Grozījums Operatīvās darbības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Operatīvās darbības likumā

 

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Minis­tru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodekss" (attie­cīgā locījumā) ar vārdiem "Kriminālprocesa likums" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"71) kontrolētā piegāde;".

 

3. Izteikt 7.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Tiesneša akcepts nav nepieciešams operatīvās darbības pasākumu veikšanai sevišķajā veidā pret aizturētajām, aizdomās turētajām, apsūdzētajām, tiesājamām un notiesātajām personām operatīvās darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās, kā arī gadījumos, kad operatīvās darbības subjekts pēc konkrētas personas rakstveida iesnieguma noklausās šīs personas sarunas."

 

4. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas, ievērojot šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu, ir tiesīgas, neizpaužot savu dienesta piederību un patieso iemeslu, apskatīt telpas, teritoriju un citas publiski pieejamas lietas."

 

5. Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Kontrolētā piegāde

(1) Kontrolētā piegāde ir preču vai citu vērtību (to skaitā vielu, maksāšanas līdzekļu vai citu finanšu instrumentu) pārvietošanas pa Latvijas Republikas teritoriju vai pār valstu robežām un ar to saistīto personu kontrole, kuras mērķis ir novērst vai atklāt noziedzīgos nodarījumus un noskaidrot tos izdarījušās personas, ja saņemtas ziņas vai ir pamatotas aizdomas par pārvietojamo preču saistību ar noziedzīgu nodarījumu.

(2) Veicot tādu preču un vielu kontrolēto piegādi, kuru brīva pārdošana un iegāde ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem vai minētajām darbībām  nepieciešama speciāla atļauja, preces vai vielas var tikt pilnīgi vai daļēji izņemtas vai samainītas.

(3) Kontrolētā piegāde nav pieļaujama, ja nav iespējams pilnīgi novērst:

1) cilvēku dzīvības un veselības apdraudējumu;

2) cilvēku dzīvībai bīstamu vielu izplatīšanos;

3) noziedznieku bēgšanu;

4) ekoloģisku katastrofu vai neatgriezenisku mantisku zaudējumu.

(4) Kontrolētā piegāde veicama, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta amatpersonas lēmumu, ar prokurora akceptu.

(5) Ja kontrolētās piegādes laikā īstenojami arī citi sevišķā veidā veicamie  operatīvās darbības pasākumi, atļauja to īstenošanai jāsaņem šajā likumā noteiktajā kārtībā."

 

6. Aizstāt 18.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "uz kuriem attiecas stingrās uzskaites režīms" ar vārdiem "kas noformējami atbilstoši šā likuma, likuma "Par valsts noslēpumu", Informācijas atklātības likuma un citu tādu normatīvo aktu prasībām, kuri regulē informācijas aizsardzību".

 

7. Aizstāt 21.panta piektajā daļā vārdu "izziņas" ar vārdu "krimināl­procesa".

 

8. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpuma objekts. Šādu informāciju kā pierādījumu kriminālprocesā drīkst izmantot tikai Kri­minālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, nodrošinot operatīvās darbības pasākumu īstenošanas un tajos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību."

 

9. 28.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) pēc savstarpējas vienošanās izmantot operatīvās darbības pasākumu veikšanai īpašnieku vai valdītāju īpašumā vai valdījumā esošās telpas, mantu, lietas, kā arī transportlīdzekļus un citu īpašumu;";

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) izveidot segorganizācijas un komersantus, izmantot organizāciju un komersantu reģistrācijas dokumentus un citus dokumentus, kā arī atšķirības (pazīšanas) zīmes, lai nodrošinātu operatīvo darbību un radītu tai labvēlīgus apstākļus."

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

Likumprojekta

”Grozījumi Operatīvās darbības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Komerclikuma spēka stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu, Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

Operatīvās darbības likumā tiek lietots termins „uzņēmums”, kas pēc sava juridiskā satura neatbilst Komerclikumā lietotajam vārdam „komersants”.       

2005.gada 21.aprīlī Saeimā ir pieņemts Kriminālprocesa likums, kas stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī. Līdz minētajam datumam nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus, saskaņojot Operatīvās darbības likumā lietoto terminoloģiju ar Kriminālprocesa likumā lietoto terminoloģiju.

