Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

Likumprojekts

 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

 

1.pants. Likuma mērķis

(1) Likuma mērķis ir noteikt saskaņā ar Kriminālprocesa likumu aizturēto personu (turpmāk – aizturētais) turēšanas kārtību speciāli aprīkotās policijas telpās – īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un citos likumos noteiktos ierobežojumus, īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot admi­nistratīvi aizturētās un arestētās personas, kā arī procesuālo darbību veikšanai apcietinātās un notiesātās personas.

 

2.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vieta

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vieta ir policijas iestādē izveidotas speciāli aprīkotas telpas, kurās šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek ievietotas un turētas aizturētās personas.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā iekārto:

1) slēgtas telpas aizturēto turēšanai (turpmāk – kamera);

2) procesuālo darbību veikšanas telpu (telpas);

3) mazgāšanās telpu;

4) tualetes telpu;

5) iežogotu laukumu aizturēto pastaigām svaigā gaisā;

6) gultas piederumu noliktavu;

7) aizturēto apskates telpu;

8) saimniecības telpu (telpas);

9) telpu (telpas) personām, kuras veic īslaicīgās aizturēšanas vietas diennakts apsardzību.

 

3.pants. Aizturētā ievietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Policijas amatpersona, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā sastādītu aizturēšanas protokolu, ievieto aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Aizturētā ievietošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā reģistrē, norādot:

1) aizturētā vārdu (vārdus) un uzvārdu;

2) personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu (ja aizturētajam nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā);

3) ievietošanas datumu un laiku īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(3) Aizturēto viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, pieaicinot tulku) pret parakstu iepazīstina ar šajā likumā paredzēto īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu, kā arī uzaicina nodot priekšmetus, kas nav iekļauti minētajā sarakstā. Atrodoties kamerā, aizturētajam nodrošina iespēju jebkurā laikā iepazīties ar īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību.

(4) Aizturēto brīdina, ka pret viņu var pielietot speciālos līdzekļus, ja viņš nepakļaujas vai pretojas policijas amatpersonas likumīgajām prasībām, vai ir pamats uzskatīt, ka aizturētais var bēgt vai nodarīt kaitējumu citiem cilvēkiem vai sev.

(5) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto pārmeklē tā paša dzimuma policijas amatpersona, pārbaudot pie aizturētā esošos priekšmetus un vizuāli apskatot aizturēto, lai:

1) izņemtu priekšmetus, kurus var izmantot uzbrukumam policijas amat­personām vai ar kuriem var nodarīt miesas bojājumus citiem cilvēkiem vai sev, vai arī izmantot pašnāvības izdarīšanai;

2) izņemtu priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

3) konstatētu redzamus miesas bojājumus.

(6) Pārmeklēšanas rezultātus policijas amatpersona ieraksta pārmeklēša­nas aktā. Aizturētais paraksta minēto aktu un saņem tā kopiju. Nodotās un izņemtās mantas uzglabā īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(7) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto iztaujā par veselības stāvokli un lūdz informēt par tādu slimību esību, kuru dēļ var tikt apdraudēta paša aizturētā dzīvība vai kura var būt bīstama citām personām, vai kuras dēļ jānodrošina īpaši pasākumi aizturētajam. Aizturētā sūdzības par veselības stāvokli ieraksta atsevišķā žurnālā.

 

4.pants. Aizturētā izvietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā ievieto kamerā.

(2) Aizturētos vīriešus un sievietes izvieto atsevišķi.

(3) Nepilngadīgos aizturētos un pilngadīgos aizturētos izvieto atsevišķi.

(4) Aizturētos izvieto atsevišķi no apcietinātajiem un notiesātajiem.

(5) Administratīvi aizturētos un arestētos izvieto atsevišķi no aizturēta­jiem, apcietinātajiem un notiesātajiem.

(6) Par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu aizturētos un apcietinātos pēc procesa virzītāja norādījuma izvieto atsevišķi.

(7) Aizturētās valsts amatpersonas un tiesībaizsardzības institūciju darbi­niekus izvieto atsevišķi.

 

5.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējā kārtība

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek nodrošināta:

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu pastāvīga uzraudzība, novē­rošana un apsardzība;

2īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējošo personu reģistrācija un pārbaude;

3) aizturētajam atnesto priekšmetu pārbaude.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir aizliegts:

1) ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, foto­tehniku, videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus (izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu);

2) ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona);

3) ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās vai psiho­tropās vielas.

