Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (reģ.nr.1438)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi - vēlētāji. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus - Augstākā tiesa savā plēnumā.

 
1.
Juridiskā komisija

Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirmajā sēdē Centrālā vēlēšanu komisija, aizklāti balsojot, no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.”

Atbalstīts

 

1. 2.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirmajā sēdē Centrālā vēlēšanu komisija, aizklāti balsojot, no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

4.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.

(2) Veicot savus pienākumus un realizējot tiesības, Centrālā vēlēšanu komisija rīkojas spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.98. likumu, 02.11.2000. likumu un 12.02.2004. likumu)

 
2.
Deputāts I.Solovjovs

Papildināt likuma 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Centrālā vēlēšanu komisija rakstveidā paziņo pieņemto motivēto lēmumu iesniedzējam, svītrojot pieteikto kandidātu no reģistrētā kandidātu saraksta.”

Neatbalstīts
 

5.pants. Centrālā vēlēšanu komisija likumu un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, izdod nepieciešamos rīkojumus un instrukcijas, kas tiek publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumi, rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu un ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 08.12.96.)

Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmumi un rīkojumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, instrukcijas – to publicēšanas dienā, un tie ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

3.

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumi, rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu un tās ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām. Akti, kuri saistīti ar vēlēšanu procesu un paredzēti Centrālās vēlēšanas komisijas iekšējai darbībai, stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu

Neatbalstīts

2. Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmumi un rīkojumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, instrukcijas – to publicēšanas dienā. Lēmumi, rīkojumi un instrukcijas ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

16.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalgu nosaka, piemērojot koeficientu 3,0. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs strādā pastāvīgi un saņem piemaksas pie amatalgas; šīs piemaksas aprēķina, pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, piemērojot šādus koeficientus: priekšsēdētāja piemaksai pie amatalgas — 1,7, viņa vietnieka un sekretāra piemaksai pie amatalgas — 1,5.

(2) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas kārtību, pabalstu sistēmu un izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta kompensējami dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumi, ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis nedzīvo Rīgā un viņa darba pienākumu realizēšanai nepieciešams īrēt dzīvojamo telpu vai viesnīcu Rīgā. Dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru. Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,25. Šajā pantā minētās kompensācijas un reprezentācijas izdevumus ar nodokļiem neapliek.

(3) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un sekretāram šo pienākumu pildīšanas laikā tiek garantēta darba vietas (amata) saglabāšana. Komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir jāatbrīvo no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.

(4) Uz Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un šā panta trešajā daļā minētajām valsts amatpersonām neattiecas likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi.

(2002.gada 13.jūnija likuma redakcija, kuras pirmā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatalgām, piesaistot tās Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajam statistikas paziņojumam), otrā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku apdrošināšanu, pabalstu un kompensāciju sistēmu, kā arī dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumu kompensāciju, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru), trešā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu darba vietu saglabāšanu) stājas spēkā 2002.gada 1.novembrī un ceturtā daļa (par amatu savienošanas ierobežojumu neattiecināšanu) stājas spēkā 22.06.2002.) 

 
4.
Juridiskā komisija
Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas kārtību, pabalstu sistēmu un izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta kompensējami dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumi, ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis nedzīvo Rīgā un viņam darba pienākumu pildīšanai nepieciešams īrēt dzīvojamo telpu vai viesnīcu Rīgā. Dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru. Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,25. Reprezentācijas izdevumus kompensē bez faktisko izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas. Šajā pantā minētās kompensācijas un reprezentācijas izdevumus ar nodokļiem neapliek.”

Atbalstīts
3. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas kārtību, pabalstu sistēmu un izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta kompensējami dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumi, ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis nedzīvo Rīgā un viņam darba pienākumu pildīšanai nepieciešams īrēt dzīvojamo telpu vai viesnīcu Rīgā. Dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru. Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,25. Reprezentācijas izdevumus kompensē bez faktisko izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas. Šajā pantā minētās kompensācijas un reprezentācijas izdevumus ar nodokļiem neapliek.”

 

18.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs:

1) vada komisijas sēdes; nodrošina iespēju komisijas locekļiem laikus iepazīties ar sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmajiem materiāliem;

2) dod komisijas locekļiem uzdevumus, kas attiecas uz vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi, nodrošina viņus ar dokumentiem, kas saistīti ar komisijas darbu;

3) uzaicina uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību pārstāvjus, citu vēlēšanu komisiju vadītājus, kā arī citas personas;

4) pārstāv komisiju valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;

41) pārstāv komisiju Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu;

5) kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;

6) informē Saeimu par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu, par tās pieņemtajiem lēmumiem;

7) ja to pieprasa ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti, sniedz pārskatu Saeimai par vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;

8) atver un slēdz Centrālās vēlēšanu komisijas kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Centrālās vēlēšanu komisijas naudas līdzekļiem;

9) pilda citus ar vēlēšanām un tautas nobalsošanu, un likumu ierosināšanu saistītus pienākumus.

(2) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu un 12.02.2004. likumu)

 
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāts S.Šķesters

Izteikt likuma 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks vai Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

 

Juridiskā komisija

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks, bet priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā – Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs.”

 

Atbalstīts daļēji

(iekļauts komisijas priekšl.nr.6)

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks, bet priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā – Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs.”