Saskaņā ar Operatīvās darbības likuma 24.panta pirmo daļu visa operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir valsts noslēpums, kas operatīvās darbības subjektiem prasa papildus pienākumus (resursus) šādas informācijas noformēšanai, uzglabāšanai un izmantošanai. Tāpat arī saskaņā ar Operatīvās darbības likuma 18.panta pirmo daļu operatīvās darbības un to rezultāti fiksējami dienesta dokumentos, uz kuriem attiecas stingrās uzskaites režīms. Savukārt saskaņā ar likuma “Par valsts noslēpumu” 2.panta pirmo daļu valsts noslēpums ir tāda militāra, politiska, ekonomiska, zinātniska, tehniska vai cita rakstura informācija, kura iekļauta Ministru kabineta apstiprinātā sarakstā un kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var nodarīt kaitējumu valsts drošībai, ekonomiskajām vai politiskajām interesēm.

Praksē operatīvās darbības rezultātā tiek iegūta visdažādākā informācija, kas kalpo noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai. Šādas informācijas nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana ne vienmēr ir saistīta ar iespēju nodarīt kaitējumu valsts drošībai, ekonomiskajām vai politiskajām interesēm, tomēr, šādas informācijas izpaušana var kaitēt konkrētās krimināllietas izmeklēšanas gaitai vai konkrētai pārbaudes lietai, līdz ar to šāda informācija nebūtu izpaužama lietā neiesaistītām personām.

Valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošas informācijas izpaušanas kārtība ir noteikta Informācijas atklātības likumā. Saskaņā ar minētā likuma 11.panta ceturto daļu ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta tikai personām, kurām ir pietiekošs pamats šādas informācijas saņemšanai un kuras var izmantot šo informāciju tikai konkrētiem mērķiem.

Lai novērstu iepriekš minēto pretrunu starp likuma “Par valsts noslēpumu” un Operatīvās darbības likuma normām, kā arī paredzētu nepieciešamo informācijas aizsardzības pakāpi operatīvās darbības rezultātā iegūtajai informācijai, ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus likumā.

Attīstoties starptautiskajai sadarbībai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā ar vien biežāk būs jāīsteno kopīgi (starpvalstu) operatīvie un kriminālprocesuālie pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem, kura īstenošanā piedalās vairākas valstis ir kontrolētā piegāde. Šāds pasākums ir paredzēts vairākās Latvijas Republikai saistošās konvencijās: ANO Konvencijā pret transnacionālo organizēto noziedzību, ANO Konvencijā pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu, Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu u.c.. Diemžēl Latvijas likumdošanā šāds pasākums līdz šim nebija noteikts. Kriminālprocesa likuma 227.pantā ir paredzēta speciālā izmeklēšanas darbība „Noziedzīgās darbības kontrole”, kuras ietvaros varētu īstenot arī kontrolēto piegādi Latvijā notiekošo kriminālprocesu ietvaros. Starptautiskās noziedzības apkarošanas pilnveidošanai attiecīgu normu jāiekļauj arī Operatīvās darbības likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz terminoloģiski saskaņot Operatīvās darbības likumā lietotos terminus ar Komerclikumā un Kriminālprocesa likumā lietotajiem terminiem. 

Likumprojekts arī paredz precizēt Operatīvās darbības likumu nosakot, ka operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir klasificējama ne tikai kā valsts noslēpums, bet arī kā informācija dienesta vajadzībām.

Likumprojekts paredz iekļaut Operatīvās darbības likumā jaunu starptautiskajā praksē plaši reglamentētu operatīvās darbības pasākumu „Kontrolētā piegāde”, tādējādi pilnveidojot likumdošanas jomu un veicinot starptautiskās sadarbības iespējas noziedzības apkarošanā.

 

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2005

2006

2007

2008

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme (1-2).

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt administratīvā procesa, Kriminālprocesa un Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

 

      Iekšlietu ministrs                                                                   Ē.Jēkabsons

 

 

 

Iekšlietu ministrs

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

Ē.Jēkabsons

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

M.Rāzna

 

 

 

 

 

 

 

13.09. 2005. 11:27

1037

E.Garkuša

7219164,

eduards.garkusa@iem.gov.lv