Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                        Likumprojekts 3.lasījumam                  

 

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

(reģ.nr.1408)

 

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok. nr. 5096)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

(30)

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 24.nr.; 2004, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 24.nr.; 2004, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) informācija - ziņa vai ziņu kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā;

2) informācijas aprite - informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, lietošana un iznīcināšana;

3) dokumentēta informācija - informācija, kuras iekļūšanu informācijas apritē var identificēt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“4) iestāde – ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“4) iestāde – ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

 

 

5) atkalizmantošana – iestādes rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav informācijas radīšanas sākotnējais mērķis.”

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

5) atkalizmantošana – iestādes rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis.”

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieeju informācijai, kas normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai ir valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā fiziskās un juridiskās personas valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldību iestādēs (turpmāk - iestādes) ir tiesīgas iegūt informāciju un to izmantot.

 

 

 

2.  Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieejamību informācijai, kura  ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot.”

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

 

2.  Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura  ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot.”

5.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1)

(2)

 (3) Norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, ierobežotas pieejamības informācijas statusu ir tiesīgs ar savu rīkojumu noteikt informācijas autors vai iestādes vadītājs.

 

 

 

3. 5.pantā

         izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Informācijas autors vai iestādes vadītājs, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, nosaka informācijai ierobežotas pieejamības statusu.”;

 

 

 

 

 

 

3. 5.pantā:

         izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Informācijas autors vai iestādes vadītājs, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, nosaka informācijai ierobežotas pieejamības statusu.”;

 

(4) Par ierobežotas pieejamības informāciju nav uzskatāmas ziņas, kas ir pieejamas sabiedrībai bez likumā paredzētajiem ierobežojumiem vai kas ir jau publicētas.

 

          papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja beidzies termiņš, uz kādu informācijai noteikts ierobežotas pieejamības statuss, vai ja ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(5) Šā panta trešā un ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad informācijai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu.”;

               uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta sesto daļu.

 

 

 

 

          papildināt pantu ar jaunu ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja beidzies termiņš, uz kādu informācijai noteikts ierobežotas pieejamības statuss, vai ja ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(5) Šā panta trešā un ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad informācijai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu.”;

               uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta sesto daļu.

 

7.pants. Informācija par uzņēmējdarbības noslēpumiem

(1) Informācija kvalificējama kā uzņēmējdarbības noslēpums, ja iestāde, to izpaužot, varētu kaitēt tās personas konkurētspējai, kura šo informāciju sniegusi.

(2) Fizisko un juridisko personu uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzība nedrīkst ierobežot citu fizisko un juridisko personu tiesības saņemt informāciju, kas ir pieejama saskaņā ar citu likumu normām.

 

4.  7.pantā:

           aizstāt vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

           aizstāt otrajā daļā vārdus "fizisko un juridisko" ar vārdu "privātpersonu".

 

1.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likuma 7. pantu šādā redakcijā:

„7. pants. Informācija par komercnoslēpumu

(1) Par komercnoslēpumu uzskatāma komersanta radīta vai komersantam piederoša informācija, kuras atklāšanas gadījumā komersanta konkurētspēja varētu tikt būtiski negatīvi ietekmēta.

(2) Par komercnoslēpumu nevar uzskatīt informāciju, kas ir saistīta ar valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu izpildi.

(3) Komersants, nododot informāciju iestādei, norāda, vai informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

4.Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

„7. pants. Informācija par komercnoslēpumu

(1) Par komercnoslēpumu uzskatāma komersanta radīta vai komersantam piederoša informācija, kuras atklāšana varētu būtiski negatīvi ietekmēt komersanta konkurētspēju.

 

(2) Par komercnoslēpumu nevar uzskatīt informāciju, kas ir saistīta ar valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu izpildi.

(3) Komersants, nododot informāciju iestādei, norāda, vai informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats.”

 

8.pants. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu.

 

 

2.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likuma 8. pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi
(1) Par informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi uzskata to informāciju, kuras atklāšanas rezultātā fiziskās personas privātums tiktu būtiski negatīvi ietekmēts.

(2) Iestāde izvērtē, vai informācija ir uzskatāma par informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi, ņemot vērā fiziskās personas pausto viedokli, nododot informāciju iestādei.”

Neatbalstīt

 

 

9.pants. Informācijas uzskaite

(1) Katra iestāde atkarībā no tās rīcībā esošās informācijas veida un rakstura informāciju uzskaita atbilstoši iestādē noteiktajai lietvedībai, norādot:

1) informācijas grupu;

2) informācijas nosaukumu, dokumentiem - nepieciešamos rekvizītus atbilstoši lietvedības noteikumiem;

3) informācijas avotu.

