Likumprojekts

Rīgā, 2005.gada 15.novembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā Juridiskās komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu “Grozījums likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”” izskatīšanai pirmajā lasījumā, kas ir alternatīvs likumprojektam “Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”” (reģ.nr.1406).

 

 

Pielikumā: Juridiskās komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts un anotācija.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


Likumprojekts

 Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 5.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Lēmumi un rīkojumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, instrukcijas – ar to publicēšanas dienu, un tie ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 


Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju””

anotācija

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

2005.gada pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās tika konstatētas Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma nepilnības. Ņemot vērā minēto situāciju, tika konstatēts, ka nepieciešams pilnveidot vēlēšanu norises tiesisko regulējumu un izdarīt grozījumus normatīvajos aktos.

Likumprojekts nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu spēkā stāšanos ar to pieņemšanas brīdi.

Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pants paredz, ka Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi. Ir izstrādāti grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā un Saeima vēlēšanu likumā, kas dod tiesības pārsūdzēt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus pēc to pieņemšanas. Līdz ar to, pieņemot izstrādātos likumprojektus, radīsies situācija, ka būs pārsūdzami Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi pirms to spēkā stāšanās.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” un “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”. Likumprojektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta apspriešanas gaitā piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas, Tieslietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.