2. –  The President shall be appointed by the Italian Government.

 

     3. –  The members shall be appointed by the General Assembly. The Assembly may appoint, in addition to the members mentioned in paragraph 1, one other member chosen from among the judges in office of the International Court of Justice.


    

     4. –  The President and members of the Governing Council shall hold office for a term of five years which shall be renewable.

 

     5. –  A member of the Governing Council who is appointed to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the term of his or her predecessor.

 

     6. –     Each member may, with the consent of the President, choose another person to act as his or her representative.

 

     7. –  The Governing Council may invite representatives of inter­national institutions or organisations to take part in its meetings, in a consultative capacity, whenever the work of the Institute deals with subjects which are the concern of those institutions or organisations.

 

     8. –  The Governing Council shall be convened by the President whenever he or she considers it expedient and in any case at least once a year.

 

Article 7

 

     1. –  The Permanent Committee shall consist of the President and five members appointed by the Governing Council from among its own members.

 

     2. –     Members of the Permanent Committee shall hold office for five years and shall be eligible for re-election.

 

     3. –  The Permanent Committee shall be convened by the President whenever he or she considers it expedient and in any case at least once a year.

Article 7bis

 

     1. –  The Administrative Tribunal shall have jurisdiction to deal with any dispute between the Institute and its officers or employees, or those entitled to claim through them, with particular regard to the interpretation or application of the Staff Regulations. Any dispute arising from contractual relations between the Institute and third parties shall be submitted to the Tribunal, provided that its jurisdiction is expressly recognised by the parties in the contract giving rise to the dispute.

 

     2. –  The Tribunal shall consist of three full members and one substitute, chosen from outside the Institute and preferably of different nationalities. They shall be elected for five years by the General Assembly. Any vacancy on the Tribunal shall be filled by cooption.


    

     3. –  The Tribunal shall arrive at its decisions, which shall be without appeal, by applying the provisions of the Statute and of the Regulations as well as the general principles of law. It may also decide ex aequo et bono when such power has been given to it by an agreement between the parties.

 

           4.           –           Where the President of the Tribunal considers that a dispute between the Institute and one of its officers or employees is of very limited importance, he or she may decide it or may entrust the decision to a single judge of the Tribunal.

 

     5. –  The Tribunal shall adopt its own rules of procedure.

 

Article 7ter

 

     Members of the Governing Council or of the Administrative Tribunal whose term of office expires shall continue to exercise their functions until the newly elected members take office.

 

Article 8

 

     1. –  The Secretariat shall consist of a Secretary-General appointed by the Governing Council on the nomination of the President, two Deputy Secretaries-General of different nationalities also appointed by the Governing Council, and the officers and employees provided for in the rules governing the administration of the Institute and its internal operations referred to in Article 17.

 

     2. –  The Secretary-General and the Deputy Secretaries-General shall be appointed for a period which shall not exceed five years. They shall be eligible for reappointment.

 

     3. –  The Secretary-General of the Institute shall be ex officio Secretary of the General Assembly.

 

Article 9

 

     The Institute shall maintain a library under the management of the Secretary-General.

 

Article 10

 

     The official languages of the Institute shall be Italian, English, French, German and Spanish.

 

Article 11

 

     1. –  The Governing Council shall determine the means of carrying out the functions set out in Article 1.

 

     2. –  It shall draw up the work programme of the Institute.

 

     3. –  It shall approve the annual report on the Institute’s activities.

 

     4. –  It shall draw up a draft budget and forward it for approval to the General Assembly.

 

 

Article 12

 

     1. –     Any participating Government, as well as any international institution of an official nature, shall be entitled to set before the Governing Council proposals for the study of questions relating to the unification, harmonisation or coordination of private law.

 

     2. –     Any international institution or association, the purpose of which is the study of legal questions, may put before the Governing Council suggestions concerning studies to be undertaken.

 

     3. –  The Governing Council shall decide any action to be taken on proposals and suggestions  made in this way.

 

 

Article 12bis

 

     The Governing Council may enter into relations with other intergovernmental organisations, as well as with non-participating Governments, in order to ensure cooperation in conformity with their respective aims.

 

 

Article 13

 

     1. –  The Governing Council may refer the study of particular questions to commissions of jurists who have specialised knowledge of those questions.

 

     2. –  The commissions shall, as far as possible, be presided over by members of the Governing Council.