(2) Informācijas pieprasītājam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās parlamentārais sekretārs J.Patmalnieks

Izteikt likuma 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. Informācijas uzskaite

(1) Katra iestāde atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai veic informācijas uzskaiti.

(2) Informācijas pieprasītājam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti.

(3) Vispārpieejamās informācijas uzskaite tiek publicēta iestādes mājas lapā.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9. pants. Informācijas uzskaite

(1) Katra iestāde veic informācijas uzskaiti.

(2) Informācijas pieprasītājam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti.

(3) Vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē iestādes mājas lapā internetā, ja tāda ir.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde veic informācijas uzskaiti, kā arī kārtību un apjomu, kādā vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē mājas lapā internetā.”

 

 

Atbalstīt daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

mainīt turpmāko

likum-

projekta

pantu

numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9. pants. Informācijas uzskaite

(1) Katra iestāde veic informācijas uzskaiti.

(2) Informācijas pieprasītājam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti.

(3) Vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē iestādes mājas lapā internetā, ja tāda ir.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iestāde veic informācijas uzskaiti, kā arī kārtību un apjomu, kādā vispārpieejamās informācijas uzskaiti publicē mājas lapā internetā.”

 

 

 

 

 

III nodaļa


Informācijas sniegšana
un informācijas pieprasītāju tiesību aizsardzība

 

 

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Informācijas sniegšana, atkalizmantošana un informācijas pieprasītāja tiesību aizsardzība”.

 

 

 

 

 

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Informācijas sniegšana, atkalizmantošana un informācijas pieprasītāja tiesību aizsardzība”.

 

10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Vispārpieejamo informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par šādu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

(2) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, kā arī dokumentu un citos informācijas nesējos ietvertās informācijas kopiju, reprodukciju, norakstu un izrakstu apjomu reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Ja informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to šādas informācijas daļu, kas ir vispārpieejama.

 

6. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz privātpersonas pieprasījumu.

(2) Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai.

(3) Vispārpieejamo informāciju izsniedz arī uz privātpersonas pieprasījuma pamata. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 (4) Ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to informācijas daļu, kas ir vispārpieejama. To informācijas daļu, kas ietver ierobežotas pieejamības informāciju, izsniedz, ievērojot šajā likumā noteiktu īpašu kārtību.

(5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pēc privātpersonas pieprasījums.

(2) Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai.

(3) Vispārpieejamo informāciju sniedz arī pēc privātpersonas pieprasījuma. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 (4) Ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to informācijas daļu, kas ir vispārpieejama. To informācijas daļu, kas ietver ierobežotas pieejamības informāciju, izsniedz, ievērojot šajā likumā noteiktu īpašu kārtību.

(5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.”

11.pants. Informācijas pieprasījuma forma un reģistrēšanas kārtība

(1) (2) (3)

(4) Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 11. panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 11. panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā.”

 

 

8. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:
”11.1 pants. Pieprasītās informācijas izsniegšanas veids

(1) Pieprasīto informāciju izsniedz mutvārdos, rakstveidā vai, ja tas iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ierobežotas pieejamības informāciju izsniedz rakstveidā.

(2) Izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu, it īpaši rūpējoties par personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem. 

(3) Ja nepieciešams nesamērīgs resursu patēriņš, iestādei, izsniedzot pieprasīto informāciju, nav pienākums izstrādāt vai pārveidot dokumentus, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, kā arī izsniegt dokumentu izrakstus vai turpināt radīt noteikta veida informāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt 11.1 panta trešo daļu (Likumprojekta 8. pants) šādā redakcijā:

„(3) Iestāde var atteikties izpildīt informācijas pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus, ja informācijas pieprasījums vai tā izpildes nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts iestādes darbs vai citu personu tiesību īstenošana.”

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt 11.1 pantu ar jaunu ceturto daļu (Likumprojekta 8. pants) šādā redakcijā:

„(4) Iestāde var uzaicināt privātpersonu iestādei un privātpersonai abpusēji pieņemamā laikā iepazīties ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs vai izsniegšana ārpus iestādes nav iespējama informācijas uzglabāšanas nosacījumu dēļ.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

9. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:
”11.1 pants. Pieprasītās informācijas izsniegšanas veids

(1) Pieprasīto informāciju izsniedz mutvārdos, rakstveidā vai, ja tas iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ierobežotas pieejamības informāciju izsniedz rakstveidā.