(3) Aizturētajam ir aizliegts:

1) sazināties ar citās kamerās ievietotajām personām;

2) trokšņot, izvairīties no policijas amatpersonu likumīgo prasību izpildes vai atteikties izpildīt tās;

3) veikt darbības, kas apgrūtina kamerās turēto personu novērošanu;

4) bojāt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas un aprīkojumu;

5) glabāt priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

6) lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas;

7) bez īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieka atļaujas mainīt guļamvietu;

8) smēķēt neatļautās vietās.

(4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu var apmeklēt:

1) Kriminālprocesa likumā paredzētās personas procesuālo darbību veikšanai;

2) valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

3) neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki.

(5) Personām, kuras īslaicīgās aizturēšanas vietā nonāk saskarsmē ar aiztu­rētajiem, ir pienākums nodot glabāšanā šā panta otrajā daļā minētos priekšmetus (izņemot priekšmetus, kas nepieciešami profesionālo pienākumu veikšanai).

(6) Ministru kabinets nosaka īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu.

 

6.pants. Aizturētā izvešana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto apsardzes pavadībā var izvest no īslaicīgās aizturēšanas vietas, lai:

1) saskaņā ar procesa virzītāja pieprasījumu veiktu procesuālās darbības;

2) sniegtu medicīnisko palīdzību.

(2) Kamēr aizturētais atrodas ārpus īslaicīgās aizturēšanas vietas, viņam piemēro šā likuma 5.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētās īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējās kārtības prasības.

 

7.pants. Aizturētā sadzīves apstākļi

(1) Aizturētā uztura, mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļu nodroši­nājuma normas nosaka Ministru kabinets.

(2) Aizturētais trīs reizes dienā saņem ēdienu (no tām vienu reizi – siltu), kā arī jebkurā laikā – dzeramo ūdeni.

(3) Kameras platība nedrīkst būt mazāka:

1) par 4 kvadrātmetriem – vienvietīgā kamerā;

2) par 7 kvadrātmetriem – divvietīgā kamerā;

3) par 10 kvadrātmetriem – trīsvietīgā kamerā;

4) par 12 kvadrātmetriem – četrvietīgā kamerā;

5) par 15 kvadrātmetriem – piecvietīgā kamerā.

(4) Katram aizturētajam nodrošina:

1) atsevišķu guļamvietu;

2) gultas piederumus (matraci un segu).

(5) Kamerā ierīko:

1) sanitāro mezglu ar ūdensvadu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus;

2) pie grīdas piestiprinātu solu;

3) pie sienas piestiprinātu plauktiņu;

4) ja kamera atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, tai jābūt aprīkotai ar signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai.

(6) Kamerā nodrošina dabisko apgaismojumu, bet tumšajā diennakts laikā – mākslīgo apgaismojumu, gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18 °C, un ventilāciju.

(7) Ja aizturētais īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, viņam ir tiesības uz vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu svaigā gaisā.

 

8.pants. Sadzīves apstākļi nepilngadīgajiem

(1) Nepilngadīgajiem aizturētajiem ir visas šajā likumā un citos normatī­vajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

(2) Nepilngadīgajiem aizturētajiem, kuri īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, pastaigas ilgums ir vismaz viena stunda.

 

9.pants. Aizturētā veselības aprūpe

(1) Aizturētajam ir garantēta šāda veselības aprūpe par valsts budžeta līdzekļiem:

1) neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī palīdzība traumu, akūtu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājumu gadījumos, un to ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi;

2) pretepidēmijas pasākumi, lai nepieļautu infekciju izplatību īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi aizturētais saņem tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama un kur to ir iespējams sniegt:

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā;

2) ārstniecības iestādē, uz kuru aizturēto nogādā policijas amatpersonas vai transportē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde policijas amatper­sonu pavadībā (ja attiecīgo veselības aprūpi nav iespējams sniegt īslaicīgās aizturēšanas vietā).

(3) Policijas amatpersonas nodrošina aizturētā apsardzību un ārstniecības personu drošību.

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem veselības aprūpes pakalpo­jumiem aizturētajam ar procesa virzītāja atļauju ir tiesības pieaicināt sertificētu ārstu speciālistu konsultācijas sniegšanai. Izdevumus par minētā speciālista konsultāciju īslaicīgās aizturēšanas vietā sedz aizturētais vai viņa tuvinieki.

