Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģerboni”” (reģ.nr. 1410)

 

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas valsts ģerboni" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas valsts ģerboni" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

6.pants.

(1) Papildināto mazo valsts ģerboni ir tiesīgi lietot:

1) Saeimas Kanceleja, Valsts prezidenta Kanceleja un Valsts kanceleja;

2) Saeimas ievēlētas vai apstiprinātas institūcijas vai amatpersonas;

3) iestādes, kuras atrodas Ministru kabineta un ministriju tiešā pakļautībā vai pārraudzībā;

4) ministriju, Valsts kontroles, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un Latvijas Bankas struktūrvienības;

5) apgabaltiesas, rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas;

6) dzimtsarakstu iestādes;

7) prokuratūras iestādes;

8) zvērināti notāri;

9) vēlēšanu komisijas;

10) publisko tiesību pašpārvaldes autonomie subjekti.

(2) Papildināto mazo valsts ģerboni drīkst lietot uz diplomiem, apliecībām, atestātiem, kurus izdevušas izglītības iestādes, izņemot augstskolas, un kuri apliecina izglītības vai kvalifikācijas ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas.

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) bāriņtiesas, izdarot apliecinājumus."

 

 

 

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) bāriņtiesas, izdarot apliecinājumus."

8.pants.

(1) Šā likuma 5. — 7.pantā minētās iestādes attiecīgā valsts ģerboņa attēlu drīkst lietot zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām un citiem oficiāliem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošiem transportlīdzekļiem.

(2) Šā likuma 5. — 7.pantā minētās iestādes drīkst lietot attiecīgā valsts ģerboņa attēlu to rīkotajos pasākumos.

(3) Attiecīgo valsts ģerboni drīkst lietot uz dokumentiem, kurus paraksta amatpersona, kas ir tiesīga pārstāvēt iestādi, un Saeimas deputāti, prokurori, tiesneši, zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji.

(4) Šajā likumā minēto iestāžu amatpersonām ir tiesības lietot attiecīgo valsts ģerboni uz savām vizītkartēm.

(5) Lielo valsts ģerboni drīkst attēlot uz Latvijas Republikas tiesu spriedumiem un oficiālajiem izdevumiem “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī uz Latvijas Republikas pasēm, dzimtsarakstu apliecībām, naudas zīmēm, valsts robežzīmēm, valsts vērtspapīriem, valsts apbalvojumiem un pastmarkām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz diplomiem, kas apliecina augstākās izglītības vai zinātniskā grāda ieguvi, un citiem dokumentiem, uz kuriem normatīvajos aktos ir paredzēts lielā valsts ģerboņa attēls.

(6) Lielā valsts ģerboņa attēls izvietojams Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, apgabaltiesu, pilsētu (rajonu) tiesu, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, pagasttiesu, bāriņtiesu, dzimtsarakstu iestāžu, valsts dibināto augstskolu, citu publisko institūciju telpās.

(7) Šā likuma 5. — 7.pantā minētās iestādes drīkst lietot jebkuru valsts ģerboni uz formas tērpiem un amata zīmēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

(8) Valsts ģerboņa attēlu, garantējot pienācīgu cieņu pret to, drīkst izvietot valsts, pašvaldību un citu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās.

2. Izslēgt 8.panta sestajā daļā vārdu "pagasttiesu".

 

 

 

2. Izslēgt 8.panta sestajā daļā vārdu "pagasttiesu".

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.