(2) Izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu, it īpaši rūpējoties par personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem. 

(3) Iestāde var atteikties izpildīt informācijas pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus, ja informācijas pieprasījums vai tā izpildes nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts iestādes darbs vai citu personu tiesību īstenošana.

 

 

 

 

 

(4) Iestāde var uzaicināt privātpersonu iestādei un privātpersonai abpusēji pieņemamā laikā iepazīties ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs vai informācijas izsniegšana ārpus iestādes nav iespējama informācijas uzglabāšanas nosacījumu dēļ.”

 

 

 

 

 

 

12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšanas kārtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ja iestāde atsaka sniegt rakstveidā pieprasīto informāciju, tā savā rakstveida atteikumā norāda, uz kāda pamata pieprasījums pilnīgi vai daļēji atteikts, kur un kādā termiņā šo atteikumu var pārsūdzēt.

 

(2) Ja atteikums pamatots ar to, ka šīs iestādes rīcībā nav pieprasītās informācijas, atteikumā norādāma iestāde, kur pieprasīto informāciju iespējams saņemt vai par to varētu tikt sniegtas uzziņas, ja iestādei ir zināma pieprasītās informācijas atrašanās vieta.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likuma 12. panta nosaukumu šādā redakcijā:

„12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšanas, pārsūtīšanas un izziņas par pieprasīto informāciju sniegšanas kārtība.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 12. panta nosaukumu šādā redakcijā:

„12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšana un kārtība, kādā sniedzama izziņa par pieprasīto informāciju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likuma 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja pieprasītās informācijas nav iestādes rīcībā un ja informācija atrodas citas iestādes rīcībā, iestāde, kura ir saņēmusi informācijas pieprasījumu, pārsūta to iestādei, kuras rīcībā ir attiecīgā informācija vai tās daļa, informējot par to privātpersonu.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja pieprasītās informācijas nav iestādes rīcībā, iestāde sniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu un, ja tas iestādei ir zināms, norāda, kādā kārtībā  informācija ir pieejama.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr. 8

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 12.pantā:

        izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšana un kārtība, kādā sniedzama izziņa par pieprasīto informāciju”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja pieprasītās informācijas nav iestādes rīcībā, iestāde sniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu un, ja tas iestādei ir zināms, norāda, kādā kārtībā  informācija ir pieejama.”

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likuma 12. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja pieprasītās informācijas nav iestādes rīcībā un ja informācija atrodas personas, kas neatbilst šī likuma 1. panta 4. punktā noteiktajām pazīmēm, rīcībā, iestāde sniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu un, ja tas iestādei ir zināms, norāda, uz kārtību kādā informācija ir pieejama.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja informācija ir publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iestāde, izvērtējusi, vai šis laikraksts ir pieejams pieprasītājam, var atteikties  izsniegt pieprasīto informāciju, norādot, kad un kurā vietā  informācija publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.” 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

skat.

priekšlik.

nr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja informācija ir publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iestāde, izvērtējusi, vai šis laikraksts ir pieejams pieprasītājam, var atteikties  izsniegt pieprasīto informāciju, norādot, kad un kurā vietā  informācija publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.” 

 

 

 

 

13.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likuma 12.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja pieprasītās informācijas nav iestādes rīcībā un ja nav zināma pieprasītās informācijas atrašanās vieta, iestāde norāda, kur par šīs informācijas atrašanās vietu varētu saņemt izziņu.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likuma 12.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja informācija ir oficiāli publicēta (t.sk. iestādes oficiālajā mājas lapā vai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”), iestāde norāda uz informācijas publicēšanas laiku un vietu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Maksa par informācijas izsniegšanu

(1) Vispārpieejamo informāciju, kas nav papildus jāapstrādā, izsniedz bez maksas.

(2) Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Iestāde nevar prasīt, lai tiktu segti jebkuri citi izdevumi, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus sakarā ar atbildi uz informācijas pieprasījumu.

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs drīkst lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu, un iestāde var lemt par informācijas izsniegšanas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

(4) Paredzamo informācijas izsniegšanas maksu iestāde paziņo pieprasītājam, reģistrējot viņa pieprasījumu.

 

 

 

 

9. 13.pantā:

     izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Maksā neiekļauj jebkurus citus izdevumus, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus, kuri saistīti ar atbildes sniegšanu uz informācijas pieprasījumu.

 

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs drīkst lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad privātpersonai samazina maksu par informācijas sniegšanu vai atbrīvo no tās.