 

10.pants. Aizturētā atbrīvošana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto nekavējoties atbrīvo, ja:

1) saņemts procesa virzītāja lēmums par aizturētā atbrīvošanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas;

2) beidzies Kriminālprocesa likumā noteiktais aizturēšanas termiņš un aizturētajam nav piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

(2) Atbrīvojamo personu pārmeklē, pret parakstu izsniedz mantas, kas personai tika izņemtas, to ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā, kā arī aizturēšanas protokola kopiju, kurā amatpersona norāda atbrīvošanas pamatu, datumu un laiku.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 2.panta otrajā daļā un 7.pantā noteiktās prasības izpildāmas līdz 2008.gada 31.decembrim.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta sestajā daļā un 7.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

3. Līdz šā likuma 7.panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta notei­kumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim attiecībā uz aizturētajiem piemēro Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.339 "Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām".

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 


 

  Likumprojekta

„Aizturēto personu turēšanas kārtības likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pamatojoties uz to, ka 2005.gada 21.aprīlī ir pieņemts Kriminālprocesa likums, kas stāsies spēkā 2005.gada 1.oktobrī un tā 267.panta otrajā daļā ir noteikts, ka aizturēto turēšanas kārtību nosaka īpašs likums, Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi „Aizturēto personu turēšanas kārtības likumprojektu”.

Līdz šim neviens ārējais normatīvais akts nenoteica aizturēto personu turēšanas kārtību.

 Šobrīd no 28 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām Eiropas Komitejas „Par spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas, necilvēcīgas vai cilvēka cieņu pazemojošas apiešanās un sodīšanas novēršanu” (turpmāk – CPT) ekspertu rekomendācijām atbilst tikai 14 vietas. Daudzviet ēkas, kurās izveidotas īslaicīgās aizturēšanas vietas, praktiski nav iespējams turpmāk ekspluatēt, jo tās atrodas avārijas stāvoklī, piemēram, Ventspilī tā izvietota ēkā, kura būvēta 1850.gadā un tajā nav centrālapkures, personām nav iespējams nomazgāties, sausās tualetes ziemā aizsalst. Kritiskā stāvoklī ir arī Daugavpils īslaicīgās aizturēšanas vieta, kurā pavasarī, paaugstinoties gruntsūdeņu līmenim, kamerās ievērojami paaugstinās mitruma līmenis, kas veicina ēku bojāšanos un atstāj iespaidu uz tajās turēto personu veselību. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu kameras ar sanitārajiem mezgliem ar ūdensvadu , kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu ne augstāku par 1,2 metriem, lai neierobežotu tās pārredzamību un vienlaicīgi nodrošinātu personas cieņu neaizskarošus apstākļus sanitārā mezgla izmantošanas laikā, ir aprīkotas 14 vietās. Šobrīd atsevišķas guļamvietas un laukumi aizturēto personu pastaigām svaigā gaisā  ierīkotas 14 vietās, bet dušas telpas ir 25 īslaicīgās aizturēšanas vietās.

   2004.gadā īslaicīgās aizturēšanas vietās tika ievietotas 8902 kriminālprocesuālā kārtā aizturētās personas, kā arī sakarā ar izmeklēšanas darbībām un tiesas procesiem – 5655 apcietinātās personas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts nosaka īslaicīgās aizturēšanas vietas statusu, iekārtojumu, aizturēto personu turēšanas kārtību, viņu pienākumus turēšanas laikā, sadzīves apstākļus un medicīnisko aprūpi. 

3. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2005

2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

 0

 825,6

 2118,2

 5417,4

2796,6

3. Finansiālā ietekme 

-

-825,6

 -2118,2

 -5417,4

-2796,6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Aizturētie un apcietinātie tiek turēti Valsts policijas 28 īslaicīgās aizturēšanas izolatoros (vietās).

Nepieciešamie papildu izdevumi

Valsts policija

2006.gadā kopā Ls 825 859, t.sk.:

 - uzturēšanas izdevumi Ls 294 919(un turpmāk ik gadu),

 - kapitālie izdevumi Ls 530 940. 

2007.gadā kopā Ls 2 118 243, t.sk.:

 - uzturēšanas izdevumi Ls 410 254 (un turpmāk ik gadu),

 - kapitālie izdevumi Ls 167 000 , 

 - investīcijas Ls 1 540 989.