 

Article 14

 

     1. –     Following the completion of the study of questions in which it has engaged, the Governing Council shall, if appropriate, approve any preliminary drafts to be submitted to Governments.

 

     2. –  It shall communicate such drafts to the participating Govern­ments or the institutions or associations which have made proposals or suggestions to it, asking them for their opinion on the expediency and the substance of the provisions.

     3. –  In the light of the answers received, the Governing Council shall, if appropriate, approve final drafts.

     4. –  It shall communicate these to the Governments and to the insti­tutions or associations which have made proposals or suggestions to it.

     5. –  The Governing Council shall then consider the steps to be taken to convene a diplomatic Conference to examine the drafts.

 

 

Article 15

 

     1. –  The President shall represent the Institute.

 

     2. –     Executive authority shall be exercised by the Governing Council.

 

 

Article 16

 

     1. –  The yearly expenditure relating to the operation and mainten­ance of the Institute shall be covered by the income specified in the budget of the Institute, including in particular the ordinary basic contribution of the Italian Government, the promoter of the Institute, as approved by the Italian Parliament, which that Government declares to be set, as from 1985, at 300 million Italian lire per annum, a figure which may be revised at the end of each period of three years by the law approving the budget of the Italian State, as well as the ordinary annual contributions of the other participating Governments.

 

     2. –  For the purpose of apportioning the part of the yearly expen­diture not covered by the ordinary contribution of the Italian Government or by income from other sources among the other participating Governments, the latter shall be classified in categories. Corresponding to each category shall be a particular number of units.

 


     3. –  The number of categories, the number of units corresponding to each category, the amount of each unit, and the classification of each Government in a category, shall be determined by a resolution of the General Assembly adopted by a majority of two thirds of the Members present and voting, on the basis of a proposal by a Committee appointed by the Assembly. In this classification, the Assembly shall take account, among other considerations, of the national income of the country concerned.

 

     4. –     Decisions adopted by the General Assembly in accordance with paragraph 3 of this Article may be revised, every three years, by a further resolution of the General Assembly, adopted by a majority of two thirds of the Members present and voting, at the same time as its decision mentioned in paragraph 3 of Article 5.

 

     5. –     Resolutions of the General Assembly adopted in accordance with para graphs 3 and 4 of this Article shall be notified to each partici­pating Government by the Italian Government.

 

     6. –     During a period of one year following the notification mentioned in paragraph 5 of this Article, each participating Government may put forward objections against resolutions concerning its classification for consideration at the next session of the General Assembly. The Assembly shall give its decision by means of a resolution, adopted by a majority of two thirds of the Members present and voting, which shall be notified by the Italian Government to the participating Government concerned. The latter Government shall, however, have the option of withdrawing from membership of the Institute, following the procedure under paragraph 3 of Article 19.

 

     7. –     Participating Governments which are more than two years in arrears with the payment of their contribution shall lose the right to vote in the General Assembly until they regularise their position. Furthermore, no account shall be taken of such Governments in the process of arriving at the majority required by Article 19 of this Statute.

 

     8. –     Such premises as are necessary to the operation of the services of the Institute shall be put at its disposal by the Italian Government.

 

     9. –  A Working Capital Fund of the Institute is established, the purpose of which is to meet current expenditure, pending the receipt of the contributions payable by the participating Governments, and to meet unforeseen expenditure.

 

     10.   –     The rules of the Working Capital Fund shall be incorporated in the Institute’s Regulations. They shall be adopted and modified by the decision of a majority of two thirds of the Members present and voting in the General Assembly.


 

Article 17

 

     1. –     Rules governing the administration of the Institute, its internal operations and the conditions of service of the staff shall be adopted by the Governing Council and must be approved by the General Assembly and communicated to the Italian Government.

 

     2. –     Travel and living allowances of members of the Governing Council and of commissions engaged on studies, as well as the remuneration of the staff of the Secretariat and any other administrative expenses, shall be met out of the Institute’s budget.

 

     3. –  The General Assembly shall, on the nomination of the President, appoint one or two auditors responsible for the financial control of the Institute. They shall be appointed for a period of five years. Should two auditors be appointed, they must be of different nationalities.

 

     4. –  The Italian Government shall not incur any liability, financial or otherwise, from the administration of the Institute, nor any civil liability from the operation of its services, especially in relation to the staff of the Institute.

