Likumprojekts „Grozījumi Patvēruma likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Patvēruma likumā

 

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.pantā un 4.panta pirmajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt 4.panta otro daļu.

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Departamenta lēmumu pārsūdzība

Departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (turpmāk – tiesa) šajā likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, izņemot šā likuma 33.panta pirmajā daļā un 42.panta trešajā daļā minētos gadījumus."

 

4.  6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Departaments un Padome iesniedz viņam savus lēmumus" ar vārdiem "Departaments iesniedz viņam savus lēmumus un tiesa – nolēmumus".

 

5. Aizstāt 9.pantā un 10.panta trešajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

6.  11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja nepilngadīga persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesas iecelts pārstāvis. Bāriņtiesas ieceltā pārstāvja pienākumus, viņa iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību un atlīdzības apmēru, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets."

 

7. Aizstāt otrās nodaļas nosaukumā vārdu "pieteikuma" ar vārdu "iesnieguma".

 

8. Aizstāt 12.panta nosaukumā un tekstā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

9.  13.pantā:

aizstāt nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā vienas darbdienas laikā. Tiesa pieteikumu izskata divu darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Pieteikuma izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(4) Ja Valsts robežsardze, Departaments vai tiesa pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā paredzētajos termiņos vai ja tiesa atzīst, ka iesniegums ir pamatots, tas izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā."

 

10. Aizstāt 14., 15. un 16.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

11. 18.pantā:

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Departamenta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt tiesā septiņu darbdienu laikā. Tiesa pieteikumu izskata triju mēnešu laikā.

(6) Lietas izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(7) Ja pēc tam, kad tiesa nolēmusi atstāt negrozītu Departamenta lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu, personas rīcībā nonākuši jauni fakti, kas būtiski maina lietas apstākļus, persona var sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem iesniegt Administratīvajai apgabaltiesai pieteikumu par tiesas nolēmuma atcelšanu. Administratīvā apgabaltiesa lemj par patvēruma meklētāja iesniegtā pieteikuma pieļaujamību septiņu darbdienu laikā. Ja pieteikums atzīts par pieļaujamu, Administratīvā apgabaltiesa izskata lietu un pieņem nolēmumu divdesmit darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(8) Administratīvās apgabaltiesas nolēmums nekavējoties paziņojams patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot.";

 

aizstāt devītajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 


12.  19.pantā:

aizstāt nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā divu darbdienu laikā. Tiesa pieteikumu izskata triju darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Pieteikuma izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(4) Ja Valsts robežsardze, Departaments vai tiesa pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos vai ja tiesa atzīst, ka iesniegums ir pamatots, tas izskatāms 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā."

 

13. Aizstāt 20., 22. un 25.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

14. 32.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesa izskata pieteikumu divu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas un nolēmumu nekavējoties paziņo personai.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanas laikā persona saglabā bēgļa statusu."

 

15. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana

(1) Tiesas nolēmumu, kas atstāj spēkā Departamenta lēmumu par bēgļa statusa atņemšanu, kurš pieņemts, pamatojoties uz šā likuma 31.panta 1.punktu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis šajā likumā noteiktajā termiņā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

(2) Pieteikuma iesniegšana Administratīvajā apgabaltiesā aptur šā likuma 34.pantā minēto pasākumu veikšanu."

 

16. 42.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tiesa pieņem nolēmumu mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas un paziņo par to personai.

(3) Tiesas nolēmumu, kas atstāj spēkā Departamenta lēmumu par alternatīvā statusa zaudēšanu, kurš pieņemts, pamatojoties uz šā likuma 41.panta 1.punktu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis var šajā likumā noteiktajā termiņā pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "minētās sūdzības" ar vārdiem "minētā pieteikuma".

 

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.jūlijam.

7. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārstāvi nepilngadīgai personai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 


Likumprojekta „Grozījumi Patvērumu likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 Lai nodrošinātu Latvijas saistības pret Eiropas Savienību (turpmāk – ES) un citām starptautiskajām organizācijām 2002.gada 7.martā Saeima pieņēma Patvēruma likumu. Atbilstoši šī likuma 5.pantam tika izveidota Bēgļu lietu apelācijas padome, kas izskata sūdzības par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departamenta (turpmāk - Departaments) pieņemtajiem lēmumiem par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt atbilstoši likuma nosacījumiem personām, kas iesniegušas pieteikumu.

Latvijas Republikas parakstītajos un ratificētajos starptautiskajos līgumos, konvencijās un citos starptautisko organizāciju dokumentos nav noteiktas vienotas prasības, institūciju skaits vai citi nosacījumi, kas dalībvalstīm būtu jāievēro gadījumos, kad tiek pārsūdzēti lēmumi par bēgļa vai alternatīvā statusa nepiešķiršanu personai.

Izvērtējot Bēgļu lietu apelācijas padomes pastāvēšanas lietderības dažādos aspektus, jāsecina, ka nav apstiprinājušās prognozes par patvēruma meklētāju skaita palielināšanos līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Arī pēdējos gados izskatītais niecīgais sūdzību skaits par Departamenta lēmumiem jautājumā par bēgļa statusa piešķiršanu, ļauj secināt, ka šo funkciju veikšanai nav nepieciešama atsevišķa institūcija.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz Bēgļu lietu apelācijas padomes Patvēruma likumā noteiktās funkcijas uzticēt administratīvajai rajona tiesai. Tādējādi tiktu ievērotas visas starptautiskās prasības un nodrošināta lietderīgāka valsts budžeta līdzekļu izmantošana, neuzturot atsevišķu institūciju.

3. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2005

2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Sakarā ar Bēgļu lietu apelācijas padomes likvidāciju ar 2006.gada 1.janvāri, tiks veikta tās funkciju pārņemšanai paredzētā finansējuma (38.5 tūkst. latu) pārdale - 0,5 tūkst. latu budžeta programmai 01.00.00 „Centrālais aparāts” slēguma bilances sagatavošanai un 38,0 tūkst. latu budžeta programmai 36.00.00 „Tiesas” saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2006.gadam”.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Līdz 2006.gada 1.jūlijam jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka likuma 11.panta trešajā daļā noteiktā Bāriņtiesas ieceltā pārstāvja pienākumus, iecelšanas, atlīdzības kārtību un apjomu, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības.

2. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiks izpildītas Latvijas Republikas saistības pret ANO un tās specializētajām aģentūrām, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika. Atbilstoši 1951.gada 28.jūlija konvencijas 35.pantam par bēgļu statusu Latvija apņemas sadarboties ar Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārvaldi vai jebkuru citu Apvienoto Nāciju aģentūru, kas pārņem tās funkcijas.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiks izpildītas saistības, ko Latvija kā ANO dalībvalsts ir uzņēmusies sociālās un ekonomiskās sadarbības veicināšanas jomā atbilstoši 1951.gada 28.jūlija konvencijai par bēgļu statusu un 1951.gada 28.jūlija konvencijas par bēgļu statusu 1967.gada 31.janvāra protokolam par bēgļu statusu

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                          

1.tabula                       

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība tiks informēta vispārējā kārtībā

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek likvidēta Bēgļu lietu apelācijas padome. Jaunas institūcijas netiek izveidotas. Administratīvās rajona tiesas funkcijas tiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts paredz indivīda tiesību aizsardzību tiesā.

4. Cita informācija

Nav papildu informācijas.

 

 

 

Tieslietu ministre                                                                               S.Āboltiņa

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis
I.Nikuļceva

L.Popova

L.Medin

 

 

 

13.09.2005 11:36

924

I.Juzupa

7036906; Ingrida.Juzupa@tm.gov.lv