2008.gadā kopā Ls 5 417 391, t.sk.:

 - uzturēšanas izdevumi Ls 413 295 (un turpmāk ik gadu,

 - kapitālie izdevumi Ls 84 500 ,

 - investīcijas Ls 4 919 596.

2009.gadā kopā Ls 5 057 599, t.sk.:

 - uzturēšanas izdevumi Ls 563 149 (un turpmāk ik gadu,

 - investīcijas Ls 4 494 450.

2010.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 564 126.

5.1. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu remontiem

(2005.gadā Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatoru (vietu) remontiem plānoti Ls 274 649 (t.sk. Ls 31 774 (kārtējiem remontiem) tika piešķirti saskaņā ar grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”), t.sk.:

 - kapitālie izdevumi Ls 181 073 ,

 - kārtējie izdevumi Ls 93 576)

2006.gadā Ls 503 076, t.sk.:

- kapitālie izdevumi Ls 459 000 (t.sk. Gulbenes un Valmieras rajona policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoru kapitālajiem remontiem)

- kārtējie izdevumi Ls 44 076 (t.sk. Dobeles, Limbažu, Tukuma un Valkas rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoru kārtējiem remontiem),

2007.gadā Ls 230 996, t.sk.:

- kapitālajiem izdevumiem Ls 167 000 (t.sk. Gulbenes un Saldus rajona policijas pārvalžu un Rīgas Galvenās policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas izolatoru kapitālajiem remontiem),

- kārtējie izdevumi Ls 63 996 (t.sk. Dobeles, Jūrmalas, Limbažu, Madonas un Preiļu rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoru kārtējiem remontiem),

2008.gadā Ls 91 000, t.sk.:

- kapitālajiem izdevumiem Ls 84 500 (t.sk. Saldus rajona policijas pārvalžu un Rīgas Galvenās policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas izolatoru kapitālajiem remontiem),

 - kārtējie izdevumi Ls 6 500 (Madonas rajonu policijas pārvades īslaicīgās aizturēšanas izolatora kārtējiem remontiem).

5.2. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošanai, mīkstā inventāra un telpu uzturēšanai un kopšanai

2006.gadā kopā Ls 44 115, t.sk.:

 - Ls 27 706 (izdevumi 684 matraču, kuru lietošanas ilgums ir 3 gadi, 757 segu, kuru lietošanas ilgums ir 4 gadi, 941 spilvenu, kuru lietošanas ilgums ir 5 gadi, 2012 palagu un 1590 spilvendrānu, kuru lietošanas ilgums 1 gads iegādei),

 - Ls 5 969 (mīkstā inventāra mazgāšana, dezinfekcija un ķīmiskā tīrīšana),

 - Ls 10 440 (izdevumi sadzīves ķīmijas līdzekļiem, telpu uzkopšanas materiāliem un inventāram),

2007.gadā kopā Ls 23 925, t.sk.:

 - Ls 7 562 (izdevumi par matračiem, segām, spilveniem, palagiem un spilvendrānām),

 - Ls 5 923 (mīkstā inventāra mazgāšana, dezinfekcija un ķīmiskā tīrīšana),

 - Ls 10 440 (izdevumi sadzīves ķīmijas līdzekļiem, telpu uzkopšanas materiāliem un inventāram),

2008.gadā kopā Ls 24 273, t.sk.:

 - Ls 7 562 (izdevumi par matrači em, segām un spilveniem un palagiem un spilvendrānām),

- Ls 5 923 (mīkstā inventāra mazgāšana, dezinfekcija un ķīmiskā tīrīšana),

- Ls 10 788 (izdevumi sadzīves ķīmijas līdzekļiem, telpu uzkopšanas materiāliem un inventāram),

2009.gadā kopā Ls 45 654, t.sk.:

 - Ls 28 112 (izdevumi par matračiem, segām, spilveniem, palagiem un spilvendrānām),

- Ls 6 406 (mīkstā inventāra mazgāšana, dezinfekcija un ķīmiskā tīrīšana),

- Ls 11 136 (izdevumi sadzīves ķīmijas līdzekļiem, telpu uzkopšanas materiāliem un inventāram),

2010.gadā kopā Ls 38 419, t.sk.:

 - Ls 20 714 (izdevumi par matračiem, segām, spilveniem, palagiem un spilvendrānām),

- Ls 6 569 (mīkstā inventāra mazgāšana, dezinfekcija un ķīmiskā tīrīšana),

- Ls 11 136 (izdevumi sadzīves ķīmijas līdzekļiem, telpu uzkopšanas materiāliem un inventāram).