 

 

Article 18

 

     1. –  The undertaking of the Italian Government to provide an annual subsidy and premises for the Institute, as provided in Article 16, is given for a period of six years. It will continue to be effective for a further period of six years if the Italian Government has not notified the other participating Governments at least two years prior to the end of the current period, of its intention to terminate this assistance. In such an event the President shall convene a session of the General Assembly, if need be an extraordinary session.

 

     2. –  If the General Assembly should decide to wind up the Institute, it shall be the duty of the General Assembly, without prejudice to the provisions of the Statute and of the Regulations concerning the Working Capital Fund, to take all appropriate measures with regard to the property acquired by the Institute in the course of its operation, especially the archives and collections of documents and books or periodicals.

 

     3. –     Nevertheless, it is understood that in such circumstances the land, buildings and movables that have been put at the disposal of the Institute by the Italian Government will be returned to that Government.


 

Article 19

 

     1. –     Amendments to this Statute, passed by the General Assembly, shall come into force when approved by a majority of two thirds of the participating Governments.

 

     2. –     Each Government shall communicate its approval in writing to the Italian Government, which shall inform the other participating Governments and the President of the Institute.

 

     3. –     Any Government which has not approved an amendment to the Statute may denounce the Statute at any time within six months of the coming into force of the amendment. Denunciation shall take effect from the date of notification to the Italian Government, which shall inform the other participating Governments and the President of the Institute.

 

 

Article 20

 

     1. –     Any Government wishing to accede to this Statute shall notify the Italian Government in writing of its accession.

 

     2. –     Accession shall be effective for six years; it shall be deemed to be renewed for further periods of six years unless denunciation is effect­ed in writing at least one year before the expiry of any such period.

 

     3. –     Accessions and denunciations shall be notified to the participating Governments by the Italian Government.

 

 

Article 21

 

     This Statute shall come into force as soon as six Governments have notified the Italian Government of their accession.

 

 

Article 22

 

     This Statute, dated 15 March 1940, shall be deposited in the archives of the Italian Government. A certified copy of the text shall be sent by the Italian Government to each of the participating Governments.

 

 

 


Interpretation of Article 7bis of the Statute, approved at the

eleventh session of the General Assembly

(30 April 1953)

 

             The General Assembly,

 

              Considering the Resolution, adopted by the Assembly on 18 January 1952, which amends the Statute of the Institute;

 

              Considering that according to the second sentence of the first paragraph of Article 7bis of the Statute which deals with the jurisdiction of the Administrative Tribunal "any dispute arising from contractual relations between the Institute and third parties shall be submitted to the Tribunal, provided that its jurisdiction is expressly recognised by the parties in the contract giving rise to the dispute";

 

              Considering the advisability of further defining the extent of the jurisdiction which may be assumed by the Administrative Tribunal in accordance with the above provision;

D e c l a r e s

 

             (1)     That the expression "any dispute arising from contrac­tual relations between the Institute and third parties" which may be submitted to the Administrative Tribunal of the Institute in the circumstances envisaged in Article 7bis of the Statute, relates exclusively to any dispute concerning obligations arising from contracts concluded between the Institute and third parties.

 

             (2)     That the jurisdiction of the Administrative Tribunal in respect of disputes arising from contractual relations between the Institute and third parties cannot be considered "expressly recognised" unless such recognition is expressed in writing

 

 

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Mēkons

 

14.11.2005 19:17

18091

Ivars Mēkons 708 2890

ivars.mekons@mk.gov.lv

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijā nepieciešams pilnveidot Rietumu tiesību teorijas un prakses atziņu apguves un piemērošanas līmeni. Tas it īpaši attiecas uz starptautiskās komercijas jautājumiem, kas globalizācijas ietekmē skar arī Latviju.

Tāpat pašreiz nav praktisku iespēju darboties prominentos starptautisko tiesību forumos, kur notiek starptautisko publisko tiesību līgumu un citu dokumentu izstrāde.   

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz ienest nacionālajā tiesību sistēmā starptautisko publisko tiesību līgumu – UNIDROIT Statūtus. Pēc likumprojekta spēkā stāšanās tiks deponēts Latvijas pievienošanās dokuments atbilstoši UNIDROIT Statūtu 20.pantam, kas nozīmēs dalību UNIDROIT.

Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts (International Institute for the Unification of Private Law; UNIDROIT) izveidots 1926.gadā. Sākotnēji UNIDROIT tika izveidota kā Nāciju Līgas palīginstitūcija.

