6

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 16.novembrī Nr. 8/6-2.2.-85

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts himnu””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________     _______________________

 

 2. ___________________      _______________________

 

 3. ___________________     _______________________

 

 4. ___________________     _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

 6. ___________________     _______________________

 

7. ___________________      _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts himnu”

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts himnu” šādus grozījumus:

 

papildināt likuma 3. pantu ar jaunu trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Latvijas valsts himnai ir divas versijas – pilnā versija un īsā versija.

  (4) Himnas īsā versija ir himnas izpildīšana (atskaņošana), neatkārtojot himnas pirmo pantu. Citi himnas saīsinājumi nav atļauti.

  (5) Himnas īsās versijas izpildīšana (atskaņošana) ir atļauta tikai tādos gadījumos, kad to prasa pasākuma organizatoru pamatoti noteikts laika ierobežojums. ”

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts himnu””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pēdējā laikā, intensificējoties Latvijas sabiedriskajai un  iekšpolitiskajai dzīvei, kā arī paplašinoties Latvijas starptautiskajām aktivitātēm, kļuvis arvien vairāk pasākumu, kuru norises laikā izpildāma (atskaņojama) valsts himna.

Latvijas valsts himnas izpildīšanas (atskaņošanas) nosacījumus reglamentē divi normatīvie akti – likums “Par Latvijas himnu” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 14 - “Kārtība, kādā tiražējamas Latvijas valsts himnas notis un skaņu ieraksti”.

MK noteikumu Nr.14 4. punktā lietotā termina himnas “īsā versija” skaidrojums nav atrunāts likumā “Par valsts himnu”, tādēļ tas pieļauj neierobežotas interpretācijas iespējas, kas dažādu (īpaši – sporta) pasākumu un oficiālu ceremoniju laikā arvien biežāk pazemina ne tikai šī mūsu valsts simbola jēgu un būtību, bet arī degradē himnas kā mākslas darba veseluma kvalitāti.

 

 

2. Likumprojekta būtība

 

Iesniegtais likumprojekts nosaka MK noteikumu Nr. 14 4. punktā lietotā termina himnas “īsā versija” skaidrojumu, kā arī gadījumus, kad ir atļaujama Latvijas valsts himnas “īsās versijas” izpildīšana (atskaņošana).

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Šo jomu neskar.

 

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Šo jomu neskar.

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neskar.

 

 

5.Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Šo jomu neskar.

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Šo jomu neskar.

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav jāgatavo Ministru kabineta noteikumi.

 

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav nepieciešamas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav veiktas.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Šo jomu neskar.

 

4. Cita informācija