5.3. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu aprīkojumam

2006.gadā kopā Ls 117 156 , t.sk.:

- kapitālie izdevumi Ls 71 940 (apsardzes signalizācijas Gulbenes, Jūrmalas, Krāslavas Ogres un Preiļu rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoriem, ugunsdrošības signalizācijas, video novērošanas iekārtas komplekti, video kontroles iekārta Preiļu rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoram, gultu Jūrmalas un Tukuma rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoriem, autonomo elektroenerģijas ģeneratoru Ogres un Preiļu rajonu policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas izolatoriem un 4 ledusskapju iegādei),

 - Ls 45 216 uzturēšanas izdevumi (trauku iegādei, apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, video novērošanas iekārtu tehniskajām apkopēm un remontiem)

2007. gadā Ls 38 640,

2008. gadā Ls 38 640,

2009. gadā Ls 45 216.

5.4. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturēto ārstniecības izdevumu segšanai (sekundārā medicīniskā palīdzība, izsaukums pie aizturētā alkohola un narkotiku reibumā, viltus izsaukums)

2006.gadā turpmāk ik gadu Ls 34 927.

5.5. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu aizturēto personu mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļiem

2006.gadā Ls 15 636,

2007.un 2008 gadā Ls 20 268,

2009.gadā un turpmāk ik gadu Ls24899.

5.6. Izdevumi par aizturēto personu ēdināšanu*

2006.gadā Ls 77 000,

2007.gadā Ls 228 498,

2008.gadā Ls 288 687,

2009.gadā un turpmāk ik gadu Ls 339 783.

5.7. Izdevumi īslaicīgās aizturēšanas

izolatoru (vietu) būvniecībai un uzturēšanas izdevumi

2007.gadā kopā Ls 1 775 649, t.sk.:

 - investīcijas Ls 1 540 989,

 - uzturēšanas izdevumi Ls 234 660 un turpmāk ik gadu,

2008.gadā investīcijas Ls 4 919 596,

2009.gadā kopā Ls 4 567 119, t.sk.:

- investīcijas Ls 4 494 450,

- uzturēšanas izdevumi Ls 72 669 un turpmāk ik gadu,

2010.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 87 458.

5.7.1. Valsts investīciju projekts IA-26 „Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas

izolatora (vietas) būvniecība, pastaigu laukuma iekārtošana)

2007.gadā investīcijas Ls 586 400,

2008.gadā investīcijas Ls 672 892,

2009.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 44 843.

5.7.2. Valsts investīciju projekts IA-38 „Balvu rajona policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas izolatora un garāžu kompleksa būvniecība” (īslaicīgās aizturēšanas izolatora (vietas) - divstāvu piebūves būvniecība)

2007.gadā investīcijas Ls 28 308,

2008.gadā investīcijas Ls 435 185,

2009.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 9 231.

5.7.3. Valsts investīciju projekts IA-51 „Kuldīgas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” (jaunas administratīvās ēkas, t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolatora (vietas) būvniecība)

2007.gadā investīcijas Ls 135 700,

2008.gadā investīcijas Ls 901 830,

2009.gadā investīcijas Ls 840 420,

2010.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 49541.

5.7.4. Valsts investīciju projekts IA- 56

„Aizkraukles rajona policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas izolatora kompleksa būvniecība” (2 stāvu ēkas būvniecība)

2007.gadā investīcijas Ls 480 763,

2008.gadā investīcijas Ls 120 191,

2009.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 4 104.

5.7.5. Valsts investīciju projekts IA- 59

„Jēkabpils rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas

izolatora (vietas) būvniecība)

2007.gadā investīcijas Ls 125 350,

2008.gadā investīcijas Ls 931 500,

2009.gadā investīcijas Ls 1 081 000,

2010.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 31 341.

5.7.6. Valsts investīciju projekts IA- ...

„Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes administratīvās ēkas Gaujas ielā 15 renovācija” (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolatora (vietas) izveidošana, pastaigu laukuma izveidošana)

2007.gadā investīcijas Ls 184 468,

2008.gadā investīcijas Ls 1 857 998,

2009.gadā investīcijas Ls 2 573 030,

2010.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 6 576.

