Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

(reģ. nr. 1390)

Spēkā esošā likuma attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumproj. (dok. nr. 4756)

 

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(11)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6., 12. nr.) šādu grozījumu:

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīts

Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:”

4.pants. Valsts amatpersonas

(1) Valsts amatpersonas ir:

1) Valsts prezidents;

2) Saeimas deputāts;

3) Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, valsts ministrs un parlamentārais sekretārs;

4) Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks, Saeimas Kancelejas direktors un viņa vietnieks;

5) Valsts prezidenta padomnieks, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra un valsts ministra biroja vadītājs,

padomnieks, konsultants un palīgs;

6) Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks un Latvijas Bankas padomes loceklis;

7) valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas loceklis un Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks;

8) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs;

9) Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks;

10) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un viņa vietnieks;

11) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieks;

12) Valsts cilvēktiesību biroja direktors un viņa vietnieks;

13) Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis;

14) pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks;

15) pašvaldības domes (padomes) deputāts;

16) valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs un viņa vietnieks;

17) vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis;

18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.

19) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;

20) valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis un tā pilnvarota persona;

21) tiesnesis, prokurors, zvērināts notārs un zvērināts tiesu izpildītājs;

22) Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrs un militārais darbinieks.

 

(2) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts vai pašvaldības institūcijām, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi kādu no šā panta otrajā daļā minētajām funkcijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:

„23) Informācijas analīzes dienesta vadītājs.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras, pildot amata pienākumus valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā, veic vismaz vienu no šādām darbībām:

1) izlūkošanu;

2) pretizlūkošanu;

3) operatīvo darbību;

4) izlūkošanas, pretizlūkošanas vai operatīvo darbību ceļā iegūtās informācijas apstrādi, analīzi vai aizsardzību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 4. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu vadītāji un viņu vietnieki, teritoriālo nodaļu vadītāji, izmeklētāji, galvenie speciālisti un speciālisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

Papildināt likuma 4. panta pirmo daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23) valsts vai pašvaldības institūcijas iepirkumu komisijas loceklis.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar 25.punktu šādā redakcijā:

„25) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, pārvalžu direktori un viņu vienieki, teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likuma 4. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

“(22) Par valsts amatpersonām uzskatāmas tās personas, kuras, pildot amata pienākumus Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu atbalsta vadībā iesaistītajās institūcijās, veic vismaz vienu no šādām darbībām:

1) pilda uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras nav to tiešā vai netiešā pakļautībā;

2)pieņem lēmumu par iesniegto projektu vai projekta iesniegumu;

3)pieņem tādu lēmumu, kas skar piešķirtā finanšu atbalsta izlietojumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

izteikts kā

24. punkts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu vadītāji un viņu vietnieki, teritoriālo nodaļu vadītāji, izmeklētāji, galvenie speciālisti un speciālisti;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

“23) Informācijas analīzes dienesta vadītājs ;

24) valsts vai pašvaldības institūcijas iepirkumu komisijas loceklis;

25) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, pārvalžu direktori un viņu vienieki, teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

“(21) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras, pildot amata pienākumus valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā, veic vismaz vienu no šādām darbībām:

1) izlūkošanu;

2) pretizlūkošanu;

3) operatīvo darbību;

4)izlūkošanas,pretizlūkošanas vai operatīvās darbības ceļā iegūtās informācijas apstrādi, analīzi vai aizsardzību.

(22) Par valsts amatpersonām uzskatāmas tās personas, kuras, pildot amata pienākumus Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu atbalsta vadībā iesaistītajās institūcijās, veic vismaz vienu no šādām darbībām:

1) pilda uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras nav to tiešā vai netiešā pakļautībā;

2)pieņem lēmumu par iesniegto projektu vai projekta iesniegumu;

3)pieņem tādu lēmumu, kas skar piešķirtā finanšu atbalsta izlietojumu.”

7.pants. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi

 

(3) Latvijas Bankas prezidentam, viņa vietniekam un Latvijas Bankas padomes locekļiem, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes locekļiem, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļiem un Valsts kontroles kancelejas pārvaldniekam, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram, Satversmes aizsardzības biroja direktoram un viņa vietniekam, Valsts cilvēktiesību biroja direktoram un viņa vietniekam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekam, Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un padomes locekļiem, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, pārvalžu direktoriem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniekam un viņa vietniekam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka un radošo darbu.

(4)...(5)...

(6) Vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis, kā arī pašvaldības policijas amatpersona un šā likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) pedagoga, zinātnieka un radošo darbu;

3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

 

 

 

 

2. 7. pantā:

papildināt panta trešo daļu pēc vārdiem “Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājam”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt sesto daļu pēc vārdiem “4.panta otrajā daļā” ar vārdiem un skaitli “un 2.1 daļā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 7. panta trešajā daļā vārdus “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām" ar vārdiem “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, viņa vietniekiem, centrālā aparāta nodaļu vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo nodaļu vadītājiem, izmeklētājiem, galvenajiem speciālistiem un speciālistiem”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu 7. panta sestajā daļā šādā redakcijā:

“papildināt sesto daļu pēc skaitļa un vārdiem “4.panta otrajā” ar vārdu un skaitli “un 2.1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājam”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām" ar vārdiem “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, viņa vietniekiem, centrālā aparāta nodaļu vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo nodaļu vadītājiem, izmeklētājiem, galvenajiem speciālistiem un speciālistiem”;

 

 

 

 

 

papildināt sesto daļu pēc skaitļa un vārdiem “4.panta otrajā” ar vārdu un skaitli “un 2.1”.

