Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

(reģ. nr. 1384)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(12)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

13. Nodalījuma sākumā aiz zemesgrāmatas numura atzīmē nekustama īpašuma nosaukumu un atrašanās vietu.

Nodalījuma sākumā norāda arī īpašuma apzīmējumu kadastrā, ko attiecīgajam nekustamajam īpašumam piešķīris Valsts zemes dienests.

 

 

 

 

1.

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Nodalījumā norāda arī nekustamā īpašuma kadastra numuru un nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu, ko attiecīgi piešķīris Valsts zemes dienests.”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

1. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Nodalījumā norāda arī nekustamā īpašuma kadastra numuru un nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu, kuru piešķīris Valsts zemes dienests.”

41. Ja vienam un tam pašam nekustamam īpašumam zemesgrāmatā kļūdaini atklāti vairāki nodalījumi, tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis arī bez ieinteresēto personu lūguma ar sevišķu lēmumu slēdz liekos nodalījumus. Pirms lēmuma nekustama īpašuma īpašnieks un personas, kuru labā nodalījumā ierakstītas kādas tiesības, jāuzaicina sniegt atsauksmes, noliekot viņām divu nedēļu termiņu. Ja šo personu dzīves vietas nav zināmas, tad uzaicinājums jāiespiež oficiālā laikrakstā un jāizkar nodaļas telpās. Atsauksmes neiesniegšana nav šķērslis nodalījuma slēgšanai. Sludinājuma izdevumus sedz no valsts līdzekļiem.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 41.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis uz Valsts zemes dienesta elektroniska vai papīra formāta paziņojuma pamata var pieņemt lēmumu par kadastra numura ierakstīšanu vai maiņu zemesgrāmatu nodalījumā un uz īpašnieka iesnieguma pamata zemesgrāmatu nodaļa izsniedz zemesgrāmatu apliecību bez maksas.”

Juridiskā komisija

Papildināt 41.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis uz Valsts zemes dienesta elektroniska vai papīra formāta paziņojuma pamata pieņem lēmumu par kadastra numura ierakstīšanu vai maiņu zemesgrāmatu nodalījumā un uz īpašnieka iesnieguma pamata zemesgrāmatu nodaļa izsniedz zemesgrāmatu apliecību bez maksas.”

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 41.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis uz Valsts zemes dienesta papīra vai elektroniskas formas paziņojuma pamata pieņem lēmumu par kadastra numura ierakstīšanu vai maiņu zemesgrāmatu nodalījumā, un zemesgrāmatu nodaļa uz īpašnieka iesnieguma pamata izsniedz zemesgrāmatu apliecību bez maksas.”

56. Nostiprinājuma lūgumiem jābūt rakstveidā.

Laulāto mantisko attiecību reģistra paziņojumus par nekustamo mantu attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai var nosūtīt elektroniskā formā. Paziņojuma parakstīšanas, iesniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.

 

 

4.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 56.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu var nosūtīt elektroniskā formā, ja starp valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatu turētāju un personu, kurai par labu ir nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, ir noslēgta vienošanās par lūguma autorizāciju, iesniegšanas un saņemšanas procedūru.”

 

Atbalstīts

3. Papildināt 56.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu var nosūtīt elektroniskā formā, ja starp valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju un personu, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, ir noslēgta vienošanās par lūguma autorizāciju, iesniegšanas un saņemšanas procedūru.”

60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājumu lūgumiem jābūt notāra vai pagasttiesas apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu, izņemot tos gadījumus, kad lūgums pamatots uz tādu tiesas spriedumu vai lēmumu, kas taisīts lūdzēja lietā, vai uz tādu notāra vai pagasttiesas taisītu vai apliecinātu aktu, kurā lūdzējs piedalījies kā līdzēja puse.

1. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 "60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgu­miem jābūt notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Privātpersonu parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā iesniedz personīgi un lūgums pamatots ar vienu no šādiem dokumentiem:

1) tiesas nolēmums;

2) notariālā akta kārtībā slēgts darījums;

3) administratīvais akts par īpašuma tiesību atjaunošanu;

4) līgums par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu.

Šā panta otrās daļas noteikumi nav piemērojami, ja nostiprinājuma lūdzējs ir pilnvarota persona."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta otrajā daļā vārdus “ar vienu no šādiem dokumentiem”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta otrās daļas 1., 2. un 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) uz tiesas nolēmumu;

2) uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

3) uz administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu;”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.panta otrās daļas 4. apakšpunktā vārdu “līgums” ar vārdiem “uz līgumu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 "60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgu­miem jābūt notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Privātpersonu parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai iesniedz personiski un lūgums pamatots:

1) uz tiesas nolēmumu;

2) uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

3) uz administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu;

4) uz līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu.”

 


 

 

2. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā: 

 "61.1 Ja ķīlas tiesības nostiprinājumu lūdz nekustamā īpašuma īpašnieks, tad nostiprinājuma lūgumam nav jāpievieno apliecinājums par kreditora piekrišanu."

 

9.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus “nav jāpievieno apliecinājums” ar vārdiem “nepievieno apliecinājumu”.

 

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā: 

 "61.1 Ja ķīlas tiesības nostiprinājumu lūdz nekustamā īpašuma īpašnieks, tad nostiprinājuma lūgumam nepievieno apliecinājumu par kreditora piekrišanu."

70. Zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārliecinās, vai:

1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts;

2) nostiprinājuma lūgumā ir norādīti visi lūgumam pievienotie dokumenti.

Par nostiprinājuma lūguma saņemšanu zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pēc pieprasījuma uz nostiprinājuma lūguma noraksta norāda tā saņemšanas laiku (69.p.).

3. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 "1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts. Ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma nav apliecināts 60.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārbauda nostiprinājuma lūguma atbilstību 60.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, kā arī pārbauda nostiprinājuma lūdzēja identitāti un izdara atbilstošu apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma;"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “60. panta otrās un trešās daļas nosacījumiem” ar vārdiem “60. panta otrās daļas noteikumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 "1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts. Ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma nav apliecināts 60.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārbauda nostiprinājuma lūguma atbilstību 60. panta otrās daļas noteikumiem, kā arī nostiprinājuma lūdzēja identitāti un izdara atbilstošu apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma;".

107. Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu — 15 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu — 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu — 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu — 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības — 1 latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami saskaņā ar šā panta 3.punktu, bet citi — saskaņā ar 4.punktu, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

No kancelejas nodevas samaksas atbrīvojamas valsts drošības iestādes, Valsts kontrole, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts policija par šā likuma 45.pantā minēto atzīmju nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu, kā arī par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 107.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 "10) par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 5 latus."

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 107.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) par nostiprinājuma pārgrozīšanu vai dzēšanu, izņemot hipotēkas dzēšanu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 107.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 "10) par hipotēkas nostiprināšanu – 8 latus."

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 107.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) par nostiprinājuma pārgrozīšanu vai dzēšanu, izņemot hipotēkas dzēšanu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 "10) par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 5 latus;

11) par hipotēkas nostiprināšanu – 8 latus."

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.