(4) Kārtību, kādā veic samaksu par informācijas sniegšanu, kā arī maksas pakalpojumus un to apmēru nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 13. panta trešajā daļā (likumprojekta 9. pants) vārdu “drīkst” ar vārdu “var”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

11. 13.pantā:

     izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Maksa par informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Maksā neiekļauj jebkurus citus izdevumus, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus, kuri saistīti ar atbildes sniegšanu uz informācijas pieprasījumu.

 

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs var lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad privātpersonai samazina maksu par informācijas sniegšanu vai atbrīvo no tās.

(4) Kārtību, kādā veic samaksu par informācijas sniegšanu, kā arī maksas pakalpojumus un to apmēru nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

       papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Publiskās personas dibinātai komercsabiedrībai par informācijas atkalizmantošanu savā komercdarbībā piemēro tādu pašu maksu un sniegšanas kārtību kā citiem informācijas pieprasītājiem."

 

 

 

 

       papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Publiskās personas dibinātai komercsabiedrībai par informācijas atkalizmantošanu savā komercdarbībā piemēro tādu pašu maksu un sniegšanas kārtību kā citiem informācijas pieprasītājiem."

 

14.pants. Informācijas izsniegšanas termiņi

Iestādei, kas saņēmusi informācijas rakstveida pieprasījumu, ir pienākums sniegt atbildi likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajā termiņā.

 

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Informācijas sniegšanas termiņi

(1) Iestāde, kas saņēmusi informācijas pieprasījumu, veic vienu no šādām darbībām:

 

 

 

 

 

 

1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto atbildi vai nosūta informācijas pieprasījumu citai iestādei, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā, un paziņo par to iesniedzējam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 15 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde;

3) 30 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

(2) Iestāde, nosūtot informācijas pieprasījumu citai iestādei, ir tiesīga pieprasīt, lai tā informē pieprasījuma nosūtītājiestādi par informācijas sniegšanu.

(3) Atbilde uz kolektīvu informācijas pieprasījumu nosūtāma personai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo informācijas pieprasījumu, vai personai, kuru norādījuši kolektīvie informācijas pieprasītāji."

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Likumprojekta 10. pantā izslēgt 14. pantā  vārdus “vai nosūta informācijas pieprasījumu citai iestādei, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā, un paziņo par to iesniedzējam”.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 10. pantā izslēgt 14. pantā  vārdus “vai nosūta informācijas pieprasījumu citai iestādei, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā, un paziņo par to iesniedzējam”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 10.pantā izteikt 14.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā vai trešajā daļā minēto atbildi;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 10.pantā izslēgt  14.panta otro daļu, uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Informācijas sniegšanas termiņi

(1) Iestāde, kas saņēmusi informācijas pieprasījumu, veic vienu no šādām darbībām:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā vai trešajā daļā minēto atbildi;

2) 15 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde;

3) 30 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

 

 

 

 

 

(2) Atbilde uz kolektīvu informācijas pieprasījumu nosūtāma personai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo informācijas pieprasījumu, vai personai, kuru norādījuši kolektīvie informācijas pieprasītāji."

15.pants. Informācijas atteikuma pārsūdzēšanas kārtība

(1) Par atteikumu izsniegt informāciju, par pieprasītās maksas apmēru vai par jebkuru citu lēmumu, ieskaitot atteikumu izpildīt pieprasījumu, pamatojot to ar pieprasīto ziņu nepareizu aprakstu, informācijas pieprasītājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību iestādes vadītājam vai augstākai iestādei likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga griezties tiesā ar pieteikumu par iestādes rīcību, ar kuru aizskartas tās tiesības saņemt informāciju, ja iestāde:

1) likumā noteiktajā termiņā nav sniegusi atbildi informācijas pieprasītājam;

2) atteikusies sniegt informāciju, bez likumīga pamata pieņemot lēmumu piešķirt tai ierobežotas pieejamības informācijas statusu;

3) pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas atteikusies dzēst vai labot nepatiesas, nepilnīgas vai nelikumīgi iegūtas ziņas par personu.

11. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Iestādes lēmuma un rīcības kontrole

Iestādes izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

13. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Iestādes lēmuma un rīcības kontrole

Iestādes izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

16.pants. Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība

(1) (2)

(3) Ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par informāciju dienesta vajadzībām, tā saucama pie disciplināratbildības.

 

 

 

 

12. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus "informāciju dienesta vajadzībām" ar vārdiem "ierobežotas pieejamības informāciju".