UNIDROIT ir prominenta, neatkarīga starpvaldību organizācija, kuras darbības mērķis ir modernizēt un harmonizēt starptautiskās privāttiesības, kā arī koordinēt to piemērošanu starpvalstu un starpvalstu grupu līmenī. Īpašu uzmanību UNIDROIT pievērš komerctiesībām. UNIDROIT uz šo brīdi apvieno 59 dalībvalstis, starp kurām ir arī ASV un Igaunija.

Dalība UNIDROIT ir iespēja valstij sekmēt komerctiesību globālu problēmjautājumu efektīvu risinājumu, tai pašā nodrošinot valsts interešu ievērošanu starptautiskā mērogā. Tās izstrādātie dokumenti atzīti par izsvērtu un kompetentu attiecīgās jomas risinājumu.

UNIDROIT izstrādā gan saistošus dokumentus – konvencijas, gan nesaistošus dokumentus. Izstrādāto nesaistošo dokumentu piemērs ir plaši atzītie UNIDROIT starptautisko komerctiesību līgumu principi (UNIDROIT komerclīgumu principi). UNIDROIT darbības sfēra ir ļoti plaša; tā ietver gan privāttiesību vispārējos jautājumus, gan risinājumu specifiskās jomās, piemēram, finanšu līzings, faktorings, ceļojuma līgums, aviācijas infrastruktūra. UNIDROIT izstrādātie dokumenti atzīti par noteiktas jomas kompetentu un izsvērtu risinājumu. Piemēram, slēdzot komerclīgumu puses bieži vien izvēlas tieši UNIDROIT komerclīgumu principus kā normu sistēmu, kam pakļauts līgums. Latvija ir 1988.gada Otavas UNIDROIT Starptautiskā finanšu līzinga konvencijas un 1988.gada Otavas UNIDROIT Starptautiskā faktoringa konvencijas dalībvalsts.

Ņemot vērā UNIDROIT kompetenci, citas starptautiskās organizācijas sadarbojas ar UNIDROIT starptautisko privāttiesību unifikācijas jautājumā.

UNIDROIT bibliotēka un datubāzes ir unikāls dokumentu un juridiskās literatūras krājums, kas aptver gandrīz ikvienu mūsdienās aktuālu tiesību teorijas un prakses jautājumu. Tiesībzinātniekiem un privāto un publisko institūciju juristiem – praktiķiem tas dod iespēju veikt pilnvērtīgu problēmjautājuma analīzi, arī normatīvo tiesību aktu projektu izstrādē.

Dalība UNIDROIT pilnveidos Latvijas integrāciju Rietumvalstu saimē. Dalība ļaus raudzīties uz tiesību jautājumiem no Rietumvalstu jurista viedokļa. To vēl jo vairāk sekmēs UNIDROIT dalība citās prominentās starptautisko tiesību attīstības, sekmēšanas un koordinēšanas institūcijās.

           

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Dalība UNIDROIT ir iespēja valstij sekmēt komerctiesību globālu problēmjautājumu efektīvu risinājumu, tai pašā nodrošinot valsts interešu ievērošanu starptautiskā mērogā.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normat-īvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normat-īvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Finansiālā ietekme

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normat-īvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normat-īvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Dalības maksu UNIDROIT nosaka Ģenerālā Asambleja saskaņā ar UNIDROIT Statūtu 16.pantu. Šī summa Latvijai sastāda aptuveni 11,000 EUR. Dalības maksa tiks veikta no Ministru kabineta budžeta apakšprogrammas „Valsts interešu pārstāvības starptautiskajos tiesību procesos nodrošināšana“.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Cita informācija

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1.      Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.      Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi veikti ar oficiālā preses izdevuma „Latvijas Vēstnesis“, Ministru kabineta mājas lapas, kā arī citu masu saziņas līdzekļu palīdzību. UNIDROIT Ģenerālsekretārs Dr.Herberts Kronke oficiālās vizītes laikā Rīgā šā gada 11.–14.septembrī tikās arī ar Rīgas Juridiskās augstskolas vadību un akadēmisko personālu.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

 Ārlietu ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņo līguma spēkā stāšanās datumu attiecībā uz Latviju.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

     Ministru prezidents                         A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

I.Mēkons

 

14.11.2005 14:09

8619

I.Mēkons, 708 2890,

ivars.mekons@mk.gov.lv