5.7.7. Investīciju projekts IA-25 "Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība" (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolatora (vietas) uzturēšanas izdevumi)**

2006.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 33 949.

5.7.8. Investīciju projekts IA-33 "Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība" (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolators (vieta))***

2008.gadā un turpmāk ik gadu uzturēšanas izdevumi Ls 14 491 (šajos izdevumos nav iekļauti pārcelšanās izdevumi un izdevumi nekustamā īpašuma nomas izdevumu segšanai, par papildu nepieciešamo izdevumu apmēru būs jāpalielina plānotie izdevumi).

5.7.9. Ēku komplekss Rīgā, Gaujas ielā 15 (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolators (vieta))****.

Pārcelšanās izdevumiem 2007.gadā uz telpām Rīgā, Gaujas ielā 15 un izdevumiem nekustamā īpašuma nomas izdevumu segšanai un izdevumiem par komunālajiem maksājumiem un telpu uzkopšanu 2007. gadā un 2008.gadā (un turpmāk ik gadu) plānoti likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībās.

5.7.10. Daugavpils rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolators (vieta)) ***** .

         Likumprojekta īstenošanai nepieciešamos papildu valsts budžeta līdzekļus 2006.gadā Iekšlietu ministrijai nepieciešams piešķirt, sagatavojot grozījumus budžeta likumā.

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

1) *Izdevumu apmērs par aizturēto personu ēdināšanu jāpārskata katru gadu, ņemot vērā dienas uztura normas izmaksu pieaugumu pret iepriekšējo gadu.

2) **Investīciju projektu IA-25 "Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība" (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolators (vieta)) plānots pabeigt 2005.gadā.

3) *** Investīciju projekts IA-33 "Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība" (t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolators (vieta)) būvniecība saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 17.maija sēdes protokollēmumu Nr.30, 52.§, tiks īstenots piesaistot privātā sektora finansējuma, īstenojot privāto partnerību.

4) **** Ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15 būvniecība notiek saskaņā ar 28.07.04. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 535 „Par Koncepciju par ēku kompleksa būvprojektēšanas un būvniecības Rīgā, Gaujas ielā 15, uzņēmuma līguma turpmāko izpildi” (prot. Nr.45, 4.§) noteikto.

4) *****Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa, t.sk. īslaicīgās aizturēšanas izolatora būvniecībai un papildu uzturēšanas izdevumu apmērs būs jāplāno un par papildu nepieciešamo izdevumu apmēru jāpalielina plānotie izdevumi saskaņā ar 04.08.04. Ministru kabineta rīkojumu Nr.548 „Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanu un turpmākās izmantošanas koncepciju” (prot. Nr.46, 7.§) Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde paredz iespēju iznomāt 3-4 Valsts aģentūras valdījumā esošās ēkas Daugavpils cietoksnī pārvaldes kompleksa izvietošanai.

Likumprojekta īstenošanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 2007.gadā un turpmākajos gados ir jāizskata kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Saskaņā ar likumprojektu  nepieciešams izdot šādus ir Ministru kabineta noteikumus:

1) līdz 2006.gada 1.janvārim -   glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu,

2) līdz 2006.gada 1.janvārim - aizturētā uztura, mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normas un to sniegšanas kārtību.

Ministru kabineta noteikumu mērķis ir reglamentēt aizturēto personu uztura, mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normas īslaicīgās aizturēšanas vietās, jo līdz šim neviens normatīvais dokuments tās nav noteicis. Pašlaik īslaicīgās aizturēšanas vietās uz šīm personām tiek attiecināti 2002.gada 6.augusta „Noteikumiem par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām”.

2. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Tiek pildītas Eiropas Komitejas „Par spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas, necilvēcīgas vai cilvēka cieņu pazemojošas apiešanās un sodīšanas novēršanu” rekomendācijas, kas izstrādātas saskaņā ar ANO 1984.gada 10.decembra Konvenciju „Pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu”. Likumā paredzētās sadzīves apstākļu normas noteiktas, izpildot ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Ir notikušas konsultācijas ar Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centru.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Likumprojektu atbalsta, daļa iesniegto  priekšlikumu ir iestrādāti likumprojektā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts policija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta, ievietojot to Ministru kabineta mājas lapā, kā arī publicējot to „Latvijas vēstnesī”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma un Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                           Ē.Jēkabsons

 

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

M.Rāzna

 

 

 

27.09.2005. 09:30

2432

Zvirbulis

7208398, sksn@vp.gov.lv