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus "informāciju dienesta vajadzībām" ar vārdiem "ierobežotas pieejamības informāciju".

 

 

17.pants. Uzraudzības iestāde

Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

 

13. Papildināt likumu ar jaunu 17. pantu un 18. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Prasības attiecībā uz informācijas atkalizmantošanu

Informācijas atkalizmantošana ir bez nosacījumiem. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

18. pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, izņemot gadījumu, kad ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotību pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu, nosaka Ministru kabinets.”;

          

 uzskatīt līdzšinējo 17. pantu par 19. pantu.

           

 

20.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 13. pantā izteikt 17. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Informācijas atkalizmantošanas noteikumi”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

15. Papildināt likumu ar jaunu 17.  un 18. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Informācijas atkalizmantošanas noteikumi

Informācijas atkalizmantošanai netiek izvirzīti nosacījumi. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

18. pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, izņemot gadījumu, kad ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotību pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu, nosaka Ministru kabinets.”;

          

 uzskatīt līdzšinējo 17. pantu par 19. pantu.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 1999.gada 1.martam izdod noteikumus par kārtību, kādā iestādes rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, kā arī par dokumentu un citos informācijas nesējos ietvertās informācijas kopiju, reprodukciju, norakstu un izrakstu apjomu.

 

 

14. Pārejas noteikumos:

           izslēgt 1.punktu;

 

 

 

 

16. Pārejas noteikumos:

           izslēgt 1.punktu;

2. Šā likuma 17.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

21.

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

 

Atbalstīt

          izslēgt 2.punktu;

 

          papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

 

"3. Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras neatbilst nosacījumiem attiecībā uz šā likuma 18.panta pirmajā daļā paredzēto izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties to termiņam, bet ne vēlāk kā 2008.gada 31.decembrī.

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus (likumprojekta 14. pants) ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss ir noteikts līdz šā likuma 5. panta ceturtās daļas spēkā stāšanās dienai un kas netiek atcelts šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju līdz 2006. gada 31. decembrim”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 9. panta trešā daļa stājas spēka 2007. gada 1. janvārī.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 14.pantā izteikt pārejas noteikumu 3.punktu kā pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ekskluzīvās vienošanās, kas noslēgtas līdz 2006.gada 1.februārim un neatbilst šā likuma 18.panta pirmās daļas prasībām, tiek izbeigtas, beidzoties to termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Red.

precizēts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbalstīt 

 

 

 

 

 

 

 

          papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

 

3. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss ir noteikts līdz šā likuma 5. panta ceturtās daļas spēkā stāšanās dienai un kurai minētais statuss netiek atcelts šajā likumā noteiktajā kārtībā, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju līdz 2006. gada 31. decembrim.

 

 

 

 

 

4. Šā likuma 9. panta trešā daļa stājas spēka 2007. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ekskluzīvās vienošanās, kas noslēgtas līdz 2006.gada 1.februārim un neatbilst šā likuma 18.panta pirmās daļas prasībām, tiek izbeigtas, beidzoties to termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10. panta piektajā un sestajā daļā, 13.panta otrajā un trešajā daļā un 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās parlamentārais sekretārs J.Patmalnieks

Papildināt pārejas noteikumu 4.punkta redakciju pēc vārdiem „šā likuma” ar vārdiem „9.panta pirmajā daļā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 4. punktā (likumprojekta 14. pants) vārdus “otrajā un trešajā” ar vārdiem “trešajā un ceturtajā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 14.pantā izteikt pārejas noteikumu 4.punktu kā pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
”6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma
9.panta ceturtajā daļā, 10. panta piektajā un sestajā daļā, 13.panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

Atbalstīt

daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr.27

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji,

skat.

priekšlik.

Nr.27

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 9.panta ceturtajā daļā, 10. panta piektajā un sestajā daļā, 13.panta trešajā un ceturtajā daļā, kā arī 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

5. Līdz šā likuma 10.panta piektajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumi Nr.275 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 5. punktā (likumprojekta 14. pants) skaitli un vārdu “31. jūnijam” ar skaitli un vārdu“30. jūnijam”.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt pārejas noteikumu 5. punktā (likumprojekta 14. pants) skaitli un vārdu “31. jūnijam” ar skaitli un vārdu“30. jūnijam”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7. Līdz šā likuma 10.panta piektajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumi Nr.275 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu

 

 

15. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.”

 

 

 

 

 

17. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.”

 

 

 

 

30.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2006. gada 1.februārī.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006. gada 1.februārī.