10.pants. Komercdarbības ierobežojumi

(1) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministri, īpašu uzdevumu ministri, valsts ministri, parlamentārie sekretāri, valsts sekretāri un viņu vietnieki, Latvijas Bankas prezidents un viņa vietnieks, Latvijas Bankas padomes locekļi, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes locekļi, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļi, Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un viņa vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļi, kā arī minēto valsts amatpersonu radinieki nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem pasūtījumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām, valsts finanšu līdzekļus, valsts garantētus kredītus vai valsts privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultā.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 10. panta pirmo daļu pēc vārdiem “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļi” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 10. panta pirmo daļu pēc vārdiem “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļi” ar vārdiem “Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

20.pants. Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi

(1) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras.

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākums ir ar rakstveida rīkojumu nodot kādas funkcijas vai uzdevuma izpildi citai valsts amatpersonai, ja valsts amatpersona, kurai konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata pienākumiem būtu jāveic, ir interešu konflikta situācijā.

(3) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam šajā likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā ir pienākums izlemt jautājumu par valsts amatpersonas iespējamo amata savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi.

(4) (Izslēgta ar 08.05.2003. likumu).

(5) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un šā likuma izpildi kontrolējošai institūcijai iesniegti to personu saraksti, kuras valsts vai pašvaldības institūcijā ieņem valsts amatpersonas amatu.

(6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos — Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

Izteikt 20. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts un pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā elektroniski vai rakstiski iesniegti valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 20. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniegti valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi.”

 

23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks deklarāciju iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 23.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Informācijas analīzes dienesta vadītāju, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

 

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un Informācijas analīzes dienesta vadītājs deklarācijas iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.”.

 

 

9.

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

Izteikt 23. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski vai rakstiski iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:”

 

 

 

Atbalstīts

5. 23. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā veidā vai rakstveidā šādas valsts amatpersonas deklarācijas:”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Informācijas analīzes dienesta vadītāju, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un Informācijas analīzes dienesta vadītājs deklarācijas iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.”

 

25.pants. Deklarāciju iesniegšanas termiņi

(1) Persona, stājoties valsts amatpersonas amatā, šā likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktā minēto deklarāciju iesniedz mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tās iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāta pilnvaru laiks.

(2) Valsts amatpersona ik gadu līdz 1.aprīlim iesniedz šā likuma 23.panta pirmās daļas 2.punktā minēto deklarāciju.

(3) Persona, ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem, beidzot pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus, 15 dienu laikā no amata pienākumu pildīšanas pēdējās dienas iesniedz šā likuma 23.panta pirmās daļas 3.punktā minēto deklarāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

Izteikt 25. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona, ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem, beidzot pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus, mēneša laikā no amata pienākumu pildīšanas pēdējās dienas iesniedz šā likuma 23.panta pirmās daļas 3.punktā minēto deklarāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 25. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona, ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem, beidzot pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus, mēneša laikā no amata pienākumu pildīšanas pēdējās dienas iesniedz šā likuma 23.panta pirmās daļas 3.punktā minēto deklarāciju.”

 

26.pants. Deklarāciju publiskā pieejamība

(1) Lai nodrošinātu personu datu aizsardzību, deklarācijās ir publiski pieejamā un publiski nepieejamā daļa. Par publiskās pieejamības nodrošināšanu ir atbildīga valsts amatpersona vai tās institūcijas vadītājs, kas saskaņā ar šo likumu pārbauda deklarācijas, kā arī valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs, kas saņēmis attiecīgās deklarācijas kopiju.

(2) Publiski pieejamā deklarācijas daļa ir visa deklarācijā ietvertā informācija, izņemot informāciju, kas norādīta šā panta ceturtajā daļā.

(3) Publiska pieejamība šā likuma izpratnē ir masu saziņas līdzekļu darbinieku, kā arī citu personu tiesības iepazīties ar jebkuras valsts amatpersonas deklarācijām, kā arī publicēt tajās ietvertās ziņas.

(4) Publiski nepieejamā deklarācijas daļa ir deklarācijā norādītā valsts amatpersonas, tās radinieku un citu deklarācijā minēto personu dzīvesvieta un personas kods, kā arī darījumu partneri, tai skaitā parādnieki un kreditori.

(5) Ar publiski nepieejamās deklarācijas daļas informāciju var iepazīties tikai tās valsts amatpersonas un institūcijas, kuras saskaņā ar šo likumu pārbauda deklarācijas, kā arī likumā noteiktajos gadījumos — prokurors un izziņas vai valsts drošības iestādes.

(6) Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, īpašu uzdevumu ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijas ne vēlāk kā mēnesi pēc to iesniegšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vienlaikus publicējot arī elektroniski. Šīs deklarācijas publicēšanai nosūta Valsts ieņēmumu dienests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

Izteikt 26. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, īpašu uzdevumu ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijās norādītos publiskojamos datus ne vēlāk kā mēneša, bet pārējo valsts amatpersonu deklarācijās norādītos publiskojamos datus ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc to iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests publicē elektroniskā veidā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts likumproj.

papildināts ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 26. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, īpašu uzdevumu ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijās norādītos publiskojamos datus ne vēlāk kā mēneša laikā, bet pārējo valsts amatpersonu deklarācijās norādītos publiskojamos datus ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc to iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests publicē elektroniskā veidā.”