Grozjumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

 

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst Latvijas nacionālajā standartā LVS 87 : 1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" paredzētajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem."

 

2. Izteikt 5.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Nodevu par automobiļu piekabēm maksā atbilstoši šo transport­līdzekļu pilnai masai un asu skaitam šādā apmērā:

 

Nr.

p.k.

Automobiļu

piekabes pilna masa (kg)

Nodevas likme (lati)

 

vienass piekabe

divasu piekabe

trīsasu piekabe

četrasu un vairākasu piekabes

 

1)

3501 - 12 000< /span>

 

42

42

 

 

2)

12 001 - 13 000

 

126

42

 

 

3)

13 001 - 14 000

42

189

42

42

 

4)

14 001 - 16 000

neatkarīgi

no piekabes

pilnas masas

312

78

neatkarīgi

no piekabes

pilnas masas

 

5)

16 001 - 19 000

536

258

 

6)

19 001 - 20 000

536

306

 

7)

vairāk par 20 000

 

536

306

 

".

 

3.  9.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un kuru valdījumā ir 50 un vairāk hektāru lauksaimniecībā izmantoja­mās zemes, nodevu par kravas automobili ar pilnu masu līdz 20000 kg maksā 50 procentu apmērā un nodevu par piekabi ar pilnu masu līdz 18000 kg - 30 procentu apmērā. Ja minēto personu īpašumā ir vairāki automobiļi un vairākas piekabes, atlaidi piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.";

 

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un kuru valdījumā ir līdz 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nodevu par vienu viņu īpašumā esošu kravas automobili ar pilnu masu līdz 12000 kg un vienu viņu īpašumā esošu kravas automobiļa piekabi ar pilnu masu līdz 12000 kg maksā 50 procentu apmērā."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma pašreizējā redakcija nosaka transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmes piekabēm, kuras daļēji neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvai 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem pirmajā pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm par ko esam saņēmuši Eiropas Komisijas 2005.gada 12.jūlija vēstuli Brussels, TREN/E.1/RS/jt D (2005) 115030, kurā norādīts, ka Latvijā ir izveidojusies situācija, ka dažas kravas transportlīdzekļu likmes Latvijas likumā „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”, kurā iestrādātas Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvā 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem noteiktās prasības attiecībā uz minimālo nodevas likmi kravas transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvi - kravas transportlīdzekļi un piekabes), neatbilst Direktīvā noteiktajam.

Šīs atkāpes no Direktīvā noteiktā radās tās piemērošanas procesā, izstrādājot grozījumus likumā „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”, attiecībā uz Direktīvā noteikto minimālo likmju piemērošanu piekabēm, Satiksmes ministrija vadījās atbilstoši Direktīvas 6.panta otrajā daļā noteiktajam, ka dalībvalstis var piemērot pazeminātas likmes transportlīdzekļiem, kuru kustībai pa to reģistrācijas dalībvalsts publiskās lietošanas autoceļiem ir gadījuma raksturs un kurus izmanto fiziskās vai juridiskās personas, kuru galvenā nodarbošanās nav kravu pārvadāšana — ar Komisijas atļauju un ar nosacījumu, ka ar šo transportlīdzekļu veiktie pārvadājumi nerada konkurences traucējumus. Atbilstoši tā laika informācijai, ka šāda tipa piekabes pārsvarā tika lietotas lauksaimnieciskās ražošanas darbos un karjeru izstrādē un ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, kā arī Direktīvas 6.pantā noteikto, likumā „Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” tika noteiktas pazeminātas likmes piekabēm.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekta būtība ir noteikt transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmes piekabēm, kuras atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvā 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem pirmajā pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm un precizēt 1.pantā atsauci uz standartu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām. Satiksmes ministrija saskaņā ar Valsts sekretāru 2005.gada 10.novembra sanāksmes protokolā Nr.42 (49.§) noteikto kopā ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem ir izvērtējusi jautājumu par atlaižu piemērošanu lauksaimniekiem attiecībā uz transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par piekabēm un papildinājusi likumprojektu ar 3 punktu un 4.punktu, kuri nosaka, ka juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 20000 kg maksā 50 procentu apmērā un piekabēm ar pilnu masu līdz 18000 kg maksā 30 procentu apmērā, ja to īpašumā ir 50 un vairāk hektāri lauksaimniecībā izmantojamas zemes, bet ja valdījumā ir līdz 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamas zemes, tad par vienu viņu valdījumā esošu kravas automobili un piekabi ar pilnu masu līdz 12 000 kg nodevu maksā 50 procentu apmērā.

3. Cita informācija

-

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekta pieņemšana noteiks vienotas prasības autopārvadātājiem Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā un līdz ar to tiks izslēgta diskriminējošu maksājumu piemērošana autopārvadātājiem.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts paredz nodevas likmju pieaugumu divasu piekabēm ar pilnu masu virs 12 000 kg un trīsasu piekabēm ar pilnu masu virs 16 000 kg. Ieviešot šādas likmes, sagaidāms, ka:

-         samazināsies autopārvadājumi, kuros izmanto divasu piekabes ar lielu slodzi uz asi, kā rezultātā samazināsies šo transportlīdzekļu negatīvā ietekme uz autoceļiem;

-         samazināsies Latvijā reģistrēto piekabju skaits, kurām ir liela slodze uz asi;

autopārvadājumos racionālāk tiks izmantotas piekabes kā rezultātā palielināsies transportlīdzekļu skaits, par kuriem transportlīdzekļu ikgadējo nodevu maksās par nepilnu gadu. Administratīvās procedūras normatīvais akts neietekmē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

-
-
-
-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

-
-
-
-

-

3. Finansiālā ietekme

 

 

-
-
-
-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

-
-
-
-
 
-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

-
-
-
-
 
-

 

6. Cita informācija

Satiksmes ministrijas rīcībā nav pietiekoši dati par transportlīdzekļu piekabju sadalījumu atkarībā no asu skaita un pilnas masas, jo uzskaite tiek veikta tikai sākot ar 2005.gada 1.janvāri. Līdz ar to nav iespējams veikt finansiālās ietekmes izvērtējumu uz budžetu, bet sakarā ar to, ka atbilstoši grozījumu projektam likmes tiek palielinātas, tad ietekme paredzama pozitīva.
 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Papildus izdot jaunus normatīvos aktus nav nepieciešams.

Cita informācija

-

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvai 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, bet atbilstoši direktīvas 6.panta otrajai daļai likumprojekts ir papildināts ar 3.punktu, kas paredz 50 procentu atlaides piemērošanu kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 20000 kg un 70 procentu atlaidi piekabēm ar pilnu masu līdz 18000 kg, kuras tiek lietotas lauksaimnieciskās ražošanas darbos.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas

datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvai 1999/62/EC par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu kravas transportlīdzekļiem.

Register: 07103000

Docnum: 31999L0062

Pubref: Official Journal L 187, 20/07/1999 p.0042-0050

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

5.panta septītā daļa

1999/62/EK

I. pielikums

Atbilst

 

5. Cita informācija

 

-

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta ir piemērojams vispārējais administratīvais process. Nodevas administrācijas lēmumu apstrīdēšana iespējama vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona Autosatiksmes departamenta direktors

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

M.Pēkalis

 

 

11.11.2005; 11:21

1164; V.Millers; 7028326,

girts